STADION ALLÉ 43A * DK-8000 ÅRHUS C. TLF. 86 11 21 77 * E

Report
STADION ALLÉ 43A  DK-8000 ÅRHUS C.
TLF. 41 23 21 77  E-POST: [email protected]
REVISOR H.D. & B.A.
Dansk Journalistforbund
Styr på forskudsopgørelse og selvangivelse
17. marts 2014
Gl. Strand 46, København
Materialesamling om
”Skat og hvordan man opgiver den”
Udarbejdet© af Jens Thoft.
1
Indhold
• 10 ting, som skattefar ikke ved. Og om restskat. kl.13.00
• Nye ting i selvangivelsen. Låste felter. Kl.13.15
• Fordele og ulemper ved lønmodtager/selvstændig. Kl.
13.40
• Stor forskel i skattebetalingen. Kl. 13.50. Pause 10 min.
• Lønmodtagernes selvangivelser og fradrag. Kl. 14.10
• ”Gode” og ”dårlige” bilag som skal gemmes. Kl. 16.00
(pause ca. 10 min kl.. 15.00)
• Honorarmodtagere. Kl. 16.10
• Erhvervsdrivende: bogføring og mindstekrav til regnskab,
herunder opbevaring af bilag. Kl. 16.30
• Erhvervsdrivendes selvangivelser og fradrag. Kl. 17.00
• 3 modeller for bil-fradrag. Kl. 17.15 kl. 17.30 slutter vi.
• Appendiks med skemaer
2
10 ting skattefar ikke ved
1.
2.
3.
4.
Private renter. Husk cpr. nr. eller CVR nr.
Hustrubidrag eller børnebidrag. Til børn minus 1712 kr.
Befordringsfradrag – gennemgås senere
Provisioner og låneomkostninger for lån under 2 år samt
garantiprovisioner . Renter hvor der er mere end to skyldnere.
5. Tillægsfradrag 113,75 pr døgn hvis man under rejse kun får betalt
faktiske udgifter. Får man diæter eller statens takst er der intet
tillægsfradrag.
6. Provisioner til vikarbureauer som skaffer dig arbejde
7. Håndværkerfradrag. Kun arbejdsløn angives uden moms
8. Tab på rejseselskabers konkurs eller udlån efter 27/1 2010.
9. Indskud på etableringskonto eller iværksætteropsparing
10. Fremleje: Bundfradrag på 24.000 eller 1,33% af ejdendomsværdien.
3
Har du restskat
•
•
•
•
•
•
Betaler man senest 30/12 før indkomstsåret udløber, er
der ingen renter.
Betaler man mellem 1/1 og 1/7 betaler man dag til dag
renter med 3%, jo senere du betaler jo flere renter løber
på.
Betaler man efter 1/7 påløber 5%
Er restskatten under 18.300 indregnes den i 2015 skatten.
Er restskatten over 18.300 opkræves det beløb der er over
18.300 i tre rater 20/8, 20/9 og 20/10.
Godt råd: Betal restskatten hurtigst muligt, hvis du kan.
4
Datoer til selvangivelse for
personer
5
Digital indberetningspligt for
personer
6
Feltlåsning – autoagter, også for
de selvstændige
7
Feltlåsning – autoagter, også for
de selvstændige
8
Feltlåsning – autoagter, også for
de selvstændige
9
Feltlåsning – autoagter, også for
selvstændige
10
Fradrag for underholdsbidrag og
private renteudgifter
11
Hvornår er man lønmodtager?
• Arbejder for en arbejdsgivers
regning.
• Opsigelse, feriepenge og ATP.
• Løn på baggrund af en tidsfaktor.
• Udgifter betales af arbejdsgiver.
12
Hvornår er man selvstændig?
• Arbejder for egen regning og risiko
• Har eget udstyr og materialer.
• Annoncerer, har ”prale”-hjemmeside.
• Moms/lønsumsafgiftsregistreret.
• Du skal på kort sigt have overskud.
• Betaler B-skat og skriver faktura.
Googler du ”enkeltmandsvirksomheder og skat” får du en udmærket
gennemgang fra BDO Revision som første hit.
13
Find ud af hvad du er
NEJ
Risikerer du at tabe penge?
Er du ansat?
I afsnittet ”Hvornår er man
lønmodtager?” side 4 kan du
se hvilke betingelser, der skal
være opfyldt, for at du er
ansat.
