Vision - Slagelse Kommune

Report
Introduktion for byrådet
Slagelse, 13. Januar 2014
En vision
bliver til
En politisk
skabende 1-årig
proces
Grundig analyse
af Slagelse
Kommunes
udfordringer og
styrker
Slagelse Kommune • Vision
Et enigt byråd
vedtager visionen
Vision
Visionen er kompasset,
der sikrer, at vi bevarer
fokus på målet:
Vi skal skabe
udvikling
Slagelse Kommune • Vision
VÆKST
Slagelse Kommune • Vision
Hvorfor?
Fordi kommunen skal være
et dynamisk, fremsynet og
rummeligt sted at drive
virksomhed og leve livet.
Fordi vi vil fastholde og
tiltrække mennesker, der søger
muligheder, fordi de er skabende
og forandringsparate.
Slagelse Kommune • Vision
Den demografiske udfordring
- Faktisk udvikling i antallet af indbyggere
Antallet af indbyggere i Slagelse 2007-2014
( opgjort pr. 1. januar )
Udvikling i antal borgere
77,600
77,457
77,500
77,457
77,475
77,442
77,400
77,310
77,300
77,167
77,200
77,100
77,000
76,900
2006
76,938
76,949
2007
2008
2009
2010
2011
antal borgere
2012
2013
2014
2015
Den demografiske udfordring
- Forventet udvikling i antallet af indbyggere
Forventet udvikling i antal indbyggere i Slagelse 2014-2024
( Befolkningsprognose 2014 )
Udvikling i antal borgere 2014 -2024
77,200
77,000
77,088
76,788
76,800
76,492
76,600
76,400
76,158
76,200
76,000
75,832
75,800
75,600
75,400
2012
75,481
2014
2016
2018
2020
antal borgere
2022
2024
2026
Den demografiske udfordring
- Faktisk udvikling i antallet af indbyggere
Det faktisk folketal for 2013 er lavere end forventet !
Pr. 1. januar 2014 forventes 77.088 borgere
(befolkningsprognose)
1. kvartal
2. kvartal
3.kvartal
4. kvartal
1. januar
1. april
1. juli
1. oktober
2011
77.442
77.455
77.470
77.357
2012
77.310
77.185
77.289
77.208
2013
77.167
77.094
77.162
76.992
2014
76.938
Udvikling fra 2011 til 2012 (4.kvartal)
-149
Udvikling fra 2012 til 2013 (4.kvartal)
Udvikling fra 1. januar 2011 til 1. januar
2014
-216
-504
Den demografiske udfordring
- Prognose for udviklingen i arbejdsstyrkens størrelse
…og andelen af personer i den arbejdsdygtige alder bliver mindre!
2007
Personer i alderen 26-64 år udgør 53 %
2011
Personer i alderen 26-64 år udgør 51 %
2018
Personer i alderen 26-64 år udgør 49 %
2024
Personer i alderen 26-64 år udgør 48 %
Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2013
Den demografiske udfordring
- Prognose for ændring i befolkningens aldersprofil over tid
Befolkningens alderssammensætning ændrer sig…
2007-2013
(Faktisk)
Forventet Ændring
2013-2024
( Prognose)
Forventet ændring i alt
2007- 2024
(prognose)
-10,3
-6,6
-16,2
7-16 årige
-6,5
-18,1
-23,4
17-25 årige
17,5
-3,5
13,4
26-42 årige
-13,2
-5,3
-17,8
43-59 årige
3,0
-7,7
-4,9
60-64 årige
-8,5
2,8
-5,9
65-79 årige
25,2
14,7
43,7
80-99 årige
4,1
30,7
36,1
0,3
-2,2
-1,9
Ændring i periode
0-6 årige
Alle
Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2013
Den demografiske udfordring
- Udvikling i befolkningens geografiske bevægelser
…og befolkningen flytter mod de større byer
 Slagelse by
 Korsør by
 Skælskør by
 Landsbyer &
landdistrikter
Kilde: Danmarks Statistik
Slagelse Kommune
Bosætningspolitik 2012-2020
www.slagelse.dk
Bosætningspolitikken kort

Vedtaget af Byrådet i 2011 for perioden 2012-2020

3 målgrupper:
Unge under uddannelse
Børnefamilier
De etablerede (45-60 år)

3 indsatsområder:
Kultur- og fritidsliv
Bymiljø
Boligformer

Mål for politikken i 2020: 79.000 borgere
Status januar 2014: 77.300
Det anbefales at målet på 79.000 nedjusteres
www.slagelse.dk
Indsatsområder
Unge under
uddannelse
Børnefamilier
De
etablerede
Fritidsliv
Gode
fritidsmuligheder
for kreative
interesser og
bevægelse
Mulighed for fælles
aktiviteter for børn
og voksne samt
aktivt fritidsliv
Spændende tilbud
fra kultur- og
foreningslivet
Bymiljø
Boligformer
Bymiljøer for unge
Aktivt studenterog cafemiljøer
Kollegier og
ungdomsboliger
tæt på
uddannelsesinstitutioner
Attraktivt bymiljø og
gode shoppingmuligheder
Boligområder med
plads til aktiviteter
for børn og voksne
samt fokus på
bevægelse
Mulighed for nye
og anderledes
boformer
Attraktive
byggegrunde ved
skov og strand
Mulighed for
aktivitet og
bevægelse tæt på
boligen – både inde
og ude
Mulighed for nye og
anderledes boformer
Attraktive
byggegrunde og
boliger med adgang til
natur og flotte udsigter
Seniorfællsskaber i
eller tæt på
bymidterne
Handlingsplan og aktiviteter

