220312Taarnby-bil

Report
Forældresamarbejde
PUC Taarnby d. 22 marts 2012
[email protected]
Kl. 9.00
Velkomst
v/forvaltningschef Susanne Hammer-Jakobsen
og leder af PUC Hanne Birkum
Præsentation af dagens indhold
v/psykolog og konsulent Bente Lynge og v/tidligere skoleleder Jens Mose
Ca. 10.30
Om forældresamarbejde
Forandrede forældreroller og forventninger
Om sårbarheder i forældresamarbejdet
Gruppearbejde
Hvad lægger vi i begrebet anerkendelse?
Et kort indblik i tilknytningsteori og udviklingspsykologi
Kl. 12.00
Frokostbuffet på PUC, 2. sal
Forældresamarbejde videre…
Hvordan begrænser vi sårbarhederne? Præsentation af Klingemodellen
Medarbejdere og forældre – medarbejderen som leder af forældrene
Kommunikation, anerkendelse og rammesætning i forældresamarbejdet
Ca. 14.10 Gruppearbejde
Kl. 13.00
Om inklusion
Hvad skal forældrene lære
Forskellighed og fællesskab – 2 sider af samme sag
Forældresamarbejde i et inklusionsperspektiv
Kl. 15.00
Det fremadrettede arbejde i distrikterne
Kl. 15.45
Afslutning
Dagen vil veksle mellem oplæg, samtale og øvelser
[email protected]
Hvorfor forældresamarbejde
Ud at opdage
Tryg base
…sikker havn
Hjem og mærke…
[email protected]
Mennesket har brug for
at kunne være sig selv og være sammen
Børn lever i mellemrummet mellem de voksne
Den måde de voksne indgår i fællesskaber på
inspirerer børnene og de unge i deres fællesskaber
[email protected]
Jeg vil hellere have
vanskelige børn
end vanskelige forældre !!
Lise – lærer i 29 år.
[email protected]
Forældresamarbejdets historie (skolens)
1900
1950
1970
1980
1990
Pligt
Opbakning
Deltagelse
Bruger
Ansvar
Hanne Knudsen DPU
Lovgrundlaget
Virkeligheden - nye roller og forventninger.
Børnene
[email protected]
1900
1950
1970
1980
1990
Pligt
Opbakning
Deltagelse
Bruger
Ansvar
Sidemandsopgaver:
Tænk på de historiske dagsordner ovenfor.
Hvad handler jeres forældresamarbejde mest om?
Hvad lægger I vægt på?
[email protected]
Sårbarhed på begge sider
Forældrenes guld
Medarbejderens personlighed
Lederen midt i det hele
[email protected]
Gruppeopgave i områdegrupperne:
1. Snak to og to - 10 min.
Hvor er du stødt på sårbarhed, som du har taget dig af, hos forældre eller medarbejdere?
Hvordan blev du klar over sårbarheden?
Hvad gjorde du?
Hvordan gik det?
Del erfaringer med din partner
Hvilker erfaringer er vigtigst at bringe tilbage til hele gruppen.
(husk evt. tavshedspligt / anonymisering)
2. Nu hele gruppen - 20 min.
Lyt til parrene - og drøft :
Hvordan møder vi sårbarhed hos forældre og personale,
og hvad stiller vi op med den?
[email protected]
Axel Honneths tre anerkendelsesformer
1. Anerkendelsesform:
Den emotionelle anerkendelse
Kærlighed mellem familie og nære venner.
Ligeværdighed, fortrolighed, åbenhed og social støtte.
Grundlægger selvtillid - forudsætning for de andre anerkendelsesformer
2. Anerkendelsesform:
Anerkendelse som et lige medlem af samfundet
- lovsikret
Kunne realisere sig som selvstændigt handlende individ.
Oplevelsen af selvrespekt
3. Anerkendelsesform:
Sker i relationen til gruppen og fællesskabet
gennem deltagelse og positivt engagement i
fællesskabet.
Blive set og værdsat for sine evner, kvaliteter og
handlinger.
Værdsættelse af sig selv som medlem af fællesskabet
[email protected]
Anerkendelse –
at blive set hørt og forstået
- Spejler den anden - gør det samme som
- Regulerer følelser
- Give og modtage
- Skiftes – turtagning
- Fælles opmærksomhed og perspektiv
- Afgrænsning og tilpas frustration
- Forestillinger og intentionalitet
Skaber fælles mening, tilknytning og tryghed
Anerkendelse handler at blive forstået, ikke om at få ret
[email protected]
forestillinger og intentionalitet
c
c
c
[email protected]
Nye vinkler
-
[email protected]
nye indtryk
At blive værdsat for det, man er og gør
Værdsættelsen skaber retning
- i det sociale drev
- i livet
Passer til og afgrænser
V-i-dentitet
[email protected]
Vi går over broen, når vi anerkender
Vi sender over broen, når vi værdsætter
[email protected]
Sidemandsopgave:
Hvor støder du på anerkendelse og værdsættelse i arbejdet –
som noget du giver/viser andre, og som noget, du får fra andre.
