Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Report
Országos pedagógiai
– szakmai ellenőrzés
Készítette:Ritter Attila az Oktatási Hivatal és a Qualitas T&G Kft diáinak
felhasználásával
„Ha valakit olyannak látsz, amilyen
éppen most, ezzel visszatartod őt
fejlődésében. De ha olyannak látod,
amilyenné lehetne, ezzel előre segíted
őt életútján."
(Goethe)
Nemzetközi kitekintés
Csehország
Egyesült Államok
Kanada
Hollandia
És még sokan mások
Jogszabályi háttér
• Intézményvezetői szakmai
ellenőrzés - Nkt. 69. § (3)
• Fenntartói pedagógiai – szakmai
ellenőrzés - Nkt. 83.§
• Országos pedagógiai – szakmai
ellenőrzés - Nkt. 86-87. § és 326/2013.
Korm. rendelet
Országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzés
• Működteti az oktatásért felelős miniszter.
• Szervezi az Oktatási Hivatal a kormányhivatalok
közreműködésével.
• Feladat ellátására szerződik a kormányhivatal a
pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértőivel.
• Ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat.
• Az ellenőrzés a fenntartótól függetlenül kiterjed
minden köznevelési intézményre, és az
intézményekben pedagógiai tevékenységet folytató
szereplőkre.
Célok, alapelvek, tanfelügyelői
feladatok
Cél
A nemzeti
köznevelési
tanfelügyeleti
rendszer
működtetése célja
Pedagógiai központú
minőségfejlesztés
Adatnyerés a
közoktatási,
köznevelési
intézmények
állapotáról
Információk a
kormányzati politika
végrehajtásáról;
a fejlesztés
szükségleteihez,
a nemzetközi
összevetéshez
A szakpolitika
fejlesztési ciklusaihoz
a tény alapú
döntéshozatal
kultúrája kialakítása
20/2012. (VIII. 31.) EMMIrendelet 145. §
Célja:
„(…) a nevelési-oktatási intézmények
szakmai tevékenységét a pedagógusok
munkájának általános pedagógiai
szempontok alapján történő értékelésére,
az intézményvezetők általános pedagógiai
és vezetéselméleti szempontok szerint
történő értékelésére és az intézmények
saját céljainak megvalósulására alapozva
értékelje, és ezzel az intézmény szakmai
fejlődéséhez támogatást adjon.”
Miért?
A magyar köznevelési rendszer
minőségének – hatékonysági,
eredményességi és méltányossági
mutatóinak – javítása érdekében az
oktatásirányítás új szerkezetű
intézményhálózatot, irányítási és ellenőrzési
modellt vezetett be. (Kézikönyv)
Alapelvek - Milyen?
•
•
•
•
•
•
•
•
Fejlesztő
Teljes körű
Megalapozott (tényekre alapozott - adatbázis)
Rendszer jellegű (ped.-vezető-intézmény kapcs.)
Nyilvános
Standardizált (a modell pontos leírása)
Érintettek érdekeltségét érvényesítő
Működtetésében hatékony
Hogyan? 8 db pedagógus
kompetencia Kk. 18. o
 Pedagógiai módszertani felkészültség kezikonyv_orszagos_tanfelugyelet.pdf
 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni
bánásmód érvényesülése...
 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése
 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
 A tanulás támogatása
 Pedagógiai folyamatok és a tanulók
személyiségfejlődésének foly. értékelése, elemzése
 Kommunikáció és szakmai együttműködés,
problémamegoldás
 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért
Pedagógus – 8 kompetencia
•
•
•
•
•
•
•
•
Pedagógiai módszertani felkészültség
A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód
érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális
sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
A tanulás támogatása
Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Na akkor minek is kell
megfelelni?
• Az általános pedagógiai szempontoknak való
megfelelés.
• A Nemzeti alaptanterv nevelési céljainak való
megfelelés.
• Az intézmény pedagógiai programjának,
benne a helyi tantervnek való megfelelés.
Menetrend
• A kormányhivatal minden év május 31-éig előzetes
tervet készít a PSZE-ről.
• A nev-okt. int. augusztus 15-éig beküldi a pedagógusok
névsorát és okt. azonosítóját a kormányhivatalnak
• A kormányhivatal augusztus 31-éig korrigálja a tervet.
• A kormányhivatal az ellenőrzés tervezett időpontja
előtt tizenöt nappal elektronikus formában bekéri az
ellenőrzéssel érintett intézmény vezetőjétől az
intézményben alkalmazott pedagógusok órarendjét, ez
alapján megtervezi az ellenőrzés menetét.
• A szakértő az ellenőrzés előtt legalább hét nappal
felveszi a kapcsolatot az intézményvezetővel.
A ped.-szakmai ellenőrzés
előkészítése
• Legutóbbi ellenőrzés megállapításainak
megismerése
• Portfólió áttekintése – nem értékelése
• Pp, helyi tanterv áttekintése
• Ped. önértékelés elemzése
• Helyszíni ellenőrzés időpontjának
egyeztetése, célszerű ilyenkor a tantestülettel
is találkozni
Hogyan?
• A tanfelügyelő 2 órát/foglalkozást látogat, ott adott szempontok szerint
megfigyelést végez, feljegyzéseket készít.
• Az órák/foglalkozások megbeszélését ő vezeti a megadott visszajelzési
módszertani leírás alapján.
