Eylem Planı Sunumu - Karaman İl Müftülüğü

Report
KARAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ
Dayanak
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN (1)
Kanun Numarası : 633
Kabul Tarihi : 22/6/1965
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 2/7/1965 Sayı: 12038
Görev:
Madde 1- İslâm
Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile
ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak
ve ibadet yerlerini yönetmek üzere;
Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
Taşra teşkilatı:
Madde 8- (Değişik: 26/4/1976-1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile; Yeniden
düzenleme:
1/7/2010-6002/7 md.)
Başkanlığın taşra teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri ile doğrudan Başkanlığa bağlı
dinî yüksek ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur.
İl ve ilçe kuruluşlarının başında birer müftü bulunur. İl müftüleri Diyanet İşleri
Başkanlığına, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlıdır. 10/6/1949 tarihli ve 5442
sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır. İl ve ilçe müftüleri, bölgelerinde
Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder, din hizmetlerini, dini müesseseleri
yönetir ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetler. İl ve ilçe
müftülüklerinde ihtiyaca göre şube müdürlükleri kurulabilir.
Müftülük kursu, staj, rotasyon, hizmet içi eğitim, terfi ve performans ölçütlerine
ilişkin usul ve esaslar ile dinî yüksek ihtisas merkezleri, eğitim merkezleri, Kur’an
kursları ile yurt ve pansiyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
2012-2016 Stratejik Plan Paydaşları
Diyanet İşleri Başkanlığının ürettiği hizmetleri alan, kullanan veya bunlarda
yararlanan kişi, grup veya kurumlar hizmet alanlar olarak aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir:
 Vatandaş, soydaş, dindaşlar ve diğer insanlar
 Milli Eğitim Bakanlığı
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 Adalet Bakanlığı
 Sağlık Bakanlığı
 Diğer Bakanlıklar
 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf-Dernek-Sendika vb.)
 Basın/Yayın Kuruluşları
 Yerel Yönetimler
 26.10.2011 tarihli Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı
Arasında İşbirliği Protokolü
 10.02.2011 tarihli Adalet Bakanlığı ile
Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu ve
Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişimlerini
Sağlamaya Yönelik Protokol
 14.12.2009 tarihli Sağlık Bakanlığı ili
Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında İşbirliği
Protokolü
 13.01.2012 tarihli Başbakanlık- Diyanet İşleri
Başkanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Arasında Ağaçlandırma Seferberliği Kapsamında
Yapılacak Ağaçlandırma Çalışmalarına Ait Protokol
 30.04.2012 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı ile Spor
Genel Müdürlüğü Arasında Yaz Kurslarına
Katılanlara İlişkin İşbirliği Protokolü
 Diyanet İşleri Başkanlığı 12-16 Ekim 2009 Tarihli
4. Din Şurası 14-22. Maddeler
DİN HİZMETLERİ PLANLAMASINA ESAS OLAN
2013 EYLEM PLANININ AMAÇLARI









1- Bütün personeli aktif hale getirmek.
2- Cami dışı Din Hizmeti alanlarını tespit etmek.
3- Her bir alanın hedef kitlesini ve amacını belirlemek.
4- Belirlenen amaçlar doğrultusunda hizmet edecek gönüllü
eleman temin etmek.
5- Hiyerarşik yapı oluşturarak görev taksimatı yapmak ve
uygulanabilir programlar oluşturup, alanda tatbik etmek.
6- Personel arasında adaleti sağlamak ve kurum aidiyeti
bilincini güçlendirmek.
7- Bireyselleşmenin, bencilliğin ve dünyevileşmenin
olumsuzluklarının önüne geçmek.
8- İstihdamda verimliliği artırmak.
9- Görev ve sorumluluk duygusunu ölçülebilir hale getirmek.
 Bu projede geçen;
 Başkan
: İl Müftüsünü
 Başkan Yardımcısı : İl Müftü Yardımcılarını
 Sorumlu
: Vaiz, Vaize, Din Hizmetleri Uzmanı
 Grup Başkanı
: Kur’ân Kursu Öğreticisini
İmam Hatip veya Müezzin Kayyımı
 Grup Üyeleri
: Grup Başkanı tarafından seçilen
Kur’ân Kursu Öğreticisi,
İmam Hatip ve Müezzin Kayyımı
ifade eder.
Bu planlamada;
 Her projenin Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sorumlusu, Grup
Başkanı ve Üyeleri belirlendi.
 Buna göre projelerde; her Müftü Yardımcısına üç Vaiz, her
Vaize üç veya beş proje; her projede bir Din Görevlisi Grup
Başkanı ve her Grup Başkanının kendi seçmiş olduğu beş Din
Görevlisi bulunmaktadır.
Nuri DEĞİRMENCİ
(Başkan)
Mustafa KINAY
(Başkan Yardımcısı)
Murat EROĞLU
(Sorumlu Vaiz)
Oğuz YILMAZ
(Sorumlu Vaiz)
Yusuf ANIK
(Sorumlu Vaiz)
1- Çocuk Evi
1- Emekliler
1- Huzurevi
2- Engelliler
2- Cezaevi
2- Sevgi Evleri
3- Hastaneler
3- Boşanmış Aileler
3- Yatalak Hastalar ve
4- Kültür-Sanat
Yaşlılar
4- Sokak Çocukları
Nuri DEĞİRMENCİ
(Başkan)
Ziyaeddin KIRBOĞA
(Başkan Yardımcısı)
Salih HAN
(Sorumlu Vaiz)
1- Şehit ve Gazi Aileleri
2- Gençlik ve Spor
Sırrı Fuat ATEŞ
(Sorumlu Vaiz)
1-STK, Organize Sanayi,
Odalar Birliği
Murat GÖK
(Sorumlu Vaiz)
1- Yöresel Sanatçılar
(Romanlar-Abdallar)
3- Okullar
2- Dernek ve Vakıflar
2- Fakirler
4- Yurtlar ve Dershaneler
3- Hac ve Umre Uğurlama
3- Kahvehaneler
5- Düğün, Nişan, Sünnet,
Taziye
ve Karşılama
4- Köyleri İrşad, Taziye, Dua
4- Organize Sanayi İşçileri
5- Çarşı Esnafı Ekibi
Nuri DEĞİRMENCİ
(Başkan)
Ali ABAY
(Başkan Yardımcısı)
Zübeyde OKUYUCU
(Sorumlu vaiz)
Ümmühan ŞİMŞİR
(Sorumlu Vaiz)
Hediye YALVAÇ
(Sorumlu Uzman)
1-Sevgi Evleri
1- Huzurevi
1- Cezaevi
2-Rehabilitasyon Merkezi
2- Çocuk Evi
2- Düğün, Nişan ve Sünnet
3-Şehit Aileleri
3- Doğum Evi
3- Taziye
4-Hanımlar Lokali
4- Boşanmış Aileler
5-Evlenecek Çiftlere Eğitim
Murat EROĞLU
(Sorumlu Vaiz)
ÇOCUKEVİ
Grup Başkanı
Nesip PARLAK
ENGELLİLER
Grup Başkanı
Mehmet Ali TUNÇ
HASTANE
KÜLTÜR-SANAT
Grup Başkanı
İ. Hakkı UYSAL
Grup Başkanı
Osman GÖZEL
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
1-Selim YERLİ
1-Abdurrahim GÜN
1-Y. Ali UYSAL
1-M.Sami DÜNDAR
2-Hamdi ESGİN
2-Duran SAK
2-Mustafa AYDIN
2-Halil YEŞİLDAL
3-Rakip KARA
3-Fatih DOĞRUAY
3-D. Ali APAYDIN
3-M.Raif UYSAL
4-Mehmet ÖZKARA
4-Talat OĞUZ
4-İ.Hakkı KIRBOĞA
4-M.Akif BALCI
5-Halit AKSOY
5-Recep BOLACA
5-İsmail ÇELİK
5-H.Ali KAÇMAZ
Oğuz YILMAZ
(Sorumlu Vaiz)
EMEKLİLER
CEZAEVİ
Grup Başkanı
Nurullah ŞENGÜL
Grup Başkanı
Ali OKUR
BOŞANMIŞ AİLELER
Grup Başkanı
Nejdet AYDOĞDU
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
1-Ahmet TÜREDİ
1-İbrahim KILINÇ
1-Mahmut KOCAOĞLU
2-Yusuf SERİN
2-Adem TOZ
2-Celal AKYÜZ
3-Osman KUTUCU
3-Mehmet TÜRKBEN
3-İlyas BALOĞLU
4-İsmail ÖZDEMİR
4-Ramazan DOĞAN
4-Osman UĞUR
5-Ali Şahin MUTLU
5-Hacı APAYDIN
5-Abdürrahim GÜN
Yusuf ANIK
(Sorumlu Vaiz)
Y.HASTA VE YAŞLILAR
SEVGİ EVLERİ
HUZUREVİ
Grup Başkanı
Ahmet AYDENK
Grup Başkanı
Hayati KAVAS
Grup Başkanı
İsmail ÖZDEMİR
SOKAK ÇOCUKLARI
Grup Başkanı
İskender KAYHAN
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
1-İhsan ÖZDEMİR
1-Mehmet KANTAR
1-Şükrü ÖZDEMİR
1-Hüsamettin ŞEN
2-Abidin KARA
2-İsmail AKGÜN
2-Mehmet BOZKURT
2-Duran KABAAĞAÇ
3-Kadir ÇOTUK
3-Fevzi GÜNER
3-Kenan İNAN
3-Kerim DOĞAN
4-Mehmet ARSLAN
4-Sami DÜNDAR
4-Mustafa ÖZPINAR
4-Ömer ÇALIK
5-H.Hüseyin CERAN
5-Ali HANÇER
5-İsmail AKPINAR
5-Celalettin GÖZEL
Salih HAN
(Sorumlu Vaiz)
ŞEHİT VE GAZİ
AİLELERİ
GENÇLİK
VE SPOR
OKULLAR
Grup Başkanı
Mehmet ŞİMŞEK
DERSANELER
DÜĞÜN-SÜNNET
VE TAZİYE
Grup Başkanı
Hüsamettin GÜL
Grup Başkanı
M. Akif BALCI
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
1-İbrahim AKBAŞ
1-Selami KARACA
1-İ. Hakkı UYSAL
1-M. ALİ AYGÜNDÜZ
1-Osman ASLAN
2-Orhan YILMAZ
2-H. Selman ALTIN
2-Ali ÜLKÜSEVEN
2-Ramazan ÖZDEMİR 2-Ahmet KORAŞ
3-Ahmet DURMAZ
3-Mustafa ÖNDER
3-Ragıp KARA
3-Mustafa ŞAŞMAZ
3-Mustafa BİLGİÇ
4-Yusuf YILMAZ
4-Mustafa BULUT
4-Remzi TATLI
4-Mevlüt BAŞ
4-İsmail ÖZDEMİR
5-Ali DİNÇ
5-Yusuf MAVİ
5-Mehmet KADER
5-Mehmet ALTINER
5-Bahri MIH
Grup Başkanı
Erdal YAVUZ
Grup Başkanı
Halil YEŞİLDAL
Murat GÖK
(Sorumlu Vaiz)
FAKİRLER
KAHVEHANELER
Grup Başkanı
F. Kerim MUTLU
Grup Başkanı
Yücel VARLI
Grup Başkanı
İlhami AY
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
YÖRESEL SANATÇILAR
(ROMANLAR)
ÇARŞI VE ESNAF
EKİBİ
Grup Başkanı
Mehmet UYSAL
ORGANİZE
SANAYİİ İŞÇİLERİ
Grup Başkanı
A. Rahman EKEN
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
1-HAKKI YÜKSEL
1-AhmeT TÜREDİ
1-İsmail DANIŞ
1-Osman DOĞRUAY
1-Sedat AKSU
2-Salim KILIÇ
2-Halil GÜR
2-Mehmet DİNLER
2-Mehmet YILDIRIM
2-Ali ÇATALPINAR
3-Fikret BOLACA
3-Adem DURAN
3-Ferit KARAMAN
3-Selim YERLİ
3-İrfan BOLACA
4-Ali DİNÇER
4-Kenan DÜZENLİ
4-Servet ALKAN
4-M Ali YILMAZ
4-Tuncer KARA
5-Cihad KÜÇÜK
5-Hakkı GÜNAYDIN
5-Lokman ÖZER
5-Celal AKYÜZ
5-Namık KÜÇÜK
Sırrı Fuat ATEŞ
(Sorumlu Vaiz)
STK- ORGANİZE SAN.
VE ODALAR
DERNEK VE
VAKIFLAR
Grup Başkanı
Duran KABAAĞAÇ
Grup Başkanı
Sıtkı SEVER
HAC VE UMRE
UĞURLAMA
KÖYLERE İRŞAD
EKİBİ
Grup Başkanı
İsmail GÜNDÜZ
Grup Başkanı
Tevfik BARAN
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
1-Kerim DOĞAN
1-Bayram BAYRAMLI
1-Erdal YAVUZ
1-Necdet AYDOĞDU
2-Mustafa UĞUZ
2-Şıh Ali ÇAĞLAYAN
2-Ali OKUR
2-Metin İŞCAN
3-İskender KAYHAN
3-Remzi TATLI
3-Adem TOZ
3-Namık GÜNDEMİR
4-İsmail AKGÜN
4-Mustafa KIVRAK
4-Hacı APAYDIN
4-Mustafa ÖZAKIN
5-Mustafa YAMAN
5-Ali KOCAMAN
5-Mustafa ÖZAKIN
5-İsmail AKGÜN
Zübeyde OKUYUCU
(Sorumlu Vaiz)
SEVGİ EVLERİ
REHABİLİTASYON
MERKEZİ
ŞEHİT
AİLELERİ
HANIMLAR
LOKALİ
EVLENECEKLERE
EĞİTİM
Grup Başkanı
Nazife DİK
Grup Başkanı
Ayşe PEHLİVAN
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
1-Merve ÇELEBİ
1-Tuba ÖZTÜRK
1-Şerife GÜLEÇ
1-Senem CERAN
1-Ümmühan ŞİMŞİR
2-Gülseren ŞEN
2-Hatice GÖKÇE
2-Ayşegül KOÇ
2-Nebile FATİH
2-Hediye YALVAÇ
3-İkra ÜNAL
3-Şükrüye ÖZCAN
3-Meryem AYDOĞDU
3-Gülsüm Ö. TAPAN 3-Fadime ÇUHADAR
4-Hacer AVCI
4-Gönül ARSLAN
4-Havva NACIR
4-Tuba ÖZTÜRK
Grup Başkanı
Feyza YORULMAZ
Grup Başkanı
Fadime ÇUHADAR
Grup Başkanı
Zübeyde OKUYUCU
Ümmühan ŞİMŞİR
(Sorumlu Vaiz)
BOŞANMIŞ AİLELER
DOĞUMEVİ
ÇOCUK EVLERİ
HUZUREVİ
Grup Başkanı
Selime KARAMAN
Grup Başkanı
Şeyma ACAR
Grup Başkanı
Bahriye ERYİĞİT
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
1-Nursel ALICI
1-Mihriban DİNÇ
1-Nesibe USLU
1-Esma GÜRCAN
2-Havva ÇARDAK
2-Ayşe KARACA
2-Hatice ENGİN
2-Havva ÇARDAK
3-Neriman DEMİR
3-Elife ÖZKAN
3-Gülsün Ö. TAPAN
3-Ayşe PEHLİVAN
4-Meryem TUNCA
4-Tuba KARAALİ
4-Fatma SEKMEN
4-Emine GÖK
Grup Başkanı
Ayşe BİLEKYİĞİT
Hediye YALVAÇ
(Sorumlu Vaiz)
TAZİYE
Grup Başkanı
Meryem ARISOY
CEZAEVİ
Grup Başkanı
Nebile FATİH
DÜĞÜN-NİŞAN VE SÜNNET
Grup Başkanı
Hilal ANIK
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
Grup Üyeleri:
1-Ayşe BİLEKYİĞİT
1-Gülsüm KARACA
1-Döndü ÖZÇELİK
2-Emine MATUR
2-Havva ÇARDAK
2-Aygül ER
3-Ümmiye MAVİ
3-Esma GÜRCAN
3-Hakime KARACA
4-Senem CERANOĞLU
4-Tuba BALAL
4-Semra ÇAKAR
5-Nurgül ÖZCAN
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
ORGANİZE SANAYİİ VE ODALAR
BİRLİĞİ PROJESİ
AMAÇLAR:
1- İşverenleri makamlarında ziyaret etmek,
2- Periyodik olarak diyalog ziyaretleri yapıp, sohbet ve
hasbihallerde bulunmak,
3- Ticaret ahlakı ve iş ahlakı öncelikli olmak üzere çeşitli
konularda periyodik seminerler düzenlemek.