På hvilke måder kan du lide at få anerkendelse og værdsættelse på?
[email protected]
Sundhed & trivsel
Begribelighed:
Oplevelse af forståelse og sammenhæng, som gør det
nemt at få nye indtryk til at passe ind i tidligere indtryk
Håndterbarhed: Oplevelse af god sammenhæng mellem de ressourcer,
man har til rådighed, og de udfordringer man møder
Meningsfuldhed: Involvering og engagement i livet.
Opleve at det, man beskæftiger sig med giver mening
Afgrænsning:
Evne til at vælge involvering til og fra?
I forældresamarbejdet?
[email protected]
Antonovsky
Begræns sårbarheden
hjernebarken
frontallapperne
Langsom og præcis
Skal vi være rigtig kloge, skal vi føle os godt tilpas
Anerkendelse øger tryghed og fleksibilitet
Quick and dirty
Føler vi os angrebet eller truet,
reagerer vi med flugt, angreb eller med at spille død
- sikrer overlevelse
det limbiske system
amygdala
[email protected]
Klingemodellen
Hvilke hjerner møder vi?
Dreiby,2007
[email protected]
Sidemandsopgave:
Hvad kan bringe de voksne hos jer på lille klinge, evt. eksempler –
Hvad hjælper til at får fat i frontallapperne igen, og hvordan forebygger vi
”quick and dirty”
[email protected]
Ideer til begrænsning af sårbarhed:
Mærk efter hvordan du har det
Nævn følelsen
Sænk tempoet - take a brake
Psyko-edukation:
Lær medarbejdere og forældrene klingemodellen
Forudsigelighed og rammesætning
Tag problemet hjem til dig selv
Anerkende - undersøge
Lytte og resumere
Sondre beskrivelse- tolkning
Undgå aldrig/altid og pas på men´erne
[email protected]
Medarbejderen LEDER
Målene for forældresamarbejdet
Mødets indhold og former
Anerkendelse i forældresamarbejdet
[email protected]
Kommunikation
Tilgængelighed
Direkthed
Fejlbarlighed
Undersøge, når ikke mening
Kend din krop !
Tag initiativet !
Sociale medier
[email protected]
Jeg sørger altid for at være ved garderoben om
morgenen
– det er dér forældrene kommer, så man kan møde
dem…
Laila – mangeårig leder af daginstitution
[email protected]
1. Snak to og to - 10 min.
Fortæl om en ansat, som du synes, er god til forældrene.
Hvad er det, den ansatte kan og gør - giv gerne konkrete eksempler?
Hvad tænker du er det vigtigste, dine medarbejdere kan/skal lære i
forældrearbejdet?
Beslut, hvad der er vigtigt at bringe videre til den store gruppe.
2. Nu hele gruppen - 20 min.
Lyt til smågruppernes overvejelser og drøft:
På hvilke områder af forældrearbejdet synes vi at være godt kørende,
og hvor har vi mest brug for udvikling?
[email protected]
Forældrene skal lære:
Barnet er afhængigt af fællesskaber
Mestring
Nærmeste udviklingszone
Spejling
Se mig som jeg er?
Drivkræfter
Idealer
Hvad kan jeg blive til?
Tønnesvang
Samhørighed
Vi-hed
[email protected]
Et godt forældresamarbejde
giver muligheder for at være en del af det fælles
Eksempler:
Hilse på andre børn og forældre
Legegrupper
Gå-busser
Fyraftensmøder fælles mad
Skole-hjemsamtaler i grupper
Alkohol og rygeaftaler
Alt er ikke nødvendigvis lystbetonet
[email protected]
Inklusion
Tilstedeværelse
Deltagelse
Udbytte
Eksklusion
I forældresamarbejdet:
• Gør tynde kontakter tykke
• Det handler ikke om at sige fra, men at sige til
• Hav nok gode kontakter til, at man kan bære den svære
• Husk, det er ofte svært at være forælder til et barn, der har det svært
• For nogle forældre minder det om deres egen barndom
• Hvordan går snakken…?
[email protected]
[email protected]

similar documents