Møde om Folkeskolereformen og idrætsforeningerne

Report
Møde om Folkeskolereformen
og idrætsforeningerne
4. December 2013
www.silkeborgkommune.dk
Folkeskolereformens mål
• at udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, de kan,
• at mindske betydningen af social baggrund i
forhold til de faglige resultater, og
• at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal
styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis
www.silkeborgkommune.dk
Indsatsområder
• En længere og mere varieret skoledag med
mere og bedre undervisning og læring
• Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og
skoleledere
• Få klare mål og regelforenklinger
www.silkeborgkommune.dk
Skoledagen
0. – 3. klasse
4. – 6. klasse
7. – 9. klasse
30 timer
33 timer
35 timer
www.silkeborgkommune.dk
Understøttende undervisning
skal spille sammen med og støtte op om
undervisningen i forhold til at realisere
folkeskolens formål
Den understøttende undervisning skal således
anvendes både til opgaver, der har et direkte
fagrelateret indhold…
…og til opgaver, der sigter bredere på at styrke
elevernes læringsparathed, sociale
kompetencer, alsidige udvikling, motivation og
trivsel.
www.silkeborgkommune.dk
Den åbne skole
Skolerne skal i højere grad åbne sig over for
det omgivende samfund. Der skal skabes en
større inddragelse af det lokale idræts-, kulturog foreningsliv i skolen, ved at kommunerne
forpligtes til at sikre et samarbejde.
www.silkeborgkommune.dk
Den åbne skole - fortsat
•
•
•
Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik-, kunstog kulturskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til
den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder
udmøntes i praksis.
Udover folkeskolens fag og formål generelt skal dette samarbejde
fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i
højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de
muligheder, som foreningslivet rummer.
Skolelederen kan give konkret tilladelse til, at en elev opfylder sin
undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den
kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening,
fx i stedet for valgfagstimerne. Skolebestyrelsen kan fastsætte
principper om denne adgang til at få fri til eliteidrætstræning.
www.silkeborgkommune.dk
Bevægelse
Motion og bevægelse på alle folkeskolens klassetrin skal
indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45
minutter dagligt i løbet af den længere og varierede
skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos
børn og unge og understøtte motivation og læring i
skolens fag.
Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte
undervisning, herunder idræt, og i den understøttende
undervisning
www.silkeborgkommune.dk
Faget Idræt
•
Formålet med undervisningen i idræt er ifølge Fælles Mål, at eleverne gennem
alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår
færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen
udvikling.
•
For at styrke idrætsfagets status og øge elevernes faglige udbytte af
undervisningen foreslås det, at faget idræt placeres i rækken af prøvefag,
således at der kan gennemføres prøve i idræt for elever på 9. klassetrin.
Den udtalelse, der i dag gives i faget idræt, erstattes fremover af
standpunktskarakterer i faget.
Det er hensigten, at eleverne ved afslutningen af undervisningen på 9.
klassetrin skal udarbejde et oplæg, som danner grundlag for en
mundtlig/praktisk prøve. Ved prøven skal elevernes gennem oplæg, dialog og
praktiske øvelser demonstrere tilegnede kundskaber og færdigheder i faget.
•
•
www.silkeborgkommune.dk
Eliteklasser i idræt
Skolen skal udfordre og udvikle alle elever, også de elever, der har et særligt
sportsligt talent.
Det foreslås derfor, at det gøres muligt at oprette særlige eliteklasser i idræt i 7.10. klasse, så undervisningen tilrettelægges, så den understøtter elevernes talent
og giver dem de bedst mulige rammer til at kunne træne. Elever optages i de
særlige klasser på baggrund af deres sportslige niveau.
Der henvises til lovforslaget § 1, nr. 60 (§ 25, stk. 4).
www.silkeborgkommune.dk
Derudover…
- kobling mellem teori og praksis
- samarbejde mellem professionelle
- Tidligere sprog,
- Entrepenørskab,
- IT
Og flere andre spændende tiltag….
www.silkeborgkommune.dk

similar documents