słów kilka o prawie

Report
PRAWO BOŻE, PRAWO CYWILNE, PRAWO KOŚCIELNE
- SŁÓW KILKA O PRAWIE
Mgr Bolesław Dúllek
Słów kilka o prawie
CO TO JEST PRAWO?
Definicja
• Ordinatio rationis ad bonum commune ab eo,
qui curam communitatis habet, rite promulgata
• Święty Tomasz
• Rozporządzenie rozumne, dla dobra
wspólnego, wydane przez osobę wykonującą
pieczę nad społecznością i należycie
promulgowane
Definicja
• Ordinatio rationis ad bonum commune ab eo,
qui curam communitatis habet, rite promulgata
• Rozporządzenie rozumne – możliwe do
wypełnienia, potrzebne, sprawiedliwe
• Dla dobra wspólnego – nie dla własnej korzyści,
ale dla korzyści wspólnoty
• Wydane przez osobę wykonującą pieczę nad
społecznością – ktoś kto ma władzę, nie
uzurpator
• Należycie promulgowane – ogłoszone, podane
do społecznej wiadomości
Etymologia
Lex
• Ligare (wiązać), legere
(czytać)
• Prawo pisane
• W przełożeniu na
świeckie: ustawa
Ius
• Iustitia (sprawiedliwość)
• Prawo, zasady, normy
prawne, zbiór praw,
prawodawstwo
(obiektywne znaczenie –
coś jest poza człowiekiem)
• Uprawnienie
(subiektywne –
przysługujące konkretnej
osobie)
Etymologia
Ius
• Sprawy ludzkie
• ≠ iniuria (zniewaga
człowieka)
• → poena (odkup)
Fas
• Sprawy boskie
• ≠ nefas (obraza bóstwa)
• → piacalum (ofiara
pojednania)
Słów kilka o prawie
JAK PRAWO SIĘ DZIELI?
Prawo
Boskie
(divina)
Ludzkie
(humana)
Naturalne
(naturalis)
Świeckie
Pozytywne
(positiva)
Kościelne
- kanoniczne
(civilis)
(canonicis)
Odwieczne
(aeterna)
Prawo
Pisane
(scriptum)
Niepisane
(non scriptum
vel consuetudinarium)
Prawo
Powszechne
Partykularne
(universale)
(particulare)
Terytorialnie
(territorialis)
Personalnie
(personalis)
Prawo kościelne
Kościoła
Zachodniego
(Latinum)
Kościoła
Wschodniego
(Orientalium)
Słów kilka o prawie
PRAWO BOŻE A PRAWO LUDZKIE
- RAZEM CZY OSOBNO?
Porządek moralny a prawny
•
•
•
•
•
Porządek moralny – prawo Boże
Porządek prawny – prawo ludzkie
Porządek prawny służy porządkowi moralnemu
Porządek moralny jest wyższego rzędu
Porządek moralny nie posiada już ludzkich
sankcji; dotyczy również życia wewnętrznego
• Porządek prawny nie posiada sankcji
duchowych; dotyczy w zasadzie wyłącznie życia
zewnętrznego
Prawo Boże
Prawo ludzkie
• Nie zabijaj
•
• Nie mów fałszywego
świadectwa przeciw
bliźniemu swemu
•
art. 148 § 1 KK: Kto zabija
człowieka, podlega karze
pozbawienia wolności na czas
nie krótszy od lat 8, karze 25
lat pozbawienia wolności albo
karze dożywotniego
pozbawienia wolności.
Art. 233. KK: § 1. Kto,
składając zeznanie mające
służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w
innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
Dygresja – pozytywizm prawniczy
Słów kilka o prawie
PRAWO KOŚCIELNE A ŚWIECKIE
- RAZEM CZY OSOBNO?
Ecclesia vivit lege romana
Kościół żyje prawem rzymskim
Rozluźnienie prawa
•
•
•
•
Brak odpowiednika w prawie świeckim
Dyspensa
Epikia
Cum magno incommodo lex mere
ecclesiastica non obligat
• Prawo kościelne czysto ludzkie nie
obowiązuje przy wielkiej niedogodności
Konkordat Polski
• Art. 9.: Wolne od pracy są niedziele i następujące
dni świąteczne
• Art. 11.: Od chwili zawarcia małżeństwo kanoniczne
wywiera takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie
małżeństwa zgodnie z prawem polskim
• Art. 12.: Uznając prawo rodziców do religijnego
wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji Państwo
gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i
ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone
przez organy administracji państwowej i
samorządowej, organizują zgodnie z wolą
zainteresowanych naukę religii w ramach planu
zajęć szkolnych i przedszkolnych
Cel prawa
• Kanonicznego – salus animarium
superma lex (zbawienie dusz jest
najwyższym prawem)
• Państwowego – dobro wspólne
obywateli danego państwa
Słów kilka o prawie
PRAWO KOŚCIELNE –
TEOLOGIA CZY PRAWO?
Dwie szkoły
Hiszpańska
• Prawo
• UKSW, KUL
• Wydziały prawa
Niemiecka
• Teologia
• UPJPII, UWM
• Wydziały teologii
Literatura uzupełniająca
• Dudzik J., Wprowadzenie do nauki prawa kanonicznego,
Tarnów 2002
• Sobański R., Szkoły kanonistyczne, Warszawa 2009
• Sobańaki R., Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa
2009
• Sobański R., Teologia prawa kanonicznego, Warszawa 2001
• Sobański R., Teoria prawa kanonicznego, Warszawa 1992
• Sobański R., Kościół jako podmiot prawa, Warszawa 1983
• Sobański R., Kościół-Prawo-Zbawienie, Katowice 1979
• Gerosa L., Prawo Kościoła, Poznań 1999
• Gerosa L., Interpretacja praw w Kościele, Kraków 2003
• Ghirlanda G., Wprowadzenie do prawa kościelnego,
Kraków 1996
Najbliższe terminy
• 16 XII – Rozmowa panelowa na temat dualizmu
wiary i rozumu (proszę przeczytać encyklikę
„Fides et ratio”)
• 23 XII – katecheza nie odbędzie się z powodu
przerwy świątecznej
• 30 XII – katecheza nie odbędzie się z powodu
przerwy świątecznej
• 6 I – katecheza nie odbędzie się z powodu
przerwy świątecznej
• 11 I – spotkanie opłatkowe wszystkich grup
parafialnych

similar documents