PowerPoint Sunusu - İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği

Report
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
İdari Hizmetler Başkanlığı
ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ
Kasım 2014
İstanbul
Etik ve Hasta Hakları
Hasta Hakları Eğitimi
1. Etik Nedir? ………………………………………………………………..(5 Dk)
2. Hasta Haklarının Dünyadaki Gelişimi…………………………....…….(10 Dk.)
3.Türkiye’de Hasta Hakları ve Gelişimi……………………………….........(10 Dk)
4. Hasta Hakları ve Sorumlulukları Nelerdir?......................................…........(10 Dk)
5. Hasta Hakları İş Akış Şeması……………………………………………( 10 Dk.)
6. İl Sağlık Müdürlüğü İş Akışı……………………………………………..(10 Dk.)
7. Hasta İletişim Birimlerine Dönüşme Süreci……………………………..(5 Dk)
60 Dk
ETİK NEDİR ?
KURAMSAL AHLAK NEDİR ?
“ Etik değerler evrenseldir ve
her ülkede geçerliliği olan kurallardır. ”
TI P E T İ Ğ İ
( DEONTOLOJİ )
Deonto : Görev, Yükümlülük
Logia : Bilgi
Deontoloji : Bir mesleği-görevi-sorumluluğu uygularken, uyulması gereken ahlaki değer ve etik
kuralları inceleyen bilim dalıdır.
Tıbbi Deontoloji : Sağlık mesleklerinde çalışanların bilmek ve uygulamak zorunda
oldukları etik ilke ve kuralların neler olduğunu belirtir.
Günümüzde tıp etiği etkinlikleri içinde çok sayıda ilkeden söz edilmektedir :
* Özerkliğe saygı ilkesi,
* Yararlılık ilkesi,
* Kötü davranmama ilkesi,
* Aydınlatılmış onam ilkesi,
* Adalet ilkesi,
* Gizliliğe saygı ilkesi,
* Doğruluk ilkesi,
* Sözünde durma ilkesi,
* Sır saklama ilkesi,
* Gerçeğe uyma ilkesi,
* Eşitlik ilkesi,
bu ilkelerden bazılarıdır.
YASALAR VE TIP ETİĞİ
Yasa ile etik kurallar arasındaki bazı ayrımlara karşın, kimi etik kurallar
kendine özgü yaptırım kanalları geliştirebilir.
Bunlardan biri etik kuralların yasal hükümler haline gelmesi, diğeri de meslek
birliğinin disiplin yönergesi ya da bir kurumun temel kuralları haline gelmesidir. Bu
durumda etik kurallar da yaptırım gücüne sahip olur.
“Sağlık alanında çalışan sağlık personelinin kendi etik kurallarına sahip olması
vazgeçilmez bir gerekliliktir.”
Tıp alanında bilinen en eski metin
“Hammurabi Yasaları”dır. (M.Ö. 1800)
Hekimlerin uymakla yükümlü olduğu kural ve ilkeleri
belirleyen (M.Ö. 460-370)
“ Hipokrat
Andı” da bir tür etik kurallar metnidir.
Hipokrat Andı;
Hekimlerin birbirlerine ve meslektaşlarına karşı etik sorumluluklarını tanımlar.
Hekimlerin birbirine saygılı, yardımlaşma ve işbirliği yapan kişiler olması istenir.
Hekimlerin hastalarına karşı yükümlülükleri de bu andda belirtilmiştir. Bir bütün olarak
değerlendirildiğinde karşımıza çıkan ana ilke, kişisel özelliklerine bakmaksızın hekimin her
koşulda hastasına yararlı olması ve onun iyiliği için çalışmasıdır. Bugün, “Yararlılık İlkesi”
olarak adlandırdığımız bu etik sorumluluk yüzyıllar öncesinden süzülüp gelen hekim-hasta
ilişkisinin temel öğesidir. Hipokrat Andı, günümüzde bile, hekimlerin uymakla yükümlü olduğu
ilke ve kuralları belirleyen metinlere kaynak oluşturmaktadır.
İNSAN HAKLARI & HAK TEMELLİ YAKLAŞIM
Günümüzde, uluslararası kabul görmüş, evrensel denilen ve ülkeden ülkeye değişmeyeceği
varsayılan haklar da vardır. Bu haklar, “ İnsan Hakları ” olarak bilinen haklardır.
Birbirinin içinde iki kavram;
HAK ve ÖDEV
Genel hukuk kuramına göre, bir ilişkinin her iki ucunda bulunan taraflar karşılıklı hak ve
ödevlere sahiptir.
Taraflardan biri için hak olan diğer taraf için ödevdir.
Başka bir deyişle her hakkın karşısında bir ödev ya da her ödevin karşısında bir hak bulunur.
