Riigi raamatupidamise üldeeskiri tulud

Report
Riigi raamatupidamise üldeeskiri
Tegevustulude kajastamine
Eve Marima
Tegevustulud (1)
Aruandeperioodi sissetulek, millega
kaasneb varade suurenemine või kohustuste
vähenemine, ning millega kaasneb netovara
(aruandeperioodi tulemi) suurenemine
Müüdud kaupade ja osutatud teenuste
seotud tulud kajastatakse tekkepõhiselt
Samas perioodis kui nendega seotud kulud
( kulude ja tulude vastavuse printsiip)
Eve Marima
Tegevustulud (2)
Kajastada tuleb kõik tulud sh. ka
hinnangulised
( näiteks arve esitamine järgmises
perioodis)
Kajastamine kaalutletult, lähtudes
majandustehingu sisust ka siis kui see ei
ühti juriidilise vormiga ( tegevjuhtkonna
hinnang).
Eve Marima
Tegevustulud (3)
Tegevustulud kontoplaanis:
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed (kk.30)
Kaupade ja teenuste müük (kk.32) sh. riigilõivud,
tulud majandustegevusest, tegevusalade lõikes,
üür ja rent.
Muud tulud(kk.38), sh. varude ja põhivara
müügist, muud tulud varadelt ja muu tulu.
Finantstulu ja kulud (kk.65)
Põhivara ümberhindlus netovaras (kk. 2904)
Eve Marima
Tegevustulud-maksud
Maksud kontoklass 30 (maksuhalduritele)
Riiklikest maksudest tulenevad tulud kajastatakse
vastavalt maksu sissenõudva halduri või haldurilt
edasiantud maksusumma saaja (KOV)
raamatupidamises (D Maksunõuded (1020) K
Maksutulu kontoklass 30)
Üleantava maksutulu arvestus on maksusaajal
vastavalt maksuhalduri poolt vormistatud teatisele
Arvestus on tekkepõhine, vastavalt deklaratsiooni
maksustamisperioodile
Eve Marima
Maksutulu laekumine
Maksutulude laekumisel näitab saaja
maksunõuete vähenemist (Kreedit kontogrupp
1020).
Maksuhalduri kande deebetkonto võib olla:
- 710001, kui laekunud tulu kantakse
riigieelarvesse;
- 1001… konto, kui laekunud tulu kanti pangas
avatud erikontole edasijaotamiseks;
- 2030…. konto, kui laekunud tulu kantakse
panga vahendusel seaduse alusel määratud saajale.
Eve Marima
Tegevustulud- maksud näide (1)
Maksuhaldur kajastab tekkepõhiselt üksikisiku
tulumaksu tulu deklaratsioonide alusel:
D 102020 Isikutulumaks (nõue)
K 300000 Tulumaks isiku tulult
Kui maksuhaldur arvestab nõuded tasutuks
klientidele avatud ettemaksukontode kaudu,
kajastab ta laekumised ettemaksukontol 200099,
vähendades seda kontot nõude tasutuks lugemise
kuupäeval (üldjuhul maksu tasumise tähtpäeval)
Eve Marima
Tegevustulud-maksud näide (2)
Seaduse alusel tõenäoliselt laekuvat ja
edasiandmisele kuuluvat maksutulu kajastab
maksuhaldur tekkepõhiselt kuluna:
D 601520 Isikutulumaks
K 203020 Isikutulumaks kohustus
Üleantava maksu saaja (KOV) kajastab:
D 102020 Isikutulumaks nõue
K 300000 Tulumaks isiku tulult
Laekumine D 100100 (kui on pangakonto) K 102020
Eve Marima
Maksutulud
Kulu arvestamisel võetakse arvesse perioodi
jooksul ebatõenäoliselt laekuvaks loetud
nõudeid (kontogrupp 6012), mille võrra
vähendatakse edasiantavat kulu
Kui maksudeklaratsioonide ja raamatupid.
andmebaas on erinevad, võib maksutulu ja
laekumiste andmeid raamatupidamisse üle
kanda igakuuliste koondkannetena
Eve Marima
Maamaksu tekkepõhine kajastamine
Igal maksetähtpäeval summa arvele
võtmine kandega:
D 601010 maamaks
K 203050 maamaksu kohustus
Maksed maksetähtpäevadel:
D 203050 maamaksu kohustus
K 700000 siirded eelarvest
Eve Marima
Maksuhalduri otsuse kajastamine
Maksuhalduri otsuste alusel sissenõutavaid
makse kajastatakse maksutuluna vaide
esitamise või edasikaebamise tähtaja
möödumisel.
Kuni nimetatud tähtajani kajastatakse
vastavaid nõudeid bilansiväliselt või nende
laekumise korral saadud maksude
ettemaksetena
Eve Marima
Tegevustulud- lõivud
Lõivud kontoklass 32
Kajastatakse tulule vastava teenuse osutaja
raamatupidamises olenemata tulu kogujast,
vastavalt saaja asutuse viitenumbrile
Arvestus tekkepõhine kui on usaldusväärselt
võimalik hinnata vastava tulu suurust,
üldjuhul lõivuga maksustatud tehingu
tegemise kuupäeval.
