Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune

Report
Tandlægekonsulentfunktionen
i Københavns Kommune
Børge Hede
Voksentandplejen
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
8. oktober 2010
Den korte udgave
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
28.oktober 2010
Tandlægekonsulentens rolle?
Afgørelse truffet af:
Afgørelsesdato:
Uds. dato:
Nummer:
J.nr.
Ankestyrelsen
13-02-2008
01-05-2008
A-5-08
2000339-07
Resumé:
Der foreligger en generel væsentlig mangel, når lægekonsulenten selv har undersøgt
borgeren.
Lægekonsulenten, herunder tandlægekonsulenten, har til opgave at bistå kommunen
med at klarlægge indholdet af andre lægers udtalelser. Hvis oplysningerne ikke er
tilstrækkelige, har lægekonsulenten til opgave at pege på, hvilke oplysninger, der
mangler. Lægekonsulentens opgave er ikke at indhente de manglende oplysninger
eller efterprøve andre lægers oplysninger ved at undersøge borgeren selv.
I det konkrete tilfælde medførte manglen ikke ugyldighed, idet manglen var blevet
afhjulpet. Der var dog tale om en væsentlig fejl, som gav anledning til kritik af
kommunen.
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
28. oktober 2010
tandlægekonsulent
Love etc.
Myndighed
Økonomisk ydelse
Praktiserende tandlæge
Aut.sundhedsperson - erhvervsdrivende
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Patient
kunde - borger
5
Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune
28. oktober 2010
Nogle grundlæggende konstateringer
 Konsulenten rådgiver kommunale sagsbehandlere i tandlægefaglige spørgsmål om økonomisk
tilskud til borgerne
 Rådgivningen sker ikke mhp. hvilken behandling som er den ”bedste”, men om hvilket tilskud som
kan gives efter gældende lov
 Konsulenten har som udgangspunkt ingen bevillingskompetence
 Tandlægekonsulent eller kommunen forhindrer ikke en borger i at få en given behandling, men kan
undlade at give økonomisk tilskud til den
 Det er alene egenbetalingen i tandplejen som forhindrer en given behandling
 Konsulenten bør i princippet ikke være i kontakt med hverken borger eller praktiserende tandlæge
 Der eksisterer ikke en patient/behandlerrelation eller rådgiverrelation mellem konsulent og borger
eller mellem konsulent og praktiserende tandlæge
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
6
Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune
28. oktober 2010
tandlægekonsulent
Love etc.
Myndighed
Økonomisk ydelse
Praktiserende tandlæge
Aut.sundhedsperson - erhvervsdrivende
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Patient
kunde - borger
28.oktober 2010
Og et grundlæggende spørgsmål ?
Er den praktiserende tandlæge patientens advokat i
forhold til det offentlige ?
§ 20. En autoriseret sundhedsperson skal ved udfærdigelse af erklæringer, som vedkommende
afgiver i sin egenskab af autoriseret sundhedsperson, udvise omhu og uhildethed.
Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson er forpligtet til på begæring fra en offentlig myndighed
i det efter formålet fornødne omfang at afgive erklæring til offentlig brug om de
sundhedsfaglige iagttagelser, som den pågældende er i stand til at give oplysning om,
vedrørende en af vedkommende undersøgt, behandlet eller plejet person, der søger eller får
offentlige økonomiske ydelser eller anden offentlig hjælp. Samme pligt påhviler sygehuse og
lignende institutioner
§ 82. En autoriseret sundhedsperson, der tilsidesætter en oplysnings- eller indberetningspligt
efter § 19, § 20, stk. 2, § 26, stk. 2, og § 43 straffes med bøde.
Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed LBK nr 1350 af 17/12/2008
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vurderingsgrundlag ?
Konkret
vurdering af
borgerens
problemer
Odontologisk
evidens
sundhedsfaglig
vurdering
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Lovgrundlag
28. oktober 2010
28.oktober 2010
Vurdering/anbefaling/udtalelse
Indhold
 Lovgrundlag
 Den konkrete sag
 Den faglige vurdering i forhold til lovgrundlag
Konklusion/anbefaling/vurdering
Nødvendig, uopsættelig, sundhedsfaglig velbegrundet
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Konkret vurdering?
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
28. oktober 2010
Odontologisk evidens?
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
28. oktober 2010
28.oktober 2010
Lovgrundlag?
