OIO - Danva

Report
OIO
Enterprise arkitektur
og løsningsarkitektur
Hvorfor?
•
•
•
•
•
•
•
Sammenhæng og genbrug i offentlig digitalisering
Effektivisering af den offentlige opgaveløsning
Kosteffektive it-løsninger
Maksimal anvendelse af investeringer
Risikominimering
Gode brugeroplevelser
Flerleverandørmarked
Vi skal have styr på vores fælles it-arkitektur
It-arkitektur er ”den grundlæggende organisering af et system, levendegjort ved dets bestanddele,
disses relationer til hinanden og til omgivelserne, samt de principper, der styrer systemets design og
udvikling.” (ANSI/IEEE Std 1471-2000).
Når vi taler om tværoffentlig it-arkitektur eller enterprise arkitektur er det altså organiseringen af alt
det, der går på tværs af den enkelte løsninger , således at systemerne og deres komponenter kan tale
sammen. Det er med andre ord et fælles sprog i form af arkitektur og standarder.
Hvad?
•
OIO = Offentlig Information Online
–
–
•
Offentlig It-Organisering
Offentligt It-arkitektur Overblik
OIO repræsenterer et bredt
samarbejde i et decentralt
forvaltningsmiljø.
–
–
–
Der er mange myndigheder - og
leverandører - der bidrager til OIO
arkitektur og standarder.
OIO tilhører således ikke én enkelt
organisation, men er en fællesoffentlig
platform.
Digitaliseringsstyrelsen administrerer OIO
•
Rammeværk (metode)
–
–
–
–
–
•
Referencemodeller og taksonomier
–
–
–
–
•
Metamodel: OIO EA
Forretning: FORM
Teknologi: STORM
(På vej: Data)
Referencearkitekturer
–
–
–
•
Arkitekturmetoden
Arkitekturreolen
Arkitektroller
Arkitekturdokumentationstyper
Principper og best practice anbefalinger
Sag og dokument
Stedbestemt information
(Informationssikkerhed)
Værktøjer
–
–
–
–
Guide
Overblik
Tjekliste
Profilværktøj
•
Katalog over tekniske standarder
•
Profiler på tekniske standarder knyttet til serviceoienteret
infrastruktur
–
–
–
–
–
–
•
En national interoperabilitetsramme for digital forvaltning
OIOXML (Navngivnings og DesignRegler)
OIOUBL (NemHandel)
OIOSAML
OIORASP
OIOREST
Datastandarder i OIOXML
Fælles arkitekturramme
Strategi
Forretning
Fælles metoderamme for
proces og dokumentation
for arkitekturarbejdet i
form af OIO
arkitekturmetoden og OIO
arkitekturreolen.
Fælles standarder for
dokumentation af
processer (BPMN).
Fælles overordnede itarkitekturprincipper og
best practice anbefalinger
for digitaliseringsarbejdet.
Fælles referencemodel for
forretningens opgaver
(tjenester) (FORM).
Fælles referencearkitektur
for sags og dokument
samt stedbestemt
information.
Information
Applikation
Teknologi
Fælles retningslinjer for
modellering af begreber.
Fælles
komponentbibliotek
(Softwarebørsen på
digitaliser.dk)
Fælles katalog over
tekniske standarder (OIO
kataloget).
Fælles retningslinjer for
snitflader til
dataudveksling (OIOXML).
Fælles platform for deling
af viden og ressourcer
(digitaliser.dk)
Fælles infrastruktur og
platformskomponenter
(fx Nemhandel, OIOSAML
referenceimplementering,
FORM service)
Hvordan?
Trends
Vision
Pejlemærker
Strategi
Forretningsmodeller
Procesmodeller
Informationsmodeller
Tekniske specifikationer
Løsningsbeskrivelser
Funktionelle komponenter
Infrastrukturkataloger
Forretning
Strategi
Teknik
Gap
analyse
Forandring
GAP analyser, Handlingsplaner
Projektledelse, Kontrakter
Styring
Overordnet
OIO Arkitekturreolen
Strategi
Forretning
Information
Applikation
Teknologi
Mål og strategi
Forretningsstruktur
Forretningsobjekter
Applikationsstrategi
Teknologistrategi
Principper
Processer
Logiske
datamodeller
Applikationsstruktur
Teknologistruktur
Forretningsregler
Workflow
Fysiske
datamodeller
Applikationsdesign, kode
Teknologikatalog
Trends og
projektgrundlag
Gap analyse og
forandring
Sikkerhed
Governance
Kontrakter,
budget, drift
Konceptuel
Implementerbart
Logisk
Fysisk
Styringsrammer
Sammenhæng og sporbarhed
FORM
Forretningsarkitektur
OIO
STORM
Rammeværk
Applikationsarkitektur
STORM
IT-infrastruktur
B1. Forretningsobjekter
C3. Servicearkitektur
OIO metamodel
Forretningsreferencemodel (FORM)
Service og teknologireferencemodel (STORM)
Kontor og
visualisering
Web og
kommunikation
Opgave- og
processtøtte
Økonomi og
ressourcer
Informations- og
data mangement
Infrastruktur og
sikkerhed
Kontorunderstøttelse
Kommunikation
ESDH og journalisering
Økonomi og betaling
BI, forretningsanalyse og
ledelsesinformation
Integration og basal
infrastruktur
Løsninger der understøtter analyse
af forskellige generelle typer af
forretningsopgaver, fra statistisk
analyse over simuleringer til
ledelsesinformation.
