Powerpoint

Report
EUD10 – PRAK10SK
• Fælleskommunal arbejdsgruppe nedsat af UUVs
styregruppe
• 4 møder i alt = beskrivelse af indhold og forslag til
organisation
• UUVs styregruppe tager den endelige beslutning
Et skoleår på
EUD10
126 uv.timer
6 uger
Obl. brobygning
840
uv.timer
á 60 min.
40 uger
420 uv.timer
20 uger
Obl. Emner: da,
mat, eng, OSO
294 uv.timer
14 uger
Valgfag rettet
mod eud
(Heraf min. 6 uger i
samarbejde med
erhvervsskoler
EUD10 – PRAK10SK
EUD 10 SKAL
• Sikre fagligt løft gennem praksisnær,
anvendelsesorienteret undervisning
• Afklare og ”klargøre” eleverne til videre
uddannelsesforløb
• Udvikle sociale og relationelle kompetencer hos
eleverne, så de kan indgå i forskellige
fællesskaber
• Motivere eleverne til læring
Uddannelse og Job - Fagformål
• Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå
kompetencer til at træffe karrierevalg på
baggrund af egne ønsker og forudsætninger,
forståelse for betydningen af livslang læring
samt alsidig viden om uddannelses- og
erhvervsmuligheder.
• Emnet uddannelse og job skal udfordre de unge
på deres uddannelsesvalg.
Læseplanen
• I Uddannelse og job skal eleven opnå en høj
grad af kendskab til egne interesser,
forudsætninger og potentialer, herunder
uformelle kompetencer,
• og samtidig opnå forståelse for at uddannelse
og livslang læring er et middel til at nå fremtidige
erhvervs- og beskæftigelsesmål.
• Derfor må erhvervsaspektet og indblikket i
praktiske arbejdsfunktioner have en central
placering i undervisningen.
Undervisningsvejledning
- Fælles mål træder i kraft 2014
• De nye Fælles Mål for Uddannelse og job
træder i kraft fra august 2014, da
uddannelse og job får en central rolle i
forhold til den kollektive vejledningsindsats
i folkeskolen.
Bekendtgørelse om vejledning om valg af
ungdomsuddannelse og erhverv
• § 5 Stk. 2.
• Vejledningen skal ses i sammenhæng med og
bygger oven på den viden og de færdigheder,
som eleverne blandt andet har tilegnet sig i
folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og
job. Undervisningen i emnet skal tilrettelægges i
samarbejde med Ungdommens
Uddannelsesvejledning, og vejledere fra
Ungdommens Uddannelsesvejledning kan
inddrages i gennemførelse af undervisningen.
Uddannelse og Job
• UUVs forløb omfatter 6 moduler, i alt 42 timer
per spor per skole, samt 4 timer til workshop om
optagelse.dk i 9. og 10. klasse (modul 7).
• Udvikling af valgkompetencer
• Dybere kendskab til uddannelser og
sammenhæng med arbejdslivet
• Udfordre elevernes uddannelsesvalg
• Ses i sammenhæng med vejledningsaktiviteter
6. klasse
• Erhvervsskolernes dag – tilbud
7. klasse
• Hvem er jeg?
Fokus på karrierelæring, træffe valg,
erhvervsuddannelser
• Introduktion til uddannelsessystemet
8. klasse
•
•
•
•
•
•
Informationsmøder om ungdomsuddannelser
Introduktion til uddannelsessystemet
Gæt et job
Skillsstafet
Søg job og praktik
Ung til ung vejledning – valg af
introduktionskurser
• Introduktionskurser
• Efterbehandling af introduktionskurser
• Ung med job
9. klasse
•
•
•
•
•
•
Informationsmøder om ungdomsuddannelser
Optakt til praktik
Praktik
Efterbehandling af praktik
Introduktion til optagelse.dk
Sikker overgang til ungdomsuddannelserne
Skills Stafetten
• Link til video
http://www.youtube.com/watch?v=vHOGdnr
ciro&feature=share

similar documents