 Love
 Bekendtgørelser
 Vejledninger, cirkulærer og skrivelser
 Ankestyrelsens afgørelser
 Bemærkninger til lovforslagene
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
28.oktober 2010
Lovgrundlag?
Et eksempel
Afgørelse truffet af:
Afgørelsesdato:
Uds. dato:
Nummer:
J.nr.
Ankestyrelsen
19-11-2008
26-01-2009
21-09
2000228-08
Status:
Gældende
Principafgørelse om: tandbehandling - forebyggende undersøgelse - regelmæssigt eftersyn
Lov: Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 82
Resumé:
En borger havde ikke ret til hjælp til udgifter til diagnostisk undersøgelse ved tandlæge. Der var
ikke tale om afhjælpning af et uopsætteligt behandlingsbehov, men om en forebyggende
undersøgelse i forbindelse med et regelmæssigt eftersyn.
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
15
Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune
28. oktober 2010
Lovgrundlag for økonomisk hjælp til tandpleje via
sociallovgivningen
Lov om Social pension (folkepensionister)
 Personligt tillæg § 14
 Helbredstillæg
§ 14 a
 Lov om højeste, mellemste, … førtidpension mv.
 Personligt tillæg § 17
 Helbredstillæg
§ 18
 Lov om Aktiv Socialpolitik
Kontanthjælp
§ 82
 Lov om Integration
Kontanthjælp
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
§ 36
Sociale tilskud til tandpleje
 Helbredstillæg
Lov om Social Pension (folkepensionister) § 14 a
Lov om højeste, mellemste, … førtidpension mv. § 18
 Personligt tillæg
Lov om Social Pension (folkepensionister) § 14
Lov om højeste, mellemste, … førtidpension mv. § 17 stk. 2
 Kontanthjælp
Lov om aktiv Socialpolitik § 82
Lov om Integration § 36
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
Helbredstillæg til pensionister
Der ydes helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som den
offentlige sygesikring yder tilskud til efter lov om offentlig sygesikring, ……..
Der ydes desuden helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til
tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er
nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af
udgiften. Kommunen kan indgå prisaftaler med leverandører af tandproteser, briller og
fodbehandling, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af
helbredstillæg. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den eller de
leverandører, kommunen har indgået prisaftale med. Har kommunen ikke indgået en
prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige
udgift
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v. LBK nr 760 af 02/08/2005
Helbredstillæg - proteser
Helbredstillæg - proteser
Kommunen yder helbredstillæg efter lovens § 18, stk. 4, til dækning af
udgiften til en aftagelig tandprotese. Tilskuddet ydes til helproteser og helsæt
i form af akryl-proteser og til aftagelige delproteser i form af stålunitorproteser, med mindre en akryl-protese er mere velegnet. Helbredstillægget
omfatter de udgifter, der indgår i behandlingsforløbet, herunder udgiften til
dublikering og rebasering.
Til pensionister, der ønsker en fast protese, beregnes helbredstillægget i
forhold til prisen på den type aftagelig tandprotese, som alternativt ville være
nødvendig.
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
28.oktober 2010
Helbredstillæg
”Hensigten med forslaget er dels at give de pensionister , der
har behov for hjælp, en bedre dækning af nødvendige
helbredsrelaterede udgifter, dels at sikre at helbredstillæg til
dækning af helbredsrelaterede udgifter tildeles ensartet efter
behov, uanset hvor i landet pensionisten bor.”
brev af 11. december 2002 fra Socialministeriet til kommunerne
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
28.oktober 2010
Helbredstillæg - proteser
 Billigste (men tilstrækkelige) aftagelige protese
 Helbredsmæssig velbegrundet
 Som udgangspunkt en unitor ved partiel protese
 Kommunen afgør nødvendigheden af protese
 Altid helbredstillæg til proteser – også faste
 Kun tillæg svarende højst til aftagelig protese
 Nødvendig ?
Tygge- tale –og muskulær funktion
Psykosociale forhold
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Helbredstillæg – proteser
nødvendighed – helbredsmæssig velbegrundet
 Hvorledes påvirkes helbredet af tandtab ?
 Hvorledes påvirkes tyggeevnen af tandtab ?