4- Ortaklaşa etkinlikler düzenleme
KÜLTÜR-SANAT PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Hat, ney, ebru ve musiki kursları düzenlemek,
2- Kültür ve sanat alanlarında yarışmalar yapmak,
3- Kur'an Kursu Öğreticilerine ebru kursları düzenlemek,
4- İmam hatiplerden Cumhur Müezzinliği ve Enderun Teravihi
ekibi oluşturmak,
5- Hadis ezberleme ve şiir yarışmaları düzenlemek,
6- Kitap okuma, anlatma ve yazma programları düzenlemek.
ENGELLİLER PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Alanda engelli tespit çalışmaları yapmak,
2- Belirlenen engellileri periyodik ziyaretlerde bulunmak,
3- Engelliler ve yakınlarına yönelik moral ve motivasyon
çalışmaları yapmak,
4- Engellilerin Dini mekanlara girişini kolaylaştıracak rampalar
yapmak,
5- İşaret dili ile hutbe irat etmek,
OKULLAR PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Okullarda Değerler eğitimi ile ilgili konferanslar vermek,
2- Mübarek gün ve gecelerde okul idarelerini ziyaret edip
tebrikatta bulunmak ve diyaloğu geliştirmek,
3- "Herkes O'nu Okuyor" projesini okul öğrencileri arasında
yaygınlaştırmak ve yapmak,
4- Bilgi yarışmaları ve kitap okuma gibi sosyal faaliyetlerde
bulunmak, yetenekli öğrencileri tesbit edip onlarla ilgilenmek.
GENÇLİK-SPOR PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Din görevlileri arasında sportif faaliyetler düzenlemek,
2- Diğer Kurumlarla sportif faaliyetlerde bulunmak,
3- Sportif yetenekleri bulunanları tesbit etmek, ve etkinliklere
katılımını sağlamak,
4- Kurumsal aidiyet bilincini geliştirmek,
5- DİGES'in Şubesini açmak,
6- Satranç antronorlüğü kursları açmak,
7- İl Spor Müd. ile beraber tüm spor alanlarında (yüzme, satranç,
masa tenisi, badminton ile ilgili turnuvalar düzenlemek,)
8- Yaz kursları öğrencileri arasında sportif turnuvalar düzenlemek.
EMEKLİLER PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Çeşitli aralıklarla emeklileri ziyaret etmek, hayatla olan bağlarını
canlı tutmak,
2- İrşat hizmetlerinde görevlendirmek, meslekten kopmamalarını
sağlamak,
3- Emekliler arasında birlikteliği sağlamak,
4- STK larda aktif rol almalarını sağlamak,
5- Müftülüklerle irtibatlarını güçlendirmek, aralıklarla toplantılar
yapmak,
6- Teşekkür, takdir, plaketlerle taltif etmek,
7- Çalışma hayatında üstün başarı gösterenlerin isimlerini Camii ve
Kur'an Kurslarında yaşatmak.
KÖYLERE İRŞAD, TAZİYE VE DUA
PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Vaaz ve sohbet programları düzenlemek,
2- Taziye programları düzenlemek,
3- Kandil programları yapmak,
4- Asker uğurlama programlarını yapmak,
5- Köy şenliklerine katılmak,
6- Okul ve muhtarlıkları ziyaret etmek,
7- Köy kahvelerini ziyaret etmek, sohbet düzenlemek.
8-Yağmur Duası programlarına iştirak etmek.
HUZUREVİ PROJESİ
(BAYAN)
AMAÇLAR:
1- Huzurevlerini periyodik olarak ziyaret etmek,
2- Dini bilgiler konusunda yardımcı olmak,
3- Sohbet programları yapılmasını sağlamak,
4- Mübarek gün ve gecelerde, Bayramlarda programlar yapmak
ve tebrikatta bulunmak.
5- Yaşlılar gününe özel programlar yapmak,
6- İmkanlar ölçüsünde hediyeler takdim etmek.
HASTANE PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Hastanelerde yatan hastaları ziyaret etmek,
2- Hasta ve yakınlarına moral ve motivasyonda bulunmak,
3- Talep olması durumunda hurafelerden uzak doğru bilgi vermek,
4- Özürlüler ile ilgili fıkhı konuları broşür halinde hazırlamak ve
ilgililere hediye etmek,
5- Özellikle teyemmüm ve ima ile namaz hususlarında bilgi vermek,
6- Bayramlar, Dini gün ve gecelerde tebrikatlarda bulunmak,
7- Hasta odalarına kıble işareti koymak,
8- Diyanet Yayınlarını hediye etmek.
DOĞUM EVİ PROJESİ
(BAYAN)
AMAÇLAR:
1- Belirli periyotlarda doğum yapan bayanları ziyaret etmek,
2- Talep edenlere Dini konularda bilgilendirme yapmak,
3- Lohusalık, akika kurbanı, çocuklara isim konulması
konularında ailelerin bilgilendirilmelerini sağlamak, bu
hususlarda broşür hazırlayıp, ilgililere dağıtmak.
4- Sağ kulağına ezan ve sol kulağına kamet okunması sünnetini
yaygınlaştırmak ve doğum evlerinde isim (ezan) odası
oluşturmak.
DERNEK, VAKIFLAR VE KANAAT
ÖNDERLERİ PROJESİ
AMAÇLAR:
1- İstişare toplantılarının yapılmasını sağlamak,
2- Ortak programlar yapmak,
3- Ortaklaşa çeşitli sosyal etkinliklerde bulunmak.
ORGANİZE SANAYİİ İŞÇİLERİ
PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Kur'an-ı Kerim ve Dini bilgiler eğitimi verilmesini sağlamak,
2- Sohbet programları düzenlemek,
3- Özel gün ve gecelerde programlar yapmak ve ziyaretlerde
bulunmak.
CEZAEVİ PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Mahkum ve tutuklulara yönelik sohbet programları yapmak,
2- Kur'an-ı Kerim öğreti ve dinletisinde bulunmak,
3- İlmihal ve Dini Bilgilendirmeler toplantıları yapmak,
4- Bayramlar, mübarek gün ve gecelerde programlar yapmak ve
tebrikatta bulunmak,
5- Kitap okuma (Siyer-i Nebi) kampanyalarına iştiraklerini
sağlamak,
6- Tövbe ve suça bir daha dönmeme hususunda telkinlerde
bulunmak.
BOŞANMIŞ AİLELER PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Alanda boşanmış aileler hakkında araştırmalar yapmak,
2- Boşanmış aileleri periyodik olarak ziyaret etmek,
3- Taraflara boşanmanın getirmiş olduğu Dini yükümlülükleri
hatırlatmak,
4- Ailelerin birleştirilmesinde hakem görevini yapmak,
5- Nikah ve talak hususlarında broşür hazırlayıp, ilgilelere
dağıtmak,
6- Mağdur çocukların durumlarının çözümüne yönelik ilgili
kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlamak.
ÇOCUKEVİ PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Çocukların sosyal hayata uyumunu sağlamak için ev
ziyaretleri yaptırmak,
2- Kahvaltı ve yemek davetleri düzenlemek ve çocuklarla
aileler arasında muhabbet köprüsü oluşturmak,
3- Çocukların Dini ve manevi pratiklerini geliştirmek,
4- Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler dersleri vermek,
5- Gezi ve piknik programları düzenlemek,
ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Şehit cenazeleri ile ilgili organizasyonları yapmak,
2- Alanda şehit ve gazilerin tespitini yapmak,
3- Periyodik şekilde ziyaretlerde bulunmak,
4- Şehit ve gazi günlerinde hatim ve mevlit programları tertip
etmek,
5- Arefe günü ve Bayramlarda şehitlikleri ziyaret etmek,
programlar düzenlemek
6- Şehit ve gazi dernekleri ile ortak çalışmalarda bulunmak,
konferans ve seminerler tertip etmek,
7- İhtiyaçlı olanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.
YURT VE DERSHANELER PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Yurt ve dershalerde periyodik ziyaretler yapmak,
2- Yurt ve dershane öğrencilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlere
katılımını sağlamak,
3- Anne- baba ilişkileri konusunda öğrencileri bilinçlendirmek,
4- Ailenin ve ailevi değerlerin korunması hususunda
bilgilendirmek,
5- Sahih Dini bilgilerin (itikat, ibadet, ahlak) anlatılmasını
sağlamak,
6- İhtiyaç odaklı Kur'an Kurslarının düzenlenmesini sağlamak.
DÜĞÜN-NİŞAN-SÜNNET VE TAZİYE
PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinde programlar tertip
etmek,
2- Evlenecek şahısları dini ve ailevi sorumlulukları konusunda
bilgilendirmek,
3- Nikah, talak ve aile hukuku hakkında tarafları bilgilendirmek
ve broşür hazırlayıp dağıtmak,
4- Kanaat önderlerinden veya değerli şahsiyetlerin vefatı ile ilgili
olarak gerekli çalışmalar yapmak
YÖRESEL SANATÇILAR
(ROMANLAR)PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Türk Sanat ve Tasavvuf Musikisi korosu oluşturmak için
çalışmalar yapmak,
2- Haftalık ev ziyaretleri ve sohbetler yapmak,
3- Yıl sonlarında katılımlı programlar tertip etmek,
4- İsteyen vatandaşlar için Kur'an ve Dini bilgiler eğitimi vermek.
FAKİRLERE YARDIM PROJESİ
AMAÇLAR:
1-Sosyal Dayanışma Vakfı ile irtibatlaşarak, fakir ailelerin
tespitini yapmak,
2- Kendi çalışmalarımızla tespit edilen fakirlere Ramazan ayında
gıda yardımı yapmak,
3- Kış öncesi yakacak yardımı yapmak veya Sosyal
Yardımlaşmaya yönlendirmek,
4- Okul öncesi kırtasiye yardımında bulunmak,
6- Ev ziyaretlerinde bulunmak,
7- Fakir öğrencilere burs vermek.
KAHVEHANELER PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Belirli zaman dilimlerinde sohbetler düzenlemek,
2- Kahvehanelere Diyanet aylık dergi ve bir kısım kitaplar
konulmasını sağlamak ve okuma köşeleri oluşturmak,
3- Kahveciler odası ile zaman zaman istişareler yapmak,
4- Kahvehanelerin kıraathaneye dönüştürülmesi hususunda
çalışmalarda bulunmak.
HAC -UMRE UĞURLAMA
VE KARŞILAMA PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Hac ve Umre gidiş zamanlarında uğurlama programı tertip
etmek,
2- Hac ve Umre dönüşlerinde oluşturulan karşılama ekibi
tarafından karşılamada bulunmak,
3- Gidiş ve dönüşlerde ev ziyaretleri yapmak,
4- Hac ve Umre hususunda bilgilendirme yapmak, Müftülüklerle
irtibat kurulmasını sağlamak
ESNAF ZİYARET PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Esnaf ziyaretleri yapmak,
2- Kandil ve Mübarek gün ve gecelerde tebrik ve bilgilendirme
ziyaretleri yapmak,
3- Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen veya Dini bilgi almak
isteyen esnaflarımıza dükkanlarında yardımcı olmak,
YATALAK HASTA
VE YAŞLILAR PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Adresleri tespit edilen yatalak hasta ve yaşlıları periyodik
ziyaret etmek,
2-Teyemmüm, ima ile namaz ve özürlerle ilgili fıkhi bilgiler
vermek,
3- Hasta ve yatalakların alanları ile ilgili dini ruhsatları içeren
broşür hazırlamak ve ilgililere dağıtmak,
4- Hasta, yaşlı ve yatalakların refakatçilerine moral motivasyon
takviyesi yapmak,
5- Konu ile ilgili ayet ve hadislerden bir broşür hazırlamak,
6- İmkanlar ölçüsünde hediye takdim etmek.
SOKAK ÇOCUKLARI PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Sokak çocuklarının tespiti için alanda çalışma yapmak,
2- Gençlere yönelik dini, ahlaki ve kültürel bilgilendirmeler
yapmak,
3- Çocukları futbol, voleybol, yüzme, Uzakdoğu sporları, güreş
vb sportif faaliyetler için İl Spor Müd. İle ortak çalışmalar
yapmak,
4- Tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlemek,
5- İzcilikle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapmak, kamp
programları tertip etmek,
6- Zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgilendirme ve rehberlik yakmak,
bırakılması hususunda ilgili kuruluşlarla temasa geçmek.
HUZUREVİ PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Huzurevi sakinlerini periyodik aralıklarla ziyaret etmek,
2- Huzurevi sakinlerini moral ve motivasyonunu sağlamak,
3- Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgilerde yardımcı olmak ve rehberlik
etmek, sohbet programları tertip etmek,
4- Bayramlarda, mübarek gün ve gecelerde tebrikat yapmak,
5- Yaşlılar günü ve özel günlerde programlar tertip etmek,
6- Huzurevi çalışanlarına yönelik moral ve motivasyon dersleri
yapmak.
SEVGİ EVLERİ PROJESİ
AMAÇLAR:
1- Sevgi evlerinde kalan çocukları belirli periyotlarla ziyaret etmek,
2- İnanç, İbadet ve Ahlakla ilgili bilgiler vermek ve rehberlik
yapmak,
3- Dini pratikleri uygulamalı olarak göstermek ve alışkanlık
kazanmalarını sağlamak,
4- Çocuk ilahi grubu oluşturmak,
5- Talep edilmesi halinde Kur'an-ı Kerim dersleri vermek,
6- Ezbere şiir okuma, kısa hadis ve dua ezberleme gibi yarışmalar
düzenleyerek eğitsel faaliyetlerde bulunmak,
7- Belirli aralıklarla ev ziyaretleri yaptırarak aile sıcaklığını
hissettirmek,
8- Topluca dini ve ahlaki içerikli çizgi film izlemek,
SEVGİ EVLERİ PROJESİ
(BAYAN)
AMAÇLAR:
1- 0-6 yaş grubuna Kur'an-ı Kerim öğretimine yardımcı olmak,
2- İbadetlerle ilgili alışkanlık kazındırmak,
3- Mübarek gün ve gecelerde program yapmak,
4- Çizgi film, sinema, slayt vb. eğitici unsurlardan yararlanarak
kaynaşma ve Dini Bilgiler ve ahlaki değerler kazandırmaya
çalışmak,
5- İlahi öğretimi ve koro oluşturmak, musiki kulağını geliştirmek,
6- Ev ziyaretleri yaptırarak aile ortamına adaptasyon sağlamak.
REHABİLİTASYON MERKEZİ PROJESİ
(BAYAN)
AMAÇLAR:
1- Kur'an-ı Kerim öğretme kursları düzenlemek.
2-Toplu namaz vs. ibadet eğitimi vermek,
3-Mübarek gün ve gecelerde programlar yapmak.
4-Birlikte sanatsal ve sportif aktivitelerde bulunarak kaynaşma,
ferahlama sağlamak,
5-Çalışanlara yönelik eğitimlerine yardımcı olmak.
ŞEHİT AİLELERİ PROJESİ(BAYAN)
AMAÇLAR:
1- Moral motivasyon desteği vermek.
2- Dini konularda eğitimler (kader, sabır, hamd vs.) vermek.
3-Sivil toplum kuruluşlarına katılmalarını sağlamak.
4- Şehitler ve gaziler gününde programlar yapmak.
5- Düzenli bir şekilde şehit ve gazileri ziyaret etmek.
6- Şehit ve Gazi Dernekleriyle ortaklaşa programlar yapmak.
HANIMLAR LOKALİ PROJESİ
(BAYAN)
AMAÇLAR:
1- Kur'an-ı Kerim öğrenme kursları düzenlemek.
2-Kur' anı Kerim ve dini bilgilerde yardımcı olmak.
3- Kur'an Kursu programı uygulanması.
4- Farklı konularda, belirli periyotlarla konferans, panel vb.
programlar tertip etmek.
