MRSA Beleid

Report
MRSA BELEID

15 dec 2012
Koen Verhofstadt
CRA
MRSA prevalentie


De prevalentiestudie 2005 toonde aan dat bijna
20 % van de bewoners van WZC drager waren
met MRSA.
een herhaling van ditzelfde onderzoek in 2011
toonde een significante daling van het aantal
dragers van MRSA: in VL van 18% naar 8%!
BICS symposium 17/11/12 – B. Jans
MRSA prevalentie is gedaald
Zei hij zelfgenoegzaam overmoedig autoritair
 door handhygiëne!
 door AB-campagnes!
 door search and destroy!
Zei hij stil
 Spontane bacteriologische evolutie?
 Ik weet het niet
BICS symposium 17/11/12 – B. Jans
MRSA BELEID


evidence algemene maatregelen / AB
consensus wordt gezocht
–
–
–
–
Screenen? Wie Hoe Waar Wanneer
Search and destroy?
Isolatie?
…
MRSA BELEID
Evidence:
 algemene maatregelen
 AB
–
–
–
Geen AB ter preventie UWI of bij asymptomatische
bacteriurie
Quinolones zeer beperken
LLWI richt je op de pneumococ
MRSA BELEID

consensus wordt gezocht
– Screenen? Wie Hoe Waar Wanneer
– Search and destroy?
– Isolatie?
– …
MRSA BELEID


in RVT’s: overal ander beleid
Consensus zoeken: bewust zijnde van “low
level of evidence”
MRSA zoektocht consensus





Correspondentie collega’s CRA’s en
microbiologen-hygiënisten-geriaters Gentse ZH
Groepsscreeningen
Individuele screening SEARCH?
Wat met de positieven (klinisch negatief):
DESTROY en ISOLATIE?
Klinisch positieven
MRSA – groepsscreening
Screening naar MRSA in neus, keel en
perineum op epidemiologische basis: Cf
prevalentiemetingen 2005, 2011
ZEER ZINVOL
 intern screenen – endemisch – kan zinvol zijn
ivm de opvolging van de algemene
maatregelen - feebackmoment: zijn we goed
bezig?

MRSA – groepsscreening


Cave screenen om te screenen…. vals gevoel
van veiligheid - we doen er iets aan (?)
bij grootschalige epidemiologische screenings
én bij interne: op voorhand vastleggen wat je
met de POS doet
MRSA – terugbetaling kweek
PS
3 wissers op 1 bodem
 Geen terugbetaling voor
groepsscreening
 Wel voor individuele “op indicatie”

MRSA – individuele screening


laag “level of evidence”: zin screenen
wetenschappelijk niet bewezen
Hier zeker: wat met POS?
MRSA – wat met de positieven
“ ... op dit moment onvoldoende bewijs is om het gebruik van
topische of systemische antibiotica in de eradicatie van nasale of
extranasale MRSA te ondersteunen. Er is geen bewezen
meerwaarde, noch van een topische of een systemische, noch
van een combinatiebehandeling. Behandeling kan wel aanleiding
geven tot potentieel ernstige bijwerkingen en het optreden van
resistentie.” Opm: belangrijke bijwerkingen van dekolonisatie
treden vooral op bij systemische behandelingen
MRSA – individuele screening


laag level of evidence: zin screenen
wetenschappelijk niet bewezen
Hier zeker: wat met POS?
MRSA – individuele screening


Cultuur & isolatie bij “outbreak” JA
Screening controversieel en “ongoing debate”
MRSA – individuele screening

wie
Klinisch
 slecht
genezende en vooral geïnfecteerde
wonden
 persisterende luchtweginfecties met
sputum
 persisterende urineweginfecties
MRSA – klinisch positieven

Het is aan de behandelende arts om in te
schatten of dit echt een infectie betekent en
dan is opname een optie
MRSA – “positieven”