Driver du virksomheden seriøst
(gælder også ”bibeskæftigelse”):
I afsnittet ”Hvornår er man
selvstændig” side 5 kan du se hvilke
betingelser, der skal være opfyldt for at
drive virksomheden seriøst.
NEJ
JA
JA
NEJ
Giver virksomheden overskud, eller har
den udsigt til at gøre det på kort sigt?
NEJ
Du er
lønmodtager.
Du er honorarmodtager.
JA
Din virksomhed er ikke
erhvervsmæssig. Nul fradrag for
underskud. Men A-kassen
opfatter dig som selvstændig.
JA
Din virksomhed er
erhvervsmæssig.
Du er selvstændig.
14
Fordele og ulemper for lønmodtagere
De største fordele:
• Man bevarer retten til understøttelse.
• Bedre social sikring ved sygdom, barsel og orlov.
• Arbejdsgiveren klarer skatten.
De største ulemper:
• Fradragene har en lavere skatteværdi (56,2%
mod 31,6% i skatterabat i en gennemsnits-kommune
- rabatten falder til 25,6 % i 2020). De første 5.500
er uden fradrag i 2013. Næste år er det 5.600.
• Kørselsfradraget har en meget lav skatteværdi.
• Lettere bøvl med skattefar.
15
Fordele og ulemper for selvstændige
De største fordele:
• Højere skatteværdi for fradrag.
• Lettere at få fradrag.
• Kørselsfradraget er meget højere.
• Alle driftsudgifterne giver fradrag
også de første 5.500 (2013) 5.600 (2014).
De største ulemper:
• Nul supplerende understøttelse.
• Dårlig social sikring.
• Går kunden fallit hjælper LG ikke.
16
Eksempel
Forestiller man sig en freelancer med en indtægt på 550.000kr. og driftsudgifter på 90.000kr. er skatteberegningen i Århus kommune med kirkeskat:
Selvstændig i år
2013
2014
AmB
36.800
36.800
Alm skat
134.495 133.134
I alt
171.295 169.934
Lønmodt. Århus
2013
2012
AmB
44.000
44.000
Alm skat
151.212 146.842
I alt
195.212 190.842
Forskel
23.917 20.908
For i 2013 at have 23.917 kr. i
hånden, skal man faktisk tjene ca.
54.605 kr. ekstra, hvis man er
højtlønnet.
Og lønmodtageren får aldrig
godkendt drifts-udgifter på
90.000kr. eller over 16% af
indtægten!
I 2014 er forskellen lidt mindre,
fordi topskattegrænsen hæves.
17
Lønmodtagerens selvangivelse - indtægter
• Tjek hver indtægtsart. Du er forpligtet hertil. Du kan få
skattefars oplysninger på: www.skat.dk
(Klik ind på ”Borger og log på” og brug cpr.nr. og Nem ID/kontrolkode. Klik
på ”Skatteoplysninger”. Klik udskriv. Det kontrollerer du, hvorefter du klikker
på ”ret årsopgørelsen”.
• Husk at medtage ikke oplyste indtægter. De medtages i
rubrik 15. Ofte er de ikke med, fordi arbejdsgiveren er et
smøl. Løn og honorarer er nu ”låste felter”. Man kan
derfor ikke rette beløbet. I stedet bruges rubrik 15.
• Uoplyste indtægter betyder at selvangivelsens fradrag får
større troværdighed.
• Barselsfonden, (P.F. og) Freelancegruppen. (875 kr/uge).
• Biblioteksafgift har en særlig rubrik (nr. 17), så undgår
man at betale AmB heraf.
18
Lønmodtagerens selvangivelse - udgifter
Der er fradrag for: Nødvendige udgifter der medgår til at
sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten. Er du i tvivl så
overvej, om du kunne få en arbejdsgiver til at refundere.
Et godt bilag er forudsætningen for fradrag:
• Der skal være dato og årstal.
• Det skal fremgå, hvem leverandøren er.
• Det skal fremgå, hvilke varer der er købt.
• Der skal stå køberens navn på fakturaen.
• Der skal stå, om varen er betalt eller leveret på kredit.
• Leverandørens CVR/SE-nr. skal fremgå.
• Bilag/regnskabsmaterialer skal opbevares i 5 år.