EVLENECEK ÇİFTLERE EĞİTİM PROJESİ
(BAYAN)
AMAÇLAR:
1- Belediye ile işbirliği yapılarak evlenecek çiftlerden haberdar
olmak ve evlilik kurs ve okulları açmak, bu tür eğitimlerde görev
almak,
2- Aile eğitimi programları düzenlemek,
3- Aile ve evlilikle ilgili broşürler hazırlamak,
4- Aile irşat ve rehberlik bürosunu daha aktif hale getirmek.
ÇOCUK EVLERİ PROJESİ
(BAYAN)
AMAÇLAR:
1- Çocuk evlerinin periyodik olarak ziyaret etmek,
2- Çocuklara yönelik oyunlar öğrenilip çocuklarla oyunlarına katkı
sağlamak,
3- Çocuklara pasta börek yapımını öğretmek,
4- Çocuklara el sanatları becerilerini kazandırmak,
5- Çeşitli yarışmalar yaptırmak,
6- Çocukları kendi evlerimize davet ederek aile sıcaklığını
hissettirmek,
7- Çocuk ilahi korosu oluşturmak,
8- Kısa surelerin ezberletilmesinde yardımcı olmak,
9- Temel ilmihal bilgilerinin öğretilmesini sağlamak.
BOŞANMIŞ AİLELER PROJESİ
(BAYAN)
AMAÇLAR:
1- Boşanmış ailelerin tespitini sağlamak,
2- Toplumda aile ve boşanma konusunda oluşan yanlış Dini
anlayışların düzeltilmesi için çalışmalar yapmak,
3- Evlenme konusunda İslam Hukukçularının davet edilmesini
sağlayarak, konferans ve seminerler düzenlemek,
4- Kadınlara sabır ve hoşgörü hakkında bilgi vermek
CEZAEVİ PROJESİ
(BAYAN)
AMAÇLAR:
1- Tutuklu ve hükümlülerin Dini ve ahlaki duygularını
geliştirmek için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin
yapılmasını sağlamak,
2- Tutuklu ve hükümlülerin talepleri doğrultusunda Kur'an-ı
Kerim öğretilmesini sağlamak,
3- Mübarek gün ve gecelerde programlar düzenlemek,
4- Bilgi yarışmaları düzenlemek.
DÜĞÜN NİŞAN VE SÜNNET PROJESİ
(BAYAN)
AMAÇLAR:
1- Nişanlanan, sözlenen gençlere tebrik ziyaretinde bulunmak,
nişanlılık döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında
bilgi vermek, nişanlılık döneminde taraflar arasında
mahremiyetin kalkması için kıyılan Dini nikahın İslam
Hukukunun öngördüğü mahiyette bir nikah olup olmadığı ve
sakıncaları hususunda gençleri aydınlatmak,
2- Düğün yapan ailelere tebrik ziyaretinde bulunmak, gelin
adaylarına eşler arası görevler hakkında bilgi vermek, aile irşat ve
rehberlik büroları, evlilik okulları, aile danışma ve rehberlik
merkezlerinden haberdar etmek.
TAZİYE EVLERİ PROJESİ
(BAYAN)
AMAÇLAR:
1- Yakınlarını kaybedenlere taziye ziyaretinde bulunmak, Kur'an-ı
Kerim, sohbet, dua ve ilahiler ile manevi destek sağlamak,
2- Cenaze sahiplerini, ölen yakınlarının arkasından neler
yapabileceklerine dair bilgilendirmek,
3- Kabir ziyaretinin nasıl olması gerektiği, kabir ve türbe
ziyaretlerinde bid'at ve hurafeler konusunda aydınlatmak,
4- İhtiyaç halinde cenaze yıkama kursları düzenlemek.
TC.
. . ./…/2013
KARAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ
CAMİ VE DİN GÖREVLİLERİNİN PERFORMANS KRİTERLERİ
CAMİİNİN ADI
GÖREVLİNİN ADI
SOYADI
İMAM HATİP
MÜEZZİN KAYYIM
YARIŞMA ALANI
ALDIĞI
100 PUAN PUAN
ÇEVRE DÜZENİ VE TEMİZLİK
7
CAMİ İC DÜZEN VE TEMİZLİĞİ
7
CAMİ GÜVENLİK VE TEBERRUKAT EŞYALARINI
KORUMAYA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER
5
KILIK KIYAFET
5
CÜBBE - SARIK TEMİZLİĞİ
5
KİTAPLIK KAPASİTESİ VE DÜZENİ
5
İMAM ODASI DÜZENİ VE TEMİZLİĞİ
4
DOSYALAMA DÜZENİ VE İÇERİĞİ
4
EN SON KATILDIĞI SOSYAL ETKİNLİK
5
YAZMIŞ OLDUĞU HUTBE
5
CAMİNİN BİR SAAT ÖNCE AÇILMASI VE CAMİ
PROGRAMLARINI UYGULAMASI
5
KIRAAT- HİTABET VE BEŞERİ İLİŞKİLER
10
LOJMAN
5
AĞAÇLANDIRMA
8
İÇ DÜZENDE YAPILAN YENİLİKLER
6
BAYANLAR BÖLÜMÜ İÇİN YAPILAN
ÇALIŞMALAR
7
ENGELLİLER İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR
7
KARAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI UYGULAMALI
EYLEM PLANI
BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU S. NO GÖREV ALANLARI
GRUP BAŞKANI
GRUP ÜYELERİ
M. ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
1
USUF ANIK
ezaevi Vaizi
AY İl Müftü Yardımcısı
MENCİ İl Müftüsü
2
HUZUREVİ
SEVGİ EVLERİ
UNVANI
İ. H
MEHMET BOZKURT
M. K
İSMAİL ÖZDEMİR
(Hacı Abit)
KASIM İNAN
M. K
İmam Hatip
M. MUSTAFA ÖZPINAR İ. H
ALİ HANÇER
Müezzin Kayyım
AHMET AYDENK
AKTİVİTELER
İSMAİL AKPINAR
İ. H
MEHMET KANTAR
İ. H
İSMAİL AKGÜN
M. K
FEVZİ GÜNER
M. K
M. SAMİ DÜNDAR
İ. H
HAYATİ KAVAS
M. K
MUSTAFA AKYOL
İ. H
İHSAN ÖZDEMİR
İ. H
ABİDİN KARA
M. K
KADİR ÇOTUK
İ. H
KUR'AN-I KERİM,
SOHBET, İLMİHAL,
İLAHİ VE DUA
KUR'AN-I KERİM, DİNİ
BİLGİLER VE İLAHİ
OĞUZ YILMAZ
Cezaevi Vaizi
MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı
NURİ DEĞİRMENCİ
İl Müftüsü
5
EMEKLİLER
M. K
GALİP ERKAL
M. K
NURULLAH ŞENGÜL YUSUF SERİN
İmam Hatip
OSMAN KUTUCU
ALİ OKUR
İmam Hatip
6
AHMET TÜREDİ
CEZAEVİ
İ. H
M. K
İSMAİL ÖZDEMİR
(FATİH S.)
İ. H
ALİ ŞAHİN MUTLU
İ. H
İBRAHİM KILINÇ
İ. H
ADEM TOZ
M. K
MEHMET TÜRKBEN
İ. H
RAMAZAN DOĞAN
İ. H
HACI APAYDIN
İ. H
EYÜP KARATAŞ
M. K
OSMAN DOĞRUAY
MEHMET YILDIRIM
İmam Hatip
MEVLÜT
KÜÇÜKİLHAN
İMDAT ATAY
SOHBET
KUR'AN-I KERİM, SOHBET,
İLMİHAL, İLAHİ VE DUA
M. K
İ. H
İ. H
MUSTAFA GÜMÜŞSOY K.K.Ö
MAHMUT KOCAOĞLU K.K.Ö
7
BOŞANMIŞ
NEJDET AYDOĞDU
CELAL AKYÜZ
M. K
DİYALOG VE SOHBET VE
8
ENGELLİLER
MURAT EROĞLU
Vaiz
MUSTAFA KINAY İl Müftü Yardımcısı
NURİ DEĞİRMENCİ
İl Müftüsü
9
ÇOCUKEVİ
NESİP PARLAK
İmam Hatip
SELİM YERLİ
İ. H
HAMDİ ESGİN
İ. H
RAKİP KARA
M. K
MEHMET ÖZKARAALP
İ. H
HALİT AKSOY
İ. H
ABDURRAHİM GÜN
İ. H
DURAN SAK
M. K
MEHMET ALİ TUNÇ
FATİH DOĞRUAY
Müezzin Kayyım
TALAT OĞUZ
M. K
RECEP BOLACA
M. K
YUSUF ALİ UYSAL
M. K
MUSTAFA AYDIN
M. K
İSMAİL HAKKI UYSAL DURMUŞ ALİ APAYDIN
İmam Hatip
İBRAHİM HAKKI
KIRBOĞA
10
HASTANE
ABDÜLKADİR UĞUR
M. K
SOSYAL ETKİNLİK
MORAL DESTEK, SOHBET
VE DUA
M. K
İ. H
İSMAİL ÇELİK
M. K
MEHMET UYSAL
M. K
OSMAN KUTUCU
M. K
ZİYA GİLİK
M. K
MORAL DESTEK
İBRAHİM AKBAŞ
ORHAN YILMAZ
HÜSAMETTİN
GÜLCAN
AHMET DURMAZ
Müezzin Kayyım
YUSUF YILMAZ
12
ŞEHİT VE GAZİ
AİLELERİ
13
GENÇLİK-SPOR
M. K
V.H
İ. H
ALİ DİNÇ
M. K
BEKİR SAĞLAM
İ. H
SAMİ SOYDOĞAN
RAMAZAN
BÜYÜKZENGİN MUSTAFA KOYUTÜRK
İmam Hatip
MUSTAFA KARA
DEDE ALİ
ÜLKÜSEVER
İmam Hatip
İ. H
İ. H
İ. H
M. K
İBRAHİM DOĞRUAY
İ. H
MEHMET ŞİMŞEK
İ. H
MUSTAFA LAÇİN
İ. H
HULUSİ KAYA
M. K
SALİM ÖZEREN
İ. H
ALİ ESMER
İ. H
SELAMİ KARACA
M. K
HÜSEYİN SELMAN ALTIN
MEHMET AKİF
BALCI
MUSTAFA ÖNDER
Müezzin Kayyım
MUSTAFA BULUT
YUSUF MAVİ
KUR'AN-I KERİM, SOHBET
VE DUA
İ. H
M. K
İ. H
İ. H
SPORTİF ETKİNLİKLER
17
Vaiz
İl Müftü Yardımcısı
DERNEK, VAKIFLAR VE
KANAAT ÖNDERLERİ
DURAN KABAAĞAÇ
İmam Hatip
SITKI SEVER
Müezzin Kayyım
İSMAİL GÜNDÜZ
İmam Hatip
ATEŞ
Cİ
İl Müftüsü
18
SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI
ORGANİZE SANAYİİ VE
ODALAR BİRLİĞİ
19
HAC UMRE UĞURLAMA
VE KARŞILAMA
MEHMET ŞİMŞEK
İmam Hatip
KERİM DOĞAN
M. K
MUSTAFA UĞUZ
İ. H
İSKENDER KAYHAN
İ. H
İSMAİL AKGÜN
M. K
MUSTAFA YAMAN
K.K.Ö
ABDÜLKADİR UĞUR
M. K
AHMET AYDENK
İ. H
TALAT OĞUZ
M. K
BAYRAM BAYRAMLAR
İ. H
ŞIH ALİ ÇAĞLAYAN
M. K
REMZİ TATLI
M. K
MUSTAFA KIVRAK
M. K
ALİ KOCAMAN
İ. H
ERDAL YAVUZ
M. K
ALİ OKUR
İ. H
ADEM TOZ
M. K
HACI APAYDIN
İ. H
MUSTAFA ÖZAKIN
İ. H
NESİP PARLAK
İ. H
ADEM LEVENT
M. K
İHSAN ÖZDEMİR
İ. H
HALİL YEŞİLDAL
K.K.Ö
DİYALOG, SOHBET VE
HASBİHAL
SOSYAL ETKİNLİK
KUR'AN-I KERİM,
SOHBET VE DUA
İSMAİL HAKKI YÜKSEL
21
22
FAHRETTİN SALİM KILIÇARSLAN
YÖRESEL SANATÇILAR
KERİM MUTLU
(ROMANLAR)
İmam Hatip FİKRET BOLACA
FAKİRLER
Cezaevi Vaizi
İl Müftü Yardımcısı
İl Müftüsü
İ. H
M. K
CİHAD KÜÇÜK
İ. H
AHMET TÜREDİ
M. K
HALİL GÜR
YÜCEL VARLI
İmam Hatip ADEM DURAN
KAHVEHANELER
İ. H
ALİ DİNÇER
İ. H
İ. H
AHMET ERÇETİN
İ. H
DURAN TAŞER
İ. H
MADDİ VE MANEVİ DESTE
M. K
M. K
MUSTAFA FAHRİ ÖZCAN İ. H
İLHAMİ AY
İmam Hatip
TÜRK TASAVVUF MUSİKİS
İ. H
KENAN DÜZENLİ
BEKİR KALE MEVLÜT TOZAN
İmam Hatip
EKREM ÖZCAN
23
İ. H
İSMAİL DANIŞ
İ. H
FERİT KARHARMAN
İ. H
SERVET ALKAN
M. K
LOKMAN ÖZER
İ. H
SEDAT AKSU
İ. H
ALİ ÇATALPINAR
İ. H
DİYALOG VE SOHBET
Uzman Vaiz
ZÜBEYDE OKUYUCU
İl Müftü Yardımcısı
2
ALİ ABAY
İl Müftüsü
NURİ DEĞİRMENCİ
1
3
4
5
SEVGİ EVLERİ
REHABİLİTASYON
MERKEZİ
ŞEHİT AİLELERİ
HANIMLAR LOKALİ
EVLENECEK ÇİFTLERE
EĞİTİM
NAZİFE DİK
K.Kursu Öğreticisi
AYŞE PEHLİVAN
K.Kursu Öğreticisi
FEYZA YORULMAZ
K.Kursu Öğreticisi
FADİME ÇUHADAR
K.Kursu Öğreticisi
MERVE ÇELEBİ
K.K.Ö
GÜLSEREN ŞEN
K.K.Ö
İKRA ÜNAL
K.K.Ö
HACER AVCI
K.K.Ö
TUBA ÖZTÜRK
K.K.Ö
HATİCE GÖKÇE
K.K.Ö
ŞÜKRÜYE ÖZCAN
K.K.Ö
GÖNÜL ARSLANOĞLU
K.K.Ö
ŞERİFE GÜLEÇ
K.K.Ö
AYŞEGÜL KOÇ
K.K.Ö
MERYEM AYDOĞDU
K.K.Ö
HAVVA NACIR
K.K.Ö
SENEM CERANOĞLU
K.K.Ö
NEBİLE FATİH
K.K.Ö
GÜLSÜM ÖZDEMİR TAPAN K.K.Ö
TUBA ÖZTÜRK
K.K.Ö
ÜMMÜHAN ŞİMŞİR
Vaiz
ZÜBEYDE OKUYUCU
HEDİYE YALVAÇ
Uzman Vaiz
D. Hiz.
Uz.
