ไฟล์ 12-12-2014-6-05

Report
สถานศึ กษา
คาอธิบาย
รายวิชา
ชัน
้ เรียน
โครง
สร้าง
รายวิชา
หน่วยการ
เรียนรู้
แผนการจัด
การเรียนรู้
โครงสร้ างรายวิชา เป็ นการกาหนดขอบข่ ายของรายวิชา
ทีจ่ ะจัดสอนเพือ่ ช่ วยให้ ผู้สอนและผู้เกีย่ วข้ อง เห็นภาพรวมของ
แต่ ละรายวิชาว่ า ประกอบด้ วย หน่ วยการเรียนรู้ จานวนเท่ าใด
เรื่องใดบ้ าง แต่ ละหน่ วยพัฒนาให้ ผู้เรียนบรรลุตวั ชี้วดั ใด
เวลาที่ใช้ จดั การเรียนการสอน และสั ดส่ วนการเก็บคะแนนของ
รายวิชานั้นเป็ นอย่ างไร
การจัดทาโครงสร้ างรายวิชาจะช่ วยให้ ครูผู้สอน
เห็นความสอดคล้ องเชื่อมโยงของลาดับการเรียนรู้
ของรายวิชาหนึ่ง ๆ ว่ าครูจะสอนอะไร ใช้ เวลาสอน
เรื่องนั้นเท่ าไร และจัดเรียงลาดับสาระการเรียนรู้
ต่ างๆอย่ างไร ทาให้ มองเห็นภาพรวมของรายวิชา
อย่ างชัดเจน
*องค์ประกอบของโครงสร้างรายวิชา
สาระส
าคั
ญ
ชื
่
อ
หน่
ว
ย
มฐ
./
เวลา
น
้
า
หนั
ก
ที่ การเรียนรู้ ตัวชี้วดั ความคิด เรียน คะแนน
รวบยอด
1
.
2
.
3
.
หน่ วย ชื่อหน่ วย มฐ./ สาระสาคัญ/ความคิด เวลา น้ าหนัก
ที่ การเรียนรู ้ ตัวชี้วดั
รวบยอด
(ชัว่ โมง) คะแนน
๑
หน่ วย ชื่อหน่ วย มฐ./
ที่ การเรียนรู ้ ตัวชี้วดั
๒.
๓.
๔.
๕
๖
๗
สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด
เวลา น้ าหนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน
หน่ วย ชื่อหน่ วย มฐ./
ที่ การเรียนรู ้ ตัวชี้วดั
รวมระหว่างปี
ปลายภาค
รวม
สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด
เวลา น้ าหนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน
๗๗
๓
๘๐
๘๐
๒๐
๑๐๐
กิจกรรมที่ 1
การวิพากษ์ การจัดทาโครงสร้ างรายวิชา
การนิเทศการเขียนสาระสาคัญ
การวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั
สู่ การกาหนดสาระสาคัญ
สาระสาคัญ /ความคิด รวบยอด
เป็ นความรู้ ความคิด ความเข้ าใจทีล่ กึ ซึ้ง
หรือความรู้ทเี่ ป็ นแก่ น เป็ นหลักการของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ทีเ่ กิดจากการหลอมรวมของมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั ใน
หน่ วยการเรียนรู้
ตัวชีว้ ด
ั
ตัวชีว้ ด
ั
๑
ตัวชีว้ ด
ั
๒
ตัวชีว้ ด
ั
๓
วิเคราะห ์
ความคิด
หลักตัวชีว้ ด
ั
๑. ศาสนาเป็นศูนย์รวม
จิตใจของศานิกชน
๒. พุทธประว ัติหรือประว ัติ
ศาสดาทีน
่ ับถือ
๓. การประพฤติตนตาม
แบบพุทธสาวก
๔. ประว ัติศาสดาของ
ศาสนาอืน
่
่ นร่วมในการ
๕. การมีสว
บารุงร ักษาศาสนสถาน
ของศาสนาทีต
่ นน ับถือ
หน่ วย ชื่อหน่ วย มฐ./
ที่ การเรียนรู ้ ตัวชี้วดั
๑
สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด
เวลา น้ าหนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน
ตัวชีว้ ด
ั
ตัวชีว้ ด
ั
๑
ตัวชีว้ ด
ั
๒
ตัวชีว้ ด
ั
๓
วิเคราะห ์
ความคิด
หลักตัวชีว้ ด
ั
ั
ึ ษาขนพื
้ ฐาน พุทธศกราช
หล ักสูตรแกนกลางการศก
ั้ น
2551