• Indtil køb på 3.000 er en kassebon OK
19
Lønmodtagerens selvangivelse - udgifter
Befordring mellem hjem og arbejde:
• Første 24 km intet fradrag.
• I 2013 er taksten 2,13 kr/km. For de næste 96 km. I 2014
falder taksten til 2,10.
• Kørsel ud over de 120 km. er til halv takst – altså i 2013
1,07 kr/km. (2014: 1,05 kr/km).
• Særregel for udkantskommuner og kørsel over 120 km.
dagligt. Alle km er til høj takst på 2.13/2,10 kr/km.
Hvilke kommuner er det: Google: Udkantskommune befordringsfradrag. 1. hit har listen!
20
Lønmodtagerens selvangivelse - udgifter
• Arbejdsværelse.
Fradrag: Lejebolig: Andel af husleje, vand, lys og varme. Ejerbolig:
fritagelse for andel af ejendomsværdiskat (den erhvervsmæssige
procent anføres i ”Bilag vedr. Ejendomsværdiskat” punkt 203 med 2
decimaler). Der er også fradrag for ejendomsskat, men kun hvis den
erhvervsmæssige andel er over 10%. Der er fradrag for andel af vand,
lys og varme. Bruges det 1%privat og 99% erhverv er det ikke
fradrag! Kunne det være brugt privat, er der heller ikke fradrag. Se
Skemaet side 42. Brug rubrik 203 og 205.
• Bureau-afgift – kontorfællesskab.
Pas på A-kassen.
• Aviser og fagblade.
Fradrag: Beror på konkret vurdering. Aldrig fradrag for første avis.
21
Lønmodtagerens selvangivelse - udgifter
• Udklip.
• Fri telefon og internet m.v.:
•
Beskattes i 2013 med 2.500 årligt incl. fastnet, egen mobil og internetforbindelse.
Bruges computeren erhvervsmæssigt er privat brug heraf med i de 2.500. Konens
og børnenes mobiler og Pcer, kan ikke fratrækkes. I 2014 er satsen kr. 2.600.
• Kontorartikler, porto og fragt.
• PC, fax, skrivebord, reoler og andet udstyr.
Evt. med indgangsværdi. Evt. privat andel, hvis brugt privat
Der kan være delvis/fuldt fradrag for inventar, selvom der ikke er fradrag for
værelset. Bruges værelset 1% privat, er der fradrag for NUL% som arbejds-værelse.
Bruges 50% af skrivebordet erhvervsmæssigt er der fradrag for 50%. Man ser bort
fra ubetydelig anvendelse begge veje.
22
Lønmodtagerens selvangivelse - udgifter
• Faglige kurser.
Kun fradrag for ajourføring af allerede erhvervet viden.
”Ajourføring” fortolkes i dag ret bredt – når bare vi er indenfor
samme uddannelse.
• Afskrivning - driftsmidler 25%.
Grænsen i 2013 er 12.300 kr. I 2014 er den 12.600
Momspligtige 12.300kr. + moms. Momsfrie 12.300kr. inkl..
moms. Under 12.300 kr. kan anskaffelsen fratrækkes straks.
Fabriksnye driftsmidler, der er anskaffet i perioden 30/5 2012
til 31/12 2013 kan medregnes med 115% i
afskrivningssaldoen. Koster den helt store - og fabriksnye computer 15.000 indgår den i afskrivningen med 17.250
(15.000+15%). De små driftsmidler under 12.300 får ikke
tillæg.
23
Lønmodtagerens selvangivelse – udgifter :
• Rejser.
I 2013 er fradraget for kost og logi max. 25.000 pr. år. I
2014 er det 25.500 (Polak-reglen). Betaler arbejdsgiveren,
er der ingen begrænsning. Lønm. bør altid sikre sig
rejseref. på kr. 3,82 pr. km. i 2013. I 2014 er satsen 3,73.
Fradrag for overnatningsdøgn er 455,- .til mad mv. og
195,- til logi i 2013. Eller dokumenterede udgifter. I 2014
er taksten 464,- og 199,- Reportage-rejser for egen
regning betyder, at man er selvstændig. Kørsel indgår ikke
i grænsen på 25.000. Refunderer arbejdsgiveren kun efter
bilag er der et tillægsfra-drag ved rejser over 24 timer på
4,74 pr. time i 3013 og 4,83 i 2014.
