Oplæg om transfer

Report
Gruppen der har arbejdet med transfer på SSA-uddannelsen
 Repræsentanter fra skolens afdelinger samt repræsentanter fra
praktikkens områder.
Præsentation af teorien transfer
 Uddannelsen skal sætte sig spor i elevens praksis
 Hvordan kan vi som skole og praktik være med til at
sikre at eleven anvender sin viden og kunnen?
Definition af transfer
I undervisnings- og læringsmæssig sammenhæng
betyder transfer:
 ”At eleven overfører og anvender noget, eleven har
lært eller erfaret i en situation, til en anden situation,
der i større eller mindre grad er forskellig fra den
oprindelige situation”.
 Lektor; Vibe Aarkrog, DPU 2010
 At anvende det lærte i nye sammenhænge.
Transferprocessen
Hvilke faktorer indgår i transferprocessen?
Transfer er en kompliceret proces, da det
involverer flere og følgende elementer
Person, som skal overføre
viden
Indholdet
Praksis
Skole
Anvendelsessituationen
Faktorer der spiller ind i transferprocessen
Eleven
 Kan se ligheder fra undervisning til praksissituationen (identiske læringselementer)
 Motivation, koncentration, læringsevne
 Relevant og meningsfuld undervisning
 Evne til at læse, beskrive, vurdere og reflektere over praksis
 Evne til at huske, forstå og tænke abstrakt
Praksis
 Holdning til uddannelse – udviklingsorienteret og eksperimenterende i forhold til egen
praksis
 Nysgerrig på den teori eleven har arbejdet med – hjælpe med at overføre og anvende den
 Benytte pædagogiske redskaber, der understøtter transferprocessen ex.
refleksionsmetoder etc. – eleven skal lære at anvende det lærte
 Godt samarbejde med skolen
Skolen
 Undervisning med udgangspunkt i praksis
 Undervisningsdifferentiering – specifik og generel transfer
 Benytte pædagogiske metoder, der understøtter transferprocessen ex.
refleksionsmetoder, projekt etc.
 Godt samarbejde med praktik
Teori om transfer
Teorien udmøntes på to måder:
1. Specifik og generel transfer i forhold til indholdet
2. Nær og fjern transfer i forhold til anvendelsen
Forskellige former for transfer
Generel og specifik transfer handler om indholdet
Specifik transfer:
 Overførsel af viden om konkrete procedure, regler og færdigheder (Eks.
håndvask, smøre et stykke brød)
Generel transfer
 Overførsel af generel viden (Eks. kriseteori, problemløsningsmodeller,
kommunikation)
Jo mere specifik viden er i en situation , jo nemmere har eleven ved at
overføre viden til en anden situation.
Forskellige former for transfer
Nær og fjern transfer handler om anvendelse af viden
Nær transfer:
 At anvende det man har lært i situationer, der har stor
lighed med læringssituationen eks. håndvask
Fjern transfer:
 At anvende det lærte i situationer, der er meget forskellige
fra indlæringssituationen eks. kriseteori
Hvad er der iværksat for at skabe øget sammenhæng
mellem skole og praktik
 Udformet temaplan med tydelige identiske
læringselementer i skole- og praktikdel
 Der arbejdes på at udforme fælles læringsmetoder
og læringsredskaber , der understøtter
transferprocessen
 Tæt samarbejde mellem skole og praktik
 Praksisnær undervisning
Hvis det er svært at anvende det man har lært ?
Så er det fordi, man ikke har lært at
anvende det, man har lært.
Litteratur
 Transfer, Wahlgren, B. og Aarkrog, V, 2012.
 Transfer mellem uddannelse og arbejde. Nationalt Center for
Kompetenceudvikling.
http://ncfk.dpu.dk/7285/ (oplæg transfer Bjarne Wahlgren og
Vibe Aarkrog)
 http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paedagogik_Psyko
logi/Hvorfor_er_det_saa_svaert_at_anvende_det_man_har_lae
rt.htm (oplæg Vibe Aarkrog)

similar documents