ั ัศน์ จุดหมาย มาตรฐานการเรียนรู/
วิสยท
้ ต ัวชวี้ ัด
หน่ วยการเรียนรูอ้ งิ มาตรฐาน คือ หน่ วยการเรียนรูท้ ่มี ี
มาตรฐานการเรียนรู ้ / ตัวชี้วดั เป็ นเป้ าหมายของหน่ วย
และองค์ประกอบภายในหน่ วยการเรียนรู ้ ได้แก่ มาตรฐาน
การเรียนรู/้ ตัวชี้วดั สาระสาคัญ สาระการเรียนรู ้ ชิ้นงาน
หรือภาระงานที่กาหนดให้ผูเ้ รียนปฏิบตั ิ กิจกรรมการเรียน
การสอนและเกณฑ์การประเมินผล ทุกองค์ประกอบของ
หน่ วยการเรียนรู ้ จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ที่เป็ นเป้ าหมายของหน่ วยการเรียนรู ้
1.ชือ
่ หน่วย
การเรียนรู้
6.คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์
2.มาตรฐาน
การเรียนรู/ตั
้ ด
ั
้ วชีว
7.ชิน
้ งาน/ภาระงาน
3.สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด
8.การวัดและ
ประเมินผล
4.สาระการเรียนรู้
9.กิจกรรมการ
เรียนรู้
5.สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน
1.ชือ
่ หน่วยการเรียนรู้
2.มาตรฐาน
การเรียนรู/ตั
ั
้ วชีว้ ด
3.สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด
4.สาระการเรียนรู้
5.สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน
6.คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
เป้าหมายการเรียนรู้
7.ชิน
้ งาน/ภาระงาน
หลักฐานการเรียนรู้
8.การวัดและประเมินผล
9.กิจกรรมการเรียนรู้
10.เวลา
กิจกรรมการเรียนรู้
เป้าหมาย
การเรียนรู ้
หลักฐาน
การเรียนรู ้
37
กิจกรรม
การเรียนรู ้
*ขนตอนการออกแบบ
ั้
หน่วยการเรียนรู ้
1. กาหนดเป้าหมายการเรียนรู ้
2.กาหนดหล ักฐานแสดงผลของการเรียนรู ้
3. วางแผนการจ ัดกิจกรรมการเรียนรู ้
*



คาถามสาค ัญ
ผูเ้ รียนมีความรูค
้ วามเข้าใจ ความสามารถ
อะไรบ้าง(มฐ.แกนกลาง)
้ หาแบบไหนทีค
เนือ
่ วรค่าแก่การเรียนรู ้
ความเข้าใจทีล
่ ก
ึ ซงึ้ ควรมีอะไรบ้าง
* การจ ัดลาด ับความสาค ัญของผลการเรียนรู ้
สงิ่ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่าและน่าจะรู ้
สงิ่ ทีจ
่ าเป็นต้องรู ้
และทาได้
ความเข้าใจทีล
่ ม
ุ่ ลึกและยง่ ั ยืน
“Enduring understanding”
*
คาถามสาค ัญ
 จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าผูเ้ รียนเกิด
การเรียนรู ้
 ชนิ้ งานแบบไหนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
*
หล ักฐานทีบ
่ ง
่ ชว้ี า
่ ผูเ้ รียนได้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู ้
ทีก
่ าหนด ด้วยวิธก
ี ารทีห
่ ลากหลาย
การ
ตรวจสอบ
ความ
เข้าใจ
อย่าง
ไม่เป็น
ทางการ
การ
ั
สงเกต
หรือ
พูดคุย
การ
ทดสอบ
การให้โจทย์
หรือประเด็น
ปัญหา ให้
น ักเรียน
ไปขบคิด
การลงมือ
ปฏิบ ัติ/
โครงงาน
ั ันธ์ระหว่าง
* ความสมพ
การจ ัดลาด ับผลการเรียนรูแ
้ ละการ
ประเมินผล
รูปแบบการประเมิน
• แบบทดสอบต่าง ๆ
* การเลือกคาตอบ
* คาตอบทีม
่ โี ครงสร้าง
สงิ่ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่า