24
Honorarmodtagere
Se vejledning ”Selvstændigt erhvervsdrivende også i skattemæssig
forstand”. Googler du denne tekst med gåseøjne popper vejledningen
op som nr. 1. Klik på ”Honorarmodtager” til venstre lidt nede.
Det er en gruppe, der:
• Ikke har nogen selvstændig økonomisk risiko
• Som arbejder fortrinsvis for opdraggiverens
regning.
• Som ikke har noget ansættelsesforhold.
• Honoraret er typisk aftalt på forhånd eller i form af
en timetakst.
• Der er typisk tale om ”nebengeshäft”.
25
Honorarmodtagere
Fradrag:
• Transportudgifter opgøres efter samme regler
som selvstændige.
• Andre udgifter i forbindelse med arbejdet
opgøres efter de fælles regler der gælder for
lønmodtagere og selvstændige.
• Honorarmodtagere har fradrag fra første
krone.
• Fradraget anføres som fradrag i den
personlige indkomst (rubrik 29).
26
Honorarmodtagere
Forskel i forhold til selvstændige:
• Der betales arbejdsmarkedsbidrag af den
fulde honorarindtægt.
• Man kan ikke benytte virksomheds- eller
kapital-afkastordningen
• Der er ikke bogføringspligt, men man har
alligevel pligt til at holde styr på sine indtægter,
så de alle kommer med i selvangivelsen.
• Indtægterne anføres i rubrik 12 eller 15
• Udgifterne anføres i rubrik 29. Man slipper for
at de første kr. 5.500 /5.600 ikke kan
fratrækkes som hos lønmodtagere.
27
Selvstændiges selvangivelse
Regnskab:
• Bogføringspligt med regelmæssig registrering. Pligt til at
afstemme firmaets penge-konti.
• Opret en firmakonto til firmaets indtægter og udgifter. Det
forenkler bogføringen.
• Fakturaer skal være fortløbende nummereret og forsynet
med CVR-nr. eller cpr.nr. Er der pålagt moms skal momsgrundlag fremgå samt: ”Incl. eller +25% dansk moms”.
• Transaktionsspor (ikke regneark). Rettelser skal kunne ses.
Brug bogføringsprogram. F.eks. summa summarum på www.stoneware.dk
Det koster mellem 1.224 og 2.725 + moms. Kursus koster 1.325 + moms.
28
Selvstændiges selvangivelse
Regnskab:
• Debitorer og kreditorer skal medtages.
Igangværende arbejder medtages normalt ikke.
• Formue og privatforbrugsopgørelse?
• Godt råd: Brug professionel bistand.
Revisoren er fradragsberettiget. (Lønmodtagere
kan ikke fratrække revisoren, men efter at al
kontrol er væk, fratrækkes beløbet ofte.).
29
Selvstændiges fradrag
• Der er fradrag for udgifter der medgår til at erhverve,
sikre og vedligeholde indkomsten.
• Udgifter til honorarer til kollegaer (uden moms) skal
lønangives. Det indberettes til ”Letløn” senest d. 10. i
den efterfølgende måned.
• Annoncer og reklame.
• Gaver og repræsentation. Kun 25 % fradrag.
• Inventar og driftsmidler. Se planche 23.
30
Selvstændiges fradrag
• Rejseudgifter ud over 24 timer. Under 24 timer kun fradrag efter
bilag.
Logi 195,- Kost 18,95 kr/time (2013-takst) eller dok. udg. I 2014 er
taksten 19,33 kr./time - og logi 199,- Bruges standard-takster, er
fradraget begrænset til 25.000 i 2013 og 25.500 i 2014. Intet loft hvis
fradrag sker efter bilag. Dette gælder ikke for lønmodtagere. Her er
loftet på 25.000 absolut. Men betaler arbejdsgiveren, er der intet loft.
Refunderer arbejdsgiveren kun efter bilag er der et tillægsfra-drag ved
rejser over 24 timer på 4,74 pr. time i 3013 og 4,83 i 2014.
• Faglige kurser.
Kun ajourføring af allerede erhvervet viden, ikke ny viden. Dit
Forbund arbejder ihærdigt på at udvide fradraget p.g.a.
vidensamfundet og kravet om ”omstillingsparathed”. Forståelsen hos
skattefar er stigende.
31
Selvstændiges fradrag
• Kontorartikler, ringbind og porto.
