inkluderende praksis - LP

Report
Læring og inklusion i skolen
Susan Tetler, Professor
Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU
[email protected]
1
Inkluderet … på hvilke vilkår?
2
Et ændret syn på ...
elevers komplicerede læringssituationer
Fra at se ’problemet’ forankret i det enkelte barn
Afvigelse forstås som resultatet af en individuel patologi
Primært kompensatorisk læring rettet imod den enkelte elev
Til at se ’problemet’ som opstået i mødet mellem det enkelte
barn og dets omgivelser
Problem i skolen forstås som resultatet af en organisatorisk patologi
Organisatorisk læring og skoleudviklingsstrategier er centrale
3
Inklusionsberedskab på flere niveauer

På et nationalt niveau


På et kommunalt niveau





Udvikling af en inkluderende læringskultur og valg af strategier
En skoleledelse og et ‘Ressourcecenter’ som understøtter
I det enkelte læringsfællesskab




Kommunal udviklingsplan som ramme for indsatsen
Inklusionsfremmende styringsmodeller
Kompetenceudviklingsprogrammer
På et institutionsniveau


Understøttende indsatser (bl.a. viden om, hvad der virker)
Udvikling af differentieret undervisning
Forståelse hos forældregruppen
Det enkelte lærerteams samarbejdskompetencer
I forhold til det enkelte barn

Forpligtende skole/hjem samarbejde
4
Inklusionsberedskab på nationalt niveau
Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning
www.Inklusionsudvikling.dk
Helhedsorienteret indsats






[Rammer] … Lovgivning
Implementering … Inklusionsudviklingen (task force)
Viden om, hvad der virker … Praksis/Videnspanel
Opbakning … Holdningskampagner
Inklusion som fælles indsats … Følgegruppe om inklusion
Dimension i de pædagogiske uddannelser … Læreruddannelsen
5
Centrale videntemaer
Et fælles skoletilbud – den tredje vej
a) Kommunens organisation, ledelse og styring
b) Specialiserede kompetencer og viden
Den lærende og videndelende organisation
c) Skoleledelse
d) Samarbejdet om inkluderende pædagogik
Inkluderende pædagogik
e) Undervisningsdifferentiering og læringsmiljø
f) Konflikter og forstyrrende adfærd
g) Elevperspektiver og -udvikling
h) Forældre som ressource
Specialundervisning og støtte
i) Støtte til elever med særlige behov
j) Inkluderende perspektiver i segregerede undervisningstilbud
Et inklusionsberedskab på institutionelt niveau

En inkluderende institutionskultur (værdigrundlag)




Institutionens ledelse af inkluderende processer (strategier)





Ændrede forståelser af ’børns vanskeligheder’
Differentiering som kultur … ikke som metode
Opmærksomhed på ressourcer/ potentialer og mulige bidrag
Forskellighed i kompetencer … i spil
Arbejdsdeling
Fælles sprog
Prioriterede valg af strategier og metoder
’Ressourcecentret’ som distributør af viden

Bred vifte af (special)pædagogiske og didaktiske kompetencer
7
Et inklusionsberedskab i læringsfællesskabet

En inkluderende pædagogik i læringsfællesskabet



Social inklusion
Differentieret undervisning / fokus på det faglige
Inkluderende klasse- og læringsledelse

Viden om, hvor og hvem man kan hente råd og sparring fra

Metoder, redskaber og procedurer

Teamets samlede inklusionskompetencer … og samarbejde
8
Byggesten til ‘god’ inkluderende praksis
‘støttende indsatser’

Et relationelt/kontekstuelt perspektiv til forståelse af elevers
komplicerede læringssituationer

At integrere støtten i læringsfællesskabets aktiviteter

Fra andenregulering til selvregulering

Opbygning af et positivt selvbillede

Brug af feed forward og feed back - Forstærkning og respons
9
Byggesten til ‘god’ inkluderende praksis
‘i et elevperspektiv’

Stilladsering / nærmeste udviklingszone

Fælles situationsdefinition / mestring af sociale situationer

Elever som modeller for hinanden / peer support

At styrke elevernes indflydelse på egne læringsprocesser

Rum og nicher for aktiv deltagelse og samarbejdsrelationer
10
Byggesten til ‘god’ inkluderende praksis
‘i et fagligt/didaktisk perspektiv’

’Bredt tænkte’ kollegialt konsultative funktioner / sparring

Tydelig struktur, mål og italesættelse af faglige pointer

Elevplaner (som grundlag for pædagogisk praksis)

Forskelligheder accepteres – og ses helst som positivt

At differentiere mål, indhold, materialer, metoder og tid

At udnytte IKT’ens varierede muligheder
11
Princippet om undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering forstås i projektet som et bærende
pædagogisk princip, som må ses i tæt sammenhæng med
inklusionsbegrebet og som en del af lærerens samlede
didaktiske kompetence.


Inklusion i skolen handler om at skabe differentierede
muligheder for deltagelse i de faglige og sociale fællesskaber,
som udgør rammen om den enkelte elevs læring og trivsel i
skolen
Med princippet om undervisningsdifferentiering pointeres
elevernes forskellighed inden for rammerne af klassens
fællesskab.
12
Projekt ‘Undervisningsdifferentiering med fokus på
elever med særlige behov’
WWW.inklusionsudvikling.dk/uvd
http://konferencer.au.dk/undervisningsdifferentie
ring/praesentationer-og-oplaeg/
13
Det inkluderende klasseværelse
Op til 8 forskellige læringszoner
14
Inkludering som pædagogisk pragmatisk princip
Inklusion … som ultimativt mål OG dermed en udviklingsretning
Inkludering … som en aldrig afsluttet proces
Set i et pædagogisk pragmatisk perspektiv giver det mere mening
at fokusere på vilkårene for, at inkluderende processer kan finde
sted.
Selv den længste (inklusions)rejse begynder med det første skridt.
Så hvad karakteriserer inkluderende læringsmiljøer … og hvordan
skabe gode vilkår for udvikling af dem?????
15

similar documents