korkeakouluissa

Report
RAkenteellisen
KEhittämisen
Tukena
TIetohallinto
Korkeakoulujen ja
opetus- ja
kulttuuriministeriön
yhteinen
tietohallintohanke,
jota CSC koordinoi
Korkeakoulujen
valtakunnallinen
tietovaranto
Kehityspäällikkö Antti Mäki
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus oy
5.11.2013, IT2013, Tampere
Opetus- ja kulttuuriministeriön
tiedonvälityksen* ja raportoinnin** palvelut
Raportointi
Tietojen louhinta
ja analysointi
• Vipunen.fi
• Rajatut näkymät
• Raportointivälineet
• Tietovarastopalvelut
Tietojen keruu
• Suorat tiedonkeruut
(KOTA)
• Tilastokeskus, OPH ym.
Operatiivinen
tiedonvälitys
• Tietovaranto
• Opiskelijavalinnat (OPH)
* Vain korkeakoulujen tiedot
** Koko koulutusjärjestelmä
strategiset tavoitteet
Tietohal- • Tietojen
lintolaki, yhteentoimivuuden
KA…
kehittäminen OKM:n
kohdealueella (JHKA)
ohjaus
Muut
velvoitteet
• OKM:n ohjauksen
tarpeet
• Raportointi ja
tiedonluovutus eri
viranomaisille
toiminnan
tarpeet
Suora velvoite
lailla
• Korkeakoulujen
opiskelijavalintojen
kehittäminen
RAKETTI-VIRTA-projektin tuotokset
KSHJ ym.
30 / 39 testivaiheessa
Korkeakoulukohtaiset tietointegraatiot
Käytössä
Keskitetty
tietovaranto----palvelu
Oppijan
Aikataulu valtakunnalliset
1Q/2014 palvelut (OPH)
Viranomaistietovirrat
Testiympäristö
Yhteinen tietoarkkitehtuuri käytössä
Tilastokesk.
ja OKM
tiedonkeruut
(opiskelijatied.)
Tietovarannon tietosisällön rajaus
(laki 484/2013, tallennusvelvoite +
ministeriön tiedonkeruukirje)
Tutkintoon johtava
koulutus
Ei tutkintoon johtava
koulutus
Tutkinnot
Opintosuoritukset ja arvosanatiedot
Henkilön tunnistetiedot
Opiskeluoikeudet
Ilmoittautumistiedot
Opiskeluoikeustiedot myös
eräistä ei tutkintoon johtavista
Kopioitu tietovaranto
(Perustietovarantojen
viitearkkitehtuuri)
kerran kk –
kerran vrk,
eräsiirto
Eri palvelut, jotka käsittelevät
eri tietovarantoja eri lähteistä
reaaliaikaisesti
Opintosuoritukset,
Opiskeluoikeudet,
LK-ilmoittautumiset
Nykyiset lähdejärjestelmät,
jotka käsittelevät kaikkia
tietoja monoliittisesti
reaaliaikaisesti,
ws-soap
Siirtomuotona kummassakin
tapauksessa sama XMLmääritys
Korkeakoulujen toteutusten tilanne 4.11.2013
Tuotannossa
Osittainen testaus tehty
Kohonnut riski
Merkittävästi
kohonnut riski
Aalto yo 4)
Metropolia 4)
HUMAK4)
VAMK 1)
Osa tuotantodatasta testissä:
Åbo4), Centria 1), HAMK 2),, KAMK 5) ,
Karelia2) , Kemi-Tornio+RAMK, 1) LAMK1),
Laurea 2), Mikkeli4) , Savonia 4),
TAMK 2) TurkuAMK1),
1) WinhaPro:
Satakunta
Novia
(hankintapäätös
tehty 10/2013)
Yhteydet ja tiedonsiirto testattu:
Arcada4), Haaga-Helia2),, HY 3) , JAMK 5)
, KyAMK2), MAMK5) OAMK 5) , Saimaa2),
SeAMK, TTY 4), TY 4), LUT 3) , UEF 3) ,
Oulun yo 3)
JY
(tuotantovalmius
02/2014 lopussa
lähdejärjestelmän
vaihdon vuoksi)
3) Oodi:
Lapin yo, Vaasan yo,
Svenska
handelshögskolan,
Taideyliopisto
4) Muut: Diak, UTA
4
26 (12+14)
7 (1+4+2)
2
• 1) = Winha Pro, 2) = WinhaLogiDW. 3) = Oodi – konsortio:, 5) Asio, 4) = muut lähdejärjestelmät
• MPKK:n ja POLAMK:n kanssa aloitettu keskustelut mukaan tulemisesta; erikseen Högskolan på Åland
Ohjauksen tietotarpeet muodostuvat
panoksista ja tuotoksista
PANOKSET
TUOTOKSET
Opiskelijat,
Rahoitus,
…
Tutkinnot,
Suoritukset
Julkaisut…
Korkeakoulun sisäinen
tietovarasto, prosessien
johtamisen tarpeet
TiKe opiskelijatiedonkeruu
TiKe tutkintotiedonkeruu
OKM opintopistetiedonkeruu
Korkeakoulujen tuottamat
tietovarannot (hallinnollinen tieto)
Palvelut
Avoin tieto
kansalaisille,
työnantajille (SADe)
Asiointipalvelut,
tietojen
yhteentoimivuus
Opiskelijavalinnat, Rahoituksen
liikkuvuus, AHOT… hakeminen,
raportointi…
Opettaja-, tutkija-,
henkilökunta- ja
opiskelijaliikkuvuus
Opintotiedot
(Kansallinen
osaamisen
pääoman
tietovaranto)
Henkilöiden
roolitiedot
Julkaisutiedot
Yhteinen tietovaranto
(Perustietovarantojen
viitearkkitehtuuri)
kerran kk –
kerran vrk,
eräsiirto
Eri palvelut, jotka käsittelevät
ja tallentavat tietoja eri
tietovarannoissa reaaliaikaisesti
Opintotiedot,
Julkaisutiedot,
Roolitiedot jne.