และน่าจะรู ้
สงิ่ ทีจ
่ าเป็นต้องรู ้
และทาได้
•โครงงาน/การลงมือปฏิบ ัติ
ในสถานการณ์จริง
* คาถามปลายเปิ ด
ความเข้าใจทีล
่ ม
ุ่ ลึก
ั อ
้ น
ิ้ งาน/สถานการณ์ทซ
* ชน
ี่ บซ
และยง่ ั ยืน
* ปฏิบ ัติงานในสถานการณ์จริง
*
คาถามสาค ัญ




่ ยให้ผเู ้ รียน
ความรูแ
้ ละท ักษะอะไรจะชว
มีความสามารถตามเป้าหมายทีก
่ าหนดไว้
่ ยพ ัฒนาผูเ้ รียนไปสู่
กิจกรรมอะไรจะชว
เป้าหมาย ทีก
่ าหนด
ื่ การสอนอะไรจึงจะเหมาะสมสาหร ับกิจกรรม
สอ
การเรียนรูข
้ า้ งต้น
การออกแบบโดยรวมสอดคล้องและลงต ัวหรือไม่
เป้าหมายการเรียนรู ้
จากเป้าหมาย
และหล ักฐาน
คิดย้อนกล ับ
่ ด
สูจ
ุ เริม
่ ต้น
ของกิจกรรม
หล ักฐาน
ผลของการเรียนรู ้
4
3
2
1
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
จากกิจกรรม
ทีละขนบ
ั้ ันได
่ ล ักฐานและ
สูห
เป้าหมาย
การเรียนรู ้
ประเด็นการนิเทศ การจัดทาหน่ วยการเรียนรู้
1. ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
จะต้ องสะท้ อนให้ เห็นสาระสาคัญของ
หน่ วยการเรียนรู้ น่ าสนใจ เหมาะสมกับวัย
มีความหมายและสอดคล้องกับชีวติ จริงของผู้เรียน
ครูควรทาอย่างไร
มาตรฐานการเรียนรู/้
ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญ
ของผูเ้ รียน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตัวชี้วดั
ผูเ้ รียนรูอ้ ะไร/
ทาอะไรได้
ผูเ้ รียนรูอ้ ะไร
ผูเ้ รียนทาอะไรได้
นาไปสู่
9.ตีความและประเมิน
คุณค่าแนวคิดที่ได้
จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพื่อ
นาไปใช้แก้ปญั หาใน
ชีวิต
ผูเ้ รียนรูอ้ ะไร
การอ่านตีความและ
การประเมินค่าแนวคิด
ที่ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายทัง้ ด้านการ
ใช้ภาษา วิธีการเขียน
9.ตีความและ
ประเมินคุณค่า
แนวคิดที่ได้
จากงานเขียน
อย่างหลากหลาย
เพื่อนาไปใช้
แก้ปญั หาในชีวิต
และข้อคิดใน
การดารงชีวติ
1.ใฝ่ เรียนรู ้
ประยุกต์ใช้และ
แก้ ปัญหาในชีวติ
2.วิเคราะห์เพิม่ เติม
ได้จากคุณลักษณะ
ที่เป็ นจุดเน้นของ
เขตพื้นที่หรือ
สถานศึกษา หรือ
กลุม่ สาระการเรียนรู ้
1. ความสามารถ
ในการสือ่ สาร
ผูเ้ รียนทาอะไรได้ 2.ความสามารถ
ตีความและประเมิน ในการคิด
คุณค่าแนวคิดที่ได้รบั 3.ความสามารถ
จากการอ่าน นาไป
ในการแก้ปญั หา
๑.บอกประโยชน์
และปฏิบตั ิตนเป็ น
สมาชิก ที่ดีของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน
ผูเ้ รียนรูอ้ ะไร
การเป็ นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและ
โรงเรียนทาให้อยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
ผูเ้ รียนทาอะไรได้
ปฏิบตั ติ นเป็ นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน
 ชิ้นงานหรือภาระงานเป็ นหลักฐาน / ร่ องรอยว่ านักเรียน
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั ในหน่ วยการเรียนรู้
นั้น ๆ อาจเกิดจากผู้สอนกาหนดให้ หรืออาจให้ ผ้ ูเรียน
