vyjmenovaná slova po B a L

Report
Pravopis – vyjmenovaná slova po B a L
 Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák osvěží pojem





vyjmenovaná slova a procvičí si pravopis i/y po B a L
cílová skupina: 6. roč.
Autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekávaný výstup: žák je schopen poznat vyjmenovaná
slova a slova s nimi příbuzná a ovládat jejich pravopis, je
nutno využívat formu prezentace k zachování interaktivity
použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč. , Český jazyk,
přehled učiva základní školy, Pravopisná cvičení
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad,
pracujeme se žáky na cvičeních, za každým cvičením
následuje klíč s řešením
 v kořenech vyjmenovaných slov a slov s nimi
příbuzných píšeme tvrdé y/ý: plyn, uplynulý
 v kořenech ostatních slov píšeme měkké i/í: hlína,
hliněný
 v příponách píšeme měkké i/í: slíbit, slíbil
 v pádových koncovkách se při psaní i a y řídíme
vzory: kdo? co? – ti psi, ti páni; koho? co? – ty pány,
ty psy
 v osobních koncovkách sloves přítomného času se
píše vždy měkké í: nosím, nosíš,…
 v příčestí se při psaní i a y řídíme pravidly o shodě
přísudku s podmětem: hokejisté vyhráli, stromy
opadaly, děti odešly
být – bydlit – obyvatel –
byt; příbytek – nábytek –
dobytek; obyčej – bystrý –
bylina; kobyla – býk Přibyslav
slyšet – mlýn – blýskat se;
polykat – plynout –
plýtvat; vzlykat – lysý –
lýtko; lýko – lyže –
pelyněk; plyš
my – mýt – myslit – mýlit
se; hmyz – myš – hlemýžď;
mýtit – zamykat – smýkat;
dmýchat – chmýří –
nachomýtnout se;
Litomyšl
pýcha – pytel – pysk;
netopýr – slepýš – pyl;
kopyto – klopýtat – třpytit
se; zpytovat – pykat – pýr;
pýřit se – čepýřit se
syn – sytý – sýr; syrový –
sychravý – usychat; sýkora
– sýček – sysel; syčet sypat
vy – vysoký – výt; výskat –
zvykat – žvýkat; vydra –
výr – vyžle; povyk – výheň;
a slova s předponou vy-,
vý-
brzy – jazyk – nazývat;
Ruzyně
nový b-t
dlouhý hřeb-k

zaniklý hřb-tov
nezb-tné b-lkoviny
zb-tečné otázky

b-ložraví savci
cesta rychle ub-hala
neznámá b-tost



nab-lená prkna
rozb-t skleničku
posb-rat rozházené věci

nabílená prkna
rozbít skleničku
posbírat rozházené věci

ob-yčejný den

obyčejný den

silné krupob-tí
drahocenný náb-tek

silné krupobití
drahocenný nábytek
památná b-tva
nab-dka zboží
ošetřovatel dob-tka



černý ryb-z
změna b-dliště

černý rybíz
změna bydliště

hb-tý pohyb

hbitý pohyb

horské b-střiny

horské bystřiny

dob-hat tramvaj
neob-dlené planety

dobíhat tramvaj
neobydlené planety


























nový byt
dlouhý hřebík
zaniklý hřbitov
nezbytné bílkoviny
zbytečné otázky
býložraví savci
cesta rychle ubíhala
neznámá bytost
památná bitva
nabídka zboží
ošetřovatel dobytka
vl-dný dopis
l-ková taška

spadané jehl-čí
tříčlenná hl-dka
pl-nový sporák

bl-štivá kl-ka
l-duprázdné ul-ce
opálená l-tka



l-bezná vůně
usl-šet střelbu
l-cní kosti

líbezná vůně
uslyšet střelbu
lícní kosti

skl-zeň obilí

sklizeň obilí

pl-tvání časem
ohrnutý l-mec

plýtvání časem
ohrnutý límec
skl-dit tal-ře ze stolu
zralé mal-ny
l-žařské závody



nesl-šitelné kroky
škodol-bý člověk

neslyšitelné kroky
škodolibý člověk

pl-šové hračky

plyšové hračky

bramborové hl-zy

bramborové hlízy

rozkvetlé konval-nky
l-ška Ryška

rozkvetlé konvalinky
liška Ryška


























vlídný dopis
lýková taška
spadané jehličí
tříčlenná hlídka
plynový sporák
blyštivá klika
liduprázdné ulice
opálená lýtka
sklidit talíře ze stolu
zralé maliny
lyžařské závody
Potřebujeme ob…čejné b…dlo na klepání
koberců. Vaše nab…dka je nevýhodná.
Nab…zíme vám příjemný pob…t v Krkonoších.
To je poslední zb…tek b…linkového čaje.
Obědvali jsme b…ftek. V parku rostou tři druhy
javoru: javor mléč, klen a bab…ka. V ob…vacím
pokoji jsou velké b…cí hodiny. Bouře b…la
provázena silným hromob…tím. Jan Ámos
Komenský napsal knihu Lab…rint světa a ráj
srdce. O blahob…tu se mu ani nezdálo.
Potřebujeme obyčejné bidlo na klepání
koberců. Vaše nabídka je nevýhodná. Nabízíme
vám příjemný pobyt v Krkonoších. To je
poslední zbytek bylinkového čaje. Obědvali
jsme biftek. V parku rostou tři druhy javoru:
javor mléč, klen a babyka. V obývacím pokoji
jsou velké bicí hodiny. Bouře byla provázena
silným hromobitím. Jan Ámos Komenský napsal
knihu Labyrint světa a ráj srdce. O blahobytu se
mu ani nezdálo.
Na bl..zkém vršku se černalo l…žaři a
l…žařkami. Kdo je l…ný, l…žovat se nenaučí.
Mysl…věc vystopoval l…šku až pod l…skové
křoví. Z l…ka se dá uplést mnoho užitečných a
l…b…vých předmětů. Nemám rád l…chocení
ani l…chotníky. Nočním motýlům říkáme
l…šajové. Mám mamince seml…t na ml…nku
l…skové oříšky. Nel…tuj se, nic to není.
Na blízkém vršku se černalo lyžaři a lyžařkami.
Kdo je líný, lyžovat se nenaučí. Myslivec
vystopoval lišku až pod lískové křoví. Z lýka se
dá uplést mnoho užitečných a líbivých
předmětů. Nemám rád lichocení ani lichotníky.
Nočním motýlům říkáme lišajové. Mám
mamince semlít na mlýnku lískové oříšky.
Nelituj se, nic to není.

similar documents