Komisjoni talituste seisukoht ajavahemiku 2014*2020

Report
Komisjoni talituste seisukoht
ajavahemiku 2014–2020
partnerluslepingu ja programmide
väljatöötamise kohta Eestis
Aare Vabamägi, nõunik
Eesmärk
• Suunata majandus tagasi püsiva kasvu teele. Kriisist
väljumise strateegia eeldab riigi majanduskasvu tõhustavaid
struktuurireforme ning kasvule ja töökohtade loomisele
suunatud investeeringuid.
• Ühise strateegilise raamistiku fondidel suur osa
jätkusuutliku kasvu ning suurema tööhõive ja
konkurentsivõime saavutamisel ning vähem arenenud
liikmesriikide ja piirkondade lähendamisel liidu ülejäänud
osadega.
• Ühise strateegilise raamistikiga hõlmatud ELi fondid, st Euroopa
Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF),
Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
(EAFRD) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF).
Fondide eesmärk
• Ühise strateegilise raamistiku fondide eesmärk on
edendada konkurentsivõimet ja lähenemist õigete
riigipõhiste investeerimispõhimõtete kehtestamise
teel. Kulutused tuleb üldiselt ümber suunata
teadusuuringutesse ja innovatsiooni, väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) toetamisse,
kvaliteetsesse haridusse ja koolitusse, kvaliteetseid
töökohti ja sotsiaalset ühtekuuluvust soodustavatesse
kaasavatesse tööturgudesse, suurema tootlikkuse
saavutamisse, kliimamuutustega seotud eesmärkide
ühtlustamisse ning üleminekusse ressursitõhusale,
vähese CO2-heitega majandusele.
Fondide kaasamine
• Ühise strateegilise raamistiku fondid kujutavad
endast seega olulist avaliku sektori
investeeringute allikat ning toimivad
majanduskasvu ja töökohtade loomisel
katalüsaatorina, võimendades investeeringuid
infrastruktuuri ja inimkapitali, ning tõhusa
vahendina, millega toetatakse Euroopa
poolaasta raames antud riigipõhiste
soovituste rakendamist.
EL Nõukogu soovitus, milles käsitletakse Eesti 2012. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse
nõukogu arvamus Eesti stabiilsusprogrammi (2012–2015) kohta soovitab Eestil võtta
ajavahemikus 2012–2013 järgmisi meetmeid:
• 1. Säilitada usaldusväärne eelarveseisund, rakendades väljatöötatud eelarvekavasid, tagades
keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamise hiljemalt 2013. aastaks ja kindlustades
kulueesmärgist kinnipidamise. Täiendada kavandatud tasakaalus eelarve nõuet rohkem
siduvate mitmeaastaste kulueesmärkidega keskpika perioodi eelarveraamistiku raames,
jätkata avaliku sektori kulutuste tõhususe suurendamist ja tugevdada võitlust
varimajandusega.
• 2. Parandada tööstiimuleid, ühtlustades sotsiaaltoetuste süsteemi ning suurendades
invaliidsus-, töötus- ja vanemahüvitiste määramise paindlikkust, tagades samal ajal piisava
sotsiaalkaitse. Parandada sotsiaalteenuste osutamist, suunates samal ajal paremini pere- ja
vanemahüvitisi ning tühistades sellised lastega seotud tulumaksuvabastused, mis ei ole
otstarbekad. Suurendada noorte ja pikaajaliste töötute osalust tööturul.
• 3. Siduda haridus ja koolitus tõhusamalt tööturu vajadustega ning edendada ettevõtete ja
haridusasutuste koostööd. Suurendada madala kvalifikatsiooniga töötajate võimalusi saada
parem juurdepääs elukestvale õppele. Edendada teadustegevuse ja innovatsiooni
süsteemide eelistamist ja rahvusvahelistamist.
• 4. Parandada energiatõhusust, eelkõige hoonetes ja transpordisektoris, ning suurendada
keskkonnastiimuleid seoses sõidukite ja jäätmetega, kaaludes ka selliseid stiimuleid nagu
sõidukite maksustamine. Edendada taastuvenergia kasutamist, sealhulgas ajakohastades
infrastruktuuri ja õigusakte. Jätkata piiriüleste ühenduste väljatöötamist, et kaotada turu
suhteline isoleeritus.
• 5. Suurendada kohalike omavalitsuste rahanduslikku jätkusuutlikkust, parandades samal
ajal nende tõhusust ning tagades teenuste tõhusa osutamise, eeskätt neile tugevamate
ühinemis- või koostööstiimulite pakkumise kaudu. Ettepanekud asjakohasteks reformideks
tuleks teha mõistliku aja jooksul.