Nykyiset lähdejärjestelmät,
jotka käsittelevät kaikkia
tietoja monoliittisesti
Reaaliaikaisesti,
ws-soap /
rest…?
Kansallinen
palveluväylä?
Haasteita tulevaisuuden tavoitteille
• Strategisten tavoitteiden asettaminen
• Kokonaisarkkitehtuurin kypsyys
• Tietojen yhdisteltävyys
• Osaoptimointi
Kiitos!
- Ja yhteenveto
• Tietovaranto on osa OKM:n CSC:ltä hankkimia
tiedonvälityksen ja raportoinnin palveluita
• Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovarannon
taustalla ovat operatiiviset, ohjaukselliset ja
strategiset tavoiteet
• Operatiivinen toteutus loppusuoralla korkeakouluissa
• Tietovaranto ohjauksen osatietolähteeksi 2014
• Tietojen yhteentoimivuuden laajentaminen
strategisena pitkän tähtäimen tavoitteena
• Haasteita mm. organisaatiorajojen ylitys, yksilöinti
Koodistopalvelu
käyttöön
Lähdejärjestelmä
Lähteet:
Tietojen
kokoaminen eri
lähteistä?
Korkeakoulukohtaisen tietointegraation toteuttaminen:
Hahmotelmia korkeakoulun toimenpiteistä
Yhteismitallisten XMLsiirtotiedostojen muodostaminen
Siirtotiedostojen
tarkastaminen
Muodostus: lähdetiedoista poimimalla
ja päätelemällä.
Tarkastus: yhteisen tietoarkkitehtuurin
tarkastuksien tekeminen muodostetuille
tiedostoille (luodaan ja ylläpidetään
yhteisesti).
Muodostuksen ja tarkastuksen
automatisointi, jotta lähteen tietoja
voidaan korjata mahdollisimman pian?
Tiedostojen
siirtäminen
tietovarantopalveluun
(SFTP)
Siirto:
lähdejärjestelmän
tuotantoympäristöstä
suojatulla yhteydellä
CSC:n palvelimelle
korkeakoulun omaan
hakemistoon
Tietojen turvaamisen tavoitteet
tietovarannon toteutuksessa
• Tietojen mahdollisimman sujuva ja laaja käyttö
joustavasti erilaisissa tilanteissa on ensisijainen
tavoite rekistereihin kuuluvien henkilöiden
oikeuksien edistämisessä
• Samalla tietovarantoon tuotavat tiedot turvataan
tietosuojan ja tietoturvan toteutumisen
varmistavilla kuvauksilla, määrityksillä ja
ratkaisuilla
Tietojen luovuttaminen
• Opiskelijavalintarekisterin käyttöön eli OPH:n
toteuttamiin valtakunnallisiin palveluihin laissa
säädetyn velvollisuuden nojalla eikä edellytä
korkeakoululta erillistä ratkaisua
• Muihin viranomaistarpeisiin perustuu eri laeissa
määriteltyihin tiedonsaantioikeuksiin sekä siihen,
että kyseiset viranomaiset pyytävät korkeakouluja
toimittamaan tiedot tietovarannon kautta
• Muuten rekisterinpitäjän päätöksellä
Tietovarannon tietojen käsittely
• Tietovarantoon ei ole suoria käyttöliittymiä
• Tietovarannon lukurajanpinta luovuttaa
automaattisesti kaiken pyydetyn tiedon sallituille
palveluille (nyt vai OPH)
• OPH:n ylläpitämien palveluiden osana valvotaan
henkilötietojen käyttöä
• Viranomaistiedonkeruita varten poiminnat
toteutetaan erikseen valtuutetun CSC:n
henkilöstön toimesta
Ehdotukset korkeakoulujen
valtakunnallisen tietovarannon
mahdollistamista
jatkokehityshankkeista
• Viranomaiskäytön laajentaminen:
Tietohallinto-ohjausryhmän esitykset
• Suoraan korkeakouluille tarjottavat
palvelut
• Tietovarannon laajentaminen uusiin
tietoalueisiin
Nykyisen tietovarannon
viranomaiskäytön laajennus
• Opettajan pätevyystiedon laajentaminen ja
Valviran laillistamispäätöksiin keräämät
pätevyystiedot
• Opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden tietoja
• OKM:n suorien tiedonkeruiden osittainen
korvaaminen (VIRTA--Vipunen-integraatio)
• Seurataan opintohallinnon tietosuojakäytäntöjen kehitystä
(lokien lukupalvelut ym.?)