• Telefon internet mv.
2013regler: Den private andel er 2.500 for adgang til PC,
telefon, mobil og internet. Bruges PC’en erhvervsmæssigt,
er der fuldt fradrag herfor. Konens og børnenes telefoner,
Ipads og PC’er er private og uden fradrag. I 2014 er satsen
2.600,• Bureauafgift.
• Sundhedsfaglige behandlinger.
Ikke medicin, tandlæge og ”healere”. Kiropraktorer, der
attesterer, at det er sundhedsfaglig behandling, er OK. Har
man ansatte, gælder det også dem. Misbrugsafvænning og
fysioterapeut er OK med lægehenvisning.
32
Selvstændiges fradrag
• Kontor i hjemmet.
Se reglerne planche 15 under arbejdsværelse. Identisk med
lønmodtagere. Brug skema side 41 og rubrik 203 og 205.
• Regelsættet er ret fælles for lønmodtagerne og de
selvstændige, men lønmodtagerne har det bare meget
sværere!
• Indtægter fra Bibliotekstilsynet.
Der er særregler for biblioteksafgifter. Mit råd er fortsat, at du holder
Biblioteksafgift m.v. uden for virksomhed. Er biblioteksafgiften med i
virksomhed, skal den anføres i rubrik 133 også, så slipper man for at
betale arbejdsmarkedsbidrag heraf – men det sikres også ved at holde
beløbene i rubrik 17 hvor de er indberettet, og så er det ikke bare
biblioteksafgiften, man slipper for at betale AmB af. For ofte
indberettes forskellige former for royalty fejlagtigt også her.
33
3 modeller for bilfradrag for selvstændige
• Statens takst er 3,82 i 2013. Taksten reguleres normalt
hvert år den 1. januar. I 2014 falder den til 3,73
• Faktiske udgifter.
• Virksomhedsordningens beskatning er 25 % af nypris de
første 3 år - dog mindst 40.000 kr. Hertil kommer 1½ gang
af den faktiske udgift til ”ejer-afgift” eller ”vægtafgift”, der
er betalt af virksomheden. Efter 36 ndr, falder taksten til
75% af nyprisen eller 100% af brugtprisen ved nyanskaffelse af bilen efter 3 år fra første indregistrering.
34
Faktiske udgifter
Brugt bil købt for 100.000 kr. Kørsel i alt: 15.000 km/år.
Afskrivning
Benzin
Værksted og vask
Vægtafg. og forsikring
I alt
Pris pr. kørt km.
År 1 kr.
25.000
År 2 kr.
18.750
År 3 kr.
14.063
15.000
8.000
10.000
58.000
3.87
15.000
10.000
10.000
53.750
3.58
15.000
13.000
10.000
52.063
3.47
4.21
3.94
Koster bilen 150.000 kr. er prisen:
Pris pr. kørt km.
4.70
35
Faktiske udgifter til bil-fradrag bruges især
• Dyr bil
• Få km.
Jo dyrere bil, jo færre km. der køres pr. år og jo oftere bilen udskiftes,
jo bedre er det at bruge faktiske udgifter. Kører man privat og
erhvervsmæssigt 10 -15.000 km i en billig bil, er statens takster som
regel de bedste – og kræver færrest bilag. Men husk altid at føre
kørselsbog når du kører arbejdsmæssigt med angivelse af km stand
ved start og slut, hvor du har været og i hvilken anledning.
• Skift af princip
Man kan skifte princip 1 gang pr. bil. Altså bruge faktiske udgifter,
mens afskrivningerne er store og statens takster i resten af bilens
levetid. Ved køb af ny bil kan man igen frit vælge.
36
Hvornår skal der afgives regnskabstal på selvangivelsens
bagside og hvornår ikke – kun for selvstændige
Ingen tal på bagsiden af selvangivelsen hvis:
• Salget er under 300.000kr. Regnskabet skal ikke indsendes til
skattefar.
• Ejerstrukturen er kompliceret – regnskab skal indsendes.
• Salget er over 25 mio. kr. – regnskabet skal indsendes.
Tal på selvangivelsens bagside hvis:
• Salget mellem 300.000 kr. og 25 mio. kr. – regnskabet skal ikke
indsendes.
37
38
39
40
41
Har du kontor i boligen?
42
43
44
45
46

similar documents