N_FRP_cv_3

Report
N_FRP Finanční řízení podniku
4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu
kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt
finanční páky
5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým
plánováním, zásady podnikového finančního
plánování
cvičení č. 2
Cvičení ZS 2013
Skupina cR1PH
Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
Osnova
• 1) Strategické cíle a zásady finančního plánování podniku
• 2) Preference ukazatele EBT před EAT při střednědobém a
dlouhodobém plánování, problematická otázka
maximalizace zisku jakožto dlouhodobého cíle
• 3) Bonita, kredibilita, goodwill podniku. Ukazatelé
rentability. Ukazatelé hrubého a čistého pracovního
kapitálu, ukazatel potřeby pracovního kapitálu (souvislost s
cyklem peněz a denními náklady), ukazatelé likvidity
• 4) Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu
kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční
páky
• 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým
plánováním, zásady podnikového finančního plánování
• 6) Finančně ekonomická podstata odpisů a jejich role ve
finančním řízení, odlišnost daňových a účetních odpisů
Osnova
• 7)Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím,
použití manažerského účetnictví při řízení podniku
• 8)Řešení potíží podniku za pomocí tollingového
financování, výhody projektového financování při
investiční činnosti podniku nebo exportu technologií
• 9)Akcie podniku, instrumenty finančních trhů (např.
futures kontrakty na nákup komodit, jejich případné
využití k hedgingu)
• 10)Dluhová a úvěrová politika podniku
• 11)Daňová a likviditní politika podniku, pojem daňové
sazby, daňového základu, daňové slevy, daňové
optimalizace a daňového úniku,
• 12)Dividendová politika akciové společnosti
Témata prezentací
Temata seminárních prací a prezentací N FRP zs 2013
1/ Strategické cíle versus finanční plánování podniku
2/ Preference ukazatele EBT před EAT
3/ Bonita, kredibilita a goodwill podniku.
Placharov, Nguen,
Kolovratník
16.10.
4/ Tvorba kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt
finanční páky
5/ Ukazatele EVA a MVA a jejich využití v podnikovém plánování
30.10.
6/ Finanční a ekon. podstata odpisů, finanční řízení, daňové a
účetní odpisy,
Benák, Hofmanová,
Hozíková
7/ Význam manažerského účetnictví pro řízení podniku,
Mimrová, Fialová, Durasová 13.11.
8/ Projektové financování a investiční činnost podniku /exportu/ Šašková, Blahout
9/ Nástroje finančního trhu a financování hlavní činnosti
podniku,
Doležal, Mašek
10/ Dluhová a úvěrová politika podniku,
Kříž, Kudláček, Rotrekl
11) Daňová a likviditní politika podniku, daňová optimalizace,
Fukal, Rybkin, Klusák
12) Dividendová politika akciové společnosti, varianty a přístupy, Dadák, Kolinger, Rott
27.11.
11.12.
Opakování
NPV – čistá současná hodnota a míra výnosnosti
a. Vypočítejte čistou současnou hodnotu
investice ve firmě, pokud investujete do
pozemků 50 tis Kč a do budovy a strojů
dalších 300 tis Kč a očekáváte za rok výnos
400 tis. Kč. Alternativní náklady kapitálu činí
7%. Vliv daní a odpisů neuvažujeme.
b. Zjistěte očekávanou míru výnosu investice re
v %.
Opakování
NPV – čistá současná hodnota a míra výnosnosti
1. Pravidlo čisté současné hodnoty: lze
akceptovat investice, jejichž NPV je kladná
2. Pravidlo výnosnosti:přijatelná investice má
vyšší očekávanou míru výnosnosti, než
alternativní náklady kapitálu
Opakování
Bilanční pravidla finanční analýzy
1. Zlaté bilanční pravidlo – měla by být sladěna
.........……………..majetku (aktiv) s
………………………..jednotlivých zdrojů (pasiv).
2. Zlaté pravidlo vyrovnání rizik - ideální vztah mezi vlastním
a cizím kapitálem by měl být vyjádřen poměrem …: ….
3. Zlaté poměrové pravidlo - tempo růstu investic by nemělo
být vyšší/nižší, než tempo růstu tržeb.
