Du kan finde de anvendte plancher fra mødet her

Report
Orienteringsmøde vedr.
årsafslutning 2013
Dagsorden
1. Velkomst
2. Tidsplan for årsafslutning – Søren Ring Hansen
3. Bevillingsafregningen – Jesper Bojsen
4. Årsrapport – Søren Larsen
5. Udgiftsopfølgning 4 – Camilla B Riemer og Kasper G Verdoner
6. Afrunding – Erik Hammer
Tidsplan for årsafslutningen
Søren Ring Hansen
Fremrykket årsafslutning 2013
1. Det er besluttet i regeringens økonomiudvalg, at årsafslutningen for
2013 fremrykkes med ca. én måned set i forhold til 2012.
2. Statsregnskabet for 2013 skal derfor foreligge den 20. marts 2014.
3. Moderniseringsstyrelsen har pr. 1. oktober 2013 informeret samtlige
departementer om processen for årsafslutningen 2013.
4. Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at man gennemgår sine
arbejdsgange i relation til årsafslutningen med henblik på at fremrykke
alt, hvad der om muligt kan fremrykkes.
Tidsplan for årsafslutning 2013
Regnskab 2012
Regnskab 2013
Luk periode 12
15. Januar
14. Januar
Luk periode 13
21. Februar
7. Februar
Regnskabs
godkendelse
7. marts
20. februar
Statsregnskab
15. April
20. Marts
Årsrapport
15. April
20. Marts
Centrale ændringer
1. Statsregnskab og årsrapporter fremrykket med ca. en måned
2. To uger mindre til bogføring i periode 13
3. To uger mindre til bevillingsafregning
Hvad er nyt
1. Der lukkes for bogføring 14 dage tidligere end i 2012
2. Bevillingsafregningen omlægges. I den forbindelse spares ca.
yderligere 14 dage
3. Periode 13 opdeles udelukkende på 2 delperioden
4. Periode 13.1 anvendes til efterposteringer + bogføring af
bevillingsafregning
5. Periode 13,2 anvendes til væsentlige fejlrettelser med
Moderniseringsstyrelsens godkendelse
Gode råd
1. Hvad er den centrale udfordring ?
At tilrettelægge nogle effektive interne processer og arbejdsgange
omring årsafslutningen
2. Gode råd i den forbindelse
- Udpeg en tovholder for processen
- Sørg for at udarbejde huskelister
- Kortlæg arbejdsgange
- Arbejd med sideløbende processer
- Anvend periodiseringsoversigter
- Indhent fakturaer i god tid
- Få mellemregningskonti udlignet
Periode 12
Der er følgende centrale tidsterminer for periode 12:
1. december 2013
Periode 12 starter
9. januar 2014
Sidste frist for indsendelse af bilag til ØSC
14. januar 2014
Der lukkes for bogføring i periode 12
Opmærksomhedspunkter:
1. Al almindelig bogføring bør afsluttes i periode 12
2. ØSC udarbejder regnskabserklæring angående periode 12. Udsendes
fra ØSC den 22. januar
Periode 13,1
Der er følgende centrale tidsterminer for periode 13,1:
15. januar 2014
Periode 13,1 starter
28. januar 2014
Sidste frist for indsendelse af bilag til ØSC
via DDI
30. januar 2014
Sidste frist for bogføring af
resultatdisponering via ØSC
31. januar 2014
Der lukkes for bogføring i periode 13,1
Opmærksomhedspunkter:
•
Reserver den sidste uge i perioden (uge 5) til bevillingsafregning
•
Koordiner tæt med ØSC omkring bogføring
•
Reserver perioden til bogføring af væsentlige fejlrettelser, afregninger
der først kan foretages efter periode 12, periodiseringsoversigter og
bevillingsafregning
Væsentlige fejlrettelser (periode 13,1)
1. I bestemmer selv, hvad I vil betragte som væsentlige
fejlrettelser i periode 13,1
2. Vi anbefaler, at I fastlægger en praksis for, hvad I vil acceptere
som væsentlige fejlerettelser i periode 13,1
3. I den forbindelse kan I lade jer inspirerer af vores definition på
væsentlige fejlrettelser
4. Definition
Væsentlige fejlrettelser er poster, der har væsentlig betydning
for det samlede økonomiske resultat, og hvor en
manglende rettelse vil have reel betydning for, om regnskabet
kan betragtes som retvisende.