Løsninger til generel understøttelse,
fx operativsystemer, servere,
servicebus, netværk og databaser
Løn, personale og HR
Master data og registre
Løsninger med fokus på alt der har
med personalet at gøre. Kan fx
omfatte timeregistrering,
lønbehandling, aftaler,
personalesager mv.
Bruger- og
rettighedsstyring
Løsninger med fokus på
vedligehold og registrering af
information (data). Omfatter fx
grunddataregistre som person,
indkomst, virksomhed, organisation,
bygning, retskilder.
Løsninger med fokus på styring af
brugere og deres rettigheder, samt
sikring af privatlivet. Omfatter
identity management og fuldmagt.
Lagerstyring og logistik
Søgning og opmærkning
Sikkerhed og overvågning
Løsninger med fokus på generelle
applikationer til understøttelse af
kontoropgaver, fx tekstbehandling,
regneark, præsentation.
Skanning, kopiering og
print
Løsninger med fokus på at
indskanne, kopiere og printe
dokumenter og lignende materialer.
Løsninger der understøtter
kommunikation, fx mail, telefon,
chat, videokommunikation, sms.
Omfatter fx beskedfordeling og
digital post.
Hjemmesider og portaler
Løsninger til at redigere, organisere
og vise indhold på nettet.
Løsninger med fokus på lagring,
fremsøgning samt workflow i
forbindelse med sager og
dokumenter.
Specialsystemer
Løsninger udviklet til at løse
forvaltnings- eller forretningsspecifikke opgaver, som ikke helt
eller delvist kan understøttes af
standardsystemer, Fx
laboratoriesystemer
Design, visualisering og
grafik
Selvbetjening og
indberetning
Løsninger med fokus på at skabe
visuelle produkter, herunder visning
af data. Omfatter billed- og
videobehandling og CAD.
Løsninger med fokus på brugernes
løsning af veldefinerede og
strukturerede opgaver (interaktivt).
Omfatter blanketter og formularer til
fx indberetning og ansøgning.
Løsninger med henblik på at
modellere og styre processer, der er
vigtige for forretningen. Herunder
procesmodellering,
forretningsregler, projektstyring og
planlægning.
E-læring
It-management
Løsninger med fokus på at
understøtte indlæringsprocesser,
herunder fx planlægning,
undervisning, øvelser, dialog,
organisering af materialer.
Processtyring
Løsninger til styring og monitorering
af it-porteføljen, fx CMDB,
servicedesk,
monitoreringssystemer.
Løsninger der understøtter
økonomi, herunder regnskab,
budget, ud- og indbetalinger og
inddrivelse. Omfatter også ehandelsløsninger.
Løsninger der understøtter styring
af fysiske ressourcer, herunder
bygninger, lager, transport og
logistik.
Kundehåndtering
Løsninger til at understøtte styring
af kunderelationer, CRM –
Customer Relations Management.
Omfatter fx borgerkontakt og callcenter.
Løsninger med fokus på
opmærkning (indeksering /
metadatadata) og fremsøgning
(søgemaskiner). Omfatter
klassifikation og metadata.
GIS
Geografisk informationsløsninger.
Løsninger med fokus på
stedbestemte og rumlige data samt
evt. visualisering.
Løsninger med fokus på sikker og
stabil drift af it-løsninger. Fx
overvågning, logning, firewall,
virusfilter.
Dokumentationsmodel i UML
Bør tegnes i eget diagram
kaldet Forretning
FORM
Hierarki
99.99.99.99
0..1
0..1
primær4
primær4
0..*
udstiller/tilbyder4
Løsning
0..*
1..1
0..*
0..*
3 realiserer
*
*
-Navn
0..*
0..*
Aktør
-Navn
0..*
0..*
bruges af4
bruges af4
3 bruges af
0..*
0..*
Applikationsinterface
udstiller4
-Navn
-Vises ja/nej
-Type
0..*
har 1..*
består af4
0..*
1
*
Applikationsservice
-Navn
-Modelstatus
0..*
0..*
3 bruger
0..*
realiserer4
3 bruger
3 primær
1..*
0..*
Applikationskomponent
STORM
Hierarki
X 999
0..1
0..*
-Navn
-Modelstatus
0..*
0..*
0..*
0..1
*
Forretningsfunktion
*
0..*
3 bruges af
-Navn
*
-Navn
0..*
bruges af4
3 primær 0..1
Forretningsproces
-Navn
Rolle
0..*
0..*
Forretningsservice
0..*
1..1
0..1
primær4
3 bruges af
bruges af4
Arkitektens værktøjskasse
Krav til arkitektens kvalifikationer, kompetencer og brug af værktøjer
afhænger af
– Arkitektrolle /-type
• Fx BPMN for forretningsarkitekter og UML til informationsarkitekter og tekniske
arkitekter
– Konkrete opgaver
• Skal der modelleres processer eller data?
