Jyväskylä 20032013

Report
Ajankohtaista
oppisopimuskoulutuksesta
Jyväskylä 20.3.2013
Mari Pastila-Eklund
Nuorisotakuu: koulutustakuu ja
oppisopimuskoulutus
• Perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen
(10. luokan) samana vuonna päättäneille
• Takaa jatkomahdollisuuden jokaiselle peruskoulun
päättäneelle lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa,
oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa,
kuntoutuksessa tai muulla tavoin
Korotettu koulutuskorvaus
• 42 järjestäjälle myönnetty valtionavustusta yhteensä
4,5 miljoonaa euroa vuodelle 2013
• Työnantajalle korvaus ensimmäisenä vuonna 800
euroa/kk, toisena vuonna 500 euroa/kk, kolmantena
vuonna 300 euroa/kk
• Perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen
(10. luokan) samana vuonna päättäneille
• Kohderyhmällä tutkinnon osaan tähtäävässä
oppisopimuksessa yksikköhinta määräytyy
oppisopimuksena toteutettavan ammatillisen
peruskoulutuksen yksikköhinnan mukaisena
Nuorten aikuisten osaamisohjelma (1/2)
• Kohderyhmänä 20-29-vuotiaat, vailla perusasteen
jälkeistä tutkintoa olevat
• Resurssit yhteensä 183 milj. euroa,
oppisopimuskoulutuksen osuus 35 milj. euroa:
v. 2013 5 milj. euroa ja vuosina 2014-2016 10 milj.
euroa
• Ohjelmaan sisältyy oppilaitosmuotoinen ammatillinen
lisäkoulutus, oppisopimuksena toteutettava
ammatillinen lisäkoulutus sekä opintojen
suorittamista edesauttavaa ohjausta ja neuvontaa
Nuorten aikuisten osaamisohjelma (2/2)
• Oppisopimuskoulutukseen vuodelle 2013 myönnetty
1534 lisäkoulutuksen paikkaa
• Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon ja niiden osiin
valmistavaa koulutusta
• Opintojen ohjaukseen ja tukeen valtionavustusta
• Tavoitteena vahvistaa koulutuksella työmarkkinaasemaa
Tuettu oppisopimus ja
oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
nuorten koulutusmuotona
• 19 hankkeelle myönnetty valtionavustusta vuonna
2013
• Yksilöllistä ohjausta ja tukea koulutusalan ja
työpaikan valintaan
• Tuetaan sujuvaa siirtymistä koulutuksesta tai
työharjoittelusta oppisopimuskoulutukseen
• Opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa tuetaan myös
koulutuksen aikana
Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja
työpaikalla tapahtuvan oppimisen
vahvistaminen 1/2
• Hallituksen puolivälitarkastelu:
o nuorten työssä oppimista tuetaan
oppisopimuskoulutusta laajentamalla
o kehitetään oppisopimuskoulutuksen rinnalla
nuorille suunnattua joustavampaa koulutusta ja
työtä yhdistävää mallia
• Työryhmä asetettu 5.3.2013, osa ehdotuksista
15.3.2013 mennessä
• Toimikausi päättyy 31.11.2013
Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja
työpaikalla tapahtuvan oppimisen
vahvistaminen 2/2
Työryhmän tulee tehdä ehdotus toimenpiteistä, joilla
• luodaan tuetun oppisopimuksen malli käynnistämällä
kokeiluhanke tutkinnon osaan johtavasta tuetusta
oppisopimuksesta
• luodaan nuorten oppisopimukseen ennakkojakso, jonka
aikana mahdollisuus tutustua toimialaan ja työpaikkaan
• tuetaan joustavia siirtymiä ammatillisesta
peruskoulutuksesta oppisopimuskoulutukseen
• edistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista
kokonaisuutena sekä työn ja koulutuksen joustavaa
yhdistämistä
Työryhmän esitykset (1/3)
• Kehitetään tuetun oppisopimuskoulutuksen mallia
luomalla ei-työsopimussuhteinen ennakkojakso
hyödyntäen ammatillisen koulutuksen valmistavia
koulutuksia
 Kokeiluhanke vuonna 2014, vakinaistaminen 2015
 Valtionavustus 5 milj. euroa
• Tutkinnon osan suorittaminen tutkintotavoitteisen
oppisopimuskoulutuksen yksikköhinnalla
 Kustannukset 5,4 milj. euroa
 Kokeiluhanke v. 2014-2017
Työryhmän esitykset (2/3)
• Yhdistetään oppisopimuskoulutusta ja
oppilaitosmuotoista koulutusta
 Mallina esim. 2+1
 Noudatetaan määräaikaisesti
oppisopimuskoulutuksessa oppilaitosmuotoisen
koulutuksen yksikköhintaa
 Kokeilu v. 2014-2015, vakinaistaminen 2017
Työryhmän esitykset (3/3)
• Edistetään nuorten työpaikalla tapahtuvaa oppimista
kokonaisuutena sekä työn ja koulutuksen joustavaa
yhdistämistä
 ei-työsopimussuhteisen työssäoppimisen
toteutustapoja monipuolistetaan
 kehitetään työssäoppimisen laatua koulutuksen
järjestäjien ja työpaikkojen yhteistyössä
 kehitetään ja otetaan käyttöön malleja
oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen
yhdistelmästä
 Kehittämishankkeet v. 2014-2017
 Kustannukset 8 milj.euroa
• Työpaikkaohjaajien koulutus
Oppisopimuskoulutuksen koulutuspäivät
• Syksyllä 2013:
27.8.
17.9.
24.9.
1.10.
8.10.
5.11.
• paikkakunnat avoinna, mutta esim. Oulu, Kuopio,
Tampere, Helsingissä kaksi tilaisuutta
• Mitkä koulutuksen järjestäjät voisivat toimia
käytännön järjestäjinä?

similar documents