hızlı ser* entübasyon

Report
HIZLI SERİ
ENTÜBASYON
Dr. Kıvanç Sakarya
RSI BASAMAKLARI










1. IV yol, monitor, oksimetre ve kapnograf.
2. Zorlu hava yolu planı.
3. Aspiratör ve diğer ekipmanları hazırlama.
4. Ön oksijenizasyon.
5. Tedavi öncesi ajanlar?
6. Potent sedatiflerle indüksyon
7. NM Blokaj
8. Balon maske ventilasyonu (sadece hipoksikse
düşün)
9. Fasikülasyonlardan sonra entübasyon
10. Entübasyon sonrası sedasyonu koru.
Kime hızlı seri entübasyon?
 Hava
yolunu korumada zorluk yaşanması,
 Hastanın aspirasyon riski
 Kapalı kafa travmaları,
 Maske ile %100 Oksijenin sağlanamadığı
her türlü durumda..
Tedavi Öncesi Ajanları
 Teorikte
yararlı
KIBAS, myokard iskemisi, aort disseksyonu …
Entübasyondan 3-5 dk öncesi
 Lidokain
1,5 mg/kg
 Atropin
0,02 mg /kg
 Fentanyl
3 mcg/kg
100 mg-500 mg amp
1mg amp
1cc’de 50 mcg
 KİBAS,
 KV
bronkospazmda
Lidokain,
problemlerde( Aort D..) Fentanyl
YE: Göğüs duvarı rijiditesi, Solunum
Depresyonu, 30-60 dk’da verilmeli
 Süksinil Kolin bradikardisini önlemek için
Atropin ( çocuklarda önlemez)
 Roküronyum gibi NMB’ler kullanılmaz.
İndüksyon
 Propofol
~ 1 mg/kg
8-15 dk
 Etomidat
0,3 mg/kg
10-20 dk
 Ketamin
1-2 mg/kg
10-20 dk
Propofol
 Lipofilik
--- beyin..
 Antiemetik- antikonvülsan, KİBAS’ı azaltır
 Myokard
supresyonu
Hipotansyon
 Vazodilatasyon
 Trismus, distonik reaksyonlar
 Analjezik değil
Etomidat
 İskemiden
 Hızlı
korur ( myokard, beyin..)
etkili

Myoklonus, bulantı, kusma (uyanık hastada)

Bu etkiler tedavi öncesi diyazem ya da fentanille azalır

Analjezik değil
Ketamin
 Disosiyatif
amnezi
 Analjezi
 Katekolamin
salınımı
Kan basıncı artar
 Düz kas gevşetici
ASTIM KRİZİNDE
 Bronkodilatör
 Serebroprotektif:

Kafa travmalı, hipotansiflerde
Ketamin
 Kardiyak
iskemi riski olan
 Yaşlı hastalarda
Diğer hipnotikler
 Barbitüratlar
(tiyopental, metohexital)
Serebroprotektiftirler
Hızlı etkililer (10-20 sn) 0,3 mg/kg
Hipotansyon oluştururlar.
Multipl travma, hipotansyon, sol ventrikül
disfonksyonu, astım ve porfiride kullanılmazlar.
 Benzodiazepinler
KİBAS’ta kullanılabilirler.
(midazolam, triazolam)
0,1 mg/kg
Depolarizanlar
Süksinil Kolin
Nikotin
Lityum
Non-Depolarizanlar
Roküronyum
Veküronyum
Atrakuryum
Süksinil Kolin
Süksinil Kolin
 Yetişkin
dozu 1,5 mg/kg
 Etki 45 sn ‘de başlar, 5-9 dk sürer
 Hiperkalemi,
 Masseter
spazmı
 Göz, mide, kafa içi basıncı arttırır.
 Malign hipertermi yapar
 Bradikardi oluşturur
Süksinil Kolin
Reseptör aktivasyonu
Süksinil kolin
 ACH
reseptörlerine irreversibl bağlanır.
 Bu da sürekli uyarım (depolarizasyon)
oluşturur.
 Fasikülasyon sonrası 60 saniyede tüm
vücut relaksasyonu oluşur.
 Plazma kolinersterazı ile hızlı bir şekilde
parçalanır.
 Daha
önceden myopatisi olan hastalar
süksinil kolin hiperkalemisi için risklidir.
 Önceden hiperkalemsi olan ve myastenia
gibi kas hastalığı olanlarda kullanılmaz.
Malign hipertermi
 Ryanodin
reseptör mutasonu
Tedavide
Dantrolen Na
Non-Depolarizan ajanlar
 Rokuronyum
1mg/kg
 Vecuronyum
0,1mg/kg
 Atracurium
0,5 mg/kg
30-45 dk
25-40 dk
25-45 dk
Roküronyum
 Süksinil
kolin kontrendike ise kullanılır.
 Taşikardi oluşturur.
Verukonyum Bromid
 Orta-uzun
etkili
 Kardiyak yan etkisi yok.
 Hipotansyon oluşturabilir.
Atrakuryum
 Hepatik-renal
yetmezlikli hastalarda
 Yarı ömrü yaklaşık 20 dk
Non-depolarizan etkileri
sonlandırma
 Atropin
0,01 mg/kg IV
 Edrofonyum =,5-1 mg/kg IV
 Suggamadex
Teşekkürler.

similar documents