KUR'AN-I KERİM, DİN
BİLGİLER VE SOSYAL
ETKİNLİKLER
KUR'AN-I KERİM DER
DİNİ BİLGİLER, İLAH
VE DUA
KUR'AN-I KERİM,
SOHBET VE DUA
KUR'AN-I KERİM
ÖĞRETİMİ, SOHBET
İLAHİ, İLMİHAL VE
DUA
AİLE EĞİTİMİ
Vaiz
ÜMMÜHAN ŞİMŞİR
İl Müftü Yardımcısı
ALİ ABAY
NURİ DEĞİRMENCİ İl müftüsü
6
7
8
9
HUZUREVİ
ÇOCUK EVLERİ
DOĞUM EVİ
BOŞANMIŞ AİLELER
BAHRİYE ERYİĞİT
K.Kursu Öğreticisi
ŞEYMA ACAR
K.Kursu Öğreticisi
SELİME KARAMAN
K.Kursu Öğreticisi
AYŞE BİLEKYİĞİT
K.Kursu Öğreticisi
NESİBE USLU
K.K.Ö
HATİCE ENGİN
K.K.Ö
GÜLSÜN ÖZDEMİR TAPAN K.K.Ö
FATMA SEKMEN
K.K.Ö
MEHRİBAN DİNÇ
K.K.Ö
AYŞE KARACA
K.K.Ö
KUR'AN-I KERİM,
SOHBET, İLMİHAL, İLAH
VE DUA
SOSYAL ETKİNLİK
ELİFE ÖZKAN
K.K.Ö
TUBA KARAALİ
K.K.Ö
NURSEL ALICI
K.K.Ö
HAVVA ACAR
K.K.Ö
TEBRİKAT VE İLMİHAL
NERİMAN DEMİR
K.K.Ö
MERYEM TUNCA
K.K.Ö
ESMA GÜRCAN
K.K.Ö
AYŞE YILMAZ
K.K.Ö
MORAL MOTİVASYON
AYŞE PEHLİVAN
K.K.Ö
EMİNE GÖK
K.K.Ö
CEZAEVİ
11
12
DÜĞÜN NİŞAN VE
SÜNNET
TAZİYE
K.K.Ö
HAVVA ÇARDAK
K.K.Ö
NEBİLE FATİH
ESMA GÜRCAN
K.Kursu Öğreticisi
Din Hizmetleri Uzmanı
HEDİYE YALVAÇ
İl Müftü Yardımcısı
Ali ABAY
NURİ DEĞİRMENCİ
İl Müftüsü
10
GÜLSÜM KARACA
K.K.Ö
TUBA BALAL
K.K.Ö
NURGÜL ÖZCAN
K.K.Ö
DÖNDÜ ÖZÇELİK
K.K.Ö
AYGÜL ER
K.K.Ö
HİLAL ANIK
K.Kursu Öğreticisi
KUR'AN-I KERİM DERSİ,
SOHBET, İLAHİ, İLMİHAL VE
DUA
KUR'AN-I KERİM, İLAHİ,
SOHBET VE DUA
HAKİME KARACA
K.K.Ö
SEMRA ÇAKAR
K.K.Ö
AYŞE BİLEKYİĞİT
K.K.Ö
EMİNE MATUR
K.K.Ö
MERYEM ARISOY
K.Kursu Öğreticisi
KUR'AN-I KERİM, SOHBET VE
DUA
ÜMMİYE MAVİ
K.K.Ö
SENEM CERANOĞLU
K.K.Ö
BAŞKAN
BŞK.
YRD
SORUML
U
2013 YILI UYGULAMALI EYLEM PLANI
S. NO GÖREV ALANLARI
1
FA KINAY
Yardımcısı
UF ANIK
Vaiz
EĞİRMENCİ
üftüsü
2
HUZUREVİ
SEVGİ EVLERİ
GRUP BAŞKANI
GRUP ÜYELERİ
UNVANI
M. ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
İ. H
MEHMET BOZKURT
M. K
KASIM İNAN
M. K
İSMAİL ÖZDEMİR M. MUSTAFA ÖZPINAR
(Hacı Abit)
İmam Hatip
İ. H
İSMAİL AKPINAR
İ. H
MEHMET KANTAR
İSMAİL AKGÜN
FEVZİ GÜNER
İ. H
M. K
M. K
M. SAMİ DÜNDAR
İ. H
HAYATİ KAVAS
M. K
MUSTAFA AKYOL
İ. H
İHSAN ÖZDEMİR
İ. H
ALİ HANÇER
Müezzin Kayyım
PROJENİN AMAÇLARI
1- Huzurevi sakinlerini periyodik ara
ziyaret etmek,
2- Huzurevi sakinlerini moral ve
motivasyonunu sağlamak,
3 - Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgilerde
olmak ve rehberlik etmek, sohbet
programları tertip etmek,
4- Bayramlarda, mübarek gün ve gec
tebrikat yapmak,
5- Yaşlılar günü ve özel günlerde pro
tertip etmek,
6- Huzurevi çalışanlarına yönelik m
motivasyon derseleri yapmak.
1- Sevgi evlerinde kalan çocukları be
periyotlarla ziyaret etmek,
2- İnanç, İbadet ve Ahlakla ilgili bilg
vermek ve rehberlik yapmak,
3- Dini pratikleri uygulamalı olarak
göstermek ve alışkanlık kazanmalar
sağlamak,
4- Çocuk ilahi grubu oluşturmak,
5- Talep edilmesi halinde Kur'an-ı K
dersleri vermek,
6- Ezbere şiir okuma, kısa hadis ve d
ezberleeme gibi yarışmalar düzenley
eğitsel faaliyetlerde bulunmak,
7- Belirli aralıklarla ev ziyaretleri yap
aile sıcaklığını hissettirmek,
8- Topluca dini ve ahlaki içerikli çiz
izlemek,
1- Adresleri tespit edilen yatalak has
yaşlıları periyodik ziyaret etmek,
BAŞKAN
BŞK.
YRD
SORUMLU
S.
GÖREV
NO ALANLARI
GRUP BAŞKANI
GRUP ÜYELERİ UNVANI
AHMET
TÜREDİ
GALİP ERKAL
YUSUF SERİN
NURULLAH ŞENGÜL OSMAN
5 EMEKLİLER
KUTUCU
İmam Hatip
İSMAİL
ÖZDEMİR
(FATİH S.)
Cezaevi Vaizi
ALİ OKUR
İmam Hatip
6
OĞUZ YILMAZ
İl Müftü Yardımcısı
MUSTAFA KINAY
NURİ DEĞİRMENCİ
İl Müftüsü
ALİ ŞAHİN
MUTLU
İBRAHİM
KILINÇ
CEZAEVİ
M. K
M. K
İ. H
M. K
İ. H
İ. H
İ. H
ADEM TOZ
M. K
MEHMET
TÜRKBEN
İ. H
RAMAZAN
DOĞAN
İ. H
HACI APAYDIN
İ. H
EYÜP KARATAŞ
M. K
OSMAN
MEHMET YILDIRIM
DOĞRUAY
İmam Hatip
MEVLÜT
KÜÇÜKİLHAN
İMDAT ATAY
MUSTAFA
GÜMÜŞSOY
MAHMUT
KOCAOĞLU
PROJENİN AMAÇLARI
1- Çeşitli aralıklarla emeklileri ziyaret etmek,
hayatla olan bağlarını canlı tutmak,
2- İrşat hizmetlerinde görevlendirmek, meslekten
kopmamalarını sağlamak,
3- Emekliler arasında birlikteliği sağlamak,
4- STK larda aktif rol almalarını sağlamak,
5- Müftülüklerle irtibatlarını güçlendirmek,
aralıklarla toplantılar yapmak,
6- Teşekkür, takdir, plaketlerle taltif etmek,
7- Çalışma hayatında üstün başarı gösterenlerin
isimlerini, Cami ve Kur'an Kurslarına isim vererek
yaşatmak,
1- Mahkum ve tutuklulara yönelik sohbet
programları yapmak,
2- Kur'an-ı Kerim öğretimi ve dinletisinde
bulunmak,
3- İlmihal ve Dini Bilgilendirmeler toplantıları
yapmak,
4- Bayramlar, mübarek gün ve gecelerde programla
yapmak ve tebrikatta bulunmak,
5- Kitap okuma (Siyer-i Nebi) kampanyalarına
iştiraklerini sağlamak,
6- Tövbe konusuna ağırlıklı olarak işlemek ve suça
bir daha dönmeme hususunda telkinlerde
bulunmak,
M. K
İ. H
İ. H
1- Boşanmış aileler hakkında alanda araştırmalar
yapmak,
2- Boşanmış aileleri periyodik olarak ziyaret etmek
K.K.Ö
3- Taraflara boşanmanın getirmiş olduğu Dini
yükümlülükleri hatırlatmak,
K.K.Ö
BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU S. NO
GÖREV
ALANLARI
GRUP BAŞKANI
GRUP ÜYELERİ
SELİM YERLİ
HAMDİ ESGİN
RAKİP KARA
8
ÇOCUKEVİ
NESİP PARLAK
İmam Hatip
MEHMET ÖZKARAALP
HALİT AKSOY
ABDURRAHİM GÜN
DURAN SAK
FATİH DOĞRUAY
TALAT OĞUZ
ENGELLİLER
MEHMET ALİ TUNÇ
Müezzin Kayyım
Vaiz
RECEP BOLACA
YUSUF ALİ UYSAL
MUSTAFA AYDIN
MURAT EROĞLU
İl Müftü Yardımcısı
STAFA KINAY
NURİ DEĞİRMENCİ
İl Müftüsü
9
İSMAİL HAKKI
UYSAL
İmam Hatip
DURMUŞ ALİ APAYDIN
İBRAHİM HAKKI KIRBOĞA
İSMAİL ÇELİK
UNVAN
I
PROJENİN AMAÇLARI
1- Çocukların sosyal hayata
uyumunu sağlamak için ev
İ. H ziyaretleri yaptırmak,
2- Kahvaltı ve yemek davetleri
M. K düzenlemek ve çocuklarla
aileler arasında muhabbet
İ. H köprüsü oluşturmak,
3- Çocukların Dini ve manevi
pratiklerini geliştirmek,
4- Kur'an-ı Kerim ve Dini
İ. H Bilgiler dersleri vermek,
5- Gezi ve piknik programları
düzenlemek,
İ. H
İ. H 1- Alanda engelli tesbit
M. K çalışmaları yapmak,
2- Belirlenen engellileri
M. K periyodik ziyaretlerde
bulunmak,
M. K
3- Engelliler ve yakınlarına
yönelik moral ve motivasyon
çalışmaları yapmak,
4- Engellilerin Dini mekanlara
M. K girişini kolaylaştıracak
rampalar yapmak,
5- İşaret dili ile hutbe irat
etmek,
M. K 1- Hastanelerde yatan hastaları
ziyaret etmek,
M. K
2- Hasta ve yakınlarına moral
ve motivasyonda bulunmak,
M. K
3- Talep olması durumunda
hurafelerden uzak doğru bilgi
İ. H vermek,
4- Özürlüler ile ilgili fıkhı
M. K konuları broşür halinde
hazırlamak ve ilgililere hediye
BAŞKAN BŞK. YRD SORUMLU
S.
GÖREV ALANLARI
NO
GRUP BAŞKANI
HÜSAMETTİN
GÜLCAN
Müezzin Kayyım
ŞEHİT VE GAZİ
AİLELERİ
İ. H
ORHAN YILMAZ
M. K
AHMET DURMAZ
V.H
YUSUF YILMAZ
İ. H
ALİ DİNÇ
M. K
BEKİR SAĞLAM
İ. H
SAMİ SOYDOĞAN
İ. H
MUSTAFA
KOYUTÜRK
MUSTAFA KARA
İBRAHİM
DOĞRUAY
M. K
MEHMET ŞİMŞEK
İ. H
MUSTAFA LAÇİN
DEDE ALİ ÜLKÜSEVER
HULUSİ KAYA
İmam Hatip
SALİM ÖZEREN
İ. H
Vaiz
GENÇLİK-SPOR
İ. H
İ. H
PROJENİN AMAÇLARI
1- Şehit cenazeleri ile ilgili
organizasyonları yapmak,
2- Şehit ve gazilerin alanda
tesbitini yapmak,
3- Periyodik şekilde ziyaretlerde
bulunmak,
4- Şehit ve gazi günlerinde hatim
ve mevlüt programları tertip
etmek,
5- Arefe günü ve Bayramlarda
şehitlikleri ziyaret etmek,
programlar düzenlemek
6- Şehit ve gazi dernekleri ile ortak
çalışmalarda bulunmak, konferans
ve seminerler tertip etmek,
7- İhtiyaçlı olanlara ayni ve nakdi
yardımlarda bulunmak.
M. K
İ. H
İ. H
1- Din Görevlileri arasında sportif
faaliyetler düzenlemek,
2- Diğer Kurumlarla ortak sportif
faaliyetlerde bulunmak,
HÜSEYİN SELMAN
İ. H 3- Sportif yetenekleri bulunanları
ALTIN
tesbit etmek, ve etkinliklere
katılımını sağlamak,
MUSTAFA ÖNDER M. K 4- Kurumsal aidiyet bilincini
geliştirmek,
MEHMET AKİF BALCI
5- DİGES'in Şubesini açmak,
Müezzin Kayyım
MUSTAFA BULUT
İ. H 6- Satranç antronorlüğü kursları
açmak,
7- İl Spor Müd. ile beraber tüm
spor alanalarında (yüzme, satranç,
SELAMİ KARACA
13
UNVAN
I
İBRAHİM AKBAŞ
ALİ ESMER
SALİH HAN
İl Müftü Yardımcısı
DİN KIRBOĞA
URİ DEĞİRMENCİ
İl Müftüsü
12
RAMAZAN
BÜYÜKZENGİN
İmam Hatip
GRUP ÜYELERİ
M. K
BAŞKAN BŞK. YRD
SORU
S. NO GÖREV ALANLARI GRUP BAŞKANI
MLU
17
19
SIRRI FUAT ATEŞ
Vaiz
ZİYAEDDİN KIRBOĞA
İl Müftü Yardımcısı
NURİ DEĞİRMENCİ
İl Müftüsü
18
20
SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI
ORGANİZE SANAYİİ
VE ODALAR BİRLİĞİ
DURAN
KABAAĞAÇ
İmam Hatip
GRUP ÜYELERİ
UNVANI
KERİM DOĞAN
MUSTAFA UĞUZ
İSKENDER KAYHAN
İSMAİL AKGÜN
MUSTAFA YAMAN
M. K
İ. H
İ. H
M. K
K.K.Ö
ABDÜLKADİR UĞUR
AHMET AYDENK
TALAT OĞUZ
BAYRAM BAYRAMLAR
M. K
İ. H
M. K
İ. H
ŞIH ALİ ÇAĞLAYAN
DERNEK, VAKIFLAR
SITKI SEVER
VE KANAAT
Müezzin Kayyım REMZİ TATLI
ÖNDERLERİ
MUSTAFA KIVRAK
ALİ KOCAMAN
ERDAL YAVUZ
ALİ OKUR
İSMAİL GÜNDÜZ ADEM TOZ
İmam Hatip
HACI APAYDIN
HAC UMRE
MUSTAFA ÖZAKIN
UĞURLAMA VE
NESİP PARLAK
KARŞILAMA
ADEM LEVENT
MEHMET ŞİMŞEK
İHSAN ÖZDEMİR
İmam Hatip
HALİL YEŞİLDAL
MUSTAFA BİLGİÇ
RECEP ÖZÜTEMİZ
DAVUT ÇELİK HASAN EKMEKCİ
İmam Hatip
MEVLÜT BAŞ
HAYDAR ALICI
MUSTAFA YAMAN
MUSTAFA EKEN AHMET GÖNEL
K. Kursu Öğreticisi MUHAMMED AYDIN
H.YASİN TOPAL
ALİ İHSAN ERYİĞİT
YUSUF
AHMET AKAY
KÖMÜRCÜ
KÖYLERE İRŞAD, Müezzin Kayyım MEVLÜT KOÇAK
TAZİYE VE DUA
YAKUP TEKELİ
SALİM KILIÇARSLAN
İSMAİL HAKKI ALİ OKUR
YÜKSEL
NESİP PARLAK
M. K
M. K
M. K
İ. H
M. K
İ. H
M. K
İ. H
İ. H
İ. H
M. K
İ. H
K.K.Ö
K.K.Ö
M. K
İ. H
İ. H
İ. H
K.K.Ö
İ. H
İ. H
M. K
İ. H
İ. H
M. K
M. K
İ. H
İ. H
İ. H
PROJENİN AMAÇLARI
1- İşverenleri makamlarında ziyaret etmek,
2- Periyodik olarak ziyaretler yapıp, sohbet
ve hasbihallerde bulunmak,
3- Ticaret ahlakı ve iş ahlakı öncelikli
olmak üzere çeşitli konularda periyodik
seminerler düzenlemek.
4- Ortaklaşa etkinlikler düzenlemek
1- İstişare toplatıları yapmak,
2- Ortak proğramlar düzenlemek,
3- Ortaklaşa çeşitlii sosyal etkinliklerde
bulunmak.
1- Hac ve Umre gidiş zamanlarında
proğramı tertip etmek,
2- Hac ve Umre dönüşlerinde oluşturulan
karşılama ekibi tarafından karşılamada
bulunmak,
3- Gidiş ve dönüşlerde ev ziyaretleri
yapmak,
4- Hac ve Umre hususunda bilgilendirme
yapmak, Müftülüklerle irtibat kurulmasını
sağlamak
1- Vaaz ve sohbet proğramları düzenlemek,
2- Taziye proğramları düzenlemek,
3- Kandil proğramları yapmak,
4- Asker uğurlama proğramlarını yapmak,
5- Köy şenliklerine katılmak,
6- Okul ve muhtarlıkları ziyaret etmek,
7- Köy kahvelerini ziyaret etmek, sohbet
düzenlemek.