Afregninger der først kan bogføres når periode 12 er
afsluttet (periode 13,1)
Eksempler:
•
Lønreguleringer (2. lønkørsel vedr. periode 13 kører 21/1)
•
Regulering af feriepengeforpligtelser eller øvrige reguleringer af
hensættelser (ØSC beregning foreligger 20/1)
•
Regulering i relation til regnskabserklæring fra ØSC angående periode
12 (ØSC regnskabserklæring angående periode 12 foreligger 22/1
•
Regulering af tilskud og refusionsordninger
•
Regulering af indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede
aktiviteter, intern handel og interne overførsler
Periodiseringsoversigter (periode 13,1)
Hvad er en periodiseringsoversigt ?
Overslag over væsentlige udgifter i det afsluttede kalenderår, som
endnu ikke er bogført fx på grund af ikke modtagne regninger
Hvad er formålet med periodiseringsoversigter ?
At sikre en korrekt periodisering
Hvor kan man læse nærmere om periodiseringsoversigter ?
På ØAV under Bogføring/Generelle Bogføringsbestemmelser/Hvornår
skal bogføringen finde sted.
Bevillingsafregning (periode 13,1)
1. Bevillingsafregning kan først foretages når al anden bogføring er afsluttet
2. Vi anbefaler derfor, at den sidste uge i periode 13,1 (uge 5) forbeholdes til
færdiggørelse af bevillingsafregning
3. Primo beholdninger 2013 på det udgiftsbaserede område skal bogføres i løbet af
november. ØSC foretager bogføringen
4. Primobeholdninger 2013 på det omkostningsbaserede område er bogført og
ligger derfor i regnskabssystemerne
5. VIGTIGT – VIGTIGT – Check at primo beholdninger på både det udgiftsbaserede
og omkostningsbaserede område er korrekt bogført i regnskabssystemerne
6. Til brug ved check anvendes følgende tabeller i Statens Budgetsystem
Tabel 10151 – Bevillingsafregning, udgiftsbaseret
Tabel 10251 – Bevillingsafregning, omkostningsbaseret
Periode 13,2
Der er følgende centrale tidsterminer for periode 13,2:
01. februar 2014
Periode 13,2 starter
07. februar 2014
Sidste frist for indsendelse af bilag til ØSC
kl. 12.00
07. februar 2014
Der lukkes for bogføring i periode 13,2
Opmærksomhedspunkter:
•
Kun bogføring af væsentlige fejlrettelser godkendt af
Moderniseringsstyrelsen
•
Anmodning om bogføring indsendes via ressortdepartementerne
•
Der skal foreligge begrundelse for at der er tale om en væsentlig
fejlrettelse
•
I skal mandag den 3. februar meddele os om der bliver behov for
væsentlige fejlrettelser og i giver fald hvilke
Færdiggørelse af statsregnskabet i Moderniseringsstyrelsen
(7.-20. februar)