Eesmärk
• Käesoleva seisukoha eesmärk on kujundada
raamistik komisjoni talituste ja Eesti vahelisele
dialoogile partnerluslepingu ja programmide
ettevalmistamise kohta, mis algas 2012. aasta
sügisel. Dokumendis on täpsemalt kirjeldatud
peamisi Eesti ees seisvaid probleeme ja
tutvustatud komisjoni talituste esialgseid
seisukohti seoses majanduskasvu
suurendavate riiklike kulutuste põhiliste
rahastamisprioriteetidega Eestis.
Eesti probleemid
• Reformide elluviimisel tehtavad jõupingutused ei ole piisavad:
jätkuvalt halvavad konkurentsivõimet suhteliselt nõrk
innovatsioonisüsteem ning oskuste mittevastavus nõudlusele.
Väikesed investeeringud transpordi- ja energiainfrastruktuuri nii
riigisisesel kui ka piiriülesel tasandil piiravad kaupade ja
tootmistegurite liikuvust. Töötus on jätkuvalt suur ja võib püsida sel
tasemel veel mõnda aega. Energiamahukus on üks suurimaid ELis,
samuti esineb lünki keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisel.
• Majandusareng on koondunud valdavalt Põhja-Eestisse, eeskätt
Tallinna ümbrusse. Põhja-Eesti tööhõive ja sissetuleku näitajad
ületavad riigi keskmist. Majandus- ja tööturuprobleemid on
teravaimad Kirde-Eestis. Võttes arvesse märkimisväärseid erinevusi
piirkondade vahel ja selliste erinevuste suurenemist Eestis
praegusel programmitöö perioodil, kutsutakse riiki üles mõtlema
selle üle, kuidas ta kavatseb selliste piirkondlike erinevustega toime
tulla.
Eesti probleemid
• Vaatamata üldisele majandusarengule esineb
tõsiseid struktuurseid probleeme, mis tuleb
Eesti majanduse arukamaks,
jätkusuutlikumaks ja kaasavamaks
muutmiseks lahendada. Eesti edusammude
analüüsist 2020. aasta riiklike eesmärkide
täitmisel ilmnevad lüngad peaaegu kõikides
valdkondades ning eelkõige seoses riigi
kulutustega teadusuuringutele ja
innovatsioonile ning tööhõive määraga.
Eesti kõige pakilisemad probleemid järgmiste
omavahel seotud valdkondadega:
• erasektori teadustegevuse tugevdamine ja
innovatsioonisõbraliku ettevõtluskeskkonna
loomine;
• infrastruktuuri ajakohastamine;
• oskustööjõud, kõrge tööhõive tase ja kaasav
ühiskond, aga ka keskkonnasõbralik ja
ressursitõhus majandus.
Riigipõhised soovitused
• Vastavalt Eesti riigi ees seisvatele
probleemidele pakutakse välja neli vastastikku
täiendavat ja tugevdavat
rahastamisprioriteeti. Need kajastavad
rahastamisvajaduste tähtsust ning võimalikku
panust majanduskasvu saavutamisse ja
töökohtade loomisesse.
Rahastamisprioriteedid ei ole esitatud
tähtsuse järjekorras
Rahastamisprioriteedid
• Erasektori teadustegevuse tugevdamine ja
innovatsioonisõbraliku ettevõtluskeskkonna
loomine
• Infrastruktuuri ajakohastamine
• Oskustööjõud, parem haridus, kõrge tööhõive
ja kaasav ühiskond
• Keskkonnasõbralik ja ressursitõhus majandus
Eeltingimused
rahastamisprioriteetidele.
Enne järgmise programmitöö perioodi algust peavad Eesti ametiasutused võtma
meetmed vahendite eduka kasutamise eeltingimuste täitmiseks kõikides kõnealustes
valdkondades.
•
•
•
Töötama välja Eesti aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegia,
mis hõlmab digitaalset kasvu käsitlevat peatükki. Kõnealune strateegia peaks
looma sidusa raamistiku suunatud investeeringutele ja ühise strateegilise
raamistiku fondide toetusele ning võimendama erasektori teadus- ja
innovatsioonikulutusi.
Töötama välja tõenditel põhineva kõikehõlmava riikliku transpordikava, milles on
kirjeldatud vajalikke poliitikaalaseid prioriteete ja tulevasi reforme. Strateegia
peaks sisaldama kavandatud projektide esitamise süsteemi, sealhulgas
tähtsusjärjekorda vastavalt säästvusele ning kõikide asjakohaste juhtimis- ja
rakendusorganite juhtimise täiendava tõhustamise korda.
Töötama välja vesiviljeluse strateegilise kava, tõhustama andmete kogumist seoses
kalavarude majandamisega ning rakendama liidu kontrolli-, järelevalve- ja
jõustamissüsteemi, minnes eelarve otseselt täitmiselt sujuvalt üle koostöös
toimuvale haldamisele.
