Fra politisk beslutning til pædagogisk praksis - implementering

Report
Dansk ImplementeringsNetværk
Gå-hjem-møde d. 12.09.2013
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Fra politisk beslutning til
pædagogisk praksis
Implementering af inklusion i et
organisatorisk
læringsperspektiv
Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Dagens program
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Velkomst
Introduktion af projekt i Hjørring Kommune
Hvorfor kigge på implementering?
Hvad er implementering? Historisk og mod en
definition
Sociologiske perspektiver på implementering
Implementeringsmodeller
6 faktorer og 3 forudsætninger, der skal være tilstede
ved god implementering
Betragtninger og spørgsmål fra det kommunale
Hvad tager du med hjem?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Problemformulering
• Projektet fokuserer på at afdække grundlaget for,
hvad der kan fremme systematisk brug af
forskningsinformeret viden i den danske
folkeskole, rettet mod at faglig og social læring
optimeres for flere (inklusion).Projektet søger
specifikt at analysere, hvorledes
implementeringen af de skolepolitiske mål om
inklusion fungerer i praksis i Hjørring og redegøre
for ledelsens og lærerens roller i
implementeringen, samt en eventuel reel ændret
pædagogisk praksis.
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hvad er implementering?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hvor skal vi hen?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hvordan kommer vi derhen?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hvor er vi?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Implementeringshistoriens udvikling
1960’erne
1970’erne
1980’erne
1990’erne
2000’erne
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hvad er hvad?
Knowledge
Translation
Knowledge
Dissemination
Knowledge Exchange
Vidensspredning
Knowledge-doing Gap
Implementering
Knowledge
Mobilization
Vidensdeling
Videndeling
Knowledge Transfer
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Knowledge to Action (KTO)
Forskning
Viden når ud til
beslutningstagerniveau
Beslutning om at
omsætte viden til praksis
Planlægning og
arrangering
The 17 year
Odyssey
(Graham 2006)
Forandring
Integration
2-4 år (Fixsen et
al. 2005
Evaluering og tilpasning
Institionalisering
Vedligholdelse
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Eksempler på definitioner
• Implementering er de aktiviteter og
handlinger involveret i at integrere forskning,
innovation eller viden ind i
praksis.(Barwick:2005)
• ”The execution of the adopted decision, that
is, the innovation or the research is put into
practice. (Graham et al. 2006)
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hvad er implementering?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Implementering
• De handlinger, der gennemføres for at ændre en eksisterende praksis – fra
beslutningen er taget til daglig praksis er vedvarende ændret
(Implementeringsforskning om forebyggelse – en baggrundsrapport, 2010)
• A specified set of activities designed to put into practice an activity or
program of known dimensions.
(Fixsen et al. 2005: Implementation Research: A Synthesis of the Literature)
• Knowledge mobilization: mobilization captures the interactive, social
and gradual nature of the connection between research and practice and
makes it clear that this is not a one-way process. (Levin 2013)
• “Translation and applications of innovations, recommended practices, or
policies. A process of interaction between the setting of goals and actions
geared to achieving them”. (Green
• “The carrying out of policy or authoritative actions in support of policy
goals”. (Winter & Nielsen 2008)
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Generelt i definitionerne
• det handler om tiltag/handlinger af mere end
mindre systematisk karakter, som iværksættes
hen i mod at gennemføre noget planlagt.
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Teori
• Brug for en teori om implementering i
organisatorisk læringsperspektiv, der kan
rumme flere forskellige sociologiske
paradigmatiske grundantagelser.