1. Afsluttende regnskabskontroller inkl. bevillingsafregning
2. Færdiggørelse af statusspecifikationer.
Afleveringsfrist 20/2
3. Fortegnelse over statsforskrivninger, garantier mv.
Afleveringsfrist 31/1
4. Regnskabserklæringer fra de enkelte departementer
Afleveringsfrist 20/2
Udsendelse af materiale i forbindelse med årsafslutningen
1. Vejledning om årsafslutning 2013
Udsendt den 1. oktober
2. Vejledning om bevillingsafregning 2013
Udsendt den 1. oktober
3. Vejledning om udarbejdelse af årsrapporter 2013
Forventes udsendt ultimo november
4. Kvikguide til årsafslutning 2013
Udsendt ultimo oktober
5. Samlet detaljeret tidsplan for årsafslutningen fra ØSC
Udsendt ultimo oktober
Bevillingsafregning 2013
Jesper Bojsen
Bevillingsafregning 2013
•Ny løsning for bevillingsafregning 2013
• Skal alene registreres i det lokale regnskabssystem
• Gælder både for det udgiftsbaserede og
omkostningsbaserede område
• Regnskabsdata overføres automatisk til SB
• Registreringer skal være foretaget i periode 13.1
• Umiddelbart efter, at årets resultat er kendes
• I slutningen af periode 13.1 vil data fra Navision til SKS
blive overført flere gange om dagen
• Bogføring i Navision kan ses samme dag i SB
18
Bevillingsafregning 2013
• Forretningsgange er grundlæggende de samme som før, men
• Bevillingsafregningen skal være afsluttet og registreret på
et betydeligt tidligere tidspunkt. Derfor:
• Få afklaret alle principielle forhold, før
bevillingsafregningen skal registreres, f.eks.:
• Hvad kan videreføres og hvad skal bortfalde
• Hvilke områder kan reserveres og vær klar til
opgørelse af anvendelse af reserveret bevilling
19
Bevillingsafregningen 2013
Hvad skal der tages stilling til i forbindelse med
bevillingsafregningen:
Omkostningsbaseret
Udgiftsbaseret
område
Område
Egenkapital
Reservati
oner
Egenkapital
1. Korrektioner i forbindelse med kontoændringer
X
X
X
2. Bevillingstekniske omflytninger
-
-
X
3. Bortfald
X
X
X
4. Ændringer i den samlede statsforskrivning
X
-
-
5. Udbytte til statskassen
X
-
-
6. Reservation af årets bevillings til kommende år
-
X
-
7. Anvendelse af tidligere års reservationer
-
X
-
20
Bevillingsafregning 2013
• Organisationsændringer i 2013
• Registrering af kontoændring
• Bør foretages inden årsafslutningen
• Bemærk speciel forretningsgang herfor
• Kontakt Moderniseringsstyrelsen
• [email protected]
21
Bevillingsafregning 2013
• Registreringer i bevillingsafregningen kræver altid forudgående
hjemmel
• De gældende regler i budgetvejledningen
• Finanslov eller tillægsbevillingslov
• Kongelig resolution i forbindelse med ressortændringer
• Der kan som udgangspunkt aldrig foretages negativ bortfald
22
Bevillingsafregning 2013
• Udgiftsbaserede bevillinger
• Der er oprettet nye regnskabskonti til anvendelse for
registreringer af bevillingsafregningen
• 74.90 Akkumuleret overskud til videreførelse,
udgiftsbaserede område
• 74.91 Afvigelse mellem bevilling og regnskab,
udgiftsbaserede område
• 74.92 Kontoændringer, udgiftsbaserede område
• 74.93 Bortfald, udgiftsbaserede område
• 74.94 Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede
område
23
Bevillingsafregning 2013
• Udgiftsbaserede bevillinger
• Videreførelser fra 2012 skal registreres som
primokorrektioner i regnskabet
• Der gives snart besked herom
24
Bevillingsafregning 2013
• Konteringsgang for registrering af bevillingsafregningen inden
for det udgiftsbaserede område
