Työaikalain soveltaminen, ylityö ja sen korvaaminen

Report
Työaikalain soveltaminen,
ylityö ja sen korvaaminen
Työaikalain soveltamisala
 Työaikalaki on yleislaki, jota sovelletaan työ- ja virkasuhteessa
tehtyyn työhön.
 Työaikalaissa on erikseen lueteltu ja määritelty ne
poikkeukset, jolloin lakia ei sovelleta.
 Lain pakottavuudesta johtuen sen soveltamista ei voida
pätevästi poissulkea työnantaja ja työntekijän välisellä
sopimuksella.
 Työaikalakia ei sovelleta
1) työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman
perusteella on pidettävä yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamisena tai
tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavana itsenäisenä
tehtävänä;
2) työntekijöihin, jotka suorittavat uskonnollisia toimituksia kirkossa tai
uskonnollisessa yhteisössä;
3) työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei
voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä;
4) metsä-, metsänparannus- ja uittotyöhön;
-------
11) puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta annetun lain (218/70)
soveltamisalaan kuuluvien virkamiesten eikä rajavartiolaitoksen virkamiesten
työhön, ellei asetuksella toisin säädetä.
 Lain soveltamisen ulkopuolelle jääminen perustuu siihen, että työn
sisältö tai olosuhteet ovat sellaiset kun yllä on todettu.
 Muodollisilla seikoilla, kuten esim. johtajanimikkeellä ei painoarvoa
vaan arvioidaan työn tosiasiallista sisältöä ja olosuhteita.
Työajaksi luettava aika
 Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka
työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan
käytettävissä.
 Lepoajat eivät ole työaikaa, jos työntekijällä on mahdollisuus
poistua työpaikalta niiden aikana.
 Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla
ole pidettävä työsuorituksena.
 Matkaan käytetyn ajan korvaamisesta voidaan sopia
työehtosopimuksella.
 Korvausvelvollisuus ei tarkoita, että luetaan työajaksi.
 Matkaan käytetty aika voidaan lukea jopa lepoajaksi.
Säännöllinen työaika
 Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia
vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.
 Liukuvassa työajassa työntekijä voi sovituissa rajoissa
määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja
päättymisajankohdan.
 Vuorokautista työaikaa voi lyhentää tai pidentää liukumaajalla +/- 3 tuntia.
 Enimmäiskertymä saa olla enintään +/- 40 tuntia.
Lisätyö
 Ylittää työsopimuksen mukaisen säännöllisen
työajan, mutta ei ylitä laissa säädettyjä säännöllisen
työajan enimmäisaikoja (7,5 h > 8 h ja 37,5 h > 40 h)
 Työnantajan aloitteesta
 Edellyttää työntekijän suostumusta
 Yleinen lisätyösuostumus voidaan antaa
työsopimuksessa
 Korvattava yksikertaisella tuntipalkalla tai vastaavalla
vapaa-ajalla
Ylityö
 Ylityötä on työ, joka ylittää työaikalain mukaisen
säännöllisen työajan enimmäismäärän 8 h / vrk ja 40
h / vko.
 Edellytyksenä työnantajan aloite ja työntekijän
tapauskohtainen suostumus
 Työsopimuksessa ei voida pätevästi antaa yleistä
ylityösuostumusta
Liukuva työaika ja ylityö
 Ylityösäännökset koskevat myös liukuvaa
työaikamuotoa.
 Jos 8 h:n vuorokautinen työaika ylittyy työntekijän omasta
tarpeesta ja ilman työantajan aloitetta tai suostumusta niin
kyse on liukumasta.
 Jos 8 h:n vuorokautinen työaika ylittyy työnantajan
aloitteesta niin kyse on ylityöstä.
 Ylityön kertyminen ei ole riippuvainen liukuvan
työajan saldokertymän määrästä.
Ylityön korvaaminen (1)
 Vuorokautisen säännöllisen työajan 8 h ylittävä työaika
 2:lta ensimmäiseltä tunnilta 50% korotus.
 Seuraavilta tunneilta 100% korotus.
 Viikoittaisen säännöllisen työajan 40 h ylittävät työtunnit
 50%:n korotus
 Korotettu palkka vaihdettavissa vastaavaan vapaa-aikaan
 Sunnuntaityö 100 %
Ylityön korvaaminen (2)
 Erillinen kiinteä korvaus voidaan sopia työntekijälle,
jonka pääasiallisena tehtävänä on välittömästi johtaa
ja valvoa työtä ja joka ei ota osaa johdettaviensa
työntekijöiden työhön.
 Ei asiantuntijatehtävään ellei työehtosopimuksessa
mahdollistettu sopimista.
 Kiinteä peruspalkasta erotettavissa oleva euromäärä.
 Kokonaispalkka ei työaikalain mukainen järjestely.
Ylityön enimmäismäärät
 Ylityötä saadaan teettää enintään 138 h / 4 kk:ssa ja enintään
250 h / kalenterivuosi.
 Työantaja ja henkilöstöryhmän edustaja voivat sopia 80 h:n
lisäylityöluvasta kalenterivuodessa, alittaen kuitenkin 138 h /
4 kk:n jaksossa.
Työaikakirjanpito
 Työaikalaki velvoittaa työnantajan järjestämään
työaikakirjanpidon.
 Työaikakirjanpitoon merkitään tehdyt työtunnit, lisä- ja ylityötunnit
sekä niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin.
 Työntekijällä on oikeus saada kirjallinen selvitys häntä
koskevista merkinnöistä työaikakirjanpidossa.
Valvonta
 Työsuojeluviranomaiset valvovat
työaikalain noudattamista.

similar documents