Nuoriso takuu Elise Virnes

Report
Laajennetun työssäoppimisen
mahdollisuudet
Elise Virnes
14.11.2013
Nuorisotakuu 2013 - määritelmä
Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja
alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle
tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,
työpaja- tai kuntoutuspaikka
viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa työttömäksi joutumisesta.
Jokaiselle peruskoulun päättäneelle
taataan koulutuspaikka lukiossa,
ammatillisessa oppilaitoksessa,
oppisopimuksessa, työpajassa,
kuntoutuksessa tai muulla tavoin.
www.nuorisotakuu.fi
2
Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen
Tavoitteena
Takuun toteuttamisen keinoja:
• auttaa nuoria pääsemään
koulutukseen ja työelämään.
Koulutustakuun toimet
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Toteutetaan eri
hallinnonaloilla
- yhteistyö
keskeistä!
Nuorten työvoima- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut)
Kuntoutuspalvelut mukaan lukien
kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut
Muut nuorten yksilölliset palvelut kuten
•etsivä nuorisotyö ja
•nuorten työpajatoiminta
www.nuorisotakuu.fi
3
Nuorisotakuun rahoituksen
painopisteet
Hallitusohjelmassa linjattu (60 M€/vuosi):
Valmistelutyöryhmän
analyysin perusteella
kehysriihessä maaliskuussa
2012 lisätty:
Ammatilliseen
kuntoutukseen pääsyn
laajentaminen,
lakiuudistus
1.
Koulutustakuu
(24 M€/vuosi)
www.nuorisotakuu.fi
2.
Työllistymistä
edistävät
toimet
3.
Etsivä
nuorisotyö
ja työpajatoiminta
4.
Nuorten
aikuisten
osaamisohjelma
(28 M€/vuosi)
(8 M€/vuosi)
(27–52 M€/
vuosi,
voimassa
2013–2016)
v. 2014 alusta
4,7 M€
(vo 2,4 M€)
4
Koulutustakuun toimeenpano
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen ja uudelleen
suuntaaminen
•Tavoitteena KESU- linjausten mukaisesti ammatillisen peruskoulutuksen tarjonnan
mitoittaminen työmarkkinoiden pitkän aikavälin tarpeiden perusteella huolehtien
samalla nuorisoikäluokan kehityksen ja aikuisväestön osaamistason kannalta
riittävästä alakohtaisesta ja alueellisesta tarjonnasta
•KESU- linjausten mukaisesti koulutuspaikkojen määrän ja alueellisen suuntaamisen
keskeiseksi kriteeriksi asetettiin koulutustakuun toteutuminen osana nuorisotakuuta
sekä koulutuksen alueellisen saavutettavuuden turvaaminen.
www.nuorisotakuu.fi
5
Koulutustakuun toimeenpano
• Uudistetut perusteet ammatillisen
peruskoulutuksen opiskelijavalintaan
• Sähköiset hakupalvelut syksyn 2013 yhteishaussa
• Ammatilliseen koulutukseen valmistavien ja
valmentavien koulutusten uudistaminen
• Lukiokoulutukseen valmistava koulutus
maahanmuuttajille ja vieraskielisille
www.nuorisotakuu.fi
6
Koulutustakuun toimeenpano
•
•
Koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuoden 2014 loppuun saakka
Nuorten oppisopimuskoulutuksen vahvistaminen ja tuetun
oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
• Työpaikalla tapahtuvan opiskelun sekä oppilaitosmuotoisen ja
oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistävien koulutusmallien
kehittäminen
• Määräaikainen nuorten aikuisten osaamisohjelma vuosina 2013-16
www.nuorisotakuu.fi
7
Oppisopimuskoulutuksen tilanne
• Oppisopimusopiskelijoita yhteensä n. 56 000
• n. 60 % tekee ammatillista lisäkoulutusta (ammattitai erikoisammattitutkinto) eli hankkii lisäpätevyyttä,
päivittää osaamista tai suuntaa sitä uudelleen
• n. 40 % suorittaa ammatillista perustutkintoa
• Kaikista oppisopimusopiskelijoista alle 25-vuotiaita on
18%, joista 2/3 tekee ammatillista perustutkintoa
• Alle 30-vuotiaita on 33 %
www.nuorisotakuu.fi
8
Nuorisotakuun käynnissä olevat
toimenpiteet
oppisopimuskoulutuksessa
www.nuorisotakuu.fi
9
Lisäpanostukset nuorten
oppisopimuskoulutuksen ja
työssä oppimisen laajentamiseen
• Päätös 27.3.2013 kehysriihessä
• Joustavan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja
oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistäminen-työryhmä
• Tuetaan nuorten työssä oppimista laajentamalla
oppisopimuskoulutusta ja kehittämällä
oppisopimuskoulutuksen rinnalla nuorille suunnattua
joustavampaa koulutusta ja työtä yhdistävää mallia
• Kohderyhmä alle 25-vuotiaat, vailla perusasteen jälkeistä
tutkintoa olevat
• Toteutus vuodesta 2014 lukien kehittämishankkeena ja
myöhemmin pysyvästi
www.nuorisotakuu.fi
10
Lisäpanostukset nuorten
oppisopimuskoulutuksen ja
työssä oppimisen laajentamiseen
(milj.euroa)
Vuosi
Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksot
2014 2015 2016 2017
5
5
5
5
Tutkinnon osien suorittamisen edistäminen
Oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen
yhdistelmät
2,3
2,3
2,3
2,3
4,9
4,9
Työpaikkaohjaajien koulutus
Oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen
joustavien yhdistelmien kehittäminen
2,5
2,5
2,5
2,5
8,0
8,0
8,0
8,0
www.nuorisotakuu.fi
11
Oppisopimuskoulutuksen
ennakkojakso
• Ei-työsopimussuhteinen
• Tavoitteena alentaa työnantajan ja opiskelijan
kynnystä tehdä oppisopimus
• Kehitetään ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentavien ja valmistavien koulutusten
toteutustapoja, jotta sitä voi käyttää
oppisopimuskoulutukseen valmistavana
ennakkojaksona
• Toteutetaan opiskelijastatuksella
• 1000 opiskelijaa
www.nuorisotakuu.fi
12
Tutkinnon osien suorittamisen
edistäminen
• Koulutuksen järjestäjälle maksetaan
oppisopimuskoulutuksena järjestettävästä
ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osasta
oppisopimuskoulutuksen ammatillisen
peruskoulutuksen koko tutkinnon yksikköhinta
• Tarkoituksena on, että koulutuksen järjestäjä huolehtii
nykyistä kattavammin nuoren oppisopimusopiskelijan
ohjauksesta ja tuesta
• Tavoitteena alentaa kynnystä tehdä oppisopimus
www.nuorisotakuu.fi
13
Oppisopimuskoulutuksen ja
oppilaitosmuotoisen koulutuksen
joustavien yhdistelmien
kehittäminen
• Tavoitteena madaltaa opiskelijoiden kynnystä siirtyä
koulutusmuodosta toiseen
• Eri koulutusmuotojen käyttö opiskelijoiden, työelämän
sekä alueen tarpeiden ja mahdollisuuksien
mukaisesti
• Opiskelijoiden siirtymisen oppisopimuskoulutukseen
tulee vapauttaa vastaavasti koulutuksen järjestäjän
oppilaitosmuotoisen koulutuksen opiskelijapaikkoja
nuorisotakuun kohderyhmälle
www.nuorisotakuu.fi
14
Korotettu koulutuskorvaus
työnantajille
• Perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen
(10. luokan) samana vuonna päättäneille, käyttöön
1.6.2013 lukien
• 42 koulutuksen järjestäjälle myönnetty
valtionavustusta yhteensä 4,5 miljoonaa euroa
vuodelle 2013
• Kattaa yli 800 perusopetuksen päättävän
oppisopimusopiskelijan koulutuskorvaukset (aiemmin
alle 200 oppisopimusopiskelijaa)
• Työnantajalle korvaus ensimmäisenä vuonna 800
euroa/kk, toisena vuonna 500 euroa/kk, kolmantena
vuonna 300 euroa/kk (aiemmin n. 100 euroa/kk)
• Kohderyhmän oppisopimuskoulutusta edistetään
myös lisäämällä tutkinnon osien suorittamista
www.nuorisotakuu.fi
15
Työpaikkaohjaajien koulutus
• Tavoitteena kehittää työpaikkaohjaajien ja
työyhteisöjen osaamista
• Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus riittävää ja
osuvaa ja tukee opiskelijan ja työyhteisön
ammattiosaamisen ja –identiteetin kehittämistä
• Varmistetaan, että työpaikalla tapahtuva opiskelu
vastaa tutkinnon tavoitteita ja opiskelijan osaaminen
työelämän tarpeita
• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointiosaamisen
kehittäminen
www.nuorisotakuu.fi
16
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
• Lisärahoitus ammatti- ja
erikoisammattitutkintoon valmistavaan
koulutukseen oppilaitosmuotoisena ja
oppisopimuksena sekä
• hakevaan ja tukevaan toimintaan
• Vuoden 2014 opiskelijapaikat ja
valtionavustukset hakuun 11/2013
www.nuorisotakuu.fi
17
KIITOS!
www.nuorisotakuu.fi
18

similar documents