• Registrering af ultimobeholdningen 2012
• Registrering af forskel mellem bevilling og regnskab
• Bevillingstekniske omflytninger (merindtægter, der kan
genanvendes til udgifter
• Kontoændring
• Bortfald
25
Bevillingsafregning 2013
Resultatopgørelse
Udgifter
Indtægter
1. Bevilling (B+TB)
104,0
100,0
2. Regnskab
100,0
102,0
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab
4,0
2,0
4. Bevillingstekniske omflytninger
2,0
-2,0
5. Årets overskud
6,0
-
26
Bevillingsafregning 2013
Opgørelse af akkumuleret resultat
Indtægter
Udgifter
11. Akk. overskud primo indeværende år (10,0+3,0)*
12. Året overskud (jf. resultatopgørelse)
13. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år
14. Disposition, overskud som bortfalder
15. Akk. overskud til videreførelse ult. Indevær. år
-
13,0
6,0
19,0
1,0
18,0
27
Bevillingsafregning 2013
• Registrering af videreførelsesbeholdning ultimo 2012 samt
forskel mellem bevilling og regnskab
Afvigelse mellem bevilling og
regnskab udgiftsbaserede
område
Akkumuleret overskud til
videreførelse, udgiftsbaserede
område
74.91
74.90
10 (p)
4
10(p)
4
28
Bevillingsafregning 2013
• Bevillingstekniske omflytninger (merindtægter)
Bevillingstekniske omflytninger,
udgiftsbaserede område
Akkumuleret overskud til
videreførelse, udgiftsbaserede
område
74.94
74.90
2
2
29
Bevillingsafregning 2013
Registreringer af kontoændringer, udgiftsbaseret
område
Kontoændringer, udgiftsbaseret
område
74.92
3
Akkumuleret overskud til
videreførelse, udgiftsbaserede
område
74.90
3
30
Bevillingsafregning 2013
• Registrering af bortfald, udgiftsbaseret område
Bortfald, udgiftsbaserede
område
74.93
1
Akkumuleret overskud til
videreførelse, udgiftsbaserede
område
74.90
1
31
Bevillingsafregning 2013
• Konteringsgang for det omkostningsbaserede område
• Er den samme som i 2013
• I modsætning til det udgiftsbaserede område skal der
foretages likviditetsafregning i forbindelse med bortfald og
kontoændringer
• Modkonto til den likvide konto er 7314, 7414 og 7514
• Bemærk forskel på bortfald af året resultat til disponering (
konto 74.03 debiteres og 73.11 krediteres) og bortfald af
egenkapitalen (74.06 debiteres og 74.13 krediteres)
32
Bevillingsafregning 2013
•Ny løsning for bevillingsafregning 2013
• Skal alene registreres i det lokale regnskabssystem
• Gælder både for det udgiftsbaserede og
omkostningsbaserede område
• Regnskabsdata overføres automatisk til SB
• Registreringer skal være foretaget i periode 13.1
• Umiddelbart efter, at årets resultat er kendes
• I slutningen af periode 13.1 vil data fra Navision til SKS
blive overført flere gange om dagen
• Bogføring i Navision kan ses samme dag i SB
33
Bevillingsafregning 2013
• Forretningsgange er grundlæggende de samme som før, men
• Bevillingsafregningen skal være afsluttet og registreret på
et betydeligt tidligere tidspunkt. Derfor:
• Få afklaret alle principielle forhold, før
bevillingsafregningen skal registreres, f.eks.:
• Hvad kan videreføres og hvad skal bortfalde
• Hvilke områder kan reserveres og vær klar til
opgørelse af anvendelse af reserveret bevilling
34
Bevillingsafregningen 2013
Hvad skal der tages stilling til i forbindelse med
bevillingsafregningen:
Omkostningsbaseret
Udgiftsbaseret
område
Område
Egenkapital
Reservati
oner
Egenkapital
1. Korrektioner i forbindelse med kontoændringer
X
X
X
2. Bevillingstekniske omflytninger
-
-
X
3. Bortfald
X
X
X
4. Ændringer i den samlede statsforskrivning