Bir taraf için hak olanlar diğer taraf için ödevdir ya da tam tersidir.
Hasta Hakları ve Sorumlulukları alanı aynı temel ile yapılanmıştır.
YASAL MEVZUAT
1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 2.kısmı “Temel Hak ve Ödevler” başlığını taşır. Bu
bölümde, kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ile siyasi haklar ve
ödevler belirtilmiştir.
İnsan haklarına ilişkin uluslararası metinlerin en önemlilerinden biri; Birleşmiş Milletlerin 10
Aralık 1948 tarihinde yayımladığı
“ İnsan Hakları Bildirgesi ” dir.
1976’da kabul edilen “Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi” ile “Kişisel ve
Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi” adlı metinler, insan hakları konusundaki uluslararası
metinlerdendir.
Sağlık alanındaki uluslararası kuralları belirleyen temel kuruluşlardan biri olan Dünya Tabipler
Birliği’nin yayımladığı bildirilerden bazıları da insan hakları ile ilgilidir. Bunların en çok
bilineni, 1990 yılında Kaliforniya’da kabul edilen ve
“Dünya Tabipler Birliğinin İnsan Hakları Konusundaki Kararı”
olarak bilinen metindir.
Dünya Tabipler Birliği’nin 1981’de yayımladığı Lizbon Bildirgesi ise, hasta ve sağlık hakkı
kavramıyla ilgili önemli bir metindir.
Bu bildiride, hastanın hekimini özgürce seçebileceği, hastalığı ile ilgili yeterli ölçüde
bilgilendirilmesi gerektiği, bu bilgilendirmeden sonra hastanın tedaviyi kabul edilebileceği veya
reddedebileceği ve hastalığı ile ilgili bilgilerin gizli kalmasını beklemek hakkına sahip olduğu
vurgulanarak hasta hakları konusuna açıklık getirilmiştir.
HASTA HAKLARI
Hasta Hakları & Sağlık Hakkı
Hasta hakları kavramı, genelde hasta-sağlık çalışanı ya da hasta-hastane (kurum)
ilişkisinde ortaya çıkan hak unsurlarını ifade eder.
Sağlık hakkı kavramı ise; toplum ya da onun örgütlü gücü olan devlet tarafından,
kişinin sağlığının korunmasını, gerektiğinde tedavi edilmesini, iyileştirilmesini ve bu alanda
toplumun sağladığı olanaklardan yararlanabilmesini ifade eder.
DÜNYADA HASTA HAKLARI
1935
Nuremberg Kanunları
1963
Helsinki Deklerasyonu
1978
Alma-Ata (Kazakistan)
1981
Lizbon Bildirgesi
1994
Amsterdam Bildirgesi (Hollanda)
1995
Bali Bildirgesi (Endonezya)
1997
Avrupa Konseyi Sözleşmesi
TÜRKİYEDE HASTA HAKLARI
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
devletin ve vatandaşların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak;
insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla
sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak,
onları denetleyerek yerine getirir.
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası
kurabilir.”
T.C. ANAYASASI
(56. Madde)
Ülkemizde hasta hakları mevzuatı olarak 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan ve 08/05/2014 tarihli 28994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak güncellenen
Hasta Hakları Yönetmeliği bulunmaktadır.
Yönetmeliğin amacı şöyle belirtilmektedir:
Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul
edilen ‘hasta haklarını’ somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve
kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin
‘hasta haklarından’ faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde
hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usül ve esasları düzenlemek amacıyla
hazırlanmıştır.
Yönetmelik ile belirlenen usul ve esasların; uygulama alanı ise 26/04/2005 tarih ve 3077 sayılı
Makam Olur’u ile yürürlüğe giren