– Personlige kvalifikationer og kompetencer
• Kender du BPMN eller kan du klare dig med noget simplere?
– Organisatorisk modenhed
• Er i klar? Er der behov og efterspørgsel i organisationen?
– Organisatoriske valg
• Er der valgt fælles principper, standarder o.l.?
– Kræfter og prioritering
• Er der begrænsninger i tid og ressourcer?
– Kompatibilitet med andre værktøjer i opgaven
• Er der modsatrettede metodekrav?
OIO Arkitekturguiden
Overblik
OIO arkitektprofiler og kompetencer
•
•
•
•
•
•
Enterprise arkitekt
Forretningsarkitekt
Informationsarkitekt
Applikationsarkitekt
Teknologiarkitekt
Forandringsarkitekt
Værktøj til vurdering af
arkitekturkompetencer og
sammensætning af teams
http://ea.oio.dk/arkitekter
Overordnede fælles principper
Udvalgte succeshistorier
 NemHandel Bruger OIOUBL og OIO SAML som
grundlæggende standarder
 KL
Kommunernes rammearkitektur bruger
referencearkitektur for sag og dokument med tilhørende
standarder som udgangspunkt og OIO EA, FORM og STORM
som metoderamme
 Digitaliseringsstyrelsen Anvender generelt OIO EA,
FORM og STORM som metoderamme og til kortlægning og
overblik. Bl.a. i relation til Digitaliseringsstrategien og
Statens It-Projektråd
 NSI Har lavet Referencearkitektur for
Informationssikkerhed med udgangspunkt i OIO EA
 Statens Arkiver Kræver FORM-opmærkning
 Borger.dk Strukturerer indhold med FORM
Eksempler på brugere af OIO EA
Staten
 Digitaliseringsstyrelsen
 Statens IT
 National Sundheds It
 SKAT
 Uddannelsesministeriet
 Socialministeriet
 Erhvervsstyrelsen
 Miljøministeriet
 Kort og Matrikelstyrelsen
 Danmarks Miljøportal
 Transportstyrelsen
 Kriminalforsorgen
 Fødevarestyrelsen
Kommuner
 KL
 KOMBIT
 Københavns Kommune
 Odense Kommune
 Århus Kommune
 SKI – rammeaftale vedr. IT-konsulentydelser
Regioner
 DR
 RSI
 Region Hovedstaden
 Region Midtjylland
Projekter
 Referencearkitektur for sag og dokument
 Referencearkitektur for stedbestemt information
 Referencearkitektur for Informationssikkerhed
Private / halvoffentlige
 Ørestadsselskabet
 Nykredit – arkitektroller & -profiler
 BEC
 KMD
 Carlsberg
Kan du tåle et review?
• Rigsrevisionen
– anbefalede i 2008 at OIO EA
anvendes i it-projekter med
henblik på at styrke
dokumentationen
• Statens It-projektråd
– Statens It-projektmodel anbefaler
i vejledningen til PID’et udarbejde
relevant arkitekturdokumentation
Hvad skal vi starte med?
•
Lav en overordnet prioritering af opgaver / udfordringer
–
•
Lav en overordnet analyse af arkitekturproblemstillinger på tværs af
opgaver/projekter
–
•
Feed back fra interessenterne og erkendelser i arkitekturarbejdet skal
kunne indarbejdes
Sørg for at afstemme forventningerne
–
•
Vi hvad i kan levere af værdi
Lav en plan, men gør den fleksibel
–
•
En hurtig iteration, hvor i identificerer afhængigheder / sammenfald og
afstemmer foreløbigt på tværs - hvor det er relevant
Start med de lavthængende frugter
–
•
Spis elefanten i bidder.
Ha’ styr på interessenterne / stakeholders i forhold til deres forventninger
Hvem efterspørger – og hvem gør ikke?
–
Lav kun arbejdet hvis i har en klar og legitim kunde
EA i projektets faser
Idé
Scoping med støtte
fra fælles overblik
over eksisterende
services og
komponenter.
Analyse
Analyse med støtte fra
fælles metoderamme,
overblik og
referencearkitektur.
Anskaffelse
Anskaffelse med støtte
af fælles krav og krav
om genbrug af
eksisterende
standarder og
løsninger.
Gennemførsel
Gennemførsel med
konkret genbrug og
videreudvikling af
eksisterende
dokumentation, data,
services, komponenter
mv.
Realisering
Realisering via
besparelser ved
genbrug i forbindelse
med anskaffelse og
drift af it samt
effektivisering og
automatisering af
processer.
Spørgsmål?
• Læs mere på ea.oio.dk
• Del viden på
digitaliser.dk/group/247520
• Kontakt [email protected] / 5123
4254

similar documents