Hvordan skaber * og leder * vi gode læringsmiljøer?

Report
Klasseledelse
Lene Heckmann
Rammesætning
Fælles kursus
LeneHeckmann.dk
Fundamentet
for
klasseledelse
Vejledning i
afdelinger
Relationskortlægningen
23.09.2013
14-16: Mel
05.09.2013
12.30-17.30
Fælles kursus
Adfærdsledelse
24.09.2013
14-16: SPC.kl.
30.09.2013
kl. 13-15: ind
kl. 15-17: uds
Arbejde i praksis med
relationskortlægningen
i afdelinger
31.10.2013
kl. 14-17
Vejledning i
afdelinger
Fælles kursus
AdfærdsLedelse
Undervisnings
-ledelse
25.11.2013
13-15: inds
15-17: uds
26.11.2013
14-16: SPC. Kl.
02.12.2013
kl. 14-16: mel
Arbejde i praksis med
adfærdsledelse i
afdelinger
Den gode time
Observation og
sparring i
årgangsteams
Den gode time
Fælles kursus
Læringsledelse
-Opsamling
og afslutning
16.12.2013
kl. 14-17
Januar 2014
Februar 2014
Arbejde i praksis med
den gode time
13.03.2014
kl. 14-17
Indhold
Den 13. marts 2013 kl. 14-17
1. Velkomst og intro
LeneHeckmann.dk
2. Siden sidst
3. Læringsledelse
• 6 nøglestrategier
• Videoforelæsning af James Nottingham
4. Opsamling, afslutning og perspektivering
• Refleksion over egen praksis + fremtidsbrev
• Afslutning på forløb
5. Tak for denne gang
Summeopgave
LeneHeckmann.dk
Siden sidst
• Hvordan oplevede i observations- og
sparringsdelen?
• Hvad fungerede godt? -Mindre godt?
LeneHeckmann.dk
Læringsledelse
Undervisning
Læring
6 Nøglestrategier
•
•
•
•
•
•
Tydelige mål og kriterier
Dialog og gode spørgsmål
Evaluering/Vurdering som en del af undervisningen
Involvere eleverne i sin egen læring
Aktivere eleverne som læringsresurse for hinanden
God feedback
Tydelig mål
LeneHeckmann.dk
Jo tydeligere et mål er,
desto bedre vil eleven gøre det!
LeneHeckmann.dk
Tydelige mål
LeneHeckmann.dk
Tydelige mål
Fag: Dansk
Undervisningsmål: Jeg kender gyserens genretræk
Navn: M agnu s 5 .a
Dato: 20 .11.20 11
J
J
J
1. Jeg kender til ydre
spænding
LeneHeckmann.dk
2. Jeg kender til indre
spænding
3. Jeg ved hvad et klimaks i
en gyser er og hvordan det
bygges op
4. Jeg kender til gysergenrens
persongalleri
5. Jeg kender til hvordan
sprogets tempo kan være et
virkemiddel
6. Jeg kender til hvordan
gentagelser kan være et
virkemiddel
Mit mål
1. J eg vil ar bej de med kl imaks
2.
J eg vil ar bej de med at br u ge
s pr oget t il at s kabe t empo
Fag: Dansk
Undervisningsmål: Jeg kender gyserens genretræk
Navn: M agnu s 5 .a
Dato: 20 .11.20 11
J J J
1. Jeg kender til ydre
spænding
Beviser på læring
Jeg ved at ydr e s pænding er
f x ved at br u ge t r adit ionel l e
gys er or d s om kir ke, bl o d
m.m.
LeneHeckmann.dk
2. Jeg kender til indre
spænding
Jeg ved at indr e s pænding f x
handl er om hvad per s onen
f øl er og t ænker u den at man
s kr iver det dir ekt e
Jeg ved at et kl imaks er der
hvor s pændingen t opper
3. Jeg ved hvad et
klimaks i en gyser er og
hvordan det bygges op
4. Jeg kender til
gysergenrens
persongalleri
Jeg har l avet al l e opgaver om
per s ongal l er i
5. Jeg kender til hvordan
sprogets tempo kan være
et virkemiddel
6. Jeg kender til hvordan
gentagelser kan være et
virkemiddel
Det vigtigste, som jeg har
lært
At br u ge indr e s pænding, da det
ogs å er med t il at opbygge
kl imaks
Fag: Fysik/Kemi
Trinmål: 9.kl
1. at kunne anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare
fænomener
2. kende og beskrive udvalgte enkle atomkerneprocesser, herunder alfa-, beta- og
gammaprocesser
3. kende til biologiske virkninger og anvendelser af ioniserende stråling
(fælles med biologi 9. klasse).