“Hasta Hakları Uygulama Yönergesi” ile çerçevelendirilmiştir.
Hasta Hakları ile ilgili olarak 1998 yılında çıkan yönetmelik ile ülkemizdeki tüm kamu
hastanelerindeki hasta hakları işleyişinin düzenlenmesi hedeflenmiştir.
Sağlık hizmeti sunumunda kamu hastaneleri kadar özel sağlık kuruluşlarının da yer bulmuş
olması, özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların yaşamış olduğu hak ihlallerinin
giderilmesi ile ilgili işlemlerin Hasta Hakları Mevzuatı çerçevesinde yapılması gereksinimini
ortaya koymuştur. Bu kapsamda 2014 yılında güncellenen yönetmelik ile hasta haklarının
kapsamı tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarını içerecek şekilde genişletilmiştir.
HASTA HAKLARI MERKEZ TEŞKİLATI
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Hasta Hakları Şube Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu
Hastane Hizmetleri Başkan
Yardımcılığı
Hasta, Çalışan Hakları ve
Güvenliği Daire Başkanlığı
HASTA HAKLARI TAŞRA TEŞKİLATI
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
-İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları
Koordinatörlüğü
-İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları
Kurulları
-Özel Hastaneler Hasta İletişim
Birimleri
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
-Kamu Hastane Birlikleri
Hasta İletişim Birimleri
-Kamu Hastaneleri
Hasta İletişim Birimleri
HASTA HAKLARI
1. Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde faydalanma hakkı
2. Bilgi talep edebilme hakkı
3. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı
4. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı
5. Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı
6.Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım isteme hakkı
7. Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı
8. Bilgi verilmemesini isteme / gizlilik hakkı
9. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı
HASTA HAKLARI
10. Rıza ve izin hakkı
11. Bilgilerin gizli tutulması hakkı
12. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
13. Tıbbi araştırmalarda rıza alınması hakkı
14. Güvenliğin sağlanması hakkı
15. Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı
16. İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı
17. Refakatçi bulundurma hakkı
18. Müracaat, şikayet ve dava hakkı
HASTAYA YAPILACAK BİLGİLENDİRMENİN
KAPSAMI
Güncellenen Hasta Hakları Yönetmeliğinde hastaya verilen bilginin kapsamı daha ayrıntılı
olarak belirtilmiştir. Buna göre;
•Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği,
•Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi,
•Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve ilgili risk ve muhtemel etkileri
•Muhtemel komplikasyonlar,
•Reddetme durumunda ortaya çıkacak faydalar ve riskler,
•Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,
•Sağlığı için kritik yaşam tarzı önerileri,
•Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceği hususlarında bilgi verilir.
BİLGİ;
•
•
•
•
•
•
Mümkün olduğunca sade, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden hastanın sosyal ve kültürel
düzeyine uygun bir şekilde verilir.
Tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık mensubu tarafından sözlü olarak bilgilendirme
yapılır. Eğer girişimi yapan personel tarafından bilgilendirme yapılamayacak ise aynı
yeterliliğe haiz bir personel bilgilendirme işlemini yapmalıdır.
Hastanın bilgilendirilmesi esastır. Hastanın kendisi yerine başka birinin bilgilendirilmesini
