præsentation v/ Lisbeth Mulvad

Report
40 – 20 - 40
FØR – UNDER - EFTER
Udvekslingsseminar
Bedre faglig læsning og skrivning
3. februar 2014
2
Bedre faglig læsning og skrivning
på erhvervsuddannelserne
Forskellige veje
til
målet!
3
En begyndelse
Hvordan få hul på bevidstheden
om betydningen af at tilrettelægge
den faglige undervisning med
viden om den sproglige
dimensions betydning for
elevernes læring?
Eller
-motivering og ideer til at komme i
gang med handlinger.
• video fra EMU
• lad eleverne strege ord, de ikke
forstår, under i en fagtekst
• ?
http://www.emu.dk/modul/l%C3%A6sein
dsats-og-l%C3%A6sevejledningp%C3%A5-merkantil-0
4
Hvordan fungerer samarbejdet mellem
faglærere og læsevejleder på din skole?
• Dobbeltcirkel 2-3 gange á 3 min.
5
Forforståelse - metoder til ændringer
En enkel
forståelsesramme
• 40 - 20 – 40
• Før- Under- Efter
- læsevejledning eller
pædagogisk /didaktisk
vejledning ?
Den mere korrekte,
ikke- enkle…
6
Brinkerhoff…(forforståelse)
Når man skal lære nyt:
Fordelingen på indsatsen bør ligge på 40 % før 20 % under og
40 % efter indlæring af nyt stof
• > 40 % af effekten opnås ved at være godt forberedt og
motiveret til uddannelsesaktiviteten
• < 20 % af effekten opnås via selve deltagelsen
• > 40 % opnås ved at fokusere på den efterfølgende
implementering af det lærte
High Impact Learning. Effektmålinger inden for efteruddannelses- og
kompetenceområdet.
Robert Brinkerhoff, Western Michigan University
7
Misforståelse -opblødning
Man skal bruge en del – og formentlig en meget stor del –
af sine ressourcer på at opbygge fokus, intentionalitet og
”tilpasning” hos deltagerne.
Deltagere skal forstå, hvordan den aktuelle læring /træning
kan hjælpe dem med at nå deres mål – på en særdeles
konkret og håndfast måde:
Hvorfor skal du deltage, hvad skal du lære, hvad kan du
bruge det til, og hvordan kan det hjælpe dig med at
realisere hvilke mål ?
8
Brudholm: læseområdet generelt
• En læseforståelsesstrategi er en bevidst målstyret
handling, der kan udføres før, under eller efter læsningen
af en tekst …
• Gode læsere bruger automatisk før-under-efterlæsning:
de forudsiger, de stiller spørgsmål, de visualiserer og
drager sammenligninger, tjekker egen forståelse, de
opsummerer og evaluerer
9
Faglærerens betydning
Kun faglæreren:
• har den nødvendige indsigt i at udpege centrale fagord og
•
•
•
•
begreber i faget
kan sikre, at eleverne er i stand til at bruge disse konstruktivt i
fagets læse-og skriveopgaver
kan bevidstgøre eleverne om formålet med og strukturen i
opgaven
kan udvikle elevernes bevidsthed om de faglige teksttyper
kan udarbejde en læsbarhedsanalyse af den anvendte fagbog
og efterfølgende udvælge og undervise i relevante
læseforståelsesstrategier.
Brudholm
10
Faglærer - læsevejleder
§ 53 stk. 3 i hovedbekendtgørelsen
Stk. 3. Til elever, der har behov for styrkede
læsekompetencer for at kunne gennemføre et
påbegyndt uddannelsesforløb, skal skolen tilbyde støtte
og vejledning til faglig læsning. Skolen fastsætter
rammer for denne læsevejledning, herunder rammer for
en koordinerende læsevejlederfunktion.