Handlingsplan vedtaget i 2013 for perioden 2013-2015
I denne periode målrettes indsatsen mod:
 Unge under uddannelse
 Sygehuspersonalet
 Pendlerne (primært fastholdelse af udpendlere)
Aktiviteter i 2013:
 Udarbejdelse af pendler- samt til/fraflytteranalyse
 3 udsendte e-magasiner Slagelse.nu – tilflyttermagasin som bl.a. sendes til over 600
ansatte indenfor psykiatrien i Region Sjælland
 Samarbejde og informationsmøder hos Region Sjælland psykiatrien
 Målrettet information til tilflyttere på www.slagelse.dk
Aktiviteter i 2014 (foreløbig):
 4 e-magasiner af Slagelse.nu (Kulturliv, Fritidsliv, Erhvervsliv og International Living)
 Velkomstbrev, velkomstmøder samt materiale til nye tilflyttere
 Deltagelse på karrieremesser i Odense og København målrettet kandidat-studerende
www.slagelse.dk
Til- og fraflytning i Danmark og i Slagelse
Kommune

I hele Danmark oplever 63 ud af 98
kommuner at fraflytningen er større
end tilflytningen – kun 15 kommuner
uden for hovedstadsområdet har øget
tilflytning
2010
2011
2012
0
-100
-200
Kalundborg
-300
Sorø
-400
Slagelse
-500
Nettofraflytning i Slagelse og
nabokommuner
Kilde: Jyske Bank
www.slagelse.dk
Resultat af Til/fraflytteranalysen for
Slagelse Kommune

Overvægt af fraflyttere på ca. 170 personer i 2012
40% af fraflytterne har kun boet i Slagelse Kommune i 2-5 år
Behov for at fastholde tilflytterne

Den største målgruppe, der flytter til kommunen er mellem 21-40
år (53%) – primært singler og par uden børn.
Men det er også samme målgruppe som flytter igen.

Hovedårsagen til tilflytning er: arbejde og uddannelse
Hovedårsagen til fraflytning er: mangler arbejdspladser, især
akademiske arbejdspladser.
”Urbaniseringen fra land til by er
ikke en ny tendens og den er på
”Omkring 2020 forventes det, at 1/3
ingen måde aftagende. I 2007
af husstandene kun har én beboer og
boede 50% af alle mennesker i
vi vil se flere solobyer. Det vil stille
byer. I 2050 vil 75% bo i store
krav til at dele flere ting såsom
byer. Folk flytter hen, hvor der
energikilder, fællesarealer mm.”
er mange arbejdspladser”
Fremtidsforsker, Jesper Bo Jensen
Realdania Arealudvikling i analysen Fremtidens By
www.slagelse.dk
Konklusioner fra til- og fraflytteranalysen
Hvad kendetegner Slagelse Kommune og hvad sætter borgerne pris på?
1. Naturen, skov og strand – at den ligger tæt på hvor man bor
2. Godt handelsliv – shopping, især i Slagelse by
3. Central placering – motorvej og regelmæssige togforbindelser
4. Mange uddannelsesmuligheder
5. Store gode events – Trelleborg, FC Vestsjælland, Sct. Michaels Nat, Slagelse Festuge
Hvad opleves som negativt ved Slagelse Kommune?
1.
2.
3.
4.
5.
Der mangler arbejdspladser, især til akademikere
Dårlig image – usynlighed – anonymitet, kommunen og området er generelt ukendt
Ønske om mindre kriminalitet – rydde op i ghetto områder
Bedre byplanlægning – mere forskønnelser af bymidter – bedre indtryk af indfaldsvejene
Mere byliv – især i Slagelse by
www.slagelse.dk
Hvad efterspørger borgerne?
Område
Udviklingspotentiale
Arbejdspladser
Især til borgere med en lang videregående udd.
Turismeoplevelser
Være mere ambitiøse, skabe sammenhæng i oplevelser, fokus på
naturoplevelser
Synliggørelse og branding af store
kulturtilbud og events
Hæve ambitionsniveauet i synliggørelsen, målrettet branding af
de store kulturevents uden for kommunen, målrette indsatsen
mod udvalgte events
Branding af Slagelse Kommune
Branding både som arbejdsplads og som kommune
Udvikling af handelsliv / shopping
Fokus på flere specialbutikker i Slagelse, mere mangfoldighed i
butiksudvalget, flere oplevelser i sammenhæng med shopping
Byplanlægning og byudvikling
Forskønnelse af indfaldsvejene til købstæderne, mere liv i
centrum af Slagelse efter kl. 18.00, fokus på at bruge arkitektur
til at skabe atmosfære i bymidterne, bedre adskillelse mellem
boligområder og erhvervsområder
Udnytte havnemiljøet / havneområdet i
Korsør
Fokus på at havneområdet bruges strategisk til at skabe flere
oplevelser indenfor turisme, events og natur/kulturoplevelser i
hverdagen
Sikre gode transportmuligheder
Regelmæssige togafgange, gode pendler veje til bilister, hyppige
busafgange til pendlere internt i kommunen
Tiltrække flere uddannelsesretninger og
skabe gode forhold for studerende
Kandidatuddannelser som kun findes i Slagelse, studiejobs lokalt,
studieboliger, levende studiemiljø
www.slagelse.dk
Sammenhængen mellem bosætning – erhverv –
turisme - uddannelsesmuligheder
Erhvervsudvikling
Arbejdspladser
Bosætning
Hverdag
Central
placering
Turisme
Uddannelsesmuligheder
Oplevelser
Iværksætteri
Kultur
www.slagelse.dk

similar documents