Jens Søndergaard

Report
Hinsides Horisonten
- fire kunstnere med
motivrelationer
Caspar David Friedrich
Inden for den europæiske
romantik kategoriseres
Caspar David Friedrich som
en af de største kunstnere.
Med et billedsprog, der
havde stærke træk af at
have både religiøse og
spirituelle toner, var han
den kunstner, der tydeligst
definerede retningen
’romantik’ inden for
billedkunsten.
Der Wanderer über dem Nebelmeer (1818)
Caspar David Friedrich
I hans landskabsmalerier ser
man en tydelig symbolik om
nogle af de store temaer,
som fx død, uendelighed,
afmagt, menneskets
ubetydelighed og ensomhed.
Kreidefelsen auf Rügen (1818)
Jens Søndergaard
Født i 1895 i Thy
1931: fik han Eckersberg-medaljen. Medaljen uddeles
af Kunstakademiet til kunstnere, som har ydet en
indsats af høj kunstnerisk kvalitet.
1957: Jens Søndergaard døde efter et års sygdom
Jens Søndergaard
Hos Jens Søndergaard er der ofte bevægelse i
billedernes linjer, former og flader, og mange
stærke og overraskende farver.
Horisonten ligger ofte langt ude
– det udtrykker en uendelighedsfølelse.
Se billeder af værker af Jens Søndergaard på
danske museer – klik her
Oluf Høst
1884: født i Svaneke,
Bornholm
Mellem 1906 og 1915 blev
Oluf Høst uddannet på
flere forskellige
kunstskoler i København.
1933 modtog han
Eckersberg-medaljen
Oluf Høst
Oluf Høst brugte ofte Bornholm som motiv i sine
malerier. Farverne fortæller med deres helt eget sprog
om stemningen i naturen. De er placeret på lærredet
med præcise strøg efter præcise iagttagelser, og er ofte
med til at skabe rum i billedet.
Oluf Høst havde et nært tilhørsforhold til sine malerier.
Han kunne finde på at medbringe pensler og farver til
sine udstillinger for at ændre lidt på billederne. Det var
nemlig ikke altid, han syntes, de var helt færdige.
Se billeder af værker af Oluf Høst på danske
museer – klik her
Allan Otte
Allan Otte (f. 1978) maler danske landskaber. Han
arbejder ofte med store, åbne landskaber med højt til
himlen.
Allan Otte
I processen forud for det færdige
maleri søger Allan Otte billeder
af fx ulykker på internettet.
Billederne klipper han til og
sætter sammen på nye måder,
så han får lige præcis det udtryk
frem i billedet, som han vil have.
På den måde kan han arbejde sig
helt tæt ind på billedets
komposition og det motiv, han
vil have på billedet.
Presset (2009)
Allan Otte
Lundby Remake (2011)
Allan Ottes billeder kan virke ”over”-realistiske i den forstand, at de
er meget virkelighedsnære. Men når man kigger godt efter, vil man se
hans særlige malestil og de mange penselstrøg, der nærmest kan
sammenlignes med pixels på en skærm.
Noter til læreren
Romantikken (Caspar David Friedrich)
Hav for øje i snakken, at menneskerne kigger ud i horisonten. Landskabet stopper
brat – som ved Poul Anker Bechs malerier.
”Epoke i europæisk kulturhistorie med højdepunkt i årene omkring 1800 og nogle
årtier frem afhængig af den pågældende nationallitteratur.
Epoken har forvarsler fra ca. 1740 og efterslæt til langt op i 1800-t. afhængigt af
forskellige kunstvidenskabers tradition.
Romantik er afledt af adjektivet romantisk, der oprindelig i 1700-t., anvendtes om
noget mærkeligt og fremmedartet, noget, der var "som i romanerne" og altså ikke
som i virkeligheden; hos Jean-Jacques Rousseau og andre brugtes det om steder og
landskaber, der kalder på fantasien.
Herfra har ordene romantisk og romantik bevaret deres karakter af at pege hen på
noget andet end det umiddelbart forhåndenværende, og de bruges derfor også om
en særlig følelsesfylde, ofte forbundet med kærlighed og længsel, udtrykt i drøm og
anelse hinsides det konkrete.”
(http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6re_perioder/romantik)
Noter til læreren
Romantikken - fortsat
”At de stadig anvendes således, skyldes så igen, at kunst fra den romantiske epoke har
sat sig varige spor; romantikken har vist sig at være mere end blot en historisk epoke,
snarere er den romantiske begrebsverden det grundlag, som både de moderne
bevægelser omkring 1900 og store dele af 1900-t.s kunst- og værkforståelse fortsat
opererer ud fra.
Romantikken udtrykker både splittelse og længsel efter harmoni. En
ny individualisme baner sig vej, men frigørelsen opleves samtidig som isolation.”
(http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6re_perioder/romantik)
Noter til læreren
Jens Søndergaard
Jens Søndergaard blev udlært maler og fik herigennem et
solidt kendskab til farver, motiver og teknikker – som han også
brød med!
Kom til at præge landskabskunsten - i 1920’erne malede han
sine skildringer af Nordjyllands bølgende landskaber og vide
udsigter.
En af de moderne kunstnere, der tydeligst har bevist, at enhver
teknik er brugbar, når den blot udtrykker den kunstneriske
følelse.
Sprænger en kubistisk tidsstils rammer og skaber en friere
naturalistisk form - abstrakte elementer gør sig gældende på
en ny måde.
Noter til læreren
Allan Otte
Umiddelbart virker billederne hyperrealistiske. Men
tæt på ses de enkelte penselstrøg næsten som pixels
på en computerskærm, samtidig med at de vidner
om det sanselige nærvær, som arbejdet med farver
og pensel også har.
Omtales også som en trussel for printeren, pga. hans
nøjagtighed i gengivelsen af sine motiver.
Litteratur
• Fibiger, Johannes m.fl.: Litteraturens Veje,
Systime 2004
• Zibrandtsen, Jan: Moderne dansk Maleri,
Gyldendals Bogklub 1967
• http://www.jenssoendergaard.dk/
• http://www.ohmus.dk/
• http://www.kunsten.dk/Default.aspx?ID=3994
Undervisningsmaterialet er udarbejdet af: Anne Marie Larsen, Gitte Gram Kusk, Anne-Mette Kjærup, Kristina Juhl, Line Gemmer
- alle studerende på Læreruddannelsen i Aalborg. Ansvarshavende er lektor Bodil Christensen, Læreruddannelsen i Aalborg.

similar documents