talep ederse, talep şahsın imzası ile yazılı olarak kayıt altına alınmalıdır.
Bilgilendirmede mahremiyete önem verilmelidir.
Ücretlendirme ile ilgili bilgiler sağlık hizmeti sunucusunun ilgili birimlerince yapılmalıdır.
Hastanın talebi doğrultusunda kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin
bilgilendirilmesini istemediği durumlarda bu karar yazılı olarak kayıt altına alınır.
RIZANIN KAPSAMI
Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise
velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın velisinin veya vasisinin olmadığı, hazır
bulunamadığı ya da hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde bu şart aranmaz.
Kanuni temsilci tarafından rıza verilmeyen hallerde, müdahalede bulunmak tıbben
gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya tıbbi müdahalede bulunabilmesi Türk
Medeni Kanununun 346. ve 487. maddeleri uyarınca mahkeme kararına bağlıdır.
RIZA FORMU
•Mevzuatta öngörülen durumlar ile ilgili uyuşmazlığa mahal vermemek için tıbbi müdahaleler
için sağlık kurum ve kuruluşlarınca mevzuat hükümleri doğrultusunda RIZA FORMU
hazırlanır.
•Rıza formunda yer alan bilgiler; sözlü olarak hastaya aktarıldıktan sonra form hastaya
veya kanuni temsilcisine imzalatılır.
•Rıza formu 2 nüsha olarak hazırlanır. Bir nüshası hasta dosyasına konulur, diğer nüshası
hastaya veya kanuni temsilcisine verilir.
•Acil durumlarda tıbbi müdahalenin hasta tarafından kabul edilmemesi durumunda, bu
beyan imzalı olarak alınır, imzadan imtina ettiği takdirde durum tutanak ile kayıt altına
alınır.
•Rıza formu bilgilendirmeyi yapan ve tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık mensubu
tarafından imzalanır.
•Formlar arşiv mevzuatına uygun muhafaza edilir.
HASTA SORUMLULUKLARI
Hasta Hakları Yönetmeliğinde ‘’Hastanın Uyması Gereken Kurallar ‘’ başlıklı 42/A Maddesinde
şu şekilde sıralanmıştır:
a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı
bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa
halen kullanmakta olduğu ilaçları ve sağlığı ile ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru
olarak verir.
c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri
bildirimlerde bulunmalıdır.
ç) Randevu tarihine uyar ve değişikliği ilgili yere bildirir.
d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı
gösterir.
e) Personele sözlü veya fiziksel saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.
HASTA HAKLARI BAŞVURU KANALLARI VE
UYGULAMA MEKANİZMALARI
Birimler
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire
Başkanlığı
İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Kurulu
Genel Sekreterlik Hasta Hakları Birimi
Hastane Hasta İletişim Birimleri
Başvuru Biçimleri
•Hasta İletişim Birimleri
Sağlık Müdürlüğündeki Kurul
Yapısı
Başkan: İl Sağlık Müdürü
Kurum
Temsilcisi:
Başvuruda
bulunulan
personelin
kurumundan bir temsilci,
Sivil toplum kuruluşu (Hasta Hakları
veya Tüketici Derneği temsilcisi)
İşyeri Sendika Temsilcisi,
• İnternet / Kurumsal Web Sayfası
• SABİM ALO 184
Vatandaş üye
HASTA HAKLARI İŞ AKIŞI
HASTA HAKLARI İŞ AKIŞI
YERİNDE ÇÖZÜM
Hasta hakları birim sorumlusu, birime başvuran hasta yada hasta yakını ile ilk görüşmeyi
yapar.
•
Başvuru sahibinin eleştiri ve önerilerini dinler. Konu hakkında bilgi verir, danışmanlık
yapar.
•
•
Sorun yerinde çözülmüş ise yerinde çözülenler defterine kaydedilir.
HASTA HAKLARI İŞ AKIŞI
İNTERNET BAŞVURU MODÜLÜ
http://sbu.www.saglik.gov.tr/sbhastahaklari adresinden başvuru formu internete
aktarılır.