 Hvorledes påvirkes psykosociale forhold
Self-esteem
Social interaktion
Kosmetik
Hvorledes relateres tandtab og TMJ disorders
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
28.oktober 2010
28.oktober 2010
Helbredstillæg
 Borgeren har et retskrav
 Der er mulighed for substitution
 Kommunen afgør nødvendighed af protese
 Eventuelt personligt tillæg gives subsidiært
 Sigter mod større ensartethed
 Fastsættes på baggrund af formue og indtægt
Den personlige tillægsprocent
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Personligt tillæg - folkepensionister
§ 14. Personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske
forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en
nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske
forhold.
Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 759 af 02/08/2005
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
28.oktober 2010
Personligt tillæg
Fastlægges på baggrund af en konkret individuel økonomisk
vurdering af rådighedsbeløb (indtægter, udgifter og formue) og
nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af det ansøgte tillæg.
Der er således ikke tale om et retskrav.
Der findes ikke nærmere retningslinier, men tillæg er ikke afhængig
af den personlige tillægsprocent.
Kan substitueres
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Kontanthjælp § 82
Sygebehandling m.v.
§ 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin,
tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning,
hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der
kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt
velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til
behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at
der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige
behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt
velbegrundet.
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
Vej. 39 af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik
Kontanthjælp § 82
 Borgeren har ikke noget retskrav
 Udgiften må ikke dækkes af anden lov
 Ansøger og ægtefælle har ikke betalingsevne
 Behandlingen er nødvendig
 Behandlingen er helbredsmæssig velbegrundet
 Gives ud fra en konkret vurdering
Vej. 39 af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
Kontanthjælp § 82
vurderingskriterier
 Hvad er nødvendigt/uopsætteligt – i tidsperspektivet ?
 Kan behandlingen udskydes ?
 Kan der anvises midlertidige løsninger ?
 Kunne behandlingen forudses ?
 Mundhygiejne og tandlægebesøgsvaner ?
 Rimelig udgift ?
 Kan udgiften afholdes af en almindelig lønindtægt ?
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
28
Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune
28. oktober 2010
Noget grundlæggende lommeuld
 Lovgivningen har ikke til hensigt
 at udligne socialt betinget ulighed i tandsundhed
 at fastholde en sådan ulighed
 Lovgivningen har til hensigt at
 Give pensionister en rimelig dækning af tandplejeudgifter
 At gøre kontanthjælpsmodtagere i stand til at sørge for sig
selv
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
Pejlemærker omkring anbefaling i KK ?
 Diagnostik – ydes stort set altid
 Sygdomsbehandling – ydes stort set altid
 Tandprotetisk rehabilitering – genstand for vurdering
 Forebyggelse – ydes sjældent til kontanthjælpsmodtagere - men ellers altid
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
Vurderingskriterier omkring anbefaling i KK?
 Nødvendighed – ikke kun ønskværdighed
 Helbredsmæssig begrundet – ikke kun ”plejer”
 Rimelig – ikke nødvendigvis optimal
 Individuel konkret vurdering – ikke faste regler
 Automatik i helbredstillæg til sygesikringsydelser
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
31
Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune
28. oktober 2010
Mere lommeuld
 Der er tale om faglig rådgivning - ikke omkostningsminimering
 Blive ikke ”sneblind” pga. enkeltsager og ”banditter”
 Undgå hanekamp – udvis decorum
 Overvej om du er ”rimelig”
 Forhold dig konkret til hver enkelt sag – lav ikke private regler
 Snak med kollegaer
 Opsøg viden - evidens
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
32
Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune
28. oktober 2010
Og nogle grundlæggende problemstillinger
 Honoraris horribilis
Maksimalpriser?
Faste priser?
Prisaftaler?
 Terapia optimalis
For hvem? – samtykke?
Hvorfor?
 Tidsperspektivet?
 Helhedssyn?
En hel mund
Et helt menneske
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
33
Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune
28. oktober 2010
Flere grundlæggende problemstillinger
 Hvad er behandling og hvad er well-ness?
 Indikation for protetisk erstatning?
 Mangelfuld diagnostik/dokumentation
 Mangelfuld behandling
 Fast/aftageligt?
Er aftagelig protetik faglig uforsvarlig?
Implantater?
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Eksempel - mand 60 år – pension §§1718
Honoraris horribilis
4 x amotio = 7.000 ?
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
Eksempel – kvinde 49 år – diabetes - § 82 – krone +5
Therapia optimalis
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
Eksempel – kvinde 49 år – diabetes - § 82
Therapia optimalis
28.oktober 2010
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
28. oktober 2010
Tak for opmærksomheden
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

similar documents