Informatieavond groep 5

Report
INFORMATIEAVOND GROEP 4/5
WELKOM BIJ ONS IN DE GROEP
Doel:aan het eind van de avond weet u meer over de
gang van zaken in groep 4/5
Voorstelrondje
Voorstellen klassenouder (s)
Eerste indruk van de groep
Biebouder
Communie groep 4
Lijst controleren
DAGPROGRAMMA:
WAT DOEN WE OP DINSDAG?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Groep 4
vloeiend en vlot: blz.
rekenen: week
les
spelling: week
les
pauze
fruit eten/voorlezen
spelling afmaken
schrijven: blz.
technisch lezen: les
vrij lezen
taalactiviteiten: dag 2:
tekenen/handvaardigheid
WAT DOEN WE OP DINSDAG?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Groep 5
vrij lezen
rekenen: week les
schrijven:blz.
pauze
fruit eten/ voorlezen
begr.lezen ABCDE Ik begrijp
spelling: week les
weektaak
vloeiend en vlot: blz.
taal: week dag 1
aardrijkskunde: thema les
muziek
BEGIN VAN DE DAG:
Voor groep 4: 4x in de week starten we met vloeiend en vlot: 15
min.
Groep 5 gaat dan vrij lezen
‘s Middags is het andersom: groep 5: 4 x vloeiend en vlot: 15
min.
Groep 4: vrij lezen
REKENEN
Nieuwe methode:WIG
•
Automatiseren
•
Instructie hele groep
•
Verlengde instructie of weektaak
•
Er wordt gewerkt in 3 niveaus
SPELLING
•
•
•
•
•
In de eerste les : aanbieden nieuwe
categorie en dictee
Tweede les: Of verlengde instructie, of
zelfstandig aan het werk met de categorie
van de eerste les.
luisterwoorden: kip
regelwoorden: a/aa, k/kk
weetwoorden: ei/ij
SCHRIJVEN
•
Methodisch leren schrijven
Pengreep
Zithouding
•
Werkverzorging: al het andere schrijfwerk
•
•
TECHNISCH LEZEN
•
•
•
•
•
Werken in 3 niveaus:
Groep geel: risicolezer: volgt alle instructie
Groep groen: methodevolger: volgt
gedeeltelijke instructie
Groep blauw: snellere lezer: werkt
zelfstandig in de Estafetteloper
Veel kilometers maken!!
BEGRIJPEND LEZEN
Kinderen leren actief lezen:
wat doe ik voor, tijdens en na het lezen om een
tekst goed te begrijpen?
•
•
•
Eerste les :Leeshuis klassikale instructie
Tweede les: ABCDE … ik begrijp het: groep
groen en geel. Groep blauw: leeskaarten
TAAL
Taaljournaal: naast klassikale lessen ook
eigen keuze werk in activiteitenboek
We besteden veel aandacht aan
woordenschat
Thuis veel lezen!!
WOORDENSCHAT
Kinderen leren woordbetekenissen voor een groot deel doordat
ze de woorden horen en zelf gaan gebruiken. Hierbij is de rol van
de volwassenen om hen heen heel belangrijk.
Wat kunt u doen?
•benoem veel woorden
•lees veel voor
•bekijk platenboeken
•leg veel woorden uit
•laat kinderen veel lezen
•zing liedjes
•kijk informatieve kinderprogramma’s zoals jeugdjournaal en
klokhuis
•speel informatieve spelletjes op de computer of tablet
WOORDENSCHAT
Hoe kunt u dat doen?
•Vraag wat een woord betekent. (En vraag niet: “Ken je dit
woord?” Een kind zal dan al snel ja zeggen..)
•Vraag je kind of hij dit woord al eens eerder heeft gehoord.
•Kom nog eens op een woord terug als u het weer ergens
tegenkomt.
•Help je kind de verbanden te leggen. ‘Dit is net als toen..’ Weet
je nog dat we in een boekje lazen over.., hier zie je een …’
Het kennen van veel woorden is essentieel voor de verdere
schoolontwikkeling van een kind. Door het kennen van veel
woorden, profiteert het kind optimaal bij de andere vakken.
Woordenschat is de basis!
ZAAKVAKKEN
Nieuwe methode: Argus Clou
•
Geschiedenis
•
Aardrijkskunde
•
Natuur en techniek
VREEDZAME SCHOOL
Kapstokregels:
•
We zorgen er voor dat het in en om de
school veilig is voor iedereen
•
Wees beleefd tegen iedereen en luister naar
elkaar
•
Geef iedereen de mogelijkheid om te leren
•
We gaan zorgvuldig met elkaars spullen en
de spullen van de school om
•
We zorgen er voor dat onze school er netjes
en verzorgd uitziet
•
Conflicten, we lossen ze op.
CREATIEVE VAKKEN
•
•
•
•
Tekenen
Handvaardigheid
Drama
Muziek
GYM
•
•
•
•
Maandag spelles, donderdag toestellenles (
studenten)
Douchen: niet verplicht, maar wel aanbevolen!
Graag een briefje wanneer uw kind niet mee kan
gymmen.
Geen sieraden!
BOEKBESPREKINGEN /
SPREEKBEURTEN
Boekbesprekingen:
Een keer in het jaar houden de kinderen een
boekbespreking over een zelfgekozen boek.
Spreekbeurten:
Eén keer per jaar alleen een spreekbeurt – een
tweede mag met iemand samen
ALGEMEEN
-Gesprekje over weekend
-Helpers (en andere klusjes)
-Eten en drinken: niet teveel
-Verjaardagen (liever geen kauwgum)
-Schooltelevisie
-Verschillende excursies en voorstellingen
-Computergebruik: spelling, rekenen, internet
-Luizen: na iedere vakantie wordt er gecontroleerd
-Huiswerk na overleg
ONZE EIGEN WEBSITE
Hier kunt u belangrijke informatie van onze
groep vinden
We geven hier ook aan met welke onderdelen
van de lessen we bezig zijn.
ZIJN ER NOG VRAGEN?
Wij hopen er een leuk, gezellig en leerzaam jaar
van te maken!
Leerkrachten groep 4 en 5

similar documents