Undervisningsmål
Jeg kan arbejde med radioaktivitet
Kriterier
1. Jeg ved hvad ioniserende stråling er
LeneHeckmann.dk
2. Jeg kender alfa, beta og gammastråling
3. Jeg kender til begrebet baggrundsstråling
4. Jeg kender til begrebet halvveringstid
5. Jeg kender til principperne i et atomkraftværk,
og kan redegøre for de forskellige risici, der er forbundet med denne energiform.
6. Jeg kan anvende et nuklidkort
7. Jeg kan anvende en geigertæller
8. Jeg kan deltage aktivt i forsøg og øvelser
Jeg KAN IKKE ENDNU
Jeg KAN NÆSTEN
Jeg KAN
Mit individuelle mål:
6 Nøglestrategier
•
•
•
•
•
•
Tydelige mål og kriterier
Dialog og gode spørgsmål
Evaluering/Vurdering som en del af undervisningen
Involvere eleverne i sin egen læring
Aktivere eleverne som læringsresurse for hinanden
God feedback
Undervisningsproces
Undervisningsproces
6 Nøglestrategier
•
•
•
•
•
•
Tydelige mål og kriterier
Dialog og gode spørgsmål
Vurdering som en del af undervisningen
Involvere eleverne i sin egen læring
Aktivere eleverne som læringsresurse for hinanden
God feedback
Vurdering og feedback
• Hvor er jeg på vej hen?
• Hvor er jeg nu?
• Hvad er næste skridt?
• Og hvordan lykkedes jeg med det?
Vurdering og feedback
Forældre
Medelev
Elev
Lærer
LeneHeckmann.dk
Summeopgave
• Hvilke nøglestrategier er du god til?
• Hvilke nøglestrategier kunne du blive endnu
bedre til?
Videoforelæsning
– James Nottingham
• Her kan du se en videoforelæsning af James
Nottingham som hedder Labels limit learning
http://www.youtube.com/watch?v=viHaslVc9cc
LeneHeckmann.dk
Summeopgave
• Hvilke refleksioner giver filmen anledning til?
• Hvorfor?
Mål for dette kursusforløb
LeneHeckmann.dk
• At tilegne sig en evidensbaseret viden om hvad der
virker
• At få konkrete værktøjer
• At få bekræftet/bevidstgjort egen god praksis
• At udvikle egen praksis
Selvrefleksion over egen praksis
5 min
Klasseledelse
Overvej udsagnene
og sæt kryds
Selvrefleksion over egen praksis
I mindre
grad
1. Jeg forsøger at skabe gode
relationer til alle elever
2. Jeg er meget bevidst om min egen
ledelsesrolle som lærer
3. Jeg retter fokus på den adfærd,
jeg ønsker i stedet for den negative
adfærd
4. Jeg er god til at skabe ro
5. I mine timer er eleverne helt klar
over, hvilken adfærd jeg forventer af
dem og har tydelige regler
6. Jeg begynder hver time til tiden
7. Jeg giver tydelige beskeder
8. Jeg har en tydelig plan for timen
som formidles til eleverne
9. Der er en tydelig opstart i mine
timer
10. Der er en tydelig afslutning i mine
timer
11. Jeg bruger forskellige
arbejdsformer og metoder i min
undervisning
12. Alle elever udfordres i mine timer
13. Jeg tydeliggør målene for min
undervisning samt kriterier
14. Jeg er meget optaget af, hvad
eleverne faktisk lærer i min
undervisning
15. Jeg arbejder systematisk med den
løbende evaluering
16. Jeg arbejder bevidst med at lære
eleverne selv at evaluere sig selv
17. Jeg arbejder med den gode
feedback til og fra eleverne
18. Jeg evaluerer løbende min egen
undervisning
1
Delvis
2
3
Altid
4
5
Fremtidsbrev
Brev til fremtiden
Skriv et brev til dig selv. Her kan du blandt andet skrive om dine styrker og svagheder, hvad
du vil fokusere på i dit videre arbejde med klasseledelse, dine vigtigste læringspointer fra
• Skriv et brev til fremtiden
kurserne m.m.
LeneHeckmann.dk
Summeopgave
- Hvad har været det bedste ved dette kursusforløb?
- Er der noget du gerne ville have haft havde været
anderledes?
- Hvad er det vigtigste I tager med fra forløbet?
- Hvad kunne være næste skridt?
TAK FOR DENNE GANG 

similar documents