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Perspektiver på implementering
•
•
•
•
•
Teknisk-rationelt perspektiv
Humanistisk perspektiv
Konflikt perspektiv
Et løst koblet perspektiv
Postmoderne perspektiv
Jf. Gherardi & Nicolini 2001 om organisatorisk læring
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Teknisk rationelt
Organisationsperspektiv
Implementering- og læringssyn
• Klare mål, stærk fokus på ledelsen som
kan forme virksomheden gennem mål
– middel er tænkning og strategier
• Problemløsning, effektivitet, konsensus
• Regler og specialisering
• Bl.a. Webers ”bureaukratimodel”
(1958) og Taylors ”Scientific
Model”(1916)
• Vægt på kodificeret eksplicit viden, der
kan overføres
• Reducere gab mellem organisationens
behov for viden og medarbejdernes
viden
• Viden er indlejret i rutiner, regler og
standardiserede procedurer
• Overføres via mesterlære og
reproduktion af rutiner
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Borum´s fire perspektiver på
organisationsændringer (1)
(Anja Overgaard Thomassen)
Teknisk-rationel ændringsstrategi
• Mennesket ses som rationelt og kalkulerende
• Organisationer ses som maskiner. Godt output sikres gennem hensigtsmæssig
strukturering af organisation og processer.
• Fokus på produktivitet, effektivitet og løsninger
• Produktivitet og effektivitet specificeres ud fra målsætninger
• Processer styres ved planlægning, kalkule og konsekvensberegninger – lineær
tankegang hvor forklaringer søges i årsags/virkningsforhold
• Fokus på det der ikke fungerer – redesign af strukturer, reparationer, udskiftning af
teknologi og personer
•
Et ændringsforløb indeholder ofte disse faser: (iterativ)
1) Problemerkendelse og problembeskrivelse
2) Diagnose
3) Strategiovervejelser og valg af strategi
4) Implementering
5) Evaluering/læreproces
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
19
Humanistisk
Organisationsperspektiv
Implementering- og læringssyn
• Åbne systemer – fokus er tilpasning
mellem menneske og organisation
• Deltagelse i fællesskab og fælles
værdier
• Kommunikation og tillid
• Udvikle fælles kultur og værdier
• Feedback processer i det sociale
fællesskab
• Kommunikation
• Undersøge og påvirke fejltænkning
(double loop)
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Borum´s fire perspektiver på
organisationsændringer (2a)
(Anja Overgaard Thomassen)
Humanistisk ændringsstrategi
1) Organisationsudviklingsstrategien
• Fokus er på fleksibilitet, motivation og processer – søger at
inddrage medarbejderne
• Organisationer er åbne sociale systemer – strukturen er
hierarkisk og differentieret (opdelt i afdelinger)
• Inddrage medarbejderne – især fokus på uformelle
strukturer, holdninger og følelser
• Ændringsagenter er ofte ledelsen eller eksterne konsulenter
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
21
Borum´s fire perspektiver på
organisationsændringer (2b)
(Anja Overgaard Thomassen)
2) Kulturel ændringsstrategi
•
Ændringer sker via påvirkning af kulturen: artefakter, værdier og
grundlæggende antagelser (Schein)
•
Organisationer er åbne sociale systemer – strukturen er hierarkisk og
differentieret (opdelt i afdelinger)
•
Inkrementel forandring af organisationskulturen via forandringer i
holdninger, værdier, historier, ritualer og adfærd – langsommelig proces
•
Ændringsagenter er primært ledere og konsulenter
•
Tager ikke på kursus, men forsøger at bygge ændringerne ind i
organisationen
•
Svært at kontrollere de tolkninger som medarbejderne laver af de nye
tiltag – og derfor svært at kontrollere, at organisationen udvikler sig i den
ønskede retning
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
22
Konflikt
Organisationsperspektiv
Implementering- og læringssyn
• Åbne systemer præget af konflikt og
dominansmønstre
• Interesser og dominansmønstre
• Forhandle mellem magtbaser
• Håndtering spændinger mellem det
formelle og det uformelle system
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Borum´s fire perspektiver på
organisationsændringer (3)
(Anja Overgaard Thomassen)
Politisk ændringsstrategi
• Stigende interesse for politisk ændringsstrategi – endnu ikke stor
legitimitet
• Mener at kontrol og magt er hvad der holder en organisation
sammen – forandringer implementeres gennem forhandling,
overtalelse og manipulation
• Svært at opnå tilslutning i organisationen hvis ledelsen bruger
denne strategi fordi det er overtalelse, magt og manipulation der
