Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter

Report
Menièretræf
Herning d. 15.03.2014
Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter
Program:
• Præsentation – Center for Kommunikation
• Pædagogiske tilbud
• Andre rehabiliteringstilbud
- Serviceloven - Hjælpemidler
- Sygedagpengeloven - § 56
- Beskæftigelsesloven – fastholdelse, hjælpemidler
Tilbud til menièreramte – Center for Kommunikation
Præsentation af Center for Kommunikation
www.cfk-herning.dk
Tilbud til menièreramte - Institutionsliste
Institut for Syn og Hørelse, Ålborg. www.synoghoere.dk
Kommunikationscenter Thisted. www.thisted.dk/kc
CKU Skive – Viborg. www.sckusv.dk
Kommunikationssamarbejde Midt. http://visitation.randers.dk
Institut for Kommunikation og Handicap – tale, høre, specialrådgivning.
www.ikh.rm.dk
Center for Kommunikation. www.cfk-herning.dk
ASV Horsens, Specialrådgivningen. www.asv-horsens.dk
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (Vejle). www.ckhm.dk
Hjælpemidler og Kommunikation.
www.hjaelpemidler.esbjergkommune.dk
Center for specialundervisning til unge og voksne (Kolding). www.csv.dk
Tilbud til menièreramte - Institutionsliste
Center for Hjælpemidler og Kommunikation (Bov). www.chk-syd.dk
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (Odense).
www.rehabilitering-fyn.dk
Center for Specialundervisning (Slagelse). www.csu-slagelse.dk
Videnscenter for specialpædagogik (Næstved). www.visp.dk
Center for Specialundervisning (Holbæk). www.csu-holbaek.dk
Specialcenter Roskilde Kommunikation (SCR).
www.scr.kommunikation.roskilde.dk
Kommunikationscentret (Hillerød). www.kc-hil.dk
Kommunikationscentret, Region Hovedstaden. www.komcentret.dk
Center for Specialundervisning for Voksne. www.csv.kk.dk
Kommunikationscentret (Bornholm). www.brk.dk/kc
Tilbud til menièreramte
Rehabiliteringstilbuddene:
Behandling
Undervisning – det hørepædagogiske tilbud
Specialrådgivning • Sociallovgivningen
-Hjælpemidler
• Arbejdsmarkedslovgivningen
• Sygedagpengelovgivningen
Tilbud til menièreramte - behandling
Behandling –
• Ørelæge / læge
• medicin
• Audiologisk afdeling
• Høreapparat med fjernbetjening / volumenkontrol
• Meniett
• Andet
• Afspænding, balancetræning m.v.
• Psykolog (kan henvises til på et par komm.centre)
Tilbud til menièreramte - pædagogisk
Lov om specialundervisning for voksne
Kommunikationscentrene tilbyder rådgivning og vejledning i
form af kurser og / eller individuelle samtaler til
menièreramte.
Målet er
- at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af
ménièrelidelsen herunder høretab, tinnitus, hyperacusis samt
-give redskaber til bedre at kunne håndtere sin egen situation.
Tilbud til menièreramte - pædagogisk
Adgangen til det hørepædagogiske tilbud er forskellig
- Visitation
- Henvisning
- Fri henvendelse
Tilbud til menièreramte - pædagogisk
Eksempel - CFK-Herning.
En rådgivningssamtale kan blandt andet omhandle:
• Udredning af den enkeltes specifikke problemer
• Gennemgang af høreprøver, ørets anatomi
• Fysiske og psykiske reaktioner
• Søvnproblematikker
• Aflednings- / defokuseringsstrategier generelt og i forhold til den enkelte.
• Afprøvning af relevante tekniske hjælpemidler
• Vejledning om andre muligheder - viderehenvisning
Tilbud til menièreramte - pædagogisk
Eksempel - Region Hovedstaden:
Undervisningen kan indeholde:
• Afdækning af de problemer, der følger med Menières sygdom
• Information/viden om Menière og om mulighed for behandling
• Støtte til at integrere ny viden i dagligdagen
• Eventuel instrumentel behandling med eksempelvis høreapparat
• Information om det årlige regionale Menièrekursus samt eventuel
visitation til dette.