X
-
-
5. Udbytte til statskassen
X
-
-
6. Reservation af årets bevillings til kommende år
-
X
-
7. Anvendelse af tidligere års reservationer
-
X
-
35
Bevillingsafregning 2013
• Organisationsændringer i 2013
• Registrering af kontoændring
• Bør foretages inden årsafslutningen
• Bemærk speciel forretningsgang herfor
• Kontakt Moderniseringsstyrelsen
• [email protected]
36
Bevillingsafregning 2013
• Registreringer i bevillingsafregningen kræver altid forudgående
hjemmel
• De gældende regler i budgetvejledningen
• Finanslov eller tillægsbevillingslov
• Kongelig resolution i forbindelse med ressortændringer
• Der kan som udgangspunkt aldrig foretages negativ bortfald
37
Bevillingsafregning 2013
• Udgiftsbaserede bevillinger
• Der er oprettet nye regnskabskonti til anvendelse for
registreringer af bevillingsafregningen
• 74.90 Akkumuleret overskud til videreførelse,
udgiftsbaserede område
• 74.91 Afvigelse mellem bevilling og regnskab,
udgiftsbaserede område
• 74.92 Kontoændringer, udgiftsbaserede område
• 74.93 Bortfald, udgiftsbaserede område
• 74.94 Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede
område
38
Bevillingsafregning 2013
• Udgiftsbaserede bevillinger
• Videreførelser fra 2012 skal registreres som
primokorrektioner i regnskabet
• Der gives snart besked herom
39
Bevillingsafregning 2013
• Konteringsgang for registrering af bevillingsafregningen inden
for det udgiftsbaserede område
• Registrering af ultimobeholdningen 2012
• Registrering af forskel mellem bevilling og regnskab
• Bevillingstekniske omflytninger (merindtægter, der kan
genanvendes til udgifter
• Kontoændring
• Bortfald
40
Bevillingsafregning 2013
Resultatopgørelse
Udgifter
Indtægter
1. Bevilling (B+TB)
104,0
100,0
2. Regnskab
100,0
102,0
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab
4,0
2,0
4. Bevillingstekniske omflytninger
2,0
-2,0
5. Årets overskud
6,0
-
41
Bevillingsafregning 2013
Opgørelse af akkumuleret resultat
Indtægter
Udgifter
11. Akk. overskud primo indeværende år (10,0+3,0)*
12. Året overskud (jf. resultatopgørelse)
13. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år
14. Disposition, overskud som bortfalder
15. Akk. overskud til videreførelse ult. Indevær. år
-
13,0
6,0
19,0
1,0
18,0
42
Bevillingsafregning 2013
• Registrering af videreførelsesbeholdning ultimo 2012 samt
forskel mellem bevilling og regnskab
Afvigelse mellem bevilling og
regnskab udgiftsbaserede
område
Akkumuleret overskud til
videreførelse, udgiftsbaserede
område
74.91
74.90
10 (p)
4
10(p)
4
43
Bevillingsafregning 2013
• Bevillingstekniske omflytninger (merindtægter)
Bevillingstekniske omflytninger,
udgiftsbaserede område
Akkumuleret overskud til
videreførelse, udgiftsbaserede
område
74.94
74.90
2
2
44
Bevillingsafregning 2013
Registreringer af kontoændringer, udgiftsbaseret
område
Kontoændringer, udgiftsbaseret
område
74.92
3
Akkumuleret overskud til
videreførelse, udgiftsbaserede
område
74.90
3
45
Bevillingsafregning 2013
• Registrering af bortfald, udgiftsbaseret område
Bortfald, udgiftsbaserede
område
74.93
1
Akkumuleret overskud til
videreførelse, udgiftsbaserede
område
74.90
1
46
Bevillingsafregning 2013
• Konteringsgang for det omkostningsbaserede område
• Er den samme som i 2013
• I modsætning til det udgiftsbaserede område skal der
foretages likviditetsafregning i forbindelse med bortfald og
kontoændringer
• Modkonto til den likvide konto er 7314, 7414 og 7514