anvendes
• Metoderne der anvendes kan let lede til modstand og konflikter
• Italesættes ikke, at denne ændringsstrategi anvendes, idet
metoderne ikke er legitime – ikke velanset
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
24
Løst koblet
Organisationsperspektiv
Implementering- og læringssyn
• Løse kobling mellem personer, grupper
og hierakier
• Fokus på organisationsprocesser
• Symbolsk organisation
•
•
•
•
Deltagelse i praksisfællesskaber
Udfordre erfaringssystemer
Skabe variation
Udnytte læringssituationer og tvivl
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Borum´s fire perspektiver på
organisationsændringer (4)
(Anja Overgaard Thomassen)
Eksplorativ ændringsstrategi
• Står i opposition til perspektivet om, at organisationer er karakteriseret
ved faste strukturer, hvor det er muligt at planlægge og styre forandringer
• Organisationen er løst koblet ud fra den måde medarbejderne relaterer
sig til hinanden (lig netværksorganisering)
• Dynamisk syn på organisationer => fokus på medarbejdernes og
organisationens læring, involvering, kreativitet, innovations- og
udviklingsevne
• Organisationer er i højere grad underlagt tilfældigheder end styret af
intentionelle hensigter
• Lederne faciliterer forandringsprocessen – dikterer og leder den ikke
• Lederne skal skabe rammerne der understøtter medarbejdernes
kreativitets- og innovationsevne => medarbejderne der skaber
forandringerne – kan være svært at opgøre udbyttet af processen
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
26
Postmoderne
Organisationsperspektiv
Implementering og læring
•
•
•
•
• Dekonstruktion af organisationens
kulturelle og historiske grundlag
• Afdækker diskurser
• Dekonstruktion af ”store fortællinger
magtbaser og videnskabelig dominans
• Konstruktion af nye fortællinger
Organisation ses som lukkede
Organisationer er magtdiskurser
Organisationer som fortællinger
Giddens, Focault m.fl.
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Integrativ tilgang
Ellström 2001
• De forskellige perspektiver ses som
komplimentære
• Det rationelle bidrager til at der tilpasning til
rutiner – fra vidensbaseret/kognitivt niveau til
rutiniseret handlingsniveau (Produktionslogik)
• En udviklingsorienteret organisationslogik
overfor tilpasningsorienterede
- Gennem refleksive processer og kritisk analyse
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
De fem implementeringsniveauer
•Politiske
•Forvaltnings
•Organisationsledelses
•Street-level
•Target-group
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Den integrative
implementeringsmodel
Winter 2005
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Positivt outcome
Evaluering af “performance”
(Fidelity)
Coaching
System
interventioner
Faciliterende
administration
Træning
Beslutningsstøtte
data system
Rekruttering
Ledelse
© Fixsen & Blase, 2008
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Grundlæggende forudsætninger for
god implementering
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Grundlæggende forudsætninger for
god implementering
Motiverende
politisk klima
Lovmæssige- og
socioøkonomiske
faktorer
God ledelse
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Faktorer der skal være tilstede ved god
implementering
Forståelse
Kapacitet
Vilje
Refleksivitet
Dialog/Kom
munikation
Tid og
Timing
• Viden om og
forståelse
for (af)
konsekvenser af det
som implementeres
• Organisatori
ske,
finansielle
og
uddannelses
mæssige
ressourcer
og
kompetencer
• Holdningsmæssig
match
mellem
politiske
beslutninger
& aktør vilje
til
gennemførel
se
• Ejerskab ,
motivation
og forståelse
gennem
refleksion
• Ejerskab,
motivation
og forståelse
gennem
fælles sprog
• Realistisk
tidsmæssige
strategier for
implementer
ingen
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Kompetenceudvikling
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Udfordringer og muligheder
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Dataindsamling
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Opsamling
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hvad tager du med herfra?
• Tre ting du vil huske fra i dag
• Er der inspiration til veje, du vil gå i
nærværende projekter?
• Spørgsmål du vil have afklaret
• Send sms eller mail til dig selv med disse
tanker – eller konkret i din kalender
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk

similar documents