Brug af Epoxy/skum i byggeriet * hvad bringer fremtiden?

Report
Brug af Epoxy/skum i byggeriet –
hvad bringer fremtiden?
Miljøkonsulent Lars Vedsmand, Bygge- Anlægs- og
Trækartellet
Hvem er BAT?

Faglig samarbejdsorganisation LO forbund med
medlemmer i byggeri og træ/møbel
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
3F Byggegruppe
Blik & Rør
Malere
DEF
Metal
TL
HK
Arbejder meget med vejledninger og kampagner i
BAR B&A
 Regeludvalg
 EU-arbejde

Byggeri er noget særligt…
Mange aktører
 Starter fra scratch hver gang
 Luk produktion før den er startet

Kemi i byggeri

Fra 500 komponenter efter 2. verdenskrig
◦ … til 60-70.000 forskellige kemiske stoffer
Stærkt øget ”kemisering”

3 måder at møde kemien:
◦ Direkte kemi: lim, fugemasser, opløsning –
herunder meget epoxy og PU
◦ Indirekte: Isoleringsmateriale, cement, træ.
Sekundær udsættelse for PU
◦ Fortidens synder: Asbest, bly, PCB, forurenet
jord…
◦ Fremtidens fortidens synder: PU/Isocyanater
Ansvarsområder

Rådgivere/projekterende:
◦ Substitution
◦ Tidsplan
◦ Oplyse bygherre om dennes
forpligtelser

Flyttes ansvaret faktisk til
entreprenøren ?
◦ Nemt bruge det vi plejer
◦ Teknisk dokumentation flyttes
til udførende
Ansvarsområder

Bygherre:
◦ Afgrænse farligt arbejde i fællesområder
◦ Ex: supermarked med epoxygulv i
slagterafdeling
 Personlige værnemidler , men andre ?
 Afgrænsning tidsmæssigt
 Afgrænsning fysisk, plastvægge
◦ Koordinering
 Får koordinator oplysninger om anvendte stoffer ?
◦ PSS også ved afgrænsning af farligt arbejde
Overses farer?
Stor anvendelse som rå og
hjælpemateriale i byggekomponenter
 Udfasning om PU ved ved vinduer – ikke
pga arbejdsmiljøet, men fugerne bliver for
tætte
 Ligegyldighed ?

◦ Nye områder med epoxy – Vejdirektoratet
ved brolægning
◦ Sportshaller med internationale
håndboldkampe
Overses farer?
Antal byggekursister på jeres kurser? Svarer det til forbruget ?
Ændret fokus til også sekundær
udsættelse
Svensk forskning, bedre biomarkører og
gule lamper: Meget høje koncentrationer i
kort tid
 Friktionsvarme – slibning, boring,
opvarmning

US-undersøgelse om
byggearbejdere
Uddannelseskravet
Nu skrevet sammen i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige
uddannelser
 Lykkedes ikke at få igennem i forhold til anerkendelsesdirektivet,
men der udbydes også kurser på polsk – godt.

Fremtidens fortidens synder
Isocyanater/PU er meget
lungereaktivt/astma
 Udvikling astmatilfælde US/DK
eksploderet
 KOL ikke kun rygere, men også
udsættelse for uorganisk støv, herunder
PU
 Tagdækkere PUR-plader

Tagdækkere møder PUR

Gammel PUR Topcoat tagdækning: Har henvendt mig til dig for et par dage siden
ang. Nogle tagdækkere som renoverede et tag. Arbejdsprocesserne er opskæring
med vinkelsliber i eksisterende pap for udskiftning af hætter og lys. Støvbinding af
eksisterende arealer og påbrænding af nyt tagpap.Vi har ad snirklede veje fundet
frem til den person som i slutningen af firserne renoverede taget med en Deckcoat
fra 3M.Deckcoat’en fra 3M er en Polyuretan Deckcoat, og vi har fået Brith
Nordberg fra 3M til at komme med en beskrivelse af produktet samt forholdsregler
ved videre arbejde på taget.
Vores spørgsmål er! Skal der skærpede velfærdsforanstaltninger til for at udføre
dette arbejde,Tænker på skur, omklædning og arbejdstøj.

3M svar:
”Normalt har det betydning, hvis man opvarmer Isocyanater (polyurethan) til temp
> 135 grader C .. herved er der risiko for at man kan blive udsat for Isocyanater i
"dampform". Hvor meget produktet opvarmes til i denne sammenhæng ved jeg ikke,
men tag ingen chancer…
Jeg vil anbefale brug af heldragt, handsker (ved berøringsfare af opvarmet materiale)
samt åndedrætsværn med A filter + partikelfilter. (ved indendørs brug kan der være
krav om luftforsynet åndedrætsværn).
Husk at affald fra Isocyanat produkter skal opsamles i special beholdere mærket
med indholdet. "ISOCYANATER”.
Bortskaffes som kemikalieaffald / EAK-Kode : 08 05 01.”
Arbejdsmiljøet overses !
PU coating af ”grøn og bæredygtig”
linoleum
 En del henvendelser til AT om dette, svar
svensk forsker:

◦ ”Jag tror att det är risk för exponering av
isocyanater vid temperaturer du uppger vid
svetsning.Värmer man en coating till ca 225
grader så bildas fria isocyanater. Jag tycker vi
borde göra en luft mätning när arbetet
utförs.”
Arbejdsmiljøet overses !

Svar fra AT:
Ved svejsning af PU-coatede belægninger og andre udhærdede
polyurethanprodukter dannes der isocyanater som gasser eller
røgpartikler, jf. Arbejdstilsynets vejledning C.0.2 ”Sekundær
udsættelse for isocyanater”. Den største sundhedsrisiko er i denne
arbejdsproces indånding, og sundhedsfaren er irritation af
luftvejene, hudallergi og risiko for udvikling af allergisk astma.Ved
svejsning i udhærdede produkter (som f.eks PU-coatede
gulvbelægninger) kan der ved temperaturer over 150 ºC dannes
isocyanater.
I plastindustrien og andre faste arbejdspladser skal der bruges
effektiv procesventilation for at beskytte mod luftforureningen.Ved
bygge- og anlægsarbejde, herunder skiftende arbejdssteder, skal der
benyttes egnet, friskluftforsynet åndedrætsværn, da det, tilsvarende
svejsning i vinyl (PVC), normalt ikke er muligt at fjerne
luftforureningen effektivt ved punktudsug. Herudover skal der
benyttes egnede handsker. Arbejdsgiveren skal sikre, at den ansatte
har fået tilstrækkelig instruktion, så arbejdsopgaverne kan udføres
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Oplysning i byggeriet

Fra BAR B&A:
◦ http://www.bar-ba.dk/Kemikalierstoev/Materialer/~/media/Bygge%20og%20Anl
%C3%A6g/PDF/Branchevejledninger%20%20pdf/fugning%20v4_110707.pdf.pdf
Styrpaastofferne:’
 http://www.styrpaastofferne.dk/vaelg_rigti
gt/substitution.aspx

Ikke mange konkrete ex sub
ex fra catsub:
http://www.catsub.dk/singeloplysning.aspx
?ID=471&sprog=da
 brokonstruktion uden isolering:
 http://www.catsub.dk/singeloplysning.aspx
?ID=590&sprog=da
 Selv store gode firmaer, har ikke en
strategi…

Lære af fortiden…
Stoffer undersøges ikke i brugssituationer
 Mange nye
 Nano ?

Tak for opmærksomheden…

similar documents