Hasta hakları internet başvuru modülüne her gün girilerek yapılan başvurular düzenli
olarak takip edilir.

Birime yapılan yazılı başvurular internete aktarılır ve daha önceden girilen
başvuruların süresi içinde hangi aşamada olduğu belirtilir.

Yazılı olarak yapılan ve Hasta Hakları Kuruluna gönderilen başvurular için; iki gün
süreyle bilgi toplanır ve 2 güç içerisinde ilgili kişiden bilgi alma formu imza karşılığı
teslim alınır.

HASTA HAKLARI İŞ AKIŞI
KURULDA ÇÖZÜM
Hasta Hakları Kurulu’na gönderilecek olan dosyalar başvurudan en geç sonra 4 gün sonra Genel
Sekreterlik Hasta Hakları Birimine gönderilir.
•
Alınan kararlar kurul kararı kuruma ulaştıktan sonra 3 iş günü içinde ilgililere resmi olarak bildirilir.
•
Kurum dışına çıkacak evraklar için kurum çıkış sayısı alınır.
•
Hasta Hakları uygulamaları hakkında
Genel Sekreterlikler aracılığı ile Hasta Hakları İl
Koordinatörlüğü ile işbirliği halinde çalışılır.
•
Hasta hakları ihlali nedeni ile kusurlu bulunan ve idareye bildirilen çalışan hakkında ilgili mevzuata
göre idare tarafından yapılan işlemin sonucu resmi olarak bildirilir.
•
Başvuruların alınarak ilk görüşmenin
yapılması, başvuru formunun
doldurulması, danışmanlık yapılması
E
Sorun
yerinde
mi
çözüldü
H
İstatistiki verileri hazırlamak
Sağlık Müdürlüğünde görüşmek
üzere dosyayı hazırlamak
Acil
durum
var mı
H
Başvuru sahibi 2 gün içinde
cevap vermelidir.
Başvuruda adı geçen
hastane personelinden aynı
gün bilgi istenir.
Taraflar dışında bilgi alınması
gereken kişilerden bilgi
alınması
Toplanan tüm bilgiler Hasta
Hakları Kuruluna gönderilmek
üzere hazırlanır.
E
Hastane idaresi
bilgilendirilir
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ KURULLARIN
GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USULLERİ
Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Karara itiraz eden üyelerin gerekçeli özet olarak
kaydedilir.

Kararlar üyeler tarafından imzalanarak dosyalanır. Kararlar ilgili sağlık kurumuna ve başvurana
bildirilir.


Gizlilik önemlidir. Dosyalar ile ilgili asla üçüncü şahıslara bilgi verilmez.

Kurul gerekli gördüğünde ilgilileri kurula davet edebilir.

Tıbbi hata iddialarına ilişkin başvurular kurulda değerlendirilmez.
Sivil toplum sendika temsilcisinin görev süresi takvim yılına göredir.Kurula mazeretsiz üç kez
katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve üç yıl boyunca yeniden üye seçilemez.

Yönetmelik hükümlerine aksi hareket kurul üyesinin üyeliği sona erer ve 5 yıl bu göreve yeniden
seçilemez.

Hasta hakları kurulu kararlarının özeti, şikayet edilen isimlere yer verilmeden il sağlık
müdürlüklerinin internet sayfasında duyurulur.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ KURULLARIN
GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USULLERİ
Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yerinde çözülemeyen yazılı/ elektronik başvurular kurulda
değerlendirilir.

Hasta Hakları uygulamalarına veya etik ilkelere aykırı davranış nedeni ile kurul tarafından ihlal kararı
verilen personele durum resmi yazı ile bildirilir. Son 6 ay içerinde ikiden fazla hak ihlali kararı çıkan
personel hakkında 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 23. Maddesinin 7. fıkrasının (b) bendi hükmüne göre Sağlık Meslekleri Kuruluna gönderilir

Kurul gerekli görürse hak ihlaline sebep olabilecek uygulamaları inceler.Hasta hakları
uygulamalarının geliştirilmesi için öneri ve düzeltici işlemleri belirler. Sağlık kuruluşları konu ile ilgili
gerekli önlemleri alır.


Kurul en geç on beş günde bir toplanır. Sekreterya İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlüğünce yapılır.

Başvurunun kurula ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde başvuru hakkında karar verilir.
HASTA İLETİŞİM BİRİMLERİNE DÖNÜŞME
SÜRECİ
•
•
•
Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan hasta hakları birimleri, en geç üç ay
içersinde hasta iletişim birimlerine dönüştürülür.
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hasta hakları kurulu oluşturuluncaya kadar mevcut
hasta hakları kurulları görevine devam eder.
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurul oluşturulduğu tarihte mevcut hasta hakları kurulu
ve üyelerinin görevleri sona erer.
FORMLAR VE DÖKÜMANLAR
FORMLAR VE DÖKÜMANLAR
FORMLAR VE DÖKÜMANLAR
Formlar ve Dökümanlar
Sağlıklı iletişim ve güvenilir hizmet için
hasta ve sağlık çalışanı
BİRLİKteliği
HAYATİ
önem taşır.
TEŞEKKÜRLER
40
40

similar documents