Drupal i Københavns Kommune

Report
Drupal i Københavns Kommune
Kort om Københavns Kommune (KK) og Koncernservice (KS)
Forhistorien og 2008 analysen
Forprojekt – rammen for beslutningen
Status
Næste skridt og kommende leverancer
Lessons Learned (indtil videre…)
Kort om Københavns Kommune og
Koncernservice
Københavns Kommune
• 7 forvaltninger med egne borgmestre og egne
budgetter
• Ca. 50.000 ansatte, heraf ca. 20.000 IT-brugere
Koncernservice
• Shared service center for KK oprettet for 4 år
siden (bl.a. økonomi, HR, projekter, IT-drift,
udvikling, strategi)
• Ca. 500 ansatte pt.
Forhistorien og 2008 analysen
• KKnet platform: MS CMS 2002
• KK.dk platform: Sitecore (et par versioner
bagud pt)
Begge net har ca. 90.000 sider.
Begge net har ca. 2mio sidevisninger om
måneden
KKnet har ca. 400 webredaktører
Lidt mere om KKnet
Intranettet skal så vidt muligt understøtte (formål opstillet i projektet 2011):
• Sammenhæng mellem indhold på tværs af KK
• Samspil med andre systemer (primært eDoc, Outlook og kk.dk)
• Informationssøgning
• Selvbetjening og workflow
• Samarbejde via blogs og dialogfora
• Nemmere brugeradministration
• Nem publicering og indholdsadministration
Fokusområder
Opfyldelsesgrad
Adgang
Personalisering
Elektronisk projektsamarbejde
Understøttelse af arbejdsgange
Integration
Søgning
Telefonbog
Redaktionel vedligeholdelse
(Forværret siden 2008)
Foranalysens opstillede arkitekturprincipper
- rapporten fra 2008
Arkitekturprincipperne lægger vægt på løsninger kan indgå i samspil med andre
systemer i en kompleks systemportefølje, som let kan vedligeholdes og
videreudvikles samt at data kan genanvendes i andre sammenhænge.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Data og services bør genbruges
Basér løsninger på løst koblede komponenter
Anvend åbne standarder
Basér løsningen på standardløsninger
Løsninger bør være fleksible
Portalservices udvikles uafhængigt af portalprodukter
Visuel integration og navigation
Organisatoriske og tekniske trends indarbejdes løbende
Platformsafhængiheden skal minimeres
Tæt kobling til fagsystemer og ESDH
Fra simpel til avanceret integrationsform
Pionerer inden for offentlig
administration
5
Forprojekt – rammen for beslutningen
Min Lederside – portal for decentrale ledere i KK (2010)
•
•
•
•
•
6mdr til at lave den
Under udbudsgrænsen
Skal understøtte videreudvikling og deling af opbygget funktionalitet
Skal understøtte KKs IT-strategiske linje
Skal overvejes ift fremtidigt intranetprojekt
…dvs. Open Source.
Vurdering af CMS markedet ud fra:
•
•
•
•
IT-strategi 2011-2014
Lagdelt Arkitektur for KK (løs kobling)
Platformstrategi for KK
Udbudsbetingelser generelt
…dvs. Drupal.
Hovedelementer i forprojektet
• Forretningsformål – workshops i
forvaltningerne
• Indledende business case i træskolængder
• Kort markedsundersøgelse
• Åbne leverandørmøder – indspark til os
• Kompetencecenter indledende overvejelser
• KK.dk og KKnet sammenhæng ift projektet
• Opstart hovedprojekt
Status pt
•
•
•
•
•
Projektbudget - én gang til…
Forretningsformål – én gang til…
Kknet og KK.dk sammenhæng – én gang til…
Business case – én gang til…
Konsulentstøtte til rådgivning (Drupal-specifikt
og mere overordnet)
Næste skridt og kommende leverancer
Kort bane:
• Business case
• Ramme for standard driftsetup for stort Drupal-setup
• Beskrivelse af intranet og internet drift synergier og
udfordringer (herunder netværk)
• Scenarier for et eget Kompetencecenter
Til sommer:
• Rammeudbud for webudvikling
• Kravspec til miniudbud
• Etablering af Kompetencecenter (indledende)
Lessons learned
• Forretningsformål – fastsæt rammen klarere
med interessenterne
• Intranet og internet – få 100% klarhed (og
ledelsesmæssigt sign-off) over evt.
sammenfald i løsning
• Periode frem til implementering – klar og
vedtaget strategi for udvikling i mellemtiden
Lidt ekstra om selve processen…
Mulige veje for KK CMS - overordnet set
1. KK.dk (Sitecore) bliver i nuværende version og afventer KKnet
projekt, før der tages beslutning
2. KK.dk opgradering til nyeste Sitecore version
3. KK.dk migrering til ny platform
4. KKnet migrering til ny platform
Ad 3+4: Migrering kan ske mod én samlet platform eller to, og
kan ske samtidig eller forskudt i tid.
Pionerer inden for offentlig
administration
11
Tidslinje for platformvalg til udvikling af specialsider på KK.dk
Figuren viser de hovedelementer, der følger hinanden for KK.dk og KKnet.
1. KK.dk hovedsider kører på Sitecore og Sitecore Foundry frem til evaluering af migrering af KKnet – forventet ultimo 2012
2. KK.dk specialsider (institutionssider, kampagnesider o.l.) udvikles og kører på Sitecore og Sitecore Foundry frem til udarbejdelse af Hvidbog for Drupal i KK
3. KK.dk specialsider kan vælge at benytte Drupal, når Hvidbogen foreligger. Hvidbogen skal følges.
1
2
3
KK.dk
Hovedsider
Sitecore og Sitecore Foundry
KK.dk
Specialsider
Sitecore og Sitecore Foundry
Ev
alu
eri
ng
Business
case og
foranalyse
KK.dk specialsider
udvikling på Drupal
KKnet
Kompetencecenter
opbygges
Hvidbog for Drupal
i KK udarbejdes
Eksisterende KKnet
migrering til Drupal
Medio
2012
KKnet
Fase 2
Ultimo
2012
KK.dk
projekt

similar documents