Klinisch positieven = infectie
Herinneren:
–
–

Positief in NKP= drager
Positief op plaats waar normaal geen STA:
kolonisatie (wonde, urine, sputum...) = kolonisatie
We spreken verder niet meer over de infecties
maar over de positieven = drager of
gekoloniseerd
MRSA – individuele screening
Indien geen kliniek – dus de echte screening
 Gangbaar:
–
–
–
–
–
–
(her)opname
historiek MRSA
ziekenhuisopname voorbije 6 maanden
antibiotica voorbije 6 maand
sondes allerlei
decubitus en andere wonden
MRSA – ha den BICS!
Aanbevelingen ter preventie van overdracht van
methicilline resistente Staphylococcus aureus
(MRSA)
in Woon- en Zorgcentra (WZC)
MRSA – individuele screening



A. Systematische screening
Het systematisch opsporen van MRSA bij
bewoners waarbij het risico op dragerschap of
kolonisatie voor MRSA laag is, is niet nuttig
Enkel in een epidemische situatie kan het
screenen van bewoners aangewezen zijn.
MRSA – individuele screening
wanneer twee nieuwe, in het WZC verworven
gevallen naast het eerste geval optreden in
een tijdsperiode van één maand binnen
eenzelfde functionele eenheid.
Cunha CB, Cunha BA. 2012. Pseudo-infections
and pseudo-outbreaks, In : Hospital
epidemiology and infection control 4th edition –
Ed. CG Mayhall. Pp. 142-152.

MRSA – epidemie




2 nieuwe
naast index dus reeds bestaande
op 1 afdeling
binnen de maand
MRSA – epidemie rol CRA



Om een epidemie te kunnen vaststellen dient
de CRA de epidemiologische gegevens te
registreren
Een goede informatiedoorstroming en
samenwerking tussen de CRA en de
huisartsen is hierbij noodzakelijk.
detectie en aanpak van een epidemie.
MRSA – opnieuw groepsscreening


3 positieven = epidemie: dan omgeving
screenen
In praktijk betekent dat heel de afdeling?
MRSA – opnieuw groepsscreening



Screening van de bewoners uit de
onmiddellijke omgeving van een positieve
casus + uitbreiding van de
controlemaatregelen in de omgeving van de
positieve casus
Registratie van alle positieve gevallen
Opstellen van de epidemiologische curve
MRSA – opnieuw groepsscreening


Opvolging van de epidemie, eventueel in
samenwerking met de hygiënisten van de
samenwerkende ziekenhuizen
Wanneer ondanks het adequaat toepassen
van bovenstaande maatregelen nog steeds
nieuwe MRSA gevallen blijven opduiken, kan
het nuttig zijn om chronische dragers op te
sporen onder het personeel (eczeem,psoriasis)
MRSA – opnieuw groepsscreening


Dit wordt gedaan in samenwerking met de
arbeidsgeneeskundige dienst. Ook
dragerschap bij gezelschapsdieren nagaan kan
nuttig zijn.
Indien de epidemie aanhoudt, kan het nuttig
zijn om stalen voor typering over te maken aan
een referentielaboratorium.
MRSA – dus wat zegt BICS



Niet screenen
Bij epidemie wel omgeving screenen
En alle positieven behandelen
MRSA – bedenkingen bij BICS

Paradox
– Bij ≥3 MRSA’s moet je omgeving screenen
– Hoe ontdek je een epidemie als je niet
screent?
MRSA – waar ben je?
Hoe ontdek je een epidemie als je niet
screent?
– Steekproeven van de studies
– Terug van ZH met pos kweek
– Klinische gevallen
MRSA – waar ben je?

Gangbaar:
– (her)opname
– historiek MRSA
– ziekenhuisopname voorbije 6 maanden
– antibiotica voorbije 6 maand
– sondes allerlei
– decubitus en andere wonden
MRSA – bedenkingen bij BICS
-
-
-
BICS & wetenschap zegt “niet screenen”
Wordt veel gedaan cf gangbaar
Releveert veel positieven
Epidemies blijken
Wordt nog meer gescreend
Nog meer positieven
MRSA – bedenkingen bij BICS
de facto veel search = veel positieven
 cf gevolg van opstelling BICS: optioneel moet elk RVT zelf beslissen…
 Maar áls je het doet moet je consequent
zijn: and destroy
MRSA – bedenkingen bij BICS
Gevolg: veel positieven
•
•
Alle positieven decontamineren
Isolatie? Cf BICS
MRSA – nog eens de screening
•
Alle positieven decontamineren
MRSA – bedenkingen bij BICS
•
•
•
Bij ≥3 MRSA’s omgeving screenen
Alle positieven decontamineren
Isolatie? Cf BICS
MRSA isolatie – kwistige verspreiders