Tilbud til menièreramte - teknisk
Høretekniske hjælpemidler
Deles i 3 kategorier:
• Privat
• Arbejde
• Uddannelse
Tilbud til menièreramte – hjælpemidler mv.
Hvad
Personlige hjælpemidler
Hvor
Hjemkommune - Socialforvaltningen
Servicelovens § 112
Arbejdsredskaber /
arbejdspladsindretning
Hjemkommune - Jobcentret
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Hjælpemidler og anden støtte i
forbindelse med uddannelse.
Lovgivning om specialpædagogisk støtte
samt anden lovgivning.
Uddannelsesstedet
Tilbud til menièreramte - hjælpemidler
Serviceloven § 112 og 113 – hjælpemidler og forbrugsgoder - Personlig /
privat / i hjemmet
Hjemkommunen er ansvarlig myndighed
§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til
hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger
af den nedsatte funktionsevne
2) i væsentlig grad kan lette den daglige
tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan
udøve et erhverv.
Tilbud til menièreramte - hjælpemidler
Hvordan søges .. i praksis
• Kontakt til kommunikationscenter /høreinstitut … CFK
• Her kan gives vejledning om ansøgningsprocedure
• Udredning af behov og hvilket hjælpemiddel
• Udredning / sagsfremstilling til kommunen med angivelse af
hvilket hjælpemiddel der kan opfyldet det behov brogeren
har
• Hjemkommunen bevilger
Tilbud til menièreramte – hjælpemidler, arbejdspladsindretning
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Jobcentret i hjemkommunen er ansvarlig myndighed
I forhold til arbejde - Hvilken støtte kan
der gives?
• Høreteknisk hjælpemiddel/ arbejdsredskab,
• Arbejdspladsindretning
• Information
Tilbud til menièreramte – hjælpemidler, arbejdspladsindretning
Hvordan får man bevilling og hvor?
• Henvendelse til Kommunikationscenter
• Vejledning om muligheder
• Vejledning om ansøgningsprocedure i forhold til jobcentret
• Skema AF- 82 eller personlig / skriftlig henvendelse :
http://ams.dk/FagomraderTemaer/Administration/~/media/AMS/Dokumenter/Blanketter/AF82pdf.ashx
• Jobcenter kontakt til Center for Kommunikation med anmodning om
udredning
• Udredning, afprøvning, opfølgning, udtalelse til jobcenter
• Bevilling fra jobcenter i hjemkommunen
Tilbud til menièreramte – hjælpemidler mv.
Hjælpemiddel til uddannelse
• Henvendelse til Kommunikationscenter
• Vejledning til den uddannelsessøgende
• Efter aftale kontakt til uddannelsesstedet
Mange kommunikationscentre har indgået aftale med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
om høremæssig udredning af støttebehov og vejledning til
uddannelsesinstitutionerne
Tilbud til menièreramte - § 56 aftale
Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom
m.v.
§ 56. En arbejdsgiver kan ved aftale med en lønmodtager opnå ret til fra
kommunen at få refusion med et beløb, der svarer til de sygedagpenge, som
lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 30 kalenderdage af
sygefraværet.
Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan indgås,
• 1) når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en
langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen skønnes at
medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år,
• 2) når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus
eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingen
var besluttet på ansættelsestidspunktet, eller
• 3) når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold allerede har
udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden
for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.
Tilbud til menièreramte - § 56 aftale (fortsat)
Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysning om
arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse samt
sygdommens art. Aftalen skal godkendes af lønmodtagerens
opholdskommune.
Stk. 4. Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun
fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen.
Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund
af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10
fraværsdage, medmindre der ved aftalens udløb er sket
væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller
helbredsmæssige forhold.
Tak for i dag
Birte Clement
Specialkonsulent
Center for Kommunikation
Brahmsvej 8
7400 Herning
Tlf. 96 28 49 00
Mail: [email protected]

similar documents