ร่ วมกันกาหนดขึน้ จากการวิเคราะห์ ตัวชี้วดั ในหน่ วย
การเรียนรู้
ชิ้นงาน
 งานเขียน
- เรียงความ
- จดหมาย
- โคลงกลอน
- การบรรยาย
- การเขียนตอบ
 ภาพ / แผนภูมิ
- แผนผัง
- แผนภูมิ
- ภาพวาด
- กราฟ
- ตาราง
 สิง่ ประดิษฐ์
- งานประดิษฐ์
- งานแสดงนิ ทรรศการ
- หุน่ จาลอง
ภาระงาน
 การพูด / รายงานปากเปล่า
(การอ่ า น กล่ า วรายงาน โต้ ว าที
ร้องเพลง สัม ภาษณ์ บทบาทสมมุติ
เล่นดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกาย)
งานที่มีลกั ษณะผสมผสานระหว่าง
ชิ้นงาน / ภาระงาน
 การทดลอง
 การสาธิต
 ละคร
 วีดิทศั น์
ฯลฯ
มาตรฐาน/
ตัวชี้วดั
หลักฐานการเรียนรู้ วิธีการวัด
เครื่องมือวัด
การประเมินโดยใช้ รูบริค (rubric)
เป็ นการประเมินทีเ่ น้ นคุณภาพของชิ้นงาน
หรือภาระงานทีช่ ี้ให้ เห็นระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียน
รูปแบบของเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic
Rubric) พิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงานโดยมีคาอธิบาย
ลักษณะของงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน (3-6 ระดับ)
 เกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบ
(Analytic
Rubric) พิจารณาจากองค์ประกอบย่อยของงาน โดย
กาหนดแนวทางการให้คะแนนของแต่ละองค์ประกอบย่อยไว้
อย่างชัดเจน
ขัน้ ตอนการสร้างเกณฑ์การประเมิน

ระบุคุณลักษณะของชิ้นงานที่มีคุณภาพดี และชิ้นงานที่
มีคุณภาพตา่
 ระบุรายการที่เป็ นเกณฑ์ จากคุณลักษณะของชิ้นงานที่
มีคุณภาพดี
 บรรยายลักษณะของชิ้นงานที่ดท
ี ่ีสดุ และมีคุณภาพตา่
ที่สดุ ก่อน แล้วจึงบรรยายลักษณะที่อยู่ระหว่างกลาง
การสร้างเกณฑ์การประเมินในภาพรวม
 วิธีท่ี 1
แบ่งงานตามคุณภาพ
- แบ่งงานเป็ น 3 กอง ได้แก่
สูง กลาง ตา่
- เขียนอธิบายคุณลักษณะของงาน
แต่ละกอง
วิธีท่ี 2 กาหนดระดับความผิดพลาด พิจารณา
ความบกพร่องของชิ้นงานแล้วหักจากระดับคะแนน
สูงสุดลงมาทีละระดับ
ตัวอย่าง เกณฑ์ประเมินการแก้โจทย์ปัญหา
4 = คาตอบถูก แสดงเหตุผลถูกต้อง แนวคิดชัดเจน
3 = คาตอบถูก เหตุผลถูกต้อง อาจมีขอ้ ผิดพลาดเล็กน้อย
2 = เหตุผล/การคานวณผิดพลาด แต่มีแนวทางไปสู่คาตอบ
1 = แสดงวิธีคิดเล็กน้อยแต่ไม่ได้คาตอบ
0 = ไม่ตอบหรือตอบไม่ถูก
วิธีท่ี 3 อธิบายคุณภาพตามระดับจากสูงสุดถึงตา่ สุด
ตัวอย่าง เกณฑ์ประเมินความสามารถในการแก้โจทย์สมการ
4(ดีมาก) - ระบุสง่ิ ที่โจทย์กาหนด ไม่ตอ้ งกาหนด / ไม่ได้
กาหนด และสิง่ ที่โจทย์ถามได้ครบถ้วน
- เขียนสมการจากโจทย์ได้ถูกต้อง
- คิดคานวณหาคาตอบได้ถูกต้อง
- แก้โจทย์ท่ีผดิ /สร้างโจทย์ใหม่ให้ถูกต้อง
กะทัดรัด
การสร้างเกณฑ์การประเมินรายองค์ประกอบ
มีส่วนประกอบสาคัญ 2 ส่วน ได้แก่
 องค์ประกอบ / คุณลักษณะของงานที่จะ
ประเมิน
 คาอธิบายลักษณะคุณภาพของงานในแต่ละ
องค์ประกอบ
ตัวอย่าง เกณฑ์ประเมินความสามารถในการแก้โจทย์สมการ
1.