“kwistige verspreiders” zijn mobiele bejaarden
met MRSA in de urine die bvb in de gang of op
andere kamers plassen of bewoners met
MRSA in het sputum die smeren…
Men haalt vaak de moeilijk afdekbare wonden
aan maar een wonde is steeds afdekbaar
behalve bij bejaarden die “ los prutsen”
Isoleren…
MRSA – communicatie ZH-WZC


WZC → ZH
– Bij opname wordt de (laatst gekende) status
meegegeven.
ZH → WZC
– Cf eigen beleid in WZC…
MRSA – besluiten



Handhygiëne en AB staan buiten kijf
Screenen in epidemiologische en endemische
studies: ja maar goed voorbereid en beslissen
wat je met de positieven doet
Individuele screening is niet zinvol
MRSA – besluiten

Maar als je het tóch doet = search
–
–

vooral bij sondes en decubitus
indien ≥3 MRSA’s dan omgeving screenen
Alle positieven decontamineren destroy cf
Draaiboek
MRSA – besluiten


Beter HORIZONTAAL iedereen handhygiëne en
alle artsen een rationeel AB-gebruik
En niet VERTICAAL een positieve gaan zoeken
en die absoluut willen decontamineren
MRSA – besluiten
Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSAbeleid
MRSA – besluiten
Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSAbeleid
- opleidingen referentverpleegkundigen
infectiepreventiebeleid
- niet repressieve steekproeven op werkvloer
- Maximaliseren handhygiëne-campagnes
- Extra beschermmiddelen optimaliseren
- HA benaderen op LOK’s
- Kweken neus maar niet gepersonaliseerd
MRSA – besluiten
Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSAbeleid
- opleidingen referentverpleegkundigen
infectiepreventiebeleid
- niet repressieve steekproeven op werkvloer
- Maximaliseren handhygiëne-campagnes
- Extra beschermmiddelen optimaliseren
- HA benaderen op LOK’s
- Kweken neus maar niet gepersonaliseerd
MRSA – besluiten
Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSAbeleid
- opleidingen referentverpleegkundigen
infectiepreventiebeleid
- niet repressieve steekproeven op werkvloer
- Maximaliseren handhygiëne-campagnes
- Extra beschermmiddelen optimaliseren
- HA benaderen op LOK’s
- Kweken neus maar niet gepersonaliseerd
MRSA – besluiten
Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSAbeleid
- opleidingen referentverpleegkundigen
infectiepreventiebeleid
- niet repressieve steekproeven op werkvloer
- Maximaliseren handhygiëne-campagnes
- Extra beschermmiddelen optimaliseren
- HA benaderen op LOK’s
- Kweken neus maar niet gepersonaliseerd
MRSA – besluiten
Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSAbeleid
- opleidingen referentverpleegkundigen
infectiepreventiebeleid
- niet repressieve steekproeven op werkvloer
- Maximaliseren handhygiëne-campagnes
- Extra beschermmiddelen optimaliseren
- HA benaderen op LOK’s
- Kweken neus maar niet gepersonaliseerd
MRSA – besluiten
Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSAbeleid
- opleidingen referentverpleegkundigen
infectiepreventiebeleid
- niet repressieve steekproeven op werkvloer
- Maximaliseren handhygiëne-campagnes
- Extra beschermmiddelen optimaliseren
- HA benaderen op LOK’s
- Kweken neus maar niet gepersonaliseerd
MRSA – besluiten
DOE GEEN SCREENING
Vergelijk met prostaatkanker: screening heeft geen
zin maar áls je het te weten komt moet je handelen
Idem voor MRSA: zolang geen harde zekerheid dat
screening-decontaminatie de mortaliteit ten goede
komt: niet doen.
Maar als je pos MRSA vindt, door “toeval”: DESTROY
MRSA – besluiten
En zelfs daarop zegt Cochrane… niet zinvol
Leve de contradicties in de geneeskunde
MRSA – besluiten
Onze consensus is
Geen SEARCH
Maar als je MRSA vindt: DESTROY

similar documents