• Bemærk forskel på bortfald af året resultat til disponering (
konto 74.03 debiteres og 73.11 krediteres) og bortfald af
egenkapitalen (74.06 debiteres og 74.13 krediteres)
47
Bevillingsafregning 2013
•Ny løsning for bevillingsafregning 2013
• Skal alene registreres i det lokale regnskabssystem
• Gælder både for det udgiftsbaserede og
omkostningsbaserede område
• Regnskabsdata overføres automatisk til SB
• Registreringer skal være foretaget i periode 13.1
• Umiddelbart efter, at årets resultat er kendes
• I slutningen af periode 13.1 vil data fra Navision til SKS
blive overført flere gange om dagen
• Bogføring i Navision kan ses samme dag i SB
48
Bevillingsafregning 2013
• Forretningsgange er grundlæggende de samme som før, men
• Bevillingsafregningen skal være afsluttet og registreret på
et betydeligt tidligere tidspunkt. Derfor:
• Få afklaret alle principielle forhold, før
bevillingsafregningen skal registreres, f.eks.:
• Hvad kan videreføres og hvad skal bortfalde
• Hvilke områder kan reserveres og vær klar til
opgørelse af anvendelse af reserveret bevilling
49
Bevillingsafregningen 2013
Hvad skal der tages stilling til i forbindelse med
bevillingsafregningen:
Omkostningsbaseret
Udgiftsbaseret
område
Område
Egenkapital
Reservati
oner
Egenkapital
1. Korrektioner i forbindelse med kontoændringer
X
X
X
2. Bevillingstekniske omflytninger
-
-
X
3. Bortfald
X
X
X
4. Ændringer i den samlede statsforskrivning
X
-
-
5. Udbytte til statskassen
X
-
-
6. Reservation af årets bevillings til kommende år
-
X
-
7. Anvendelse af tidligere års reservationer
-
X
-
50
Bevillingsafregning 2013
• Organisationsændringer i 2013
• Registrering af kontoændring
• Bør foretages inden årsafslutningen
• Bemærk speciel forretningsgang herfor
• Kontakt Moderniseringsstyrelsen
• [email protected]
51
Bevillingsafregning 2013
• Registreringer i bevillingsafregningen kræver altid forudgående
hjemmel
• De gældende regler i budgetvejledningen
• Finanslov eller tillægsbevillingslov
• Kongelig resolution i forbindelse med ressortændringer
• Der kan som udgangspunkt aldrig foretages negativ bortfald
52
Bevillingsafregning 2013
• Udgiftsbaserede bevillinger
• Der er oprettet nye regnskabskonti til anvendelse for
registreringer af bevillingsafregningen
• 74.90 Akkumuleret overskud til videreførelse,
udgiftsbaserede område
• 74.91 Afvigelse mellem bevilling og regnskab,
udgiftsbaserede område
• 74.92 Kontoændringer, udgiftsbaserede område
• 74.93 Bortfald, udgiftsbaserede område
• 74.94 Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede
område
53
Bevillingsafregning 2013
• Udgiftsbaserede bevillinger
• Videreførelser fra 2012 skal registreres som
primokorrektioner i regnskabet
• Der gives snart besked herom
54
Bevillingsafregning 2013
• Konteringsgang for registrering af bevillingsafregningen inden
for det udgiftsbaserede område
• Registrering af ultimobeholdningen 2012
• Registrering af forskel mellem bevilling og regnskab
• Bevillingstekniske omflytninger (merindtægter, der kan
genanvendes til udgifter
• Kontoændring
• Bortfald
55
Bevillingsafregning 2013
Resultatopgørelse
Udgifter
Indtægter
1. Bevilling (B+TB)
104,0
100,0
2. Regnskab
100,0
102,0
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab
4,0
2,0
4. Bevillingstekniske omflytninger
2,0
-2,0
5. Årets overskud
6,0
-
56
Bevillingsafregning 2013
Opgørelse af akkumuleret resultat
Indtægter
Udgifter