Lisa.
• Lisas on kirjeldatud tõhusa programmitöö ja
rakendamise korraldust ning esitatud hinnang
temaatiliste eesmärkidega seotud
rahastamisvajadustele ja haldussuutlikkuse
konkreetsetele aspektidele.
• A. TÕHUSA PROGRAMMITÖÖ JA RAKENDAMISE
KORRALDUS - sobilikum programmide
ülesehitus tuleb välja töötada koostöös Eesti
sidusrühmadega ja komisjoniga läbi rääkides.
• B. TEMAATILISTELE EESMÄRKIDELE VASTAVATE
RAHASTAMISVAJADUSTE HINDAMINE - Eesti
probleemid ja rahastamisprioriteedid on
seotud järgmiste temaatiliste eesmärkidega..
• C. HALDUSKORRALDUS
Rahastamisprioriteet
Seotud temaatiline eesmärk
Erasektori teadustegevuse tugevdamine ja Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja innovatsiooni
innovatsioonisõbraliku ettevõtluskeskkonna edendamine.
loomine
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning
põllumajandussektori (EAFRD puhul) ning kalandus- ja
vesiviljelussektori (EMKFi puhul) konkurentsivõime
suurendamine.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale juurdepääsu,
selle
tehnoloogia
kasutamise
ning
kvaliteedi
parandamine (IKT-tooted, teenused ja rakendused).
Säästva transpordi ja tähtsate võrguinfrastruktuuride
Infrastruktuuri ajakohastamine
kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine.
Vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamine
kõikides sektorites (võrguinfrastruktuurid).
Oskustööjõud, kõrge tööhõive tase ja kaasav Tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine.
ühiskond
Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja vaesuse vastu
võitlemine.
Investeerimine haridusse, oskustesse ja elukestvasse
õppesse.
Institutsioonilise suutlikkuse tugevdamine ja tõhusa
avaliku halduse tagamine.
Keskkonnasõbralik ja ressursitõhus majandus Vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamine
kõikides sektorites (v.a võrguinfrastruktuurid).
Keskkonnakaitse ja ressursitõhususe edendamine.
Kliimamuutustega kohanemise ning riskiennetuse ja juhtimise edendamine.
Näide temaatilise eesmärgi saavutuse soovitusest
„Institutsioonilise suutlikkuse tugevdamine ja tõhusa avaliku
halduse tagamine“ osas.
• 2012. aasta riigipõhine soovitus nr 1. Jätkata
avaliku sektori kulutuste tõhususe suurendamist.
• 2012. aasta riigipõhine soovitus nr 5.
Suurendada kohalike omavalitsuste rahanduslikku
jätkusuutlikkust, parandades samal ajal nende
tõhusust ning tagades teenuste tõhusa
osutamise, eeskätt neile tugevamate ühinemisvõi koostööstiimulite pakkumise kaudu.
Ettepanekud asjakohasteks reformideks tuleks
teha mõistliku aja jooksul.
EL poolt rõhutatakse, et Eestil on
vaja suurendada KOV rahanduslikku
võimekust ja kestlikkust.
Järgmise rahastusperioodi tarbeks on
see seatud eelduseks enamikes
eelisrahastuse teemades.
Rahastamisprioriteet
Seotud temaatiline eesmärk
Erasektori teadustegevuse tugevdamine ja Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja innovatsiooni
innovatsioonisõbraliku ettevõtluskeskkonna edendamine.
loomine
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning
põllumajandussektori (EAFRD puhul) ning kalandus- ja
vesiviljelussektori (EMKFi puhul) konkurentsivõime
suurendamine.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale juurdepääsu,
selle
tehnoloogia
kasutamise
ning
kvaliteedi
parandamine (IKT-tooted, teenused ja rakendused).
Säästva transpordi ja tähtsate võrguinfrastruktuuride
Infrastruktuuri ajakohastamine
kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine.
Vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamine
kõikides sektorites (võrguinfrastruktuurid).
Oskustööjõud, kõrge tööhõive tase ja kaasav Tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine.
ühiskond
Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja vaesuse vastu
võitlemine.
Investeerimine haridusse, oskustesse ja elukestvasse
õppesse.
Institutsioonilise suutlikkuse tugevdamine ja tõhusa
avaliku halduse tagamine.
Keskkonnasõbralik ja ressursitõhus majandus Vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamine
kõikides sektorites (v.a võrguinfrastruktuurid).
Keskkonnakaitse ja ressursitõhususe edendamine.
Kliimamuutustega kohanemise ning riskiennetuse ja juhtimise edendamine.

similar documents