Monialaisen yhteistyön opaskirja kunnille

Report
Kaikki 29-vuotiaat yhteensä
Ylioppilastutkinnon
suorittaneet
Henkilöt, joilla ei
perusasteen jälkeistä
tutkintoa
Yhteensä Ei-työllisinä eikä Yhteensä Ei-työllisinä eikä Yhteensä Ei-työllisinä eikä
opiskelemassa (%)
(%)
opiskelemassa (%)
(%) opiskelemassa (%)
Koko maa
67080
18
10
14
15
41
Etelä-Suomi
35931
17
12
13
18
39
Länsi-Suomi
16463
19
9
16
13
42
Itä-Suomi
PohjoisSuomi
6460
22
7
17
13
47
7876
21
8
17
11
46
Ahvenanmaa
350
16
15
27
24
19
Lukujen lähde: Tilastokeskus
Laskennassa käytetään vuoden 2010 arvoja:
- työmarkkinatuki oli 25,64 €/pv (maksetaan 5 pv / vko).
- yleinen asumistuki vaihtelee, keskimääräinen asumistuki oli 258,9 € / kk
- toimeentulotuen keskimääräinen määrä v. 2009 oli 280 €/ kk henkilö
Toimeentulotuki katsotaan täydentäväksi tulomuodoksi ja oletetaan, että sitä käytetään 30 % ajasta ja
laskentaperusteena käytetään koko maan keskiarvoa.
Toimeentulotuen 30 % käyttöaika -arvio perustuu vuosina 2000 - 2010 tehtyihin työpajatoiminnan ja sosiaalisten yritysten
asiakaskunnan analyyseihin. Pro-Ces, Syta-analyysit.
Kustannustarkastelu on toteutettu varovaisuusperiaatetta noudattaen eli on pitäydytty vain niissä kustannuksissa,
jotka voidaan todentaa. Tämän vuoksi esim. sairauksista aiheutuvat lisäkustannukset on jätetty huomiotta.
Tuotannon menetysten laskennassa käytetään varovaisuusperiaatetta siten, että menetyksiksi lasketaan ainoastaan
palkkauskustannukset, mutta ei yrityksen kiinteitä, investointi-, tai materiaalikustannuksia eikä toiminnan
tuottamaa voittoa.
Ansionmenetysten laskentaperuste on metalliteollisuuden alimman palkkaryhmän (c) miesten ja naisten keskiansio
vuonna 2010, joka oli 2 122 €/kk, kun teollisuuden keskiansio oli 2 638 €/kk.
Laskennan toteutti Tuomas Leinonen, T:mi Pro-Ces.
Suorien ja mitattavien euromääräisten kustannusten ohella syrjäytymiseen liittyy myös
epäsuoria ja vaikeasti mitattavia kustannuksia.
Tämän vuoksi todelliset kokonaiskustannukset ovat merkittävästi korkeammat kuin
edellä kuvattujen kustannustekijöiden summa.
Koulutusvaatimus
Muutos
Huom.
Perusaste
- 453 000
Kovimmin kilpaillut työpaikat
Keskiaste
+ 145 000
Alempi korkeakouluaste
+ 167 000
Ylempi korkeakouluaste
+ 158 000
Lukujen lähde: Pekka Myrskylä (2012):
Hukassa – keinä ovat syrjäytyneet
nuoret? EVA analyysi No 19. 1,.2.1012.
Koulutus
Työllisyysaste
Huom.
Perusaste
60%
Keskiaste
80%
Äitiyslomien ja perhevapaiden vuoksi
naiset saavuttavat huipputyöllisyytensä
10 vuotta miehiä myöhemmin.
Korkeakouluaste
90%
Lukujen lähde: Pekka Myrskylä (2012):
Hukassa – keinä ovat syrjäytyneet
nuoret? EVA analyysi No 19. 1,.2.1012.
Tehtävä: kuntien monialaisen yhteistyön opaskirja ja verkkojulkaisu
Kunnille suunnatun verkkopalvelun tiedot jatkossa osoitteessa www.koordinaatti.fi
OSAHANKKEET:
1.
MONIALAISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN
Kirsti Mäensivu / Ulla Rasimus: Hämeenlinna ja Kangasala esimerkkikuntina
2.
MUIDEN MAIDEN KOKEMUKSET MONIALISESTA YHTEISTYÖSTÄ (työ meneillään)
Jani Ursin:
Tapio Kuure:
3.
kirjallinen työskentely, raportti valmistuu syyskuussa 2012
aineistojen keruumatkat: Ruotsi, Hollanti, Tanska
KOULUPUDOKKUUDEN JA SYRJÄYTYMISEN KUSTANNUSLASKENTA
Tuomas Leinonen:
SATAEDU ja Kokemäen kaupunki, valmistunut (www.sosiaalikehitys.fi / opit käyttöön)
Jukka Ohtonen, Tapio Kuure, Riitta Hirsikoski: Kustannuskäsitteet , koulutuksellinen syrjäytyminen, valmistuu syyskuussa 2012
4.
NUORTEN KUULEMINEN JA ASUINKUNTAIDENTITEETIN VAHVISTAMINEN
Jukka Ohtonen:
Tapio Kuure:
5.
PIRKANMAAN HANKEYHTEISTYÖ
Jukka Ohtonen:
6.
yhteistyössä Kangasalan kunta, kaavoitus ja koulutoimi / yläaste ja lukio
verkostokysely (Fontain Park Oy), Kangasalayhteistyö
noin 30 hankkeen yhteisjulkaisu, maaliskuu 2013 (19.3. Tampereen valtuustosali klo 9-16)
TIETOJÄRJESTELMÄT TUKEMAAN MONIAISTA YHTEISTYÖTÄ (tulossa kilpailutukseen)
Kilpailutetaan lokakuun aikana, valmistuu maalis-huhtikuussa 2013. Vastaan kysymykseen, kuinka kunnallisista tietojärjestelmistä
saadaan tietoa monialaisten yhteistyöryhmien työn perustaksi
7.
HYVÄT KÄYTÄNNÖT TUKEMAAN MONIALAISTA YHTEISTYÖTÄ (työ meneillään)
Jukka Lidman :
Raportti valmistuu syksyllä 2012
Jukka Ohtonen
Projektipäällikkö
p. 045-8722 118
[email protected]
Aleksis Kiven katu 24C Tampere

similar documents