Gebelik-Böbrek - Nefroloji Bilim Dalı

Report
KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (KBH)
SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ
(SDBY)
DİYALİZ
TRANSPLANTASYON
 Hasta
sağkalımında avantaj1,2
 Üremik komplikasyonlardan
korunma3
 Yaşam kalitesini iyileştirme3
 Maliyet açısından avantaj4,5
1RA
Wolfe ve ark. N Engl J Med 1999;341:1725– 30
2GC Oniscu ve ark. J Am Soc Nephrol 2005;16:1859-65
3P Rebollo ve ark. Clin Transplant 2000;14:199-207
4USRDS 2002 yıllık veri raporu
5Erek E, Nephrol Dial Transplant 2002







Vasküler cerrahi tekniklerin geliştirilmesi
İnsandan insana ilk böbrek transplantasyon
denemesi (1936)
Başarısız denemelerin devamı
İmmun reaksiyonun fark edilmesi
İlk başarılı böbrek transplantasyonu (1954)
Steroid ve Azatioprinin keşfi
Siklosporinin kullanıma girmesi (1984)
Diğer immunsupressifler (poliklonal-monoklonal
antikorlar, takrolimus, MMF, sirolimus...)
Dr. Joseph E. Murray
Yetersiz transplantasyon sayısı ve uzayan bekleme
listeleri
 Hasta sağkalımı
Greft sağkalımı
› Kardiyovasküler hastalık >Fonksiyonel greftle ölümler
› Maligniteler
>Kr.allogreft disfonksiyonu
› İnfeksiyonlar
 İmmunsupresyonun bireyselleştirilmesi
(Erken ve geç dönem)
 İmmun monitorizasyon (non-invaziv)
 İmmuntoleransın sağlanması
 Maliyet
 Mevzuat ve uygulamalar

UNOS / OPTN
Deceased donor kidney programme in the UK, 1 April 2001 - 31 March 2011
Number of donors, transplants and patients on the active transplant list at 31 March
8000
7000
6980
7190
7183
6871
6481
6000
Number
5863
5425
5000
4970
5020
Donors
Transplants
Transplant list
5074
4000
3000
2000
1313
1000
705
1399
743
1388
734
1308
712
1440
1326
765
722
1453
789
1570
859
1657
931
1667
957
0
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
Year
Source: Transplant activity in the UK, 2010-2011, NHS Blood and Transplant
2008-2009
2009-2010
2010-2011
p<0.001
CREDIT: Türkiye KBH Prevalans Araştırması
ABD - 2002
TÜRKİYE - 2009
GFH
EVRE 5
<15 ml/dk/1.73 m2
300.000 hasta
69.815 (% 0.15)
GFH
EVRE 4
15-29 ml/dk/1.73 m2
400.000 hasta
125.667 (% 0.27)
GFH
EVRE 3
30-59 ml/dk/1.73 m2
7.600.000 hasta
2.173.577 (% 4.67)
GFH
EVRE 2
60-89 ml/dk/1.73 m2
5.300.000 hasta
2.396.985 (% 5.15)
GFH
EVRE 1
>90 ml/dk/1.73 m2
5.900.000 hasta
2.527.307 (% 5.43)
Türk Nefroloji Derneği Böbrek Kayıt Sistemi Verileri
Türk Nefroloji Derneği Böbrek Kayıt Sistemi Verileri
120000
Hasta sayısı
100000
80000
60000
40000
Yıllar

SDBY hasta sayısı >60000

2016 da > 100000

Sağlık bütçesinin >% 20

3 milyar dolar ve fazlası
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
2002
20000
%8
NÜFUS
%66
%0,02
%31
%26
%69
WHO’ya üye ülkelerin 2010 yılı canlı + kadavra vericiden böbrek nakilleri
Am J Kidney Dis. 2012;59(3):319-324

CANLIDAN
 AKRABA
 AKRABA DIŞI
KADAVRADAN
 KALP ATIMI+
 KALP ATIMI-
•Sağkalım analiz sonuçlarının daha iyi olması
•Bekleme listesinde önüne geçilemeyen hızlı artış
•Donör değişim uygulamaları (ABO uyumsuzluğu, LCM+)
•Laparoskopik donör nefrektomi seçeneği
Gelişmiş ülkelerde de canlıdan (akraba ve akraba dışı)
transplantasyon sıklığında artışa yol açmıştır
UNOS OPTN
Deceased donor kidney programme in the UK, 1 April 2001 - 31 March 2011
Number of donors, transplants and patients on the active transplant list at 31 March
8000
7000
6980
7190
7183
6871
6481
6000
Number
5863
5425
5000
4970
5020
Donors
Transplants
Transplant list
5074
4000
3000
2000
1313
1000
705
1399
743
1388
734
1308
712
1440
1326
765
722
1453
789
1570
859
1657
931
1667
957
0
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
Year
Source: Transplant activity in the UK, 2010-2011, NHS Blood and Transplant
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Number of deceased and living donors in the UK, 1 April 2001 - 31 March 2011
1100
1062
DBD donors
DCD donors
Living donors
1000
1045
961
900
858
800
716
703
Number
702
697
700
664
637
634
599
600
624
397
386
400
611
637
485
472
500
609
373
335
288
300
200
200
159
127
100
42
61
73
87
2002-2003
2003-2004
2004-2005
0
2001-2002
2005-2006 2006-2007
Year
2007-2008
Source: Transplant activity in the UK, 2010-2011, NHS Blood and Transplant
2008-2009
2009-2010
2010-2011
TC Sağlık Bakanlığı Verisi
TC Sağlık Bakanlığı Verisi
Kaynak: Hollanda Veri Sistemi
Post-registration outcome for 2666 new adult kidney only registrations made in the UK,
1 April 2005 - 31 March 2006
100
2
1
7
9
6
90
9
80
17
Percentage
70
60
40
Died
Removed
Still waiting
Transplanted
73
50
40
65
30
47
20
10
24
0
1 year
3 years
5 years
Year
Source: Transplant activity in the UK, 2010-2011, NHS Blood and Transplant
 >60’ın
üzerinde transplantasyon merkezi
 2011 yılında 2882 böbrek transplantasyonu
 En az 20 merkezde böbrek nakli sayısı <20
 7 merkezde böbrek nakli sayısı >100
Transplantasyon için bekleyen hasta sayımız
artıyor
 Hastalarımızın listelenme oranı %50
 Organ bağış ve kadavra vericiden
transplantasyon sayıları artmakla birlikte
ihtiyacı karşılamaktan uzak görünüyor


