Työttömyysturva 2014

Report
Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
 Edellytykset
 Hakeminen
 Päivärahan suuruus
 Korotettu päiväraha
 Lomakorvaukset, lomallelähtöraha
 Vakiintunut tulo
 Koulutusmahdollisuudet
 Työllistämisvelvoite
Ansiopäivärahan edellytykset
Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos:
 Olet kokonaan tai osittain työtön.
 Olet työttömyyskassan jäsen.
 Haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi
työnhakijaksi TE-toimistoon.
 Olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana.
 Olet iältäsi 17-64-vuotias (alle 25 v. ilman koulutusta
oleva erityisehdoin).
Ilmoittautuminen TE-toimistoon
 Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon heti kun
työttömyyden alkamispäivä on tiedossa, kuitenkin
viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä työttömyyspäivärahaa ei voida hakea ilmoittautumista
edeltävältä ajalta.
 TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon
siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle
määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi.
Jäsenyys- ja työssäoloehto
 Jäsenyys- ja työssöoloehto 26 viikkoa.
 Työssäoloehdon tarkastelujakso 28 kk.
 Tarkastelujaksoa pidentävät hyväksyttävät
syyt, kuten työllistymistä edistävät
palvelut, sairaus, asevelvollisuus,
vuorotteluvapaa ja alle 3-vuotiaan lapsen
hoito. Pidennysaika enintään seitsemän
vuotta.
Omavastuuaika
 Omavastuuaika 5 päivää (ma-pe), ja sen pitää täyttyä
8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana.
 Uutta omavastuuaikaa ei aseteta vuoden sisään
edellisen enimmäisajan alkamisesta, jos tänä aikana
päivärahaa on maksettu vähintään yhdeltä päivältä.
 Työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus
jaksotetaan päiväpalkan perusteella. Jaksotusajalta ei
makseta päivärahaa.
 Omavastuuaika alkaa kulua vasta mahdollisen
jaksotusajan jälkeen.
Työttömyyspäivärahan hakeminen
 Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.
 Päivärahaa haetaan aina jälkikäteen, vähintään neljän
viikon jaksoissa tai kalenterikuukausittain.
 Kassalle ilmoitettava myös jaksot, jolta ei
haeta päivärahaa (työssäolo, sairausajat
yms.)
Työttömyyspäivärahan hakeminen
Aina tarvittavat liitteet:
 Palkkatodistus (alkuperäinen tai sähköisesti lähetetty)
työttömyyttä edeltäneeltä vähintään 26 työssäoloviikolta,
jossa ennakonpidätyksen alainen tulo lomarahat ja korvaukset eriteltyinä. Työnantajan mahdollisesti maksamat
irtisanomiseen liittyvät taloudelliset etuudet ja palkattomat
poissaolot syineen tulee myös näkyä. Työnantajan
yhteystiedot on löydyttävä palkkatodistuksesta.
 Irtisanomisilmoitus (kopio), josta ilmenee
irtisanomisperusteet, tai lomautusilmoitus (kopio).
 Työtodistus (kopio), jos irtisanottu.
 Määräaikaisissa sopimuksissa työsopimus (kopio).
Työttömyyspäivärahan hakeminen
Henkilökohtaisen tilanteen mukaan tarvittavat liitteet:
 Kopio etuuspäätöksistä (eläkkeet, sairaus-, äitiys-, isyys- tai
vanhempainpäiväraha, kotihoidontuki). Myös puolison
kotihoidontuki ilmoitettava – liitteeksi lomake ”Selvitys lasten
kotihoidon tuesta” osoitteesta www.tyj.fi
 Selvitys, jos sivutuloja yritystoiminnasta (esim. maa- ja
metsätalous). TE-toimiston lausunto, verotuspäätös viimeisestä
vahvistetusta verotuksesta.
 Itse jäsenmaksun maksaneilta kopiot viimeisimmistä
jäsenmaksuista.
 Tieto samassa taloudessa asuvista avio- tai avopuolison lapsista.
Työttömyyspäivärahan hakeminen
 Lähetä allekirjoitettu hakemus liitteineen työttömyyskassaan.
 Ensi- ja jatkohakemuksen voi tehdä myös sähköisesti.
 Päivärahahakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen
kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, josta lukien päivärahaa
haetaan.
 Ensimmäisen maksuilmoituksen yhteydessä saat
työttömyyskassalta päätöksen päivärahan suuruudesta.
 Jatkohakemus täytetään vähintään neljän viikon jaksoissa tai
kalenterikuukausittain.
Sähköinen asiointipalvelu
 Paperiliiton nettisivujen valikosta -> eAsiontipalvelu.
 Palvelu vaati verkkopankkitunnukset.
 Palvelun kautta voit:
 Katsella ja muuttaa henkilö- ja jäsenrekisteritietoja.
 Tehdä päivärahahakemuksen tai jatkohakemuksen.
 Lähettää liitteitä hakemukseen (hakemus lähetettävä ensin).
 Seurata päivärahojen maksatustilannetta.
 Nähdä arkistoidut sähköisesti lähetetyt jatkohakemukset,
annetut päätökset ja maksuilmoitukset.
Päivärahan suuruus
 Lasketaan 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon
vakiintuneista työtuloista (yksi tai useampi työ).
 Tuloista vähennetään lomallelähtörahat ja lomakorvaukset (ei
siis varsinaista lomapalkkaa) sekä työeläke- ja
työttömyysvakuutusmaksuja vastaavat 4,13 %.
 Päiväraha muodostuu perusosasta (32,66 euroa) sekä palkan
mukaan määräytyvästä ansio-osasta tai korotetusta ansioosasta.
 Lisäksi mahdollinen lapsikorotus.
Päivärahan tasot 1.1.2014
 Peruspäiväraha
32,66 €
 Lapsikorotukset
 Yhdestä lapsesta
 Kahdesta lapsesta
 Kolmesta tai useammasta lapsesta
 Tyel-vähennys
5,27 €/pv
7,74 €/pv
9,98 €/pv
4,13 %
Ansio-osan määrä
 Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta (32,66 €) ja ansio-
osasta, joka on 45 % laskennallisen päiväpalkan ja perusosan
erotuksesta. Kuukausipalkan ylittäessä 3429,30 € ansio-osa on
20 % ylimenevältä osalta.
 Korotetussa ansio-osassa korvausosuudet ovat 65 % ja 37,5 %.
 Lisäksi mahdollinen lapsikorotus.
Esimerkkejä: palkka
2500 €/kk
3000 €/kk
3500 €/kk
päiväraha
68,13 €/pv
78,16 €/pv
88,19 €/pv
korotettu päiväraha
83,89 €/pv
98,38 €/pv
112,87 €/pv
Päivärahan maksamisen kesto
Kolmen vuoden historiaedellytys täyttyy
kyllä kyllä kyllä ei
ei
ei
Hakija on ilman pätevää syytä kieltäytynyt
kyllä ei kyllä kyllä ei kyllä
työllistämistä edistävistä palveluista tai keskeyttänyt
palvelun 250 ensimmäisen
työttömyyspäivärahapäivän aikana
Hakijalle on maksettu 250 ensimmäisen
kyllä ei ei kyllä ei ei
työttömyysrahapäivän aikana työllistymistä
edistävän palvelun ajalta korotusosaa tai korotettua
ansio-osaa yhteensä vähintään 40 päivältä
Ansio-osan enimmäisaika (päivää)
500 500 400 400 400 300
Päivärahan maksamisen enimmäisaika (päivää)
500 500 500 500 500 500
Korotettu ansio-osa 90 päivää
Työttömyyspäiväraha maksetaan korotettuna
90 päivän ajalta, jos:
 Hakija on ollut työttömyyskassan jäsenenä viisi
vuotta ja ilmoittautunut työnhakijaksi TEtoimistoon 60 päivän kuluessa työsuhteen
päättymisestä.
 Hakija on ollut työeläkkeeseen oikeuttavassa
työssä vähintään 20 vuotta. Aikaan voi sisältyä
esim. äitiys- ja vanhempainvapaakaudet,
hoitovapaa-aika ja työkyvyttömyyseläke,
enintään 5 vuotta.
 Jos määrätty karenssi, ei makseta.
