Ylempi amk-tutkinto oman työn kehittämisen ponnahduslautana

Report
Ylempi amk-tutkinto oman
työn kehittämisen
ponnahduslautana
Eija Mustonen
9.4.2014
TAMK 2014
1
Ylempi
ammattikorkeakoulututkinto
• Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelma (Turun amk)
• Kesto 2,5 vuotta
• Vaatimukset: vähintään 3 vuoden työkokemus,
ennakkotehtävä
• Oma tausta: tradenomi kirjasto- ja tietopalvelun
koulutusohjelmasta toukokuu 2005, tietopalvelusihteeri
tammikuu 2006->
• Suoritetaan työn ohessa, lähiopetusta 2 pv/kk, etätehtäviä
• 90 op, joista 30 op muodostaa kehittämistehtävä
• Osallistujien erilaiset taustat: kirjastonjohtajasta
kirjastovirkailijaan
• Pieni ryhmä, 18 henkilöä
• Mahdollista hakea Koulutusrahastosta aikuiskoulutustukea
esim. kehittämistehtävän tekemisen ajaksi
9.4.2014
TAMK 2014
2
Ylempi
ammattikorkeakoulututkinto 2
• Mielenkiintoisia kursseja, esim. osaamisen
kartoittaminen, informaatioarkkitehtuuri,
budjetointi, työhyvinvointi
• Tehtävät käytännönläheisiä/työelämälähtöisiä
• Käytännön työkaluja oman työn kehittämiseen
• Osaamisen ja oman itsensä päivittäminen
• Verkostoituminen
• Luottamuksen ilmapiiri
• Ajatusmaailman laajentuminen
• Oman työn/työpaikan arvostaminen
9.4.2014
TAMK 2014
3
Yleistä kehittämistehtävästä
• Aihe omalta työpaikalta
• Aiheita mm. tilasuunnittelu, kokoelmapolitiikan
laatiminen, tiedonhankinnan opetus, palvelujen
kehittäminen, viestintä
• Yhteistyöllä eteenpäin – TAMKin opinnäytetyön
kirjastokappaleen palautusprosessin
kehittäminen
• Kehittämistehtävät löytyvät Theseusjulkaisuarkistosta:
https://publications.theseus.fi/handle/10024/63
935
9.4.2014
TAMK 2014
4
Kehittämistehtävän lähtökohta
• TAMKissa opiskelija palauttaa opinnäytteen joko sähköisesti
Theseus-julkaisuarkistoon tai kansitettuna paperiversiona
kirjastoon. Paperisesta opinnäytteestä täytetään
julkaisusopimus. Myös luottamuksellinen opinnäyte
palautetaan kirjastoon ja siitä täytetään julkaisusopimus.
• Kirjasto kuittaa palautetun opinnäytteen winhaopintojärjestelmään. Tämän jälkeen opiskelija voi valmistua.
• Opinnäytetyön palauttamiseen liittyvät ongelmat:
– Opiskelijoiden väärät käsitykset siitä mitä kirjastoon
palautetaan
– Opettajien käsitys palautusprosessista, opettajilla olevien
tietojen ajantasaisuus
• Miten ratkaista ongelmat? Prosessin ongelmakohtia ja
kehitysideoita kysyttiin opintotoimistosta ja ohjaavilta opettajilta
9.4.2014
TAMK 2014
5
Työn tutkimusosa
• Tutkimusongelma: Toimiiko TAMKin opinnäytetyön
palautusprosessi? Jos ei, niin miten sitä voisi kehittää?
Tietävätkö opettajat miten työ palautetaan kirjastoon?
• Tutkimusongelman selvittämisen lisäksi tavoitteena jakaa
haastatteluissa ajantasaista tietoa palauttamiseen liittyvistä
asioista.
• Mahdollisten ongelmakohtien selvittäminen ja muutosten
havainnointi tutkimalla opinnäytetyö-sähköpostin
kirjeenvaihtoa keväältä 2012 ja 2013
• Haastattelut (3kpl), n. 30 min: liiketalous, hoitotyö,
fysioterapia
• Opintosihteerien sähköpostihaastattelut (2kpl)
• Sähköinen kysely opinnäytteitä ohjaaville opettajille
intranetissä keväällä 2013, vastauksia yht. 83
9.4.2014
TAMK 2014
6
Tulokset ja toimenpiteet
• Opintosihteerien haastattelut:
– Tarvitaan ratkaisu opinnäytteen nimitietojen tarkistamiseen
– Toimenpide: lähetetään julkaisusopimus kirjaston
sähköpostista opintotoimiston sähköpostiin
– Ei opiskelijan juoksuttamista opintotoimiston ja kirjaston välillä
– Toimenpide: kysyttävä asiakaspalvelussa onko opinnäytteen
kuittaamisella kiire
• Koulutusohjelmien haastattelut: erilaisia käytänteitä
koulutusohjelmissa, opiskelijat osaavat palauttaa työnsä
saatuaan ohjeet, ehdotettiin opinnäytetyövaiheessa
pidettävää työpajaa, johon osallistuisi äidinkielen opettaja,
englannin opettaja, IT-tuki, kirjasto.
– Toimenpide: työpaja pidetään jatkoa ajatellen mielessä.
9.4.2014
TAMK 2014
7
Tulokset ja toimenpiteet 2
• Ohjaavien opettajien verkkokysely: opettajilla erilaisia
käsityksiä kirjastokappaleen palauttamisesta, opettajat
toivovat selkeitä ohjeita palauttamiseen (esim. kirjaston
www-sivuilla liikaa ”turhaa” tietoa), ohjeet
luottamuksellisista opinnäytteistä opettajien tietoon
• Toimenpiteet:
– Kirjaston www-sivujen sisältöä on muokattu ja
yksinkertaistettu.
– Opinnäytteen palauttamisesta Theseukseen laadittu
videomuotoinen ohje käyttäen Yhteisölliset työmenetelmät –
kurssilla opittuja työkaluja
– Ohjaaville opettajille laadittu muistilista opinnäytteen
palauttamiseen liittyvistä seikoista. Muistilista lähtenyt jakoon
TAMKin opinnäytetyöryhmän kautta.
9.4.2014
TAMK 2014
8
Mitä koulutuksesta jäi käteen?
• Kirjaston johtamiseen liittyvien osa-alueiden parempi
ymmärtäminen -> ei ole helppoa olla johtaja
• Tieteellisen kirjoittamisen kynnyksen madaltuminen
• Opinnäytetyöstä artikkeli ammattikorkeakoulujen
verkkolehteen Kreodiin
• Tarvittavaa tietoa TAMKin opinnäytteen kirjastokappaleen
palautusprosessin nykytilasta ja tietoa prosessin
kehittämiseen
• Ponnahduslauta omaan työhön liittyvien ohjeiden
kehittämiseen
• Käytännön työkaluja ohjeiden tekemiseen (Audacity,
Windows Movie Maker), Theseus-tallentamisen ohje:
http://www.tamk.fi/cms/kirjasto.nsf/$all/28A23AC1D3B79F
46C22576BF003B6263
9.4.2014
TAMK 2014
9
Tamkin opinnäytteet siististi rivissä.
Kiitos!
9.4.2014
TAMK 2014
10

similar documents