Eve Marima
Tegevustulud- lõivud ( 2 )
Kui lõivuga maksustatavate toimingute kohta
peetakse eraldi analüütilist arvestust võib tulu
kajastada kord kuus koondkandega
Lõivumäärad kuni 100 € toimingu kohta võib
kajastada kassapõhiselt kui lõivulaekumine on
samas aruande kuus
Suuremate üksiktoimingute arvu korral võib
kasutada arvestuse pidamiseks ja kontrolliks eraldi
infosüsteemi, mis peab toetama TP-de kasutamist
Eve Marima
Tegevustulud-lõivud näide
Kov kui teenuse osutaja kanded tulu tekkepõhisel
arvelevõtmisel:
D 200070 Saadud lõivude ettemaksud
K 320310 Kauplemisloa väljastamise eest
1. Laekumine KOV kassasse
D 100000 Kassa K 200070 Saadud lõivude ettem.
2. Laekumine Maksuameti kontole
D 710010 Üksuste vahelised siirded
K 200070 Saadud lõivude ettemaksed
Eve Marima
Tegevustulud -trahvid
Trahvid kontorühm 388
Trahv kajastatakse trahvi määranud asutuse raamatupidamises
sõltumata trahvi kogujast väljakirjutamise (määramise)
kuupäeval ainult juhul, kui tulu laekumine hinnatakse
tõenäoliseks. Vastasel juhul kajastatakse trahvid kuni
laekumiseni bilansiväliselt.
Laekumine viitenumbri järgi, viitab tulusaaja asutusele
Koguja väljastab trahvisaajatele väljavõtted vastava saaja
laekumisest
Vajadusel lubatud kasutada arvestuseks ja kontrolliks eraldi
infosüsteemi, mis peab toetama TP-de õiget kasutamist
Eve Marima
Tegevustulud-trahvid-näide
Näide
KOV määrab trahvi ja teeb järgmised kanded
D 102090 trahvinõue
K 388090 muud trahvid
Laekumine trahvi määraja kassasse
D 100000 kassa
K 102090 trahvinõuded
Eve Marima
Tegevustulud- kaubad ja
teenused (1)
Tulu tekkimise momendi ja tulu suuruse
määramisel lähtutakse RTJ-st 10.
Tulu kajastatakse õiglases väärtuses, võttes
arvesse hinnavähendusi.
Lühiajaline nõue- saadud või saadaoleva
rahasumma nominaalväärtus.
Eve Marima
Tegevustulud- kaubad ja
teenused (2)
Tulu kaupade müügist kajastatakse kui kõik loetletud
tingimused on täidetud:
1) Olulised omandiga seotud riskid ja hüved on
läinud üle müüjalt ostjale
2) Müüjal ei ole omandiga seostatavat vastutust,
ning tal puudub kontroll kauba või toote üle
3) Tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta
4) Tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline
5) Tehinguga seotud kulutusi on võimalik
usaldusväärselt hinnata
Eve Marima
Tegevustulud- kaubad ja
teenused (3)
Tulu teenuste müügist (kk.322,323) kajastatakse
teenuse osutamisel.
Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste tulud
toodete ja teenuste müügist ja muud tulud
laekuvad üldjuhul e-Riigikassas selleks avatud
kontole, kus need jaotatakse viitenumbri alusel
saajatele.
Maksuvõlalt arvestatud intressinõuded laekuvad
maksuhalduri kontole.
Eve Marima
Tegevustulud- kaubad ja
teenused näide
Tulude kajastamine arve alusel
D 1030xx Nõuded ostjatele
K 32xxxx Tulu
K 203001 Käibemaks
Laekumine pangakontole
D 100100 Pank (KOV, Riigikassa omatulu konto)
D 710001 Tulude siirded eelarvesse (RKK, eeskiri)
K 1030xx Nõuded ostjatele
Eve Marima
Maa erastamise lepingud
Maa erastamisel ostu-müügilepingute alusel
kajastatakse nõuded lühi-(103250) ja
pikaajalistena (153250)
Arvestust peavad maavalitsused, pidevalt
hinnatakse nõudeid kogumina
Lepinguline intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt
olenevalt tasumata intressi päevade arvust
D laekumata intress (103100);
K intressitulu
(658010).
Eve Marima
Tegevustulud- kaubad ja
teenused-renditulud
Kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt teenuse
osutamise kuule olenevalt rendilepingu tüübist
Kapitalirendi korral kajastab rendileandja tuluna
intressi osa (kk.6580) ja ülejäänud osa rendinõude
(diskonteeritud rendimaksed) vähendusena
(kk.1032)
Kasutusrendi korral kajastab rendile andja tuluna
rendimakse (kk.3233)
Eve Marima
Tulud loodusressursside eest
Loodusressursside kasutamise eest
arvestatud tasude edasiandmine kajastatakse
tekkepõhise tulu kajastamisega samas
perioodis kontogrupis 6015, võttes arvele
kohustuse selle ülekandmiseks kontol
203080.
Saajale väljastatakse teatis nõude ja tulu
tekkepõhiseks arvelevõtmiseks.
Eve Marima
Finantstulud/ kulud
Finantstulude ja -kuludena käsitletakse
finantsinvesteeringutelt teenitud või makstud
intresse, saadud dividende
finantsinvesteeringute müügi tulemit
valuutakursi kasumeid-kahjumeid
Finantstulu ja kulu kajastatakse raamatupidamises
tekkepõhiselt kontoklassis 65.
Eve Marima
Valuutakursi muutuste mõju
Võetakse raamatupidamises arvesse
tehingute tegemisel jooksvalt ning
aruandeaasta lõpus bilansi koostamisel,
kasutades Euroopa keskpanga kurssi
tehingu ja bilansipäeval.
Valuutakursi kasumid / kahjumid
finantsvaradelt kajastatakse saldeeritult
kontol 655700 ja põhitegevusest kontol
608000
Eve Marima

similar documents