4. Zlaté pari pravidlo, které požaduje, aby dlouhodobý
majetek byl kryt pouze ………………………….
5. Pravidlo jedna ku jedné, které požaduje, aby stav
…………………aktiv, bez zásob, byl roven krátkodobým cizím
zdrojům.
6. Pravidlo dva ku jedné říká, že by oběžná aktiva měla být
minimálně dvakrát/třikrát tak velká než krátkodobé cizí
zdroje.
Opakování
Bilanční pravidla finanční analýzy
• Zlaté bilanční pravidlo – měla by být sladěna doba trvání
majetku (aktiv) s dobou trvání jednotlivých zdrojů (pasiv).
• Zlaté pravidlo vyrovnání rizik - ideální vztah mezi vlastním a
cizím kapitálem 1:1.
• Zlaté poměrové pravidlo- tempo růstu investic by nemělo
být vyšší, než tempo růstu tržeb.
• Zlaté pari pravidlo - dlouhodobý majetek by měl být kryt
pouze vlastním kapitálem.
• Pravidlo jedna ku jedné, které požaduje, aby stav oběžných
aktiv, bez zásob, byl roven krátkodobým cizím zdrojům.
• Pravidlo dva ku jedné - oběžná aktiva měla být minimálně
dvakrát tak velká než krátkodobé cizí zdroje.
Opakování
finanční páka
1. Vypočtěte efekt finanční páky u podniku,
který nahradil polovinu z 200 mil Kč vlastního
kapitálu kapitálem cizím při ROE 20% a 8%
úroku z cizího kapitálu
Daňový štít
• Cenou za cizí kapitál je úrok, a další výdaje
spojené s jeho získáním vlivem tzv. daňového
efektu a následně i finanční páky je cizí kapitál
levnější.
• Úroky z cizího kapitálu jako součást nákladů
snižují zisk, ze kterého se platí daň, a tím
snižují daňové zatížení podniku. Výsledná
výnosnost vlastního kapitálu se zvýší.
•
Příklad
• Pokračujte ve výpočtu příkladu, kdy podnik,
nahradil polovinu z 200 mil Kč vlastního
kapitálu kapitálem cizím při ROE 20% a 8%
úroku z cizího kapitálu
• Zjistěte, jak se tato změna kapitálové struktury
projevila na efektu daňového štítu.
Příklad
výnos úroky
daň
podnik kapitál VK CK 20% 8% EBT 20 % EAT ROE
A
200 200 0
40
0
40
B
200 100 100
40
8
32
8
32 16%
6,4 25,6 25%
Kapitálová struktura a kapitálové náklady
Kapitálové náklady společnosti sestávají z
očekávané míry výnosu z vlastního jmění a z
úroků z dluhu (cizího kapitálu)
D
E
raktiv = ------ *rdluh + --------- * r vlastního jmění
V
V
Kapitálová struktura a kapitálové náklady
Příklad:
Hodnota dluhu (D)
Hodnota vl. jmění ( E)
Hodnota firmy (V)
a/
40
60
100
b/
30
70
100
• Očekávaný výnos z vl. jmění je 15 %, z dluhu je 8%
• Očekávaný výnos aktiv činí v případě a/ ……….%
• Očekávaný výnos z vlastního jmění ve struktuře
b/ činí ………%
Kapitálová struktura a kapitálové náklady
Příklad:
Hodnota dluhu (D)
Hodnota vl. Jmění ( E)
Hodnota firmy (V)
a/
40
60
100
b/
30
70
100
• Očekávaný výnos z vl. jmění je 15 %, z dluhu je 8%
• Očekávaný výnos aktiv činí v případě a/ 12,2 %
• Očekávaný výnos z vlastního jmění ve struktuře
b/ činí 14 %
Závěry
1. S růstem podílu vlastního jmění na celkovém
kapitálu rostou náklady vlastního kapitálu a
snižuje se jejich výnos
2. Při růstu podílu vlastního kapitálu je nutné
snižovat náklady cizího kapitálu
3. Poměr vlastního a cizího kapitálu určují bilanční
pravidla:
• Zlaté pravidlo vyrovnání rizik - ideální vztah mezi
vlastním a cizím kapitálem…………….