การแปลความโจทย์
ดี (2)
ระบุสง่ิ ที่โจทย์ตอ้ งกาหนด ไม่ตอ้ ง
กาหนด ไม่ได้กาหนด สิง่ ทีโ่ จทย์
ถามได้
ผ่าน (1) ระบุสง่ิ ที่โจทย์กาหนดและสิง่ ที่
โจทย์ถามได้
ไม่ผ่าน (0) เขียนผิด
2. การเขียนสมการ
ดี (2) เขียนได้ถูกต้อง สัน้ คานวณได้เร็ว
ผ่าน (1) เขียนได้ถูกต้อง แต่ใช้วิธีการไม่กะทัดรัด
ไม่ผ่าน (0) เขียนผิด
3. ความสามารถในการคานวณ
ดี (2) ทาได้ถูกต้องเกิน 80% จากจานวนข้อทัง้ หมดผ่าน
(1) ทาได้ถูกต้อง50-79% จากจานวนข้อทัง้ หมด ไม่ผ่าน
(0) ทาได้ถูกตา่ กว่า50% จากจานวนข้อทัง้ หมด
ตัวอย่ าง : เกณฑ์ การให้ คะแนน
75
การนาเสนอเรื่องราว
ระด ับ 5
ระด ับ 4
ระด ับ 3
ระด ับ 2
ระด ับ 1
นาเสนอเรื่องราวตาม
นาเสนอเรื่องราว
จุดประสงค์ได้อย่างชัดเจน ตามจุดประสงค์
มีประสิทธิภาพ
ที่ตอ้ งการได้
มีการกาหนดจุดประสงค์แต่ พยายามกาหนดจุดประสงค์ ไม่กาหนดจุดประสงค์
ไม่สามารถนาเสนอเรื่องราว แต่ไม่สามารถนาเสนอ
และไม่มีการนาเสนอ
ได้อย่างสมบูรณ์
เรื่องราวตามจุดประสงค์ได้ เรื่องราวตามจุดประสงค์
ผูเ้ ขียนปรับการนาเสนอ
ให้เหมาะสมกับกลุม่ ผูอ้ า่ น
แต่ละกลุม่
ผูเ้ ขียนตระหนัก
ในความสาคัญ
ของผูอ้ า่ น
ผูเ้ ขียนตระหนักในความ
สาคัญของผูอ้ า่ น
ผูเ้ ขียนให้ความสาคัญ กับ
ผูอ้ า่ นน้อยมาก
การนาเสนอความคิด
เหตุการณ์ตามลาดับ
เรื่องราวเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การนาเสนอ
ความคิดเป็ นไป
ตามเหตุการณ์
ลาดับที่เหมาะสม
การนาเสนอความคิด
เหตุการณ์สว่ นใหญ่เป็ นไป
ตามลาดับที่ เหมาะสม
การนาเสนอความคิด
การนาเสนอความคิด
เหตุการณ์บางส่วนที่เป็ นไป เหตุการณ์ไม่ชดั เจน ไม่
ตามลาดับที่เหมาะสม
เป็ นระบบ
ไม่ให้ความสาคัญ
กับผูอ้ า่ นเลย
การลาดับความคิด/เหตุการณ์
76
มารยาทในการเขียน
ระด ับ 5
คาที่เขียนทัง้ หมด
อยู่บนแนวเส้น
บรรทัด และมี
ระยะห่างระหว่างคาที่
สมา่ เสมออถูกต้อง
ระด ับ 4
คาที่เขียนทัง้ หมด
อยู่บนแนวเส้น
บรรทัดและมี
ระยะห่างระหว่าง
คา ที่พอดี
(ต่อ)
ระด ับ 3
คาส่วนใหญ่อยู่บน
แนวบรรทัด มี
ระยะห่างระหว่างคา
พอดี
ระด ับ 2
ระด ับ 1
คาบางคาอยู่บนแนว คาที่เขียนไม่อยู่บน
บรรทัด และมี
บรรทัด ไม่มีระยะห่าง
ระยะห่างระหว่างคา ระหว่างคา
77
มาตรฐานการเรียนรู/้
ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญ
ของผูเ้ รียน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
เป้ าหมาย
สาคัญ
สาหรับ
การ
พัฒนา
เด็กและ
เยาวชน
หลักการจัดการเรียนรู ้
เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
พัฒนาการทางสมอง
เน้นความรูค้ ู่คณ
ุ ธรรม
“การสอนให้ได้ผลดีนนั้ ควรจะต้องเริ่มที่หลักการและจัดกระบวนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักการโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิธกี ารสอน และเทคนิ คการ
สอน ซึ่งมีอยู่หลากหลายเข้ามาช่วยให้กระบวนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี, 2545)
81
เทคนิคการสอน วิธีสอน รู ปแบบการสอน
ทีใ่ ช้ ในหน่ วยการเรียนรู้
82
เทคนิคการสอน
 กลวิธีต่างๆ ที่ใช้ เสริมขั้นตอนการสอน วิธีสอน หรือ การ
ดาเนินการใดๆ เพือ่ ช่ วยให้ การสอนมีคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ
มากขึน้
 ตัวอย่ าง เช่ น ในการบรรยาย ผู้สอนอาจใช้ เทคนิค การยกตัวอย่ าง
การใช้ คาถาม การใช้ สื่อประกอบ เพือ่ ช่ วยให้ การบรรยายมี
คุณภาพ และประสิ ทธิภาพมากขึน้
83
เทคนิคการสอนต่ างๆ

การใช้ ผงั กราฟฟิ ค (Graphic Organizer)

การใช้ คาถาม (Questioning)

การจัดกลุ่ม (Grouping)

การสร้ างแรงจูงใจ (Motivation)
ฯลฯ
84
วิธีสอน
(METHOD)

วิธีการต่ างๆ ทีน่ ามาใช้ ในการสอน เพือ่ ช่ วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ วิธีแต่ ละ
วิธีมีวตั ถุประสงค์ และลักษณะเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ แตกต่ างกัน

ลักษณะเด่ นของแต่ ละวิธี ก็คอื ลักษณะเฉพาะทีข่ าดไม่ ได้ ของวิธีน้ัน หาก
ขาดไป
ก็จะทาให้ ไม่ ใช่ วธิ ีน้ันอีกต่ อไป เช่ น ลักษณะเฉพาะของวิธีสอน
แบบสาธิตก็คอื การแสดง/การทาให้ ดู หากไม่ มีการทาให้ ดู ก็จะไม่ ใช่ วธิ ีสอน
แบบสาธิต

วิธีแต่ ละวิธี มีวตั ถุประสงค์ เฉพาะ คือ เป็ นวิธีทจี่ ะช่ วยให้ เกิดผลเฉพาะบาง
ประการจากการใช้ วธิ ีน้ัน เช่ น วัตถุประสงค์ ของวิธีสอนแบบสาธิต ก็คอื การ
ช่ วยให้ เห็นการปฏิบัติจริง ทาให้ เห็นภาพ ทาให้ เกิดความเข้ าใจ และจาเรื่องที่
เห็นจากการสาธิตได้ ดี
85
วิธีสอนแบบต่ างๆ













บรรยาย (Lecture)
สาธิต (Demonstration)
ทัศนศึกษา (Field trip)
อภิปรายกลุ่มย่ อย (Small Group Discussion)
ละคร (Dramatization)
บทบาทสมมติ (Role Playing)
กรณีตัวอย่ าง (Case)
เกม (Game)
สถานการณ์ จาลอง (Simulation)
นิรนัย (Deduction)
อุปนัย (Induction)
ศูนย์ การเรียน (Learning Center)
บทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)
ฯลฯ
วิธีสอนและ
วัตถุประสงค์
86
เรี ยนรู ้ควำมเป็ นจริ ง
ของสถำนกำรณ์ที่มี
ควำมซับซ้อน
เรี ยนรู้กำรเอำใจ
เขำมำใส่ ใจเรำ ช่วยให้
เข้ำใจควำมรู้สึกและ
พฤติกรรมของตนและ
ของผูอ้ ื่น
ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ฝึ กกำรเอำชนะ จำนวนมำกเรี ยนรู ้
อุปสรรคอย่ำง เนื้อหำสำระ
เห็นกำร
สนุกสนำน จำนวนมำกพร้อม
ปฏิบตั ิจริ ง
กันในเวลำจำกัด
และ
ประจักษ์ชดั
ด้วยตำ
เห็นผลของกำร
คิด กำรกระทำ
ประจักษ์ชดั
ท้ำทำย
เกม
สถานการณ์
ช่วยให้เรื่ องรำว/
สำระมีชีวติ เห็น
ประจักษ์ชดั ด้วย
ตำ
ฝึ กฝนกำรเผชิญและ
แก้ปัญหำ ฝึ กกำร
วิเครำะห์ และเรี ยนรู้
ควำมคิด เรี ยนรู ้เนื้อหำ
และมุมมอง สำระต่ำงๆ
ของผูอ้ ด้ื่นวยตนเอง โดยกำร
จาลอง
วิธีสอน
ผูเ้ รี ยนรำยบุคคล
เรี ยนรู ้ตำม
ผลัดเปลี่ยนกัน ควำมสำมำรถ โดย
เข้ำศึกษำค้นคว้ำตำม อำศัยสื่ อบทเรี ยนที่
ศูนย์กำรเรี ยนต่ำงๆ ได้รับกำรออกแบบ
ให้ผเู ้ รี ยนสำมำรถ
เรี ยนรู ้ และ
ตรวจสอบผลกำร
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
อภิปราย
กลุ่มย่อย
เรี ยนรู ้จำกกำรมี
ส่ วนร่ วมอย่ำง
ทัว่ ถึงแลกเปลี่ยน
ควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์
เรี ยนรู ้หลักกำร
และนำหลักกำร
ไปใช้
เรี ยนรู ้จำกตัวอย่ำง
เหตุกำรณ์ยอ่ ยๆ และ
จับหลักกำรของ
ตัวอย่ำงเหล่ำนั้น
เรี ยนรู ้จำก
ประสบกำรณ์
ตรงจำกสภำพ
จริ ง
รู ปแบบการสอน/รู ปแบบการเรียนการสอน
87
รูปแบบการสอน/รูปแบบการเรียนการสอน (Teaching/Instructional