• Elvégzi a pedagógus munkavégzéséhez kapcsolódó dokumentumok ellenőrzését,
a standard eszközeit használva azokról feljegyzést készít.
• Megismeri a pedagógus önértékelési kérdőívét.
• Megismeri a pedagógusra vonatkozó intézményi önértékelési adatokat, valamint
a korábbi ellenőrzések adatait.
• Információkat szerez a pedagógus portfóliójából.
• Adott szempontok figyelembe vételével interjút készít a pedagógussal – ennek
része a tanóra elemzése - és a vezetővel.
• A másik tanfelügyelővel egyeztetve elkészíti a ped. ellenőrzési, értékelési lapját.
Dokumentumelemzés
• Az előző pedagógusellenőrzés és az intézményi
önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai?
• A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai
(osztályfőnöki, tanórán kívüli foglalkozások, stb)
• Óraterv
• Egyéb foglalkozások tervezése
• Napló
• Tanulói füzetek
Az óralátogatás legfontosabb
szempontjai (Kk 51.o)
• az óra, foglalkozás célja és tartalma;
• az órán, foglalkozáson alkalmazott módszerek;
• az óra, foglalkozás felépítése és
szervezettsége;
• a tanulók munkája és magatartása;
• a nevelő munkája, egyénisége, magatartása;
• az óra, foglalkozás eredményessége.
kezikonyv_orszagos_tanfelugyelet.pdf
Interjú a pedagógussal (Kk.
53.o.)
1.
A tanóra elemzése - tanfelügyelők, pedagógus, vezető, vagy
megbízottja
– A pedagógus önértékelése (Kk 24. o)
– Tanfelügyelői értékelés (Kk 25.o.)
– Esetleg pedagógus reflexiója
2.
A pedagógusinterjú lebonyolítása (Kk. 53.o.) - tanfelügyelők,
pedagógus
• Strukturált kérdéssorral ,
• Minden addigi tapasztalat alapján,
• + a pedagógus önértékelő kérdőív alapján (Kk.55.o,)
• Amit nem tud, vagy amiről nincs meggyőződve tanfelügyelő, azt itt
megkérdezi.
Itt érdemes figyelni, mert itt már sejtetik, hogy mi várható az értékelésben.
Interjú a vezetővel (Kk: 54.o)
Résztvevők: tanfelügyelők, vezető, vagy vezetői
kompetenciával rendelkező megbízottja
Itt sok minden eldől és tisztázódik, elvileg
minden a helyére kerül.
A vezető véleménye döntő lehet, sokat
javíthat, de más irányban is befolyásolhat
(objektivitás).
Értékelő lap
Területek
Tartalom
1. A tanuló személyiségének Erősségek:
fejlesztése, az egyéni bánásmód Fejleszthető területek:
érvényesítése
2.
A
tanulói
csoportok, Erősségek:
közösségek
alakulásának Fejleszthető területek:
segítése, fejlesztése
3. Módszertani felkészültség
Erősségek:
Fejleszthető területek:
4. pedagógiai folyamat tervezése
Erősségek:
Fejleszthető területek:
Értékelő lap
Területek
Tartalom
Erősségek:
5. A tanulás támogatása, szervezése és Fejleszthető területek:
irányítása
Erősségek:
6. pedagógiai folyamatok és a tanulók Fejleszthető területek:
értékelése
Erősségek:
Fejleszthető területek:
7. A kommunikáció, a szakmai
együttműködés és a pályaidentitás
Erősségek:
8. Az autonómia és a felelősségvállalás
Fejleszthető területek:
Az ellenőrzés lezárása
• A szakértők – közösen kitöltik az értékelő lapot, amelyben
a vizsgált nyolc területen erősségeket és fejleszthető
területeket jelölnek meg.
• Az értékelő lapot öt napon belül elektronikusan és két
nyomtatott példányban eljuttatják az intézményvezetőnek
• Ö ebből egyet átad a pedagógusnak, egyet pedig a
pedagógus saját véleményének feltüntetése után a
pedagógus minősítési személyi anyagához csatol. Az
értékelőlap a pedagógus portfóliójába is be kell kerülnie.
• Közben a pedagógus (ugyanazon 5 napon belül) értékelő
lapot tölt ki a szakértőkről.
• Az ellenőrzés eredménye beszámít a Pedagógus
minősítésbe - a számosítás módjáról nincs még döntés.
A PSZE és a PÉM kapcsolata
És még kit ellenőrzünk?
Nem csak a pedagógust, hanem:
a vezetőt
és az intézményt is
Vezető – 5 kompetencia
• A tanulás és tanítás stratégiai vezetése
és operatív irányítása
• A változások stratégiai vezetése és
operatív irányítása
• Önmaga stratégiai vezetése és operatív
irányítása
• Mások stratégiai vezetése és operatív
irányítása
• Az intézmény stratégiai vezetése és
operatív irányítása
Intézmény – 7 kompetencia
•
•
•
•
•
•
•
Pedagógiai folyamatok
Személyiség- és közösségfejlesztés
Eredmények
Belső kapcsolatok, együttműködés
Az intézmény külső kapcsolatai
A pedagógiai munka feltételei
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott intézményi céloknak való
megfelelés
A saját képességeinkbe vetett bizalom
képezi minden fejlődés alapját.
Ole Nydahl

similar documents