BAŞKAN
BŞK. SORU
S. NO GÖREV ALANLARI
YRD MLU
22
FAKİRLER
GRUP ÜYELERİ
F. KERİM MUTLU
İmam Hatip
İSMAİL HAKKI
YÜKSEL
SALİM KILIÇARSLAN
FİKRET BOLACA
ALİ DİNÇER
İ. H
İ. H
M. K
CİHAD KÜÇÜK
İ. H
AHMET TÜREDİ
HALİL GÜR
ADEM DURAN
M. K
İ. H
İ. H
KENAN DÜZENLİ
İ. H
AHMET ERÇETİN
DURAN TAŞER
MEVLÜT TOZAN
EKREM ÖZCAN
MUSTAFA FAHRİ
ÖZCAN
İSMAİL DANIŞ
FERİT KARHARMAN
SERVET ALKAN
İ. H
İ. H
M. K
M. K
LOKMAN ÖZER
İ. H
SEDAT AKSU
ALİ ÇATALPINAR
İRFAN BOLACA
TUNCER KARADAĞ
NAMIK
İ. H
İ. H
M. K
İ. H
BEKİR KALE
İmam Hatip
23
KAHVEHANELER
İLHAMİ AY
İmam Hatip
24
ORGANİZE SANAYİİ
İŞÇİLERİ
UNVANI
PROJENİN AMAÇLARI
İ. H
1- Türk Sanat ve Tasavvuf Musikisi
korosu oluşturmak için çalışmalar
yapmak,
2- Haftalık ev ziyaretleri ve sohbetler
yapmak,
3- Yıl sonlarında katılımlı proğramlar
tertip etmek,
4- İsteyen vatandaşlar için Kur'an ve
Dini bilgiler eğitimi vermek.
Sosyal Dayanışma Vakfı ile
irtibatlaşarak, fakir ailelerin tesbitini
yapmak,
2- Kendi çalışmalarımızla tespit edilen
fakirlere Ramazan ayında gıda
yardımı yapmak,
3- Kış öncesi yakacak yardımı
yapmak veya Sosyal Yardımlaşmaya
yönlendirmek,
4- Okul öncesi kırtasiye yardımında
bulunmak,
6- Ev ziyaretlerinde bulunmak,
7- Fakir öğrencilere burs vermek.
1- Belirli zaman dilimlerinde
sohbetler düzenlemek,
2- Kahvehanelere Diyanet aylık dergi
ve bir kısım kitaplar konulmasını
sağlamak ve okuma köşeleri
oluşturmak,
3- Kahveciler odası ile zaman zaman
istişareler yapmak,
4- Kahvehanelerin kıraathaneye
dönüştürülmesi hususunda
çalışmalarda bulunmak.
1- Kur'an-ı Kerim ve Dini bilgiler
eğitimi verilmesini sağlamak,
2- Soıhbet proğramları düzenlemek,
3- Özel gün ve gecelerde proğramlar
yapmak ve ziyaretlerde bulunmak.
YÜCEL VARLI
İmam Hatip
MURAT GÖK
Cezaevi Vaizi
ZİYAEDDİN KIRBOĞA
İl Müftü Yardımcısı
NURİ DEĞİRMENCİ
İl Müftüsü
21
YÖRESEL
SANATÇILAR
(ROMANLAR)
GRUP BAŞKANI
ABDURRAHMAN
EKEN
İmam Hatip
İ. H
İ. H
İ. H
M. K
İ. H
AŞKAN BŞK. YRD SORUMLU
S.
NO
1
ZÜBEYDE OKUYUCU
Uzman Vaiz
ALİ ABAY
İl Müftü Yardımcısı
NURİ DEĞİRMENCİ
İl Müftüsü
2
3
4
GÖREV
ALANLARI
GRUP
BAŞKANI
GRUP ÜYELERİ
UNVANI
PROJE AMAÇLARI
MERVE ÇELEBİ
K.K.Ö
GÜLSEREN ŞEN
K.K.Ö
İKRA ÜNAL
K.K.Ö
HACER AVCI
K.K.Ö
TUBA ÖZTÜRK
K.K.Ö
1- 0-6 yaş grubuna Kur'an-ı Kerim
öğretimine yardımcı olmak,
2- İbadetlerle ilgilil alışkanlık kazındırmak,
3- Mübarek gün ve gecelerde program
yapmak,
4- Çizgi film, sinema, slayt vb. eğitici
unsurlardan yararlanarak kaynaşma ve Dini
Bilgiler ve ahlaki değerler kazandırmaya
çalışmak,
5- İlahi öğretimi ve koro oluşturmak, musiki
kulağını geliştirmek,
6- Ev ziyaretleri yaptırarak aile ortamına
adaptasyon sağlamak.
1- Kur'an-ı Kerim öğretme kursları
düzenlemek.
2-Toplu namaz vs.ibadet eğitimi vermek,
3-Mübarek gün ve gecelerde proğramlar
yapmak.
4-Birlikte sanatsal ve sportif aktivitelerde
bulunarak kaynaşma , ferahlama sağlamak,
5-Çalışanlara yönelik eğitimlerine yardımcı
olmak.
1- Moral motivasyon desteği vermek.
2- Dini konularda eğitim (kader,sabır, hamd
vs.)ler vermek.
3-Sivil toplum kuruluşlarına katılmalarını
sağlamak.
4- Şehitler ve gaziler gününde proğramlar
yapmak.
5- Düzenli bir şekilde şehit ve gazileri
ziyaret etmek.
6- Şehit ve Gazi Dernekleriyle ortaklaşa
proğramlar yapmak.
1- Kur'an-ı Kerim ve Dini bilgiler kursları
düzenlemek
2-İlmihal bilgilerinde yardımcı olmak.
3- Farklı konularda, belirli peryotlarla
konferans, panel vb. programlar tertip
etmek.
NAZİFE DİK
SEVGİ EVLERİ
K.Kursu
Öğreticisi
HATİCE GÖKÇE
AYŞE
REHABİLİTASY PEHLİVAN ŞÜKRÜYE ÖZCAN
ON MERKEZİ
K.Kursu
Öğreticisi
GÖNÜL ARSLANOĞLU
ŞEHİT
AİLELERİ
HANIMLAR
LOKALİ
FEYZA
YORULMAZ
K.Kursu
Öğreticisi
K.K.Ö
K.K.Ö
K.K.Ö
ŞERİFE GÜLEÇ
K.K.Ö
AYŞEGÜL KOÇ
K.K.Ö
MERYEM AYDOĞDU
K.K.Ö
HAVVA NACIR
K.K.Ö
SENEM CERANOĞLU
FADİME NEBİLE FATİH
ÇUHADAR GÜLSÜM ÖZDEMİR
K.Kursu TAPAN
Öğreticisi
TUBA ÖZTÜRK
K.K.Ö
K.K.Ö
K.K.Ö
K.K.Ö
S. NO
ÜMMÜHAN ŞİMŞİR Vaiz
6
ALİ ABAY
İl Müftü Yardımcısı
İl Müftüsü
ŞKA BŞK. SORUM
N
YRD
LU
7
8
GÖREV
ALANLARI
HUZUREVİ
ÇOCUK
EVLERİ
DOĞUM EVİ
GRUP
BAŞKANI
GRUP ÜYELERİ
UNVANI
NESİBE USLU
K.K.Ö
HATİCE ENGİN
K.K.Ö
GÜLSÜN ÖZDEMİR
TAPAN
K.K.Ö
FATMA SEKMEN
K.K.Ö
MEHRİBAN DİNÇ
K.K.Ö
AYŞE KARACA
K.K.Ö
ŞEYMA ACAR ELİFE ÖZKAN
K.Kursu
Öğreticisi
K.K.Ö
BAHRİYE
ERYİĞİT
K.Kursu
Öğreticisi
SELİME
KARAMAN
K.Kursu
Öğreticisi
TUBA KARAALİ
K.K.Ö
NURSEL ALICI
K.K.Ö
HAVVA ACAR
K.K.Ö
NERİMAN DEMİR
K.K.Ö
MERYEM TUNCA
K.K.Ö
PROJE AMAÇLARI
1- Huzurevlerini periyodik olarak
ziyaret etmek,
2- Dini bilgiler konusunda yardımcı
olmak,
3- Sohbet programları yapılmasını
sağlamak,
4- Mübarek gün ve gecelerde,
Bayramlarda proğramlar yapmak ve
tebrikatta bulunmak.
5- Yaşlılar gününe özel proğramlar
yapmak,
6- İmkanlar ölçüsünde hediyeler
takdim etmek.
1- Çocuk evlerinin periyodik olarak
ziyaret etmek,
2- Çocuklara yönelik oyunlar
öğrenilip çocuk oyunlarına katkı
sağlamak,
3- Çıcuklara pasta börek yapımını
ögretmek, yarışmalar düzenlemek,
4- Çocukları kendi evlerimize davet
ederek aile sıcaklığını hissettirmek,
5- Çocuk ilahi korosu oluşturmak,
6- Kısa surelerin ezberletilmesinde
yardımcı olmak,
7- Temel ilmihal bilgilerinin
öğretilmesini sağlamak.
1- Belirli periyotlarda doğum yapan
bayanları ziyaret etmek,
2- Talep edenlere Dini konularda
bilgilendirme yapmak,
3- Lohusalık, akika kurbanı,
çocuklara isim konulması
konularında ailelerin
bilgilendirilmelerini sağlamak, bu
hususlarda broşür hazırlamak,
4- Sağ kulağına ezan ve sol kulağına
kamet okunması sünnetini
yaygınlaştırmak ve doğum evlerinde
BŞK. SORUM
YRD
LU
S. NO
HEDİYE YALVAÇ
Din Hizmetleri Uzmanı
10
ALİ ABAY
İl Müftü Yardımcısı
NURİ DEĞİRMENCİ
İl Müftüsü
ŞKAN
11
12
GÖREV ALANLARI
CEZAEVİ
GRUP BAŞKANI
GRUP ÜYELERİ
GÜLSÜM KARACA
K.K.Ö
HAVVA ÇARDAK
K.K.Ö
NEBİLE FATİH
K.Kursu Öğreticisi ESMA GÜRCAN
K.K.Ö
TUBA BALAL
K.K.Ö
NURGÜL ÖZCAN
K.K.Ö
DÖNDÜ ÖZÇELİK
K.K.Ö
AYGÜL ER
K.K.Ö
DÜĞÜN NİŞAN VE
HİLAL ANIK
HAKİME KARACA
SÜNNET
K.Kursu Öğreticisi
TAZİYE
UNVANI
K.K.Ö
SEMRA ÇAKAR
K.K.Ö
AYŞE BİLEKYİĞİT
K.K.Ö
EMİNE MATUR
K.K.Ö
MERYEM ARISOY ÜMMİYE MAVİ
K.Kursu Öğreticisi
K.K.Ö
SENEM CERANOĞLU
K.K.Ö
PROJE AMAÇLARI
1- Tutuklu ve hükümlülerin Dini ve ahlaki
duygularını geliştirmek için Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi derslerinin yapılmasını sağlama
2- Tutuklu ve hükümlülerin talepleri
doğrultusunda Kur'an-ı Kerim öğretilmesini
sağlamak,
3- Mübarek gün ve gecelerde proğramlar
düzenlemek,
4- Bilgi yarışmaları düzenlemek.
1- Nişanlanan, sözlenen gençlere tebrik
ziyaretinde bulunmak, nişanlılık döneminde
dikkat edilmesi gereken hususlar hakkkında b
vermek, nişanlılık döneminde taraflar arasınd
mahremiyetin kalkması için kıyılan Dini nika
İslam Hukukunun öngördüğü mahiyette bir
nikah olup olmadığı ve sakıncaları hususunda
gençleri aydınlatmak,
2- Düğün yapan ailelelere tebrik ziyaretinde
bulunmak, gelin adaylarına eşler arası görevl
hakkında bilgi vermek, aile irşat ve rehberlik
büroları, evlilik okulları, aile danışma ve
rehberlik merkezlerinden haberdar etmek.
1- Yakınlarını kaybedenlere taziye ziyaretind
bulunmak, Kur'an-ı Kerim, sohbet, dua ve
ilahiler ile manevi destek sağlamak,
2- Cenaze sahiplerini, ölen yakınlarının
arkasından neler yapabileceklerine dair
bilgilendirmek,
3- Kabir ziyaretinin nasıl olması gerektiği, ka
ve türbe ziyaretlerinde bid'at ve hurafeler
konusunda aydınlatmak,
4- İhtiyaç halinde cenaze yıkama kursları
düzenlemek.