11. Akk. overskud primo indeværende år (10,0+3,0)*
12. Året overskud (jf. resultatopgørelse)
13. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år
14. Disposition, overskud som bortfalder
15. Akk. overskud til videreførelse ult. Indevær. år
-
13,0
6,0
19,0
1,0
18,0
57
Bevillingsafregning 2013
• Registrering af videreførelsesbeholdning ultimo 2012 samt
forskel mellem bevilling og regnskab
Afvigelse mellem bevilling og
regnskab udgiftsbaserede
område
Akkumuleret overskud til
videreførelse, udgiftsbaserede
område
74.91
74.90
10 (p)
4
10(p)
4
58
Bevillingsafregning 2013
• Bevillingstekniske omflytninger (merindtægter)
Bevillingstekniske omflytninger,
udgiftsbaserede område
Akkumuleret overskud til
videreførelse, udgiftsbaserede
område
74.94
74.90
2
2
59
Bevillingsafregning 2013
Registreringer af kontoændringer, udgiftsbaseret
område
Kontoændringer, udgiftsbaseret
område
74.92
3
Akkumuleret overskud til
videreførelse, udgiftsbaserede
område
74.90
3
60
Bevillingsafregning 2013
• Registrering af bortfald, udgiftsbaseret område
Bortfald, udgiftsbaserede
område
74.93
1
Akkumuleret overskud til
videreførelse, udgiftsbaserede
område
74.90
1
61
Bevillingsafregning 2013
• Konteringsgang for det omkostningsbaserede område
• Er den samme som i 2013
• I modsætning til det udgiftsbaserede område skal der
foretages likviditetsafregning i forbindelse med bortfald og
kontoændringer
• Modkonto til den likvide konto er 7314, 7414 og 7514
• Bemærk forskel på bortfald af året resultat til disponering (
konto 74.03 debiteres og 73.11 krediteres) og bortfald af
egenkapitalen (74.06 debiteres og 74.13 krediteres)
62
Årsrapporter 2013
Søren Larsen
Årsrapport
•Statsfinansieret selvejende institution bliver omfattet
• Kan ikke rummes i samme vejledning
• Retningslinjer og opstillingsvejledninger
•Retningslinjer
• Fælles regler stat og selveje
• Samme overordnede struktur
•Opstillingsvejledning
• Konkret vejledning for den enkelte institution
Årsrapporten for 2013
• Alene ændringer i opstillingsform
• Ny struktur
• Ny oversigt over virksomhedens omfang
• Tilbageførte hensættelser skal beskrives
• Afleveringsfristen er fremrykket
• 20. marts
• 15. april – hvis revisionserklæring om hele årsrapporten
Kommende ændringer
• Pengestrømsopgørelse
• EPSAS
• Økonomistyringsprojektet
• Registreringsramme – forsøg i 2014
• Budgetter
Afrunding
Erik Hammer
Udgiftsopfølgning 4
•Præsentation til orienteringsmøde d. 12. nov.
November 2013
Dagsorden
1. Det overordnede formål
2. Konceptets indhold og fokus
3. Tidsplan
4. Ministeriernes bidrag
5. Opfølgning på ministeriernes
bidrag
6. Spørgsmål
69
Udgiftsopføl
gning 4
Det overordnede formål
• Budgetloven stiller skærpede krav til den statslige
udgiftsopfølgning og bevillingsoverholdelse.
• Hurtigt efter regnskabet er lukket, er det nødvendigt at:
• Få et overblik over det faktiske regnskab for
året i forhold til finansårets bevilling i alt.
• Følge op på udviklingen i prognoseafvigelser og
prognoseændringer i løbet af året.
•
Udgiftsopfølgningen omfatter udgiftsudviklingen på
ministerområdet som helhed, mens der skal alene foretages
uddybende opfølgninger for så vidt angår de to dellofter for
hhv. driftsudgifter og indkomstoverførsler.
70
Udgiftsopføl
gning 4
Konceptets fokus
• Et skarpt koncept, der følger op på det
nødvendige – følger strukturen fra de
andre udgiftsopfølgninger.
• Todelt fokus:
• Udvikling i forbrug i 4. kvartal.
