Præsentation af Primær Sundhed

Report
Praksis Plus Sjælland
15. januar 2015
Præsentation af Primær Sundhed
• Den virksomhedsenhed i Region Sjælland som
administrerer alle overenskomster med privat
praktiserende ydere
• 30 medarbejdere i Regionshuset fordelt på 4 teams
• Afregningsteamet, Almen teamet, Specialteamet og Strategi og
Udviklingsteamet
• 1 regionstandlægeklinik i Slagelse med 20 medarbejdere
• Pt. 2 regionsdrevne lægeklinikker i Kalundborg og
Nakskov
Primære kontakter til Primær
Sundhed
•
Afregning
•
Flytning af praksis
•
Åben/lukke for patienter
•
Køb/salg/ophørs situationer
• Lægedækningssituationer
•
Frasigelse af patienter
•
Fortolkningsspørgsmål
•
Sager til Samarbejdsudvalget
• Klagesager/ ansøgninger/dispensationer
Udvalg med relation til Almen Praksis
som ikke er nævnt i dag
•
Sundhedskoordinationsudvalget
•
Administrative Styregruppe, herunder Sundhedsaftalen
•
Praksisplanudvalget
•
Samarbejdsudvalget for Almen Praksis
•
Styregruppen for rekruttering
•
Lægevagtsudvalget
•
Laboratoriefaglige udvalg
•
Styregruppe for FMK
•
Udviklingsgruppe for sundheds-it og digitale arbejdsgange
Præsentation af afregningsområdet
• Afregningsteamet
•
•
•
Afregningsteam består af 7 medarbejdere
Daglig telefontid mellem kl. 9-15
Fælles telefonnummer 57 87 56 00
• Afregning i henhold til overenskomsten
• Afregning i henhold til lokale aftaler / §2-aftaler
• Praktiske oplysninger omkring afregningen
•
Sundhed.dk > praksisinformation> administration
• Afregningskalender – turister/udlændinge - vejledninger
• Tolkebistand
• Lønudbetaling til uddannelseslæger
• Henvisningsadresser og lokationsnummer
• Honorarspecifikation
Praksisinformation på Sundhed.dk
Afregningsbestemmelser
• Elektronisk afregning, MedCom standard
• Elektronisk registrering ved patienthenvendelser
• 100 % registrering fra 1. april 2015
•
•
•
•
•
”p” for anvendt plastkort
”n” for systemnedbrud, defekt kort
”g” hvis patienten har glemt sit sundhedskort
”f” for ny regning i stedet for en fejlregning/korrektionsregning
”b” for konsultation pr. brev/konsultation ved 3. person
• Indsendelse af afregningsmateriale hver uge, skal være
regionen i hænde senest efterfølgende onsdag.
• Udbetaling senest den 15. i måneden
Afregningsbestemmelser - fortsat
• Forskelle i det fremsendte krav og regionens beregninger
• Returregninger
• Honorarspecifikation
• Vejledning
• Kontakt afregningsteamet eller PLO
• Vejledning i overenskomstens ydelsesbeskrivelse
• Supplerende vejledning ift. dobbeltydelser på Sundhed.dk
• ”Vigtige afregningsregler i almen praksis” på Laeger.dk
• Kontrolbestemmelser
• >25 % af basis- og ydelseshonoraret tilsammen
• Bortfalder når udgifter i 2 år, har ligget under den fastsatte
grænse
Afregningsbestemmelser - fortsat
Særlige opmærksomhedspunkter
•
Dobbeltydelser
•
Telefonkonsultation og konsultation samme dag
•
Receptfornyelser
•
Samtaleterapi
•
Turister/udlændinge
Bestemmelser i øvrigt
• En læge må ikke være tilmeldt sig selv som patient
• En læge må ikke tage honorar for behandling af sig selv,
ægtefælle eller hjemmeboende børn
• ICPC-kodning
• FMK
• Den Digitale Dokumentboks

similar documents