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (HASTANE-ÇOCUKEVİ-ENGELLİLER-KÜLTÜR SANAT)
SAYI NO
ADI SOYADI
1
Murat EROĞLU
GÖREVİ YAPILIŞ TARİHİ
FAALİYETİN
KONUSU
MEKAN ADI
HEDEF KİTLE
24.01.2013
18:30
20:30
Hastane
Devlet
Hastanesi
Karaman Devlet Hastanesi Yatan Hasta ve Hasta Yakını
Din
Görevlisi
31.01.2013
18:30
20:30
Hastane
Devlet
Hastanesi
Karaman Devlet Hastanesi
Yatan Hasta ve Hasta Yakını
(82. Yıl)
Din
Durmuş Ali APAYDIN Görevlisi
07.02.2013
19:00
20:30
Hastane
Devlet
Hastanesi
Karaman Devlet Hastanesi Yatan Hasta ve Hasta Yakını
14.02.2013
19:00
20:30
Hastane
Devlet
Hastanesi
Karaman Devlet Hastanesi
Yatan Hasta ve Hasta Yakını
(82. Yıl)
21.02.2013
19:00
20:30
Hastane
Devlet
Hastanesi
Karaman Devlet Hastanesi Yatan Hasta ve Hasta Yakını
Din
Durmuş Ali APAYDIN Görevlisi
i. Hakkı KIRBOĞA
6
İsmail ÇELİK
7
8
İsmail Hakkı UYSAL
Yusuf Ali UYSAL
Durmuş Ali APAYDIN
2
9
10
11
i. Hakkı KIRBOĞA
12
13
İsmail Hakkı UYSAL
14
15
FALİYETİN
TÜRÜ
Vaiz
İsmail Hakkı UYSAL
2
Yusuf Ali UYSAL
3 1
4
5
BAŞLAM BİTİŞ
A SAATİ SAATİ
İsmail ÇELİK
Yusuf Ali UYSAL
3
i. Hakkı KIRBOĞA
16
İsmail ÇELİK
17
18
İsmail Hakkı UYSAL
Yusuf Ali UYSAL
Durmuş Ali APAYDIN
4
19
20
21
i. Hakkı KIRBOĞA
22
23
İsmail Hakkı UYSAL
Din
Görevlisi
İsmail ÇELİK
Yusuf Ali UYSAL
Din
24 5 Durmuş Ali APAYDIN Görevlisi
25
i. Hakkı KIRBOĞA
27
Nesip PARLAK
28
29
Selim YERLİ
Hamdi ESGİN
30 6 Rakip KARA
31
Mehmet
ÖZKARAALP
32
Halit AKSOY
33
34
35
7
8
36
37
Nesip PARLAK
Nesip PARLAK
Murat EROĞLU
40
M.Akif BALCI
41
H.Ali KAÇMAZ
43
10
12
44
45
Osman GÖZEL
Osman GÖZEL
18:00
19:00
Çocukevi
Tanışma
İmam-ı Azam Camii
Çocukevinde kalan çocuklar
08.03.2013
15:00
16:00
Çocukevi
Cami Tanıtımı
İmam-ı Azam Camii
Çocukevinde kalan çocuklar
18.03.2013
19:00
20:00
Çocukevi
Şehitlik ve Gazilik
İmam-ı Azam Camii
Çocukevinde kalan çocuklar
Din
Görevlisi
15.01.2013
11:00
12:00
KültürSanat
Sanat Galerisi
Piri Reis Kültür Merkezi
Genel
Din
Görevlisi
Din
Görevlisi
01.03.2013
19:00
(HAFTADA 2 GÜN)
20:30
Ney Kursu
Piri Reis Kültür Merkezi
Üniversite Öğrencileri
(Haftada 2 Gün)
Hüsn-ü Hat
Piri Reis Kültür Merkezi
Genel
KültürSanat
KültürSanat
26.03.2013
17:00
19:00
Din
Görevlisi
26.03.2013
10:15
10:45
Engelliler Tanışma ve Sohbet
Sakatlar Derneği
Engelliler
Din
Görevlisi
26.03.2013
11:00
11:45
Engelliler Tanışma ve Sohbet
Engelliler Eğitim
Uygulama Okulu
Engelli öğrenciler ve
öğretmenleri
15.01.2013
(HERGÜN)
15:30
Engellinin Evi
Mustafa YILMAZ (Engelli)
M.Ali TUNÇ
Abdürrahim GÜN
46
Duran SAK
13
47
Fatih DOĞRUAY
48
Talat OĞUZ
49
Recep BOLACA
50
51
M.Ali TUNÇ
Abdürrahim GÜN
52
Duran SAK
14
53
Fatih DOĞRUAY
54
Talat OĞUZ
55
Recep BOLACA
15
56
Din
Görevlisi
Din
Görevlisi
Vaiz
01.02.2013
Osman GÖZEL
M.Sami DÜNDAR
38 9 Halil YEŞİLDAL
39
M. Raif UYSAL
42
Din
Görevlisi
Mustafa YAMAN
Din
Görevlisi
17:00 Engelliler
Kur'an ÖğretimiHafızlık
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (OS VE İŞ ADAMLARI GEZİSİ)
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ADI SOYADI
SIRRI FUAT ATEŞ
Tevfik BARAN
Mustafa EKEN
Namık GÜNDEMİR
Selami AYDIN
SIRRI FUAT ATEŞ
Tevfik BARAN
Mustafa ÖZAKIN
Muhammed AYDIN
SIRRI FUAT ATEŞ
Tevfik BARAN
Mustafa ÖZAKIN
Muhammed AYDIN
SIRRI FUAT ATEŞ
Tevfik BARAN
Mustafa ÖZAKIN
Muhammed AYDIN
Yusuf KÖMÜRCÜ
Ali İhsan ERYİĞİT
Ahmet AKAY
Mevlüt KOÇAK
Yakup TEKELİ
Yusuf KÖMÜRCÜ
Ali İhsan ERYİĞİT
Ahmet AKAY
Mevlüt KOÇAK
Yakup TEKELİ
Yusuf KÖMÜRCÜ
Ali İhsan ERYİĞİT
Ahmet AKAY
Mevlüt KOÇAK
Yakup TEKELİ
Yusuf KÖMÜRCÜ
Ali İhsan ERYİĞİT
Ahmet AKAY
Mevlüt KOÇAK
Yakup TEKELİ
SIRRI FUAT ATEŞ
Duran KABAAĞAÇ
Kerim DOĞAN
Ahmet AYDENK
SIRRI FUAT ATEŞ
Duran KABAAĞAÇ
Kerim DOĞAN
Ahmet AYDENK
GÖREVİ YAPILIŞ TARİHİ
BAŞLAMA
SAATİ
BİTİŞ
SAATİ
GÖREV ALANI KONUSU
MEKANI
HEDEF KİTLE
VAİZ
1.2.2013
19:30
21:00
KÖYLER
ZİYARET-SOHBET
ÇAKIRBAĞ KÖYÜ
KÖY HALKI
VAİZ
4.2.2013
11:00
11:30
KÖYLER
HASTA ZİYARETİ
DİNEK KÖYÜ
KÖY HALKI
VAİZ
4.2.2013
11:30
12:30
KÖYLER
VAAZ-SOHBET
ÇOĞLU KÖYÜ
KÖY HALKI
VAİZ
14.2.2013
13:00
14:30
KÖYLER
ZİYARET-SOHBET
BOYALI TEPE KÖYÜ
KÖY HALKI-MUHTARLIK
İ.H.
6.2.2013
19:30
21:00
KÖYLER
ZİYARET-SOHBET
KURTDERESİ KÖYÜ
KÖY HALKI
İ.H.
13.2.2013
19:30
21:00
KÖYLER
ZİYARET-SOHBET
BURHAN KÖYÜ
KÖY HALKI
İ.H.
20.2.2013
19:30
21:00
KÖYLER
ZİYARET-SOHBET
YAZILI KÖYÜ
KÖY HALKI
İ.H.
27.2.2013
19:30
21:00
KÖYLER
ZİYARET-SOHBET
TAVŞANLI KÖYÜ
KÖY HALKI
VAİZ
1.2.2013
13:00
14:00
ORGANİZE
SANAYİ
ZİYARET
ANI BİSKÜVİ
İŞ ADAMLARI
VAİZ
6.2.2013
13:30
14:30
ORGANİZE
SANAYİ
ZİYARET
KOM-GIDA
İŞ ADAMLARI
Duran KABAAĞAÇ
Kerim DOĞAN
Ahmet AYDENK
İ.H.
11.2.2013
14:00
15:00
ORGANİZE
SANAYİ
ZİYARET
SARAY BİSKÜVİ
İŞ ADAMLARI
VAİZ
12.2.2013
13:30
14:30
ORGANİZE
SANAYİ
ZİYARET
TAÇ GOFRET
İŞ ADAMLARI
İ.H.
15.2.2013
14:00
15:00
ORGANİZE
SANAYİ
ZİYARET
HAZAL BİSKÜVİ
İŞ ADAMLARI
SIRRI FUAT ATEŞ
Duran KABAAĞAÇ
14
Kerim DOĞAN
Ahmet AYDENK
VAİZ
19.2.2013
14:00
15:00
ORGANİZE
SANAYİ
ZİYARET
ŞİMŞEK BİSKÜVİ
İŞ ADAMLARI
SIRRI FUAT ATEŞ
Duran KABAAĞAÇ
15
Kerim DOĞAN
Ahmet AYDENK
VAİZ
20.2.2013
14:30
15:30
ORGANİZE
SANAYİ
ZİYARET
SOSYETE UN
İŞ ADAMLARI
Duran KABAAĞAÇ
16 Kerim DOĞAN
Ahmet AYDENK
İ.H.
25.2.2013
15:30
16:30
ORGANİZE
SANAYİ
ZİYARET
DURU BULGUR
İŞ ADAMLARI
Duran KABAAĞAÇ
Kerim DOĞAN
17
Ahmet AYDENK
İskender KAYHAN
İ.H.
27.2.2013
14:00
15:00
ORGANİZE
SANAYİ
ZİYARET
KASİAD
İŞ ADAMLARI
SIRRI FUAT ATEŞ
Ali OKUR
18
Erdal YAVUZ
Mustafa ÖZAKIN
VAİZ
1.2.2013
03:30
04:30
UMRE
UĞURLAMA
DUA-SOHBET
AKTEKKE CAMİİ
HALK
SIRRI FUAT ATEŞ
Mehmet ŞİMŞEK
19
Ali İhsan ERYİĞİT
Halil YEŞİLDAL
VAİZ
5.2.2013
21:00
22:00
UMRE
UĞURLAMA
DUA-SOHBET
İMAMI AZAM CAMİİ HALK
SIRRI FUAT ATEŞ
Mehmet ŞİMŞEK
20
Ali İhsan ERYİĞİT
Halil YEŞİLDAL
VAİZ
9.2.2013
21:00
22:00
UMRE
UĞURLAMA
DUA-SOHBET
İMAMI AZAM CAMİİ HALK
11
SIRRI FUAT ATEŞ
Duran KABAAĞAÇ
12
Kerim DOĞAN
Ahmet AYDENK
13
Duran KABAAĞAÇ
Kerim DOĞAN
Ahmet AYDENK
Abdülkadir UĞUR
21
SIRRI FUAT ATEŞ
Ali OKUR
Erdal YAVUZ
Mustafa ÖZAKIN
VAİZ
9.2.2013
23:00
22
SIRRI FUAT ATEŞ
Ali OKUR
Erdal YAVUZ
Mustafa ÖZAKIN
VAİZ
18.3.2013
15:00
16:00
23
SIRRI FUAT ATEŞ
Ali OKUR
Erdal YAVUZ
Mustafa ÖZAKIN
VAİZ
18.3.2013
17:00
24
SIRRI FUAT ATEŞ
Adem TOZ
Mustafa ÖZAKIN
VAİZ
3.4.2013
25
SIRRI FUAT ATEŞ
VAİZ
26
SIRRI FUAT ATEŞ
Mustafa ÖZAKIN
Tevfik BARAN
Mevlüt KOÇAK
27
DUASOHBET
AKTEKKE CAMİİ
HALK
UMRE UĞURLAMA
DUASOHBET
AKTEKKE CAMİİ
HALK
18:00
UMRE UĞURLAMA
DUASOHBET
AKTEKKE CAMİİ
HALK
11:30
12:30
UMRE UĞURLAMA
DUASOHBET
AKTEKKE CAMİİ
HALK
3.4.2013
15:00
16:00
ÜNİVERSİTE
KONFERANS
KUTLU
KMB ÜNİVERSİTESİ ANFİSİ
DOĞUM
ÖĞRENCİLER
VAİZ
14.4.2013
11:00
14:00
KÖYLER
YAĞMUR
DUASI
HALK
SIRRI FUAT ATEŞ
Mustafa ÖZAKIN
VAİZ
16.4.2013
14:00
16:00
KÖYLER
KONFERANS
KUTLU
ÇOĞLU KÖYÜ
DOĞUM
HALK
28
SIRRI FUAT ATEŞ
Tevfik BARAN
İsmail Hakkı YÜKSEL
Ali İhsan ERYİĞİT
Mustafa ÖZAKIN
Halil YEŞİLDAL
Nesip PARLAK
VAİZ
17.4.2013
11:00
14:00
KÖYLER
KONFERANS
KUTLU
BOYALI TEPE KÖYÜ
DOĞUM
HALK
29
SIRRI FUAT ATEŞ
Yusuf ANIK
VAİZ
18.4.2013
20:00
22:30
KÖYLER
PANEL
KUTLU
DOĞUM
ERMENEK İLÇESİ
HALK
VAİZ
12.04.2013
19.04.2013
22:00
KUTLU DOĞUM
MEYDANI
KUTLU
DOĞUM
HAFTASI
ETKİNLİĞİ
AKTEKKE MEYDANI
HALK
30
SIRRI FUAT ATEŞ
10:00
24:00:00 UMRE UĞURLAMA
KAZIMKARABEKİR İLÇESİ
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (SEVGİ EVLERİ)
S
NO
1
ADI-SOYADI
YUSUF ANIK
YAPILIŞ
ÜNVANI TARİHİ
CEZAEVİ
13.02.2013
VAİZİ
BAŞ.
SAATİ
BTŞ
SAATİ FAALİYETİN TÜRÜ
13:30
14:30
SEVGİ EVLERİ
KONUSU
TANIŞMA
ZİYARETİ
MEKANI
KARAMAN SEVGİ
EVLERİ
HEDEF KİTLE
KURUM AMİRİ VE
PERSONEL
KARAMAN SEVGİ
EVLERİ
KURUM AMİRİ VE
PERSONEL
KAT.SAYISI
ALİ HANÇER
MEHMET KANTAR
İSMAİL AKGÜN
2
FEVZİ GÜNER
İMAMHATİP
04.03.2013
13:00
14:00
SEVGİ EVLERİ
İSTİŞARE
TOPLANTISI
İMAMHATİP
11.03.2013
13:00
14:00
SEVGİ EVLERİ
ZİYARET
18.03.2013
14:00
15:00
SEVGİ EVLERİ
TOPLANTI
İMAMHATİP
26.03.2013
18:00
19:00
SEVGİ EVLERİ
ZİYARET
KARAMAN SEVGİ SEVGİ EVİNDE KALAN
EVLERİ
ÇOCUKLAR
10
İMAMHATİP
28.03.2013
18:00
19:00
SEVGİ EVLERİ
ZİYARET
KARAMAN SEVGİ SEVGİ EVİNDE KALAN
EVLERİ
ÇOCUKLAR
10
M. SAMİ DÜNDAR
MUSTAFA AKYOL
ALİ HANÇER
MEHMET KANTAR
İSMAİL AKGÜN
3
FEVZİ GÜNER
KARAMAN SEVGİ SEVGİ EVİNDE KALAN
EVLERİ
ÇOCUKLAR
10
M. SAMİ DÜNDAR
MUSTAFA AKYOL
YUSUF ANIK
CEZAEVİ
VAİZİ
ALİ HANÇER
MEHMET KANTAR
4
İSMAİL AKGÜN
FEVZİ GÜNER
İMAMHATİP
MÜFTÜLÜK
GRUP ÜYELERİ
6
M. SAMİ DÜNDAR
MUSTAFA AKYOL
5
6
FEVZİ GÜNER
M. SAMİ DÜNDAR
MEHMET KANTAR
İSMAİL AKGÜN
S NO ADI-SOYADI
7 YUSUF ANIK
YUSUF ANIK
MEHMET SARI
8 HASAN OKUR
YUSUF SERİN
ÖMER YİĞİT
AHMET AYDENK
İHSAN ÖZDEMİR
9 ABİDİN KARA
KADİR ÇOTUK
MEHMET ARSLANOĞLU
AHMET AYDENK
İHSAN ÖZDEMİR
10 ABİDİN KARA
KADİR ÇOTUK
MEHMET ARSLANOĞLU
AHMET AYDENK
İHSAN ÖZDEMİR
11 ABİDİN KARA
KADİR ÇOTUK
MEHMET ARSLANOĞLU
MEHMET SARI
HASAN OKUR
12
YUSUF SERİN
ÖMER YİĞİT
AHMET AYDENK
İHSAN ÖZDEMİR
13 ABİDİN KARA
KADİR ÇOTUK
MEHMET ARSLANOĞLU
AHMET AYDENK
İHSAN ÖZDEMİR
14 ABİDİN KARA
KADİR ÇOTUK
MEHMET ARSLANOĞLU
YUSUF ANIK
AHMET AYDENK
15
İHSAN ÖZDEMİR
KADİR ÇOTUK
MEHMET SARI
HASAN OKUR
16
YUSUF SERİN
ÖMER YİĞİT
AHMET AYDENK
İHSAN ÖZDEMİR
17 ABİDİN KARA
KADİR ÇOTUK
GÖREVİ
YPLŞ TARİHİ
CEZAEVİ VAİZİ
29.01.2013
CEZAEVİ VAİZİ
İMAM-HATİP
01.02.2013
İMAM-HATİP
06.02.2013
İMAM-HATİP
13.02.2013
İMAM-HATİP
20.02.2013
İMAM-HATİP
01.03.2013
İMAM-HATİP
06.03.2013
İMAM-HATİP
13.03.2013
CEZAEVİ VAİZİ
20.03.2013
İMAM-HATİP
21.03.2013
İMAM-HATİP
28.03.2013
BAŞ. SAATİ BTŞ SAATİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAALİYETİN TÜRÜ
YATALAK-HASTA-YAŞLILAR
KONUSU
TOPLANTI
MEKANI
MÜFTÜLÜK
HEDEF KİTLE
GRUP ÜYELERİ
YATALAK-HASTA-YAŞLILAR
ZİYARET
HASTA EVİ
HASTA VE
YAKINLARI
YATALAK-HASTA-YAŞLILAR
ZİYARET
HASTA EVİ
HASTA VE
YAKINLARI
YATALAK-HASTA-YAŞLILAR
ZİYARET
HASTA EVİ
HASTA VE
YAKINLARI
YATALAK-HASTA-YAŞLILAR
ZİYARET
HASTA EVİ
HASTA VE
YAKINLARI
YATALAK-HASTA-YAŞLILAR
ZİYARET
HASTA EVİ
HASTA VE
YAKINLARI
YATALAK-HASTA-YAŞLILAR
ZİYARET
HASTA EVİ
HASTA VE
YAKINLARI
YATALAK-HASTA-YAŞLILAR
ZİYARET
HASTA EVİ
HASTA VE
YAKINLARI
YATALAK-HASTA-YAŞLILAR
ZİYARET
HASTA EVİ
HASTA VE
YAKINLARI
YATALAK-HASTA-YAŞLILAR
ZİYARET
HASTA EVİ
HASTA VE
YAKINLARI
YATALAK-HASTA-YAŞLILAR
ZİYARET
HASTA EVİ
HASTA VE
YAKINLARI
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (HUZUREVİ GRUBU)
S NO ADI-SOYADI
YUSUF ANIK
İSMAİL ÖZDEMİR
M.ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
18 İSMAİL AKPINAR
MEHMET BOZKURT
KASIM İNAN
MUSTAFA ÖZPINAR
YUSUF ANIK
İSMAİL ÖZDEMİR
19
M.ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
MEHMET BOZKURT
YUSUF ANIK
İSMAİL AKPINAR
20
MUSTAFA ÖZPINAR
KASIM İNAN
YUSUF ANIK
İSMAİL ÖZDEMİR
21
M.ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
MEHMET BOZKURT
YUSUF ANIK
İSMAİL AKPINAR
22
MUSTAFA ÖZPINAR
KASIM İNAN
YUSUF ANIK
İSMAİL ÖZDEMİR
23
M.ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
MEHMET BOZKURT
YUSUF ANIK
İSMAİL AKPINAR
24
MUSTAFA ÖZPINAR
KASIM İNAN
YUSUF ANIK
İSMAİL ÖZDEMİR
25
M.ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
MEHMET BOZKURT
MUSTAFA KINAY
YUSUF ANIK
İSMAİL ÖZDEMİR
M.ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
26
İSMAİL AKPINAR
MEHMET BOZKURT
KASIM İNAN
MUSTAFA ÖZPINAR
YUSUF ANIK
İSMAİL ÖZDEMİR
27
MEHMET BOZKURT
ÜNVANI
CEZAEVİ VAİZİ
YPLŞ TARİHİ BAŞ. SAATİ BTŞ SAATİ
FAALİYETİN TÜRÜ
KONUSU
MEKANI
HEDEF KİTLE
İMAM-HATİP
24.01.2013
10:00
11:30
HUZUREVİ
MEVLİD
KANDİLİ
HUZUREVİ
HUZUREVİ SAKİNLERİ
VE PERSONELİ
40
31.01.2013
10:00
11:30
HUZUREVİ
ZİYARETSOHBET-DUA
HUZUREVİ
HUZUREVİ SAKİNLERİ
VE PERSONELİ
35
07.02.2013
10:OO
11:30
HUZUREVİ
ZİYARETSOHBET-DUA
HUZUREVİ
HUZUREVİ SAKİNLERİ
VE PERSONELİ
25
14.01.2013
10:00
11:30
HUZUREVİ
ZİYARETSOHBET-DUA
HUZUREVİ
HUZUREVİ SAKİNLERİ
VE PERSONELİ
25
21.02.2013
10:OO
11:30
HUZUREVİ
ZİYARETSOHBET-DUA
HUZUREVİ
HUZUREVİ SAKİNLERİ
VE PERSONELİ
30
28.02.2013
10:00
11:30
HUZUREVİ
ZİYARETSOHBET-DUA
HUZUREVİ
HUZUREVİ SAKİNLERİ
VE PERSONELİ
35
07.03.2013
10:OO
11:30
HUZUREVİ
ZİYARETSOHBET-DUA
HUZUREVİ
HUZUREVİ SAKİNLERİ
VE PERSONELİ
30
14.03.2013
10:00
11:30
HUZUREVİ
ZİYARETSOHBET-DUA
HUZUREVİ
HUZUREVİ SAKİNLERİ
VE PERSONELİ
25
22.03.2013
14:00
16:00
HUZUREVİ
KONFERANS
HUZUREVİ
HUZUREVİ SAKİNLERİ
VE PERSONELİ
45
29.03.2013
10:00
11:30
HUZUREVİ
ZİYARETSOHBET-DUA
HUZUREVİ
HUZUREVİ SAKİNLERİ
VE PERSONELİ
35
MÜEZZİN-KAYYIM
CEZAEVİ VAİZİ
İMAM-HATİP
MÜEZZİN-KAYYIM
CEZAEVİ VAİZİ
İMAM-HATİP
MÜEZZİN-KAYYIM
CEZAEVİ VAİZİ
İMAM-HATİP
MÜEZZİN-KAYYIM
CEZAEVİ VAİZİ
İMAM-HATİP
MÜEZZİN-KAYYIM
CEZAEVİ VAİZİ
İMAM-HATİP
MÜEZZİN-KAYYIM
CEZAEVİ VAİZİ
İMAM-HATİP
MÜEZZİN-KAYYIM
CEZAEVİ VAİZİ
İMAM-HATİP
MÜEZZİN-KAYYIM
İL MÜFTÜ YARD.