• Muitakin ehdotuksia pöydällä (kuten Kela-tiedonsiirrot)
Suoraan korkeakouluille tarjottavien
palveluiden tukeminen
• Pitkäaikaissäilytys opiskelijatietojärjestelmiä
koskevien velvoitteiden osalta (maksullinen palvelu?)
– Tietohallinto-ohjausryhmä esittää selvitettäväksi
• Tietojen käyttö korkeakoulujen muussa toiminnassa,
kuten opiskelijaliikkuvuus, AHOT ym. (TIPTOP)
– Tietojen luovuttaminen hyväksytyille palveluille
– Tiedon luovuttamisesta päättää korkeakoulu
– Tiedon luovutusten hallinnoimiseksi ja
käytännöistä sopimiseksi luotaisiin toimintatavat
Ehdotus:
Kaikkien korkeakoulujen tietojen
luovuttaminen uusille palveluille
• Tekninen ylläpitäjä (CSC) auditoi automaattista
luovutusta tarvitsevan palvelun
• CSC kokoaa tietosuojalausunnon ja päätösesityksen rekisterinpitäjälle eli korkeakoululle
• Korkeakoulu päättää luovutuksesta, jonka
jälkeen tiedot ovat automaattisesti saatavilla,
kuten OPH:n tuottamiin palveluihin (OPH:lle
toteutetun lukurajapinnan kautta)
Tietovarannon laajentaminen uusiin
tietoalueisiin
• Julkisen hallinnon tietovarantoja
– Valtakunnallisia: väestö-, paikka-, yhteisö-…
– Koulutustarjontatietovaranto (OPH, kesken)
• Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto
– Henkilön saavutukset: tutkinto, suoritus, oikeus…
– Julkaisutietoja…? (tutkijaliikkuvuus)
– Henkilöstötietoja…? (opettajaliikkuvuus)
• Strateginen kysymys: miten tietojen yhteentoimivuutta halutaan rakentaa? (korkeakouluissa)
Koulutuksen ja tutkimuksen tarve
yksilöintiratkaisulle
• Henkilötunnuksen ongelmia
– Voi muuttua
– Sen saaminen ulkomaalaisille kestää liian kauan
– Sisältää tarpeetonta tietoa iästä ja sukupuolesta
• Miten ulkomaalainen yksilöidään
– Nimi ei yksilöi henkilöä
– Osoite, syntymäpaikka, syntymäaika,
kansalaisuus, passinumero…
(Joonas Mäkinen, OPH)
• Riittääkö, että yksilöidaan vain hakijoita?
Tietojen yhteentoimivuuden
avaimena on yksilöinti
• Case: Yksilöintitiedolla henkilöön voidaan yhdistää
– Nimi-, yhteys-, tausta- ja tietosuojatiedot (VTJ)
– Ylioppilastutkinto ja muu toisen asteen tutkinto
– Korkeakoulututkinto, suoritukset,
opiskeluoikeudet ja ilmoittautumiset (VIRTA)
– Toimii vain henkilötunnuksen avulla, ellei
tietovarannoissa ole muuta yksilöintitunnistetta
• Arkkitehtuuritason ongelma: sama henkilö esiintyy
korkeakoulussa moneen kertaan eri hetuilla –
kustannuksia korkeakouluille ja viranomaisille
Ehdotus tietovarannon yhteisen
tietoarkkitehtuurin päivityssyklistä
Ensimmäinen vuosi
Q4
Q4
KorkeakouKorkeakoulujen
lujenpalaute
palaute
jajauudet
uudet
tiedonkeruutiedonkeruutarpeet
tarpeet
Toinen vuosi
Q1
Q1
Tarvitaanko
Tarvitaanko
tietovarantietovarantoon
toonuusia
uusia
tietoja?
tietoja?
Q2
Q1
Uusien
Uusien
tietojen
tietojenjaja
siirtojen
siirtojen
määrittely
määrittely
VE: Tieto pääteltävissä
nykyisestä tietosisällöstä tai
muu tiedonkeruutapa
Q4
Q1
Q2
Q4
Q1
Q1
Kirjaamisen muutokset, tekninen toteutus
Q3
Q3
Uusien
Uusien
vaatimusten
vaatimusten
julkaisu
julkaisu
Q3
Q3
Tiedot
Tiedottietotietovarantoon
varantoon
uusilla
uusilla
vaatimuksilla
vaatimuksilla

similar documents