Model) คือ แบบแผนการดาเนินการสอนที่ได้ รับการจัดเป็ นระบบ อย่ างสั มพันธ์
สอดคล้องกับทฤษฎี/หลักการเรียนรู้หรือการสอนทีร่ ูปแบบนั้นยึดถือ และได้ รับการ
พิสูจน์ ทดสอบ ว่ ามีประสิ ทธิภาพ สามารถช่ วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น
แบบแผนการดาเนินการสอนดังกล่าว ประกอบด้ วย ทฤษฎี/หลักการที่
รูปแบบนั้นยึดถือ และกระบวนการสอนทีม่ ีลกั ษณะเฉพาะ อันจะนาผู้เรียนไปสู่
จุดมุ่งหมายเฉพาะทีร่ ูปแบบนั้นกาหนด ซึ่งผู้สอนสามารถนาไปใช้ เป็ นแบบแผน
หรือแบบอย่ างในการจัดและดาเนินการสอนอืน่ ๆ ทีม่ ีจุดมุ่งหมายเฉพาะ
เช่ นเดียวกันได้ การนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ คือการนากระบวนการ
หรือขั้นตอนทีร่ ูปแบบฯ กาหนด ไปจัดเป็ นกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องทีส่ อน
เสริมด้ วยวิธีสอน และเทคนิคการสอนต่ างๆ ที่จะช่ วยให้ กระบวนการเรียนรู้มี
ความสมบูรณ์ และเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
88
รู ปแบบการสอนต่ างๆ
รูปแบบทีเ่ น้ นด้ านพุทธพิสัย
• Concept Attainment Model
• Gagne’ Model
• Memory Model
รูปแบบทีเ่ น้ นด้ านจิตพิสัย
• Krathwohl’s Model
• Jurisprudentail Model
• Role Playing Model
รูปแบบทีเ่ น้ นทักษะกระบวนการ
• Group Investigation Model
• Inductive Teaching Model
• Creative Thinking Model
• Torrance’s Future Problem-Solving Model
รูปแบบทีเ่ น้ นด้ านทักษะพิสัย
• Sympson’s Model
• Harrow’s Model
• Dave’s Model
รูปแบบทีเ่ น้ นบูรณาการ
• Direct Instruction Model
• Storyline Model
• 4 MAT Model
• Cooperative Learning Model
ศึกษำรำยละเอียดเพิม่ เติมจำกเอกสำรประกอบกำรอบรม
1.นาเทคนิ ค/วิธีการจัดการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ ซึ่งจะนาผู เ้ รียนไปสู่การสร้าง
ชิ้ นงาน/ภาระงาน เกิด ทัก ษะ(สมรรถนะส าคัญ ของผู เ้ รีย น)กระบวนการตาม
ธรรมชาติ วิ ช าและคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ให้บ รรลุ ต ามมาตรฐาน
การเรียนรู/้ ตัวชี้วดั ในหน่ วยการเรียนรู ้
2. มีความท้าทาย ต่อยอดการเรียนรู ้ มีความหมายต่อผู เ้ รียน เน้นผู ้เรียนเป็ น
สาคัญ คานึ งถึงความแตกต่างของผูเ้ รียน พัฒนาการทางสมอง และมุ่งเน้นความรู ้
คู่คณ
ุ ธรรม
3. พัฒนาผูเ้ รียนให้มีทกั ษะกระบวนการที่หลากหลาย
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละหน่ วยการเรียนรู ้
จะต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ให้สอดคล้องกับจานวนมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วดั ที่ปรากฏ
ในการหน่ วยการเรียนรูจ้ ากโครงสร้างรายวิชา
แบบบันทึกหน่ วยการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้เรื่อง…………………………………………………………
รหัส-ชื่อรำยวิชำ.......................กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ ………………………
ชั้น .................... ภำคเรี ยนที่............................... เวลำ....................ชัว่ โมง
ผูส้ อน...........................................โรงเรี ยน.................................................