Korotettu ansio-osa 100 päivää
(Huom! Vain jos työsuhde päättynyt ennen 1.1.2014)
Työttömyyspäiväraha voidaan maksaa korotettuna 100
päivältä, jos:
 Toistaiseksi voimassa ollut työsuhde päättyy työnantajan
irtisanomiseen taloudellisista ja tuotannollisista syistä.
 Hakija on ollut työttömyyskassan jäsenenä viisi vuotta.
 Hakija on ollut työeläkkeeseen oikeuttavassa työssä
vähintään 20 vuotta. Aikaan voi sisältyä esim. äitiys- ja
vanhempainvapaakaudet, hoitovapaa-aika ja
työkyvyttömyyseläke, enintään 5 vuotta.
Ei vaadi TE-toimiston lausuntoa, työttömyyskassa tekee
päätöksen.
Korotettu ansio-osa 200 päivää
Työttömyyspäiväraha voidaan maksaa korotettuna 200
päivän ajalta, jos:
• Henkilö osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin.
• Sovittujen palveluiden väli on enintään 7 vrk. Korotettu
ansio-osa maksetaan myös palveluiden väliseltä ajalta.
• Työttömyyskassa maksaa TE- toimiston lausunnon
perusteella.
Päivärahojen määrät
Palkka
€/kk
Palkka
-4,13 %
Päiväpalkka
Ansiopäiväraha
€/päivä
Korotettu
Vuorottelu- Vuorotteluansiopäiväraha korvaus 70 % korvaus 80 %
€/päivä
€/päivä
€/päivä
2 500
2 396,75
111,48
68,13
83,89
47,69
54,50
3 000
2 876,10
133,77
78,16
98,38
54,71
62,53
3 500
3 355,45
156,07
88,19
112,87
61,73
70,55
4 000
3 834,80
178,36
93,51
122,18
65,46
74,81
4 500
4 314,15
200,66
97,97
130,54
68,58
78,38
Lomakorvaukset ja lomallelähtöraha
 Lomakorvausta tai lomallelähtörahaa ei jaksoteta.
(eivät siirrä päivärahojen maksatuksen alkamisajankohtaa
myöhemmäksi)
 Lomakorvausta tai lomallelähtörahaa ei oteta
huomioon päivärahan määrittelyssä.
(eivät vaikuta päivärahan suuruuteen)
Työttömyyspäivärahan uudelleen määrittely
 Kun 26 työssäoloviikkoa täyttyy, alkaa uusi 500
päivän enimmäisajan laskeminen
 Päiväraha määritetään uudelleen vain jos yli
vuosi edellisestä enimmäisajan alkamisesta.
 Palkanmääritykseen huomioidaan kaikki viikot,
joilla työskennelty vähintään 18 tuntia.
 Uusi ansiopäiväraha vähintään 80 %
aikaisemmin määritetystä jos enimmäisaika ei
ole täyttynyt.
Vakiintunutta tuloa ovat mm.:
 Peruspalkka, vuosiloma- ja irtisanomisajan palkka
 Palkkaan rinnastettavat palkkiot
 Varallaolo- ja päivystyskorvaukset
 Provisiot, vuorotyölisät
 Luontaisedut, ravintoetu
 Ylityöpalkat
 Sairausajan palkka
 Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkiot
 Myös useammasta samanaikaisesta työsuhteesta saatu
työtulo!
Vakiintunutta tuloa eivät ole mm.:
 Lomallelähtöraha ja lomakorvaus
 Rahalahjat (palvelusvuosimuistamiset)
 Verottomat kustannusten korvaukset (päivärahat)
 Stipendit ym.
 Irtisanomiseen liittyvät korvaukset
 Aloitepalkkio
Soviteltu päiväraha
 Päiväraha maksetaan soviteltuna jos kyseessä osa-aikatyö,





lomautuksen vuoksi lyhennetty työpäivä, enintään kaksi
viikkoa kestävä kokoaikatyö tai tuloja yritystoiminnasta.
Ansiopäivärahasta vähennetään puolet ansaitusta työtulosta.
Työaika saa olla korkeintaan 80 % alan kokoaikatyöstä.
Soviteltu päiväraha ja työstä saatu palkka voivat yhteensä olla
enintään 100 % päivärahan perusteena olevasta palkasta.
Jos kokoaikatyö kestää yli kaksi viikkoa, ”hypätään” päivät yli.