1. Elever, der har behov for støtte
og vejledning
2. Faglærer + læsevejleder =
tilrettelæggelse af undervisning med
blik for sprogets rolle ifm elevens
læring
11
Hvordan kan man gøre..…
• 1. Forudsig
og opstil et læseformål
Læseteknik: overblikslæsning/gennemse –aktiver
baggrundsviden
• 2.Spørg
stil spørgsmål, mens du læser til det læste –faktuelle og
diskuterende. Drag sammenligninger–relater det læste til
”teksten og mig”, ”teksten og andre tekster”, ”teksten og
verden”
Dan indre forestillingsbilleder/ visualiser-skab mentale billeder
– herunder grafiske tekststrukturmodeller
• 3.Opklar
tjek egen forståelse –giver teksten mening?
Herunder viden om ord/orddannelse. Bestemme
tekststrukturen
• 4.Opsummér
sammenfat de vigtigste ideer/elementer
• 5.Evaluér
Brudholm
12
Gratis på nettet…
13
UVM- info & ideer
•
•
•
•
•
Før læsning
sporer sig ind på tekstens emne ved at skimme overskrifter, fotos, grafik m.m.
aktiverer sin baggrundsviden
overvejer tekstens opbygning og forfatterens formål med at skrive teksten
fastsætter et læseformål.
• Under læsning
• følger med i, om han eller hun forstår indholdet godt nok ved for eksempel at stille
sig spørgsmål om tekstens indhold og forsøge at svare på dem
• lærer sig nye ords betydning
• fastholder det centrale ved at tage forskellige typer af notater.
• Efter læsning
• bearbejder stoffet ved at omformulere det. Måske laver læseren en grafisk
oversigt over indholdet, en opsummering, eller måske skriver læseren en ny tekst
om emnet
• evaluerer sin fremgangsmåde og udbyttet af læsningen.
http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/print.html
14
Simpelt skema
FØR
UNDER
EFTER
15
Kritiske spørgsmål…
• 40 – 20 – 40. Så lidt indlæring under læsningen/
undervisningen?
• Kan 40 -20- 40 bruges på både læsning og undervisning?
• Kan man tale om før, under, efter? Eller er
undervisingsbegrebet bredere?
Er en mere varieret, aktiverende undervisning svaret?
16
Aktiverende undervisning- eleven som
medskaber af undervisning
• CL
• Læringsstile
• Cirkulær tilgang og tænkning
• Synlige faglige mål
• Enegizerer
• Notatark
• Elevbårne elektroniske ordbøger
• Brug af billeder, videoer (evaluering, repetition,
‘læretekster’ fra virkeligheden)
17
John Hattie
• Interaktion mellem
lærer og elev
(relationer)
• Hyppig feedback
• Bevidstgørelse af
praksis
• Synlige læringsmål
(klasserumsledelse)
• +en mængde andre…
18
40 -20 – 40 ?
Ja, fordi…
• Forsimpling
• En begyndelse til
anderledes tænkning
•…
Nej, fordi…
• Forsimpling
• Skolens FPDG lægger
op til en anderledes
tilgang
•…
19
På hvilken måde kan du bruge 40 – 20 –
40- konceptet t?
Dobbeltcirkel med 2-3 skift á 3 min.
20
Efterlæsning!
21
Litteratur - links
• Brudholm, Merete: Læseforståelse - hvorfor og hvordan?,1. udgave alinea 2002 (2. rev. udgave
Akademisk Forlag primo 2011.
www.dlf.org/media/97586/merete-brudholm.pdf
• Læsning i fagene, uvm 2011
http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/laeseformaal.html
•
Gyldendal http://www.fagliglaesning.dk/Laes%20fagligt/De%20store%20fagboeger%20%20vejledning%20til%20opgaver.aspx
• Europas lande. dk
http://europaslande.dk/dan/temaer/Opslagstavlen/Kom%20godt%20i%20gang%20med%20faglig%20l%C3%A6s
ning/Sv%C3%A6r/
• Bliv klog
http://www.blivklog.dk/Metoder/Metoder-til-undervisning/Faglig-laesning.aspx
• Gråzonesprog og klar tale
http://www.brugforalleunge.dk/Materialer/Fastholdelseskaravanen-materialer
• Faber-Mulvad: Faglig læsning. Vejledning til faglærere på EUD, Dansklærerforeningens forlag
2010

similar documents