มาตรฐานการเรียนรู้
.........................................................................................................................
ตัวชี้วดั
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
มาตรฐานการเรียนรู้
.........................................................................................................................
ตัวชี้วดั
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
สาระสาคัญ
.....................................................................................
.....................................................................................
สาระการเรียนรู้
ความรู้
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ทักษะ / กระบวนการ
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.
คุณลักษณะ
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.
การประเมินผลรวบยอด
ชิ น้ งานหรื อภาระงาน
.......................................................................................................................
การประเมินผล
ประเด็น
การประเมิน
ระดับคุณภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้
1.กิจกรรมนาสู่ การเรียน
..................................................................................
...................................................................................
..................................................................................
2.กิจกรรมทีช่ ่ วยพัฒนาผู้เรียน
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
3. กิจกรรมรวบยอด
.................................................................................
.................................................................................
การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้
อิงมาตรฐาน
ขนตอนที
ั้
่1
กาหนดเป้าหมายการเรียนรู ้
ขนตอนที
ั้
่2
กาหนดหล ักฐานผลของการเรียนรู ้
ขนตอนที
ั้
่3
วางแผนการจ ัดประสบการณ์การเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 2 การประเมินหน่ วยการเรียนรู้
แบบประเมินหน่วยกำรเรี ยนรู ้อยูใ่ นเอกสำรประกอบกำรอบรม
ความเชือ่ มโยงของหน่วยการเรียนรู้สู่การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
๗ ชัว่ โมง
แผนที๑่
๑ชัว่ โมง
แผนที๒่
๒ชัว่ โมง
หน่วยการเรียนรู้
๑๓ ชัว่ โมง
แผนที๓่
๑ชัว่ โมง
หน่วยการเรียนรู้
๑๕ ชัว่ โมง
หน่วยการเรียนรู้
๑๐ ชัว่ โมง
แผนที๔่
๑ชัว่ โมง
แผนที๕่
๒ชัว่ โมง
 อะไรเป็ นเป้ าหมายสาหรับผู เ้ รียนในการจัดการเรียนรู้ครัง้ นี้
 ทาอย่างไรผู เ้ รียนจึงบรรลุเป้ าหมาย
 ตัดสินอย่างไรว่าผู เ้ รียนบรรลุเป้ าหมาย
แผนการจัดการเรียนรู้
รหัสวิชา................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......................... ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ........
หน่ วยการเรียนรู้............... เรื่อง ................ ภาคเรียนที่.....
เวลา .......... ชั่วโมง
ผู้สอน ................................................ โรงเรียน ............................................................
วันที่ ........................ เดือน ......................................................... พ.ศ. ................................
..........................................................................................................................................................
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั
มำตรฐำนกำรเรี ยนรู้
.....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วดั
1.................................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................................
สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
......................................................................................................................................................................................
จุดประสงค์ การเรียนรู้
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
สาระการเรียนรู้
.....................................................................................................................................................................................................
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
ชิ้นงาน /ภาระงาน
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
การวัดและประเมินผล
........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
กิจกรรมการเรียนรู้
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
สื่ อ / แหล่ งเรียนรู้
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

similar documents