• Udvikling i forbrug over året i
forhold til det prognosticerede og
bevilgede.
• Samler årets vigtigste
forbrugstendenser og forklaringer samt
giver et samlet overblik på
ministerområdet.
71
Udgiftsopføl
gning 4
Konceptets indhold
1. Opfølgning på udgiftsudviklingen på
ministerområdet som helhed.
2. Opfølgning på delloft for driftsudgifter,
herunder prognoseudvikling,
afvigelsesforklaringer for 4. kvartal og
forbrug af videreførsler
3. Opfølgning på delloft for
indkomstoverførsler, herunder opfølgning
på permanente udgiftsændringer.
4. Bilag med afvigelsesforklaringer samt
tabeller.
72
Udgiftsopføl
gning 4
Tidsplan
73
Udgiftsopføl
gning 4
EX: Ministerområdernes bidrag (1/7)
Samlet udgiftsopfølgning – en overordnet status på
ministerområdet
74
Udgiftsopføl
gning 4
EX: Ministerområdernes bidrag (2/7)
Delloft for driftsudgifter: Bevillings- og
prognoseudvikling
75
Udgiftsopføl
gning 4
EX: Ministerområdernes bidrag (3/7)
Delloft for driftsudgifter: prognoseudvikling og
afvigelsesforklaringer
Fokus på:
• Ændringerne i prognosen over året, herunder bagudrettede,
fremadrettede ændringer samt nettoændringer
76
Udgiftsopføl
gning 4
EX: Ministerområdernes bidrag (4/7)
Delloft for driftsudgifter: videreførsler
Fokus på:
• Indbudgetteret forbrug af videreførsler
• Dispensationer
77
Udgiftsopfølgning 4
EX: Ministerområdernes bidrag (5/7)
Delloft for indkomstoverførsler: Bevillings- og
udgiftsudvikling
Fokus på:
• Opfølgning på de samlede offentlige udgifter
• Udgiftsskredets karakter:
• Midlertidigt
• Permanent
78
Udgiftsopføl
gning 4
EX: Ministerområdernes bidrag (6/7)
Delloft for indkomstoverførsler: Prognoseudvikling og
afvigelsesforklaringer
Fokus på:
• Nettojusterin
ger af
prognosen
over året.
79
Udgiftsopfølgning 4
EX: Ministerområdernes bidrag (7/7)
Delloft for indkomstoverførsler: Permanente
udgiftsændringer
Fokus på:
• De permanente udgiftsændringer ved UO3 og UO4.
• Udgiftsudviklingen mellem de to opfølgninger.
80
Udgiftsopfølgning 4
Hvordan understøttes ministerområderne?
• Rapporter i SKS, hvor så meget som
muligt udfyldes automatisk.
• Konverteringsværktøj til at generere
figurer/tabeller, som ved de øvrige
udgiftsopfølgninger.
• Excelværktøjer til at understøtte
udarbejdelsen af tabeller med
afvigelsesforklaringer.
81
Udgiftsopføl
gning 4
Opfølgning på ministerområdernes bidrag
•
FM’s budgetkontorer og MODST følger i samarbejde med ministerierne
op på de enkelte ministerområders prognoser for 4. kvartal og for året
som helhed
Formål: Forbedre prognosesikkerheden på ministerområderne
fremadrettet.
•
UPM følger op på den samlede prognosesikkerhed og tendenser i
udgiftsopfølgningerne
Formål: Få afdækket de samlede usikkerheder og risici med henblik på
at styrke den samlede vurdering af loftsoverholdelse og fordeling af
evt. råderum
Bedre
prognose
r
Bedre
grundlag for
central
koordinering
Tidlig håndtering af
udgiftsskred og
optimal udnyttelse evt.
råderum
Forudsætning for at budgetloven kan implementeres med succes på det
statslige område
82
Udgiftsopføl
gning 4
Spørgsmål?
83
Udgiftsopføl
gning 4

similar documents