Bireysel ve toplumsal nedenler
› Güvensizlik
› Önyargılar
› İnançlar
› Aile
› Korkular
› Bilgisizlik

Sistem
› Sağlık Bakanlığı, Hastaneler, Koordinatörler,
Eğitim Kurumları, Medya……
SAĞLIK OTORİTESİ
HASTA
ve
AİLESİ
TRANSPLANTASYON
EKİBİ
YÖNLENDİRİCİ
•DİYALİZ MERKEZİ
•NEFROLOG
Nefrolog
Cerrah
İmmunolog
Koordinatör
Sosyal hizmet
uzmanı
Diyetisyen
Diğerleri
ANZDATA Raporu, 2008.
Greft Sağkalımı (1.kadavra transplantasyonu sonrası)
ANZDATA Raporu, 2010
Greft Sağkalımı (Canlıdan 1.transplantasyon sonrası)
ANZDATA Raporu, 2010
Greft Kaybı Nedenleri
ANZDATA Raporu
Hasta sağkalımı, genel populasyona
göre yeterince iyi değildir
 Fonksiyonel greft ile hasta ölümleri ve
kronik allogreft disfonksiyonu en önemli
greft kaybı nedenleridir
 Uzun dönem greft sağkalımında
yetersizlik, günümüzde organ
transplantasyonunun önündeki en ciddi
medikal sorunlardan biridir


Analizlerin güncellenmesi gerekiyor
Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi
EK: 7 KADAVRADAN BÖBREK DAĞITIMI PUANLAMA TABLOSU
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
PUAN
Doku Uyumu
Tam uyum (2A 2B 2DR uyumu)
durumunda şarta bağlı olmaksızın
alıcının olduğu yere gider
Tam uyum dışındaki durumlarda
uyumlu her DR antijeni için 150, B
antijeni için 50, A antijeni için 5
puan verilir.
Vericinin çıktığı bölge
1000
Vericinin çıktığı merkez
250
Alıcı yaş grubu
11
yaş altı
Doku uyumu puanı X
2.5
12-17
yaş
Doku uyumu puanı X
1.5
Doku uyumu puanı X
1
18 yaş ve üzeri
Diyalize girme süresi
Her ay için 3 puan
Sık görülmeyen HLA’ları taşıyan hastalar için dezavantajlı bir
uygulama olabilir.
Aşırı duyarlılaşmış hastalara ait bir değerlendirme yok.
Canlı vericisiyle +XM testi olan yüksek
sensitize hastalar
 ABO uyumsuzluğu olan alıcı-vericiler için
başvurulabilir

Current Opinion in Immunology 2009, 21:569–572

Biyoloji Yaklaşım
› Kabul edilebilir MM
programı
› Donör değişim
programları
› Proxy donation
• Farmakolojik Yaklaşım
DESENSİTİZASYON
– Yüksek doz IV Ig
– Plazmaferez
– Plazmaferez+düşük doz
IV Ig veya Rituximab
– Yeni Ajanlar
(Bortezomib, C5
antikoru...)
4.5.2. Organ, Doku ve Kök Hücre Nakli Tedavileri
 4.5.2.A- Organ nakli
....(6) Herhangi bir diyaliz yöntemiyle tedavisinin
mümkün olmadığı (damar yolu girişi olmayan,
periton diyalizi uygulanamayan vb.) Kurumla
sözleşmeli üçüncü basamak sağlık kurumları sağlık
kurulu raporu ile belgelenen hastalar hariç olmak
üzere, ABO kan grubu uyumsuz böbrek nakline
ilişkin giderler Kurumca karşılanmaz. ABO uyumsuz
böbrek nakli yapılacak hastalara uygulanacak
aferez işlemi ve bu işlemde kullanılacak tıbbi
malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılamaz.

NELER YAPMALIYIZ? YAPABİLİRİZ?
Global olarak transplantasyon uygulamaları
geliştirilmeli, tüm bileşenler birlikte çalışmalı
 Etik kurallar her zaman gözetilmeli
 Kadavra bağışı ve kadavradan
transplantasyon sayıları arttırılmalı
 Canlı donör kullanımı arttırılmalı
 Kardiyak ölüm sonrası bağış uygulamaları
başlatılabilir
 Organ resussitasyon girişimleri
 Xenotransplantasyon

NELER YAPMALIYIZ? YAPABİLİRİZ?
Alıcı ve vericilerin izlendiği merkezi veri kayıt
sistemi oluşturulmalı
 XM+ hastalar ve ABO uyumsuz vericisi olan
hastalarda ülkemiz koşullarında öncelikle merkezi
“donör değişim programları” başlatılabilir
 Bekleme listelerindeki duyarlılaşmış hastalar
belirlenmeli
 Aşırı sensitize hastalara yönelik “kabul edilebilir
MM” ve “sanal XM” uygulamaları gündeme
gelebilir


similar documents