CEZAEVİ VAİZİ
İMAM-HATİP
MÜEZZİN-KAYYIM
CEZAEVİ VAİZİ
İMAM-HATİP
MÜEZZİN-KAYYIM
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (DÜĞÜN-NİŞAN-SÜNNET-TAZİYE)
SAY
I
GÖREVİ
NO
ADI SOYADI
Vaiz
1
Salih HAN
2
Halil YEŞİLDAL
3
1 Osman ARSLAN
DİN GÖREVLİSİ
4
Mustafa BİLGİÇ
5
İsmail ÖZDEMİR
Vaiz
7
Salih HAN
8
Halil YEŞİLDAL
9
2 Osman ARSLAN
DİN GÖREVLİSİ
10
Mustafa BİLGİÇ
11
İsmail ÖZDEMİR
Vaiz
12
Salih HAN
3
DİN GÖREVLİSİ
13
Osman ARSLAN
Vaiz
14
Salih HAN
4
DİN GÖREVLİSİ
15
Halil YEŞİLDAL
Vaiz
16
Salih HAN
5
DİN GÖREVLİSİ
17
Halil YEŞİLDAL
Vaiz
18
Salih HAN
6
DİN GÖREVLİSİ
19
Ahmet KORAŞ
Vaiz
20
Salih HAN
7
DİN GÖREVLİSİ
21
Osman ARSLAN
Vaiz
22
Salih HAN
8
DİN GÖREVLİSİ
23
Mustafa BİLGİÇ
24
25
26
9
10
11
27
28
Ahmet KORAŞ
Osman ARSLAN
Halil YEŞİLDAL
Ahmet KORAŞ
12
Osman ARSLAN
YAPILIŞ
TARİHİ
BAŞ
SAATİ
BİTİŞ
SAATİ
FALİYETİN TÜRÜ
FAALİYETİN
KONUSU
MEKAN
ADI
HEDEF KİTLE
23.01.2013
13:00
15:00
DÜĞÜN-NİŞANTAZİYE-SÜNNET
TAZİYE
SUDURAĞI MERHUM C. ASLANIN BABASI
KÖYÜ
A. ASLANIN YAKINLARI
25.01.2013
14:00
15:00
DÜĞÜN-NİŞANTAZİYE-SÜNNET
TAZİYE
MUSTAFA
AKGÜLÜN HALİT AKGÜL VE YAKINLARI
EVİ
26.01.2013 15:00
17:00
DÜĞÜN-NİŞANTAZİYE-SÜNNET
TAZİYE
AYTEN
GÜLER İN AYTEN GÜLER VE YAKINLARI
EVİ
02.03.2013 18:00
20:00
TAZİYE
EV
İSMAİL YETİŞ VE YAKINLARI
02.03.2013 13:00
15:00
DÜĞÜN-NİŞANTAZİYE-SÜNNET
TAZİYE
EV
HALİL SARITAŞ HOCA VE
YAKINLARI
04.03.2013 15:00
17:00
DÜĞÜN-NİŞANTAZİYE-SÜNNET
TAZİYE
EV
MUSTAFA ARGIN VE
YAKINLARI
08.03.2013 14:00
16:00
DÜĞÜN-NİŞANTAZİYE-SÜNNET
DÜĞÜN NİŞAN
EV
MURAT YAŞAR VE YAKINLARI
TAZİYE HATİM
EV
İbrahim GİRGİN VE YAKINLARI
TAZİYE HATİM
EV
Mustafa SOYLU ve YAKINLARI
TAZİYE HATİM
EV
Meryem KABAK VE YAKINLARI
TAZİYE HATİM
EV
MURAT KARACA VE YAKINLARI
TAZİYE HATİM
EV
Sadettin ŞAHİN VE YAKINLARI
TAZİYE HATİM
EV
CELAL ÖNER VE YAKINLARI
09.03.2013
17:00
18:00
DİN GÖREVLİSİ
10.03.2013 16:00
18:00
DİN GÖREVLİSİ
15.03.2013
14:00
16:00
DİN GÖREVLİSİ
18.03.2013 16:00
18:00
DİN GÖREVLİSİ
18.03.2013 16:00
18:00
DİN GÖREVLİSİ
17.02.2013
16:00
14:00
DÜĞÜN-NİŞANTAZİYE-SÜNNET
DÜĞÜN-NİŞANTAZİYE-SÜNNET
DÜĞÜN-NİŞANTAZİYE-SÜNNET
DÜĞÜN-NİŞANTAZİYE-SÜNNET
DÜĞÜN-NİŞANTAZİYE-SÜNNET
DÜĞÜN-NİŞANTAZİYE-SÜNNET
DÜĞÜN-NİŞANTAZİYE-SÜNNET
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (DERSANE VE YURTLAR)
YAPILIŞ
BAŞ.
GÖREVİ
TARİHİ SAATİ
ADI SOYADI
M ALİ AYDÜZ
RAMAZAN ÖZDEMİR
MUSTAFA ŞAŞMAZ
DİN
23.01.2013 09:00
GÖREVLİSİ
MEVLÜT BAŞ
MEHMET ALTINER
MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN
M ALİ AYDÜZ
RAMAZAN ÖZDEMİR
DİN
MUSTAFA ŞAŞMAZ
23.01.2013 11:00
GÖREVLİSİ
MEVLÜT BAŞ
MEHMET ALTINER
MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN
12
ALİ DİNÇER
DİN
13
HÜSEYİN ACARERLİ
15
13.03.2013 09:00
GÖREVLİSİ
14
Ö ALİ USTA
15
16
MUHARREM ZORLU
SAYI NO
1
2
3
13
4
5
6
7
8
9 14
10
11
MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN
17
18
ALİ DİNÇER
DİN
13.03.2013
19 16 HÜSEYİN ACARERLİ
GÖREVLİSİ
20
Ö ALİ USTA
21
MUHARREM ZORLU
22
M ALİ AYDÜZ
23
RAMAZAN ÖZDEMİR
DİN
24 17 MUSTAFA ŞAŞMAZ
17.03.2013
GÖREVLİSİ
25
MEVLÜT BAŞ
26
MEHMET ALTINER
MEVLÜT KÜÇÜKİLHAN
27
28
ALİ DİNÇER
DİN
13.03.2013
29 18 HÜSEYİN ACARERLİ
GÖREVLİSİ
30
Ö ALİ USTA
31
MUHARREM ZORLU
32
M ALİ AYDÜZ
33
RAMAZAN ÖZDEMİR
DİN
13.03.2013
34 19 MUSTAFA ŞAŞMAZ
GÖREVLİSİ
35
MEVLÜT BAŞ
36
MEHMET ALTINER
BİTİŞ
FALİYETİN TÜRÜ FAALİYETİN KONUSU
SAATİ
MEKAN ADI
HEDEF KİTLE
10:00
DERSANE VE
YURTLAR
ZİYARET ÇİÇEK
SUNUMU
SABAH
DERSANESİ
DERSANE YÖNETİMİ
VE ÖĞRETMENLER
12:00
DERSANE VE
YURTLAR
ZİYARET ÇİÇEK
SUNUMU
FİNAL DERSANESİ
DERSANE YÖNETİMİ
VE ÖĞRETMENLER
10:00
DERSANE VE
YURTLAR
ZİYARET ÇİÇEK
SUNUMU
DEĞİŞİM
DERSANESİ
DERSANE YÖNETİMİ
VE ÖĞRETMENLER
10:00
11:00
DERSANE VE
YURTLAR
ZİYARET ÇİÇEK
SUNUMU
BİREY DESANESİ
DERSANE YÖNETİMİ
VE ÖĞRETMENLER
10:00
11:00
DERSANE VE
YURTLAR
ZİYARET VE KURAN
EĞİTİMİ
ONUR ÖĞRENCİ
YURDU
YURT İDARESİ
14:00
15:00
DERSANE VE
YURTLAR
ZİYARET VE KURAN
EĞİTİMİ
İRFAN ÖĞRENCİ
YURDU
YURT İDARESİ
15:00
16:00
DERSANE VE
YURTLAR
ZİYARET VE KURAN
EĞİTİMİ
KREDİ YURTLAR
KURUMU
YURT İDARESİ
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ, OKULLAR, GENÇLİK VE SPOR)
S NO
ADI-SOYADI
20 Salih HAN
Salih HAN
Bekir SAĞLAM
21
SAMİ SOYDOĞAN
MUSTAFA KARA
Salih HAN
SAMİ SOYDOĞAN
22
MUSTAFA KOYUTÜRK
MUSTAFA LAÇİN
Salih HAN
Dede Ali ÜLKÜSEVER
23
Hüsamettin GÜLCAN
Salim ÖZEREN
Salih HAN,
Sırrı Fuat ATEŞ
24 Ali İhsan ERYİĞİT
Osman ETYEMEZ
Ali HANCER
Salih HAN
MUSTAFA LAÇİN
25 İbrahim DOĞRUAY
Ali ESMER
Salim ÖZEREN
Salih HAN
Ramazan BÜYÜKZENGİN
26
SAMİ SOYDOĞAN
Mustafa KARA
27 Nuri DEĞİRMENCİ
28 Nuri DEĞİRMENCİ
29 Nuri DEĞİRMENCİ
30 Mehmet ŞİMŞEK
31 Ziyaettin KIRBOĞA
32 Sırrı Fuat ATEŞ
33 Murat EROĞLU
34 Murat EROĞLU
35 Murat EROĞLU
36 Yusuf ANIK
37 Yusuf ANIK
Salih HAN
M Akif BALCI
38
H Selman ALTIN
Mustafa ÖNDER
SAlih HAN
39 Selami KARACA
Mustafa BULUT
GÖREVİ
VAİZ
VAİZ
İmam Hatip
İmam Hatip
Müezzin Kayyım
VAİZ
İmam Hatip
İmam Hatip
Müezzin Kayyım
Vaiz
İmam Hatip
İmam Hatip
İmam Hatip
Vaiz
Vaiz
İmam Hatip
Murakıp
Müezzin Kayyım
Vaiz
İmam Hatip
İmam Hatip
Müezzin Kayyım
İmam Hatip
Vaiz
İmam Hatip
İmam Hatip
Müezzin Kayyım
İl Müftüsü
İl Müftüsü
İl Müftüsü
İmam Hatip
İl Müftü Yrd
Vaiz
Vaiz
Vaiz
Vaiz
Vaiz
Vaiz
Vaiz
DİN GÖREVLİSİ
YAPILIŞ
FAALİYETİN
TARİHİ BAŞ. SAATİ BTŞ SAATİ
TÜRÜ
01.03.2013
13:00
14:00
şehit aileleri
05.03.2013
MEKANI
ŞEHİT VE GAZİ DERNEĞİ
HEDEF KİTLE
ŞEHİT YAKINLARI
ŞEHİT
AİLELERİ
KURAN-I
KERİM,DUA
ŞEHİT AİLESİNİN EVİ
ŞEHİT YAKINLARI
16:00
17:00
08.03.2013
13:00
14:00
ŞEHİT
AİLELERİ
SOHBET DUA
ŞEHİT VE GAZİ DERNEĞİ
ŞEHİT YAKINLARI
15.03.2013
13:00
14:00
ŞEHİT
AİLELERİ
SOHBET DUA
ŞEHİT VE GAZİ DERNEĞİ
ŞEHİT YAKINLARI
18.03.2013
19:00
20:30
ŞEHİT
AİLELERİ
MEVLİD-İ ŞERİF VE
MERKEZ BALOĞLU CAMİ
HATİM
ŞEHİT YAKINLARI
20.03.2013
16:00
17:00
ŞEHİT
AİLELERİ
KURAN-I
KERİM,DUA
ŞEHİT AİLESİNİN EVİ
ŞEHİT YAKINLARI
22.03.2013
13:00
14:00
ŞEHİT
AİLELERİ
SOHBET DUA
ŞEHİT VE GAZİ DERNEĞİ
ŞEHİT YAKINLARI
17.12.2012
25.12.2012
22.01.2013
10.01.2013
18.01.2013
11.01.2013
18.01.2013
24.01.2013
24.01.2013
18.01.1900
24.01.2013
14:00
14:00
10:00
14:00
14:00
09:30
10:00
10:00
14:00
14:00
16:30
15:30
15:30
11:00
15:30
15:30
11:00
12:00
11:00
15:00
15:00
17:30
OKULLAR
OKULLAR
OKULLAR
OKULLAR
OKULLAR
OKULLAR
OKULLAR
OKULLAR
OKULLAR
OKULLAR
OKULLAR
19.01.2013
10:30
12:00
GENÇLİK VE
SPOR
FUTBOL
TURNUVASI
ÖZEN HALI SAHA
TESİSLERİ
DİN GÖREVLİLERİ
23.01.2013
15:00
17:00
GENÇLİK VE
SPOR
KUPA TÖRENİ
ÖZEN HALI SAHA
TESİSLERİ
DİN GÖREVLİLERİ
Vaiz
DİN GÖREVLİSİ
KONUSU
SOHBET DUA
DEĞERLER EĞİTİMİ M.AKİF ERSOY LİSESİ
DEĞERLER EĞİTİMİ G.MUSTAFA KEMAL İ.Ö.O
DEĞERLER EĞİTİMİ DR. SADIK AHMET İ.Ö.O
DEĞERLER EĞİTİMİ ÖZEL BAŞARI İ.Ö.O
DEĞERLER EĞİTİMİ FATİH ANADOLU LİSESİ
DEĞERLER EĞİTİMİ YUNUS EMRE İ.Ö.O
DEĞERLER EĞİTİMİ ABDULLAH TAYYAR İ.Ö.O
DEĞERLER EĞİTİMİ MÜMİNE HATUN İ.Ö.O
DEĞERLER EĞİTİMİ MÜMİNE HATUN İ.Ö.O
DEĞERLER EĞİTİMİ KARAMAN LİSESİ
DEĞERLER EĞİTİMİ GEVHER HATUN İ.Ö.O
öğretmenler ve öğrenciler
öğretmenler ve öğrenciler
öğretmenler ve öğrenciler
öğretmenler ve öğrenciler
öğretmenler ve öğrenciler
öğretmenler ve öğrenciler
öğretmenler ve öğrenciler
öğretmenler ve öğrenciler
öğretmenler ve öğrenciler
öğretmenler ve öğrenciler
öğretmenler ve öğrenciler
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (ÇARŞI EKİBİ)