• Zlaté poměrové pravidlo- tempo růstu investic by
nemělo být vyšší, než tempo růstu tržeb.
• Zlaté pari pravidlo - dlouhodobý majetek by měl
být kryt pouze
Závěry
1. S růstem podílu vlastního jmění na celkovém
kapitálu rostou náklady vlastního kapitálu a
snižuje se jejich výnos
2. Při růstu podílu vlastního jmění je nutné
snižovat náklady cizího kapitálu
3. Poměr vlastního a cizího kapitálu určují bilanční
pravidla:
• Zlaté pravidlo vyrovnání rizik - ideální vztah mezi
vlastním a cizím kapitálem 1:1.
• Zlaté poměrové pravidlo- tempo růstu investic by
nemělo být vyšší, než tempo růstu tržeb.
• Zlaté pari pravidlo - dlouhodobý majetek by měl
být kryt pouze vlastním kapitálem.
1) Analytická východiska finančního plánování podniku
EVA (Economic Value Added, )
– ekonomická přidaná hodnota - očekávaný výnos musí pokrýt
jak náklady na cizí kapitál (úroky), tak i náklady na vlastní kapitál.
• Protože náklady na vlastní kapitál nejsou v účetním zisku
zahrnuty, je použit ekonomický zisk, který kromě účetních
nákladů zahrnuje i tzv. oportunitní náklady (náklady ušlých
příležitostí).
• Základní konstrukce ukazatele EVA:
EVA = NOPAT – C*WACC, kde NOPAT = EBIT*(1-t)
• hodnoty čistého provozního zisku po zdanění (Net Operating
Profit after Tax – NOPAT = EBIT *(1-t) – daňový štít
• celkový investovaný kapitál (Capital – C)
• průměrné náklady kapitálu (Weighted Average Cost of Capital
– WACC)
WACC - Weighted average cost of capital
• WACC se obecně vypočítá podle vzorce:
• WACC = rd × (1-t) × D/C + re × E/C, kde
• - rd je úroková míra placená ze zpoplatněného cizího
kapitálu (myšleno průměrná vážená hodnota za
veškerý zpoplatněný cizí kapitál, ze kterého se platí
úroky)
• - t (tax rate) je sazba daně z příjmu právnických osob.
• - D (Debts) je úročený cizí kapitál
• - re je požadovaná procentuální výnosnost vlastního
kapitálu (ta je často shodná s diskontem používaným
např. pro výpočet NPV)
• - E je vlastní kapitál (Equity)
• - C je celkový zpoplatněný kapitál tj. D+E,
EVA
• kapitál (C) je tvořen vlastním kapitálem a cizími zdroji
vyvolávajícími náklady mezi které patří bankovní úvěry,
finanční výpomoci, dodavatelské úvěry, obligace, směnky
k úhradě, ostatní úročené závazky, komplexní pronájem
a finanční leasing.
Interpretace výsledků pro podnikové finanční plánování:
• EVA > 0 – hodnota projektu se zvyšuje, podnik vytváří
hodnotu pro vlastníky,
• EVA = 0 – investovaná hodnota se vrací bez zhodnocení,
• EVA < 0 – dochází k poklesu hodnoty firmy.
Zjednodušená interpretace:
EVA = Z – Zp = Z – Z * rep/res
kde
EVA je rozdíl mezi skutečným ziskem po zdanění a
požadovaným ziskem po zdanění a představuje nadzisk
MVA - Market Value Added
• Tržní přidaná hodnota
MVA = EVA / rep
Kde rep je požadovaná rentabilita (oportunní výnos z druhé nejlepší investiční
příležitosti)
• Interpretace
rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a do něj investovaným
kapitálem (vklady a dluhy), tj. rozdíl mezi částkou, kterou by
vlastníci a ostatní investoři získali prodejem svých podílů (akcií) a
pohledávek (dluhopisů), a hodnotou, kterou do firmy vložili
• Často se používá jako ukazatel i změna MVA, kterou lze určit jako
změna MVA = (prodejní cena akcie - nákupní cena akcie) × počet
akcií
• V případě záporné hodnoty se někdy používá označení MVL (Market
Value Lost - tržní ztracená hodnota).

similar documents