Suojaosa 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana sekä
käytettäessä laskennallista tuloa ja 279 euroa jos
sovittelujaksona neljä kalenteriviikkoa.
Lyhennettyä työviikkoa tekevät
 Lomautuksen takia lyhennetty työviikko.
 Maksetaan täyttä päivärahaa, jos työtä tehdään enintään
80 % kokonaistyöajasta (ei soviteltua).
 Koskee vain lomautettuja, ei muita vajaata työviikkoa
tekeviä.
Työllistymistä edistävät palvelut
 työnhakuvalmennus
 uravalmennus
 kokeilu
 työvoimakoulutus
 työttömyysetuudella tuettu
työnhakijan omaehtoinen opiskelu
 kotoutumisen edistämisestä
annetun lain 22-24 §:ssä tarkoitettu
omaehtoinen opiskelu
 kuntouttavasta työtoiminnasta
annetussa laissa tarkoitettu
kuntouttava työtoiminta
Työllistymistä edistävät palvelut
 Samansuuruinen korvaus TE-toimiston ja omaehtoisen





koulutuksen ajalta
Ei enää työhistoriavaatimusta
Maksettava tuki lasketaan mukaan päivärahapäivien
enimmäisaikaan
Koulutuksen ajalta maksetaan päivärahaa ja
kulukorvausta
Omaehtoisen koulutuksen ikäraja 25 vuotta
TE-toimisto arvioi omaehtoisen koulutuksen tarpeen
Lisäpäiväoikeus
 Ikääntyvä työtön työnhakija, joka on täyttänyt




työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä
(ns. ”eläkeputki”).
1950-1954 syntyneet: henkilö täyttää 59 vuotta ennen
500 päivän täyttymistä
1955-1956 syntyneet: henkilö täyttää 60 vuotta ennen
500 päivän täyttymistä
1957 ja sen jälkeen syntyneet: henkilö täyttää 61 vuotta
ennen 500 päivän täyttymistä
Lisäksi viiden vuoden työssäoloehto viimeisen 20 vuoden
aikana.
Lisäpäiväoikeus
 Lisäpäivärahaa ei tarvitse erikseen hakea, riittää kun
lähettää hakemukset työttömyyskassalle.
 Lisäpäivärahaa voidaan maksaa sen kuukauden loppuun,
jona henkilö täyttää 65 vuotta.
 Työttömyyskassan maksamasta päivärahasta karttuu
vuodessa 1,5 % eläkettä 63 vuoden ikään saakka.
 Huom! Lisäpäivillä olevilla oikeus vanhuuseläkkeeseen
62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä!
 - päiväraha säilyy saman suuruisena lisäpäivien ajan
Työllistämisvelvoite
 Koskee vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneitä.
 Turvataan mahdollisuus kuntoutukseen ja koulutukseen.
 Saamisen ehtona on, että hakijan oikeus
työttömyyspäivärahaan päättyy hänen täytettyään 57
vuotta, mutta ennen kuin täyttää 60 vuotta.
Työllistämisvelvoite
 Koulutuksen aikana oikeus
työttömyyspäivärahaan ja
kulukorvaukseen.
 Mikäli henkilöä ei voida työllistää, eikä järjestää soveltuvaa
koulutusta tai kuntoutusta on kotikunnan järjestettävä
työvoimaviranomaisen osoituksesta työntekomahdollisuus
kahdeksan kuukauden ajaksi (työllistämisvelvoite).
 Kunnan järjestettävä niin , että työnteko voidaan aloittaa
työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttyessä.
Tietoa työttömyysturvasta
 Näistä osoitteista löydät lisää tietoa
työttömyys- ja eläketurvasta:
www.tyj.fi
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
www.paperiliitto.fi
Paperiliitto ry
Paperityöväen Työttömyyskassa
www.etk.fi
Eläketurvakeskus
Paperityöväen työttömyyskassa
PL 349
00531 HELSINKI
PÄIVYSTYSNUMERO 0800 07089
(ma-pe klo 9.00 - 12.00)
Paperiliiton vaihde: 010 2897 700
Työttömyyskassan fax: (09) 8764095
Sähköposti: [email protected]

similar documents