SAYI NO
SELAMİ KARACA
2
İRFAN TEZ
3
1
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
4
İBRAHİM YAĞCI
5
HÜSEYİN CERAN
6
AHMET YÜZGEÇ
7
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
8
SELAMİ KARACA
9 2 İRFAN TEZ
10
İBRAHİM YAĞCI
11
AHMET YÜZGEÇ
12
SELAMİ KARACA
13
3
HÜSEYİN CERAN
14
İRFAN TEZ
15
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
17
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
18
4
YAPILIŞ TARİHİ
Din Görevlisi
23.01.2013
10:00
12:00
ÇARŞI
EKİBİ
Din Görevlisi
01.03.2013
13:00
16:00
Din Görevlisi
25.03.2013
13:30
Din Görevlisi
10.04.2013
Din Görevlisi
17.04.2013
ADI SOYADI
1
AHMET YÜZGEÇ
19
İBRAHİM YAĞCI
20
HÜSEYİN CERAN
22
HÜSEYİN CERAN
23
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
24 5 AHMET YÜZGEÇ
25
İRFAN TEZ
26
İBRAHİM YAĞCI
BAŞLAM BİTİŞ FALİYETİN FAALİYETİN
A SAATİ SAATİ
TÜRÜ
KONUSU
GÖREVİ
MEKAN ADI
HEDEF KİTLE
Mevlid Kandili
Tebrikatı
Çarşı
Çarşı Esnafı
ÇARŞI
EKİBİ
Mevlid Kandili
Tebrikatı
Çarşı
Çarşı Esnafı
17:00
ÇARŞI
EKİBİ
Mevlid Kandili
Tebrikatı
Çarşı
Çarşı Esnafı
13:30
16:30
ÇARŞI
EKİBİ
Mevlid Kandili
Tebrikatı
Çarşı
Çarşı Esnafı
13:30
17:30
ÇARŞI
EKİBİ
Mevlid Kandili
Tebrikatı
Çarşı
Çarşı Esnafı
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER ( ÇOCUK EVLERİ,DOĞUM EVİ,HUZUR EVİ,BOŞANMIŞ AİLELER)
S.NO
1
2
3
4
ADI SOYADI
ÜMMÜHAN ŞİMŞİR
SELİME KARAMAN
NURSEL ALICI
MERYEM TUNCA
HAVVA ACAR
NURSEL ALICI
HAVVA ACAR
SELİME KARAMAN
MERYEM TUNCA
ÜMMÜHAN ŞİMŞİR
SELİME KARAMAN
NURSEL ALICI
MERYEM TUNCA
HAVVA ACAR
UNVANI
TARİHİ
BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ
FAALİYETİN
TÜRÜ
KONUSU
MEKAN ADI
Doğum Evi
Lohusalık
Doğum Evi
HEDEF
KİTLE
KATILIM
SAYISI
Anne ve
Bebek
10
Vaiz
K.K.Öğrt.
29.01.2013
12:00
13:00
Anne ve
Bebek
Anne ve
Bebek
K. K. Öğrt
12.02.2013
12:00
13:00
Doğum Evi
Akika Kurbanı
Doğum Evi
15
K. K. Öğrt
26.02.2013
12:00
13:00
Doğum Evi
İsim hakkında
bilgilendirme
Doğum Evi
07.03.2013
12:00
13:00
Doğum Evi
Kadınlar Günü
Doğum Evi
Anne ve
Bebek
20
14
Vaiz
K.K. Öğrt.
5
ÜMMÜHAN ŞİMŞİR
Vaiz
28.2.2013
9:00
11:30
Çocuk Evi
Kur'an-ı Kerim-Etkinlik
Mevlana Ç. Evi
7-10 yaş kızlar
6
6
ÜMMÜHAN ŞİMŞİR
Vaiz
07.03.2013
9:00
11:30
Çocuk Evi
Kur'an-ı Kerim-Etkinlik
Mevlana Ç. Evi
7-10 yaş kızlar
6
7
ÜMMÜHAN ŞİMŞİR
Vaiz
14.03.2013
9:00
11:30
Çocuk Evi
Kur'an-ı Kerim-Etkinlik
Mevlana Ç. Evi
7-10 yaş kızlar
6
K.K. Öğrt.
25.02.2013
9:00
11:30
Çocuk Evi
Kur'an-ı Kerim-Etkinlik
K.K. Öğrt.
04.03.2013
9:00
11:30
Çocuk Evi
Kur'an-ı Kerim-Etkinlik
K.K. Öğrt.
08.03.2013
4:00
5:30
Çocuk Evi
Kur'an-ı Kerim-Etkinlik
K.K. Öğrt.
11.03.2013
9:00
11:30
Çocuk Evi
Kur'an-ı Kerim-Etkinlik
21.02.2013
14:00
16:00
Huzurevi
Kur'an-ı Kerim-Etkinlik
Huzurevi
Huzurevi
Kur'an-ı Kerim-Etkinlik
Huzurevi
8
ŞEYMA ACAR
9
TUĞBA EVCİ
MİHRİMAN DİNÇ
10 AYŞE KARACA
TUBA KARAALİ
11
ŞEYMA ACAR
ÜMMÜHAN ŞİMŞİR
BAHRİYE ERYİĞİT
12 HATİCE ENĞİN
FATMA SEKMEN
NESİBE USLU
HATİCE ENGİN
13
NESİBE USLU
ÜMMÜHAN ŞİMŞİR
BAHRİYE ERYİĞİT
14 HATİCE ENGİN
NESİBE USLU
FATMA SEKMEN
15
ÜMMÜHAN ŞİMŞİR
Mü'mine Hatun
7-10 yaş kızlar
Ç.E
Mü'mine Hatun
7-10 yaş kızlar
Ç.E
Elma Şekeri Ç.Evi
14-17 yaş
kızlar
Mü'mine Hatun
7-10 yaş kızlar
Ç.E
6
6
6
6
Vaiz
K.K. Öğrt.
K.K. Öğrt.
28.03.2013
14:00
16:00
K.K. Öğrt.
07.03.2013
14:00
16:00
Vaiz
12.2.2013
Yaşlılar
16
Yaşlılar
16
Yaşlılar
16
Boşanmış
Aile
1
Vaiz
16:00:
17:00
Huzurevi
Boşanmış Aileler
Kadınlar Günü
Ziyaret
Huzurevi
Ev
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (SEVGİ EVLERİ, BSRM, ŞEHİT AİLELERi, MÜMİNE HATUN HANIMLAR LOKALİ)
S.NO
ADI SOYADI
UNVANI
ZÜBEYDE OKUYUCU
Uzman
Vaiz
BAŞLAMA
TARİHİ
BAŞLAMA
SAATİ
BİTİŞ
SAATİ
FAALİYETİN
TÜRÜ
KONUSU
MEKAN ADI
HEDEF KİTLE
KATILIMC
I SAYISI
22.1.2013
18:30
20:30
Sevgi Evleri
Kandil Programı
Sevgi Evleri
10-18 Yaş
Kızlar
18
12.2.2013
18:30
20:30
Sevgi Evleri
Ziyaret
Sevgi Evleri
10-18 Yaş
Kızlar
18
19.2.2013
18:30
20:30
Sevgi Evleri
Ziyaret
Sevgi Evleri
10-18 Yaş
Kızlar
18
26.2.2013
18:30
20:30
Sevgi Evleri
Ziyaret
Sevgi Evleri
10-18 Yaş
Kızlar
18
5.3.2013
18:30
20:30
Sevgi Evleri
Ziyaret
Sevgi Evleri
10-18 Yaş
Kızlar
18
12.3.2013
18:30
20:30
Sevgi Evleri
Ziyaret
Sevgi Evleri
10-18 Yaş
Kızlar
18
23.1.2013
15:00
17:00
Bakım ve Sosyal
Rehabilitasyon
Merkezi
Mevlid Kandili
Bakım ve Sosyal
Rehabilitasyon
Merkezi
Genç Bayanlar
NAZİFE DİK
1
MERVE ÇELEBİ
GÜLSEREN ŞEN
K.K.Öğrt.
İKRA ÜNAL
HACER AVCI
ZÜBEYDE OKUYUCU
Uzman
Vaiz
NAZİFE DİK
2
MERVE ÇELEBİ
GÜLSEREN ŞEN
K.K.Öğrt
İKRA ÜNAL
HACER AVCI
3
4
MERVE ÇELEBİ
HACER AVCI
K.K.Öğrt.
GÜLSEREN ŞEN
K.K.Öğrt
İKRA ÜNAL
MERVE ÇELEBİ
5
HACER AVCI
K.K.Öğrt
NAZİFE DİK
6
ZÜBEYDE OKUYUCU
GÜLSEREN ŞEN
İKRA ÜNAL
ZÜBEYDE OKUYUCU
Uzman
Vaiz
K.K.Öğrt
Uzman
Vaiz
AYŞE PEHLİVAN
7
TUBA ÖZTÜRK
HATİCE GÖKÇE
ŞÜKRÜYE ÖZCAN
GÖNÜL
ARSLANOĞLU
K.K.Öğrt
14
TUBA ÖZTÜRK
8
ŞÜKRÜYE ÖZCAN
26.2.2013
15:00
17:00
Bakım ve Sosyal
Rehabilitasyon
Merkezi
Allah Sevgisi
Bakım ve Sosyal
Rehabilitasyon
Merkezi
7.3.2013
14:30
16:30
Bakım ve Sosyal
Rehabilitasyon
Merkezi
Kadınlar Günü
Bakım ve Sosyal
Rehabilitasyon
Merkezi
Genç Bayanlar
14
27.2.2013
12:00
13:30
Hanımlar
Lokali
Konferans,
İlahi
Hanımlar Lokali
Kursiyer
Hanımlar
30
22.2.2013
13:00
14:00
Şehit Aileleri
Derneği
Kur'an-ı Kerim
ve Dua
Şehit Aileleri Derneği
Hanımlar
25
K.K.Öğrt
1.3.2013
13:00
14:00
Şehit Aileleri
Derneği
Kur'an-ı Kerim
ve Dua
Şehit Aileleri Derneği
Hanımlar
25
K.K.Öğrt
8.3.2013
13:00
14:00
Şehit Aileleri
Derneği
Kur'an-ı Kerim
ve Dua
Şehit Aileleri Derneği
Hanımlar
20
K.K.Öğrt
HATİCE GÖKÇE
GÖNÜL
ARSLANOĞLU
ZÜBEYDE OKUYUCU
TUBA ÖZTÜRK
GÖNÜL
ARSLANOĞLU
14
Uzman
Vaiz
AYŞE PEHLİVAN
9
Genç Bayanlar
.
K.K.Öğrt
ŞÜKRÜYE ÖZCAN
FADİME ÇUHADAR
NEBİLE FATİH
10 GÜLSÜN ÖZDEMİR
TAPAN
K.K.Öğrt
TUBA ÖZTÜRK
SENEM CERANOĞLU
ZÜBEYDE OKUYUCU
11
Uzman
Vaiz
ŞERİFE GÜLEÇ
MERYEM AYDOĞDU
K.K.Öğrt
AYŞEGÜL KOÇ
HAVVA NACIR
12 MERYEM AYDOĞDU
AYŞEGÜL KOÇ
13
FEYZA YORULMAZ
ŞERİFE GÜLEÇ
HAVVA NACIR
UYGULANAN SOSYAL VE DİNİ FAALİYETLER (DÜĞÜN-TAZİYE-CEZAEVİ)
S.NO
KONUSU
MEKAN ADI
HEDEF KİTLE
KATILIMCI
SAYISI
DÜĞÜN
EVLİLİK
OTAĞ
TESİSLERİ
EVLENECEK
ÇİFTLER
300
15.00
TAZİYE
MEVLİD
YUNUS EMRE
MAH.
KADINLAR
25
14.30
16.00
TAZİYE
KUR'AN KERİMSOHBET DUA
BEYAZKENT
KADINLAR
20
27.2.2013
16.00
17.00
TAZİYE
KUR'AN-I
KERİM-DUA
HİSAR
MAHALLESİ
KADINLAR
15
K.K.ÖĞRT.
6.3.2013
11:30
13:30
TAZİYE
KUR'AN-I
KERİM-DUA
HACI CELAL
MAHALLESİ
KADINLAR
40
AYŞE BİLEKYİĞİT
K.K.ÖĞRT.
7.3.2013
15.30
16.30
TAZİYE
KUR'AN-DUA
ABBAS MAH.
KADINLAR
10
HEDİYE YALVAÇ
DİN
HİZ.UZM.
7.2.2013
14.00
16.00
CEZAEVİ
SOHBET
CEZAEVİ
TUTUKLULAR
10
HEDİYE YALVAÇ
DİN
HİZ.UZM.
21.2.2013
14.00
16.00
CEZAEVİ
CEZAEVİ
TUTUKLULAR
10
NEBİLE FATİH
K.K.ÖĞRT.
SOHBETİLAHİLER
HEDİYE YALVAÇ
DİN
HİZ.UZM.
7.3.2013
14.00
16.00
CEZAEVİ
SOHBETİLAHİLER
CEZAEVİ
TUTUKLULAR
20
ADI SOYADI
UNVANI
TARİHİ
BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ FAALİYETİN TÜRÜ
K.K.ÖĞRT.
26.1.2013
19.00
20.00
K.K.ÖĞRT.
1.2.2013
13.00
27.2.2013
HİLAL ANIK
1
HAKİME KARACA
DÖNDÜ ÖZÇELİK
2
MERYEM ARISOY
EMİNE MATUR
HEDİYE YALVAÇ
DİN
HİZ.UZM.
AYŞE BİLEKYİĞİT
3
ÜMMİYE MAVİ
K.K.ÖĞRT.
SENEM CERANOĞLU
EMİNE MATUR
HEDİYE YALVAÇ
4
DİN
HİZ.UZM.
AYŞE BİLEKYİĞİT
ÜMMİYE MAVİ
K.K.ÖĞRT.
SENEM CERANOĞLU
5
MERYEM ARISOY
EMİNE MATUR
6
7
8
9
NEBİLE FATİH
K.K.ÖĞRT.

similar documents