remi_-provinciale_ontmoetingsdagen_nl1

Report
Remi : Referentiebudgetten voor
een menswaardig inkomen, een
webapplicatie
Ilse Cornelis, Nele Peeters, Jean-François Reynaert en Peter Thijs
Marie-Thérèse Casman, Laurent Nisen en Bérénice Storms
Dit onderzoek kon uitgevoerd worden dankzij de financiele steun van de
POD Maatschappelijke Integratie
Overzicht
• Situering en probleemstelling
• Vier onderzoeksvragen
– Financiële impact?
– Werking?
– Administratieve belasting?
– Versterkend voor cliënten, maatschappelijk
werkers en raadsleden?
• Conclusies en discussie
Situering en probleemstelling
• Grote verschillen in de toekenning van aanvullende steun tussen
(en binnen) OCMW’s
• Dezelfde grote verschillen m.b.t. de bepaling van het
noodzakelijke leefgeld in het kader van schuldhulpverlening
• Referentiebudgetten1 werden ontwikkeld voor:
– Alle mogelijke typegezinnen, levend in diverse socio-economische
situaties (niet werkend/werkend, samenwonend/ gescheiden, op
actieve/bejaarde leeftijd, gezond/ziek, eigenaar/huurder)
– Door groot aantal variaties: nood aan een gemakkelijk hanteerbaar
instrument
Storms, B., Van den Bosch, K., (2009), Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen,
Leuven: Acco.
Van Thielen, L., Deflandre, D., Baldewijns, K., Boeckx, H., Leysens, G., Casman, M.-T., Storms, B., Van den Bosch, K. (2010).
Minibudget. Wat hebben gezinnen nodig om menswaardig te leven in België? Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid
Herman Deleeck.
1
Situering en probleemstelling
• REMI = webapplicatie waarin de referentiebudgetten op maat
van OCMW’s/CAW’s worden aangeboden.
• Geen rekenmachine (dat leidt naar één bedrag), maar wel een
tool, op maat van de cliënt, die resulteert in richtnormen
waaraan individuele situaties kunnen worden getoetst.
• Autonomie van OCMW’s wordt gerespecteerd: ze kunnen vrij
kiezen op welke wijze ze ervoor zorgen dat mensen met een te
laag inkomen volwaardig kunnen deelnemen aan de
samenleving:
– Door besteedbare inkomens te verhogen (uitputten van
rechten, vergoeden van kosten, verminderingen op
gemeentelijke retributies, aanvullende steun,…)
– Door uitgaven te verlagen (sociale huisvesting,
energiebesparende maatregelen, vrije tijdscheques, ….)
REMI
-
-
-
Online webapplicatie
referentie-budgetten op maat van
iedere cliëntsituatie
Output: een haalbaar budgetoverzicht
van noodzakelijke:
- vaste kosten
- leefkosten
- reserveringsuitgaven
Verschaft inzicht in welke
inspanningen door de cliënt en het
OCMW kunnen geleverd worden met
het oog op het garanderen van een
menswaardig inkomen
[email protected]
REMI
REMI
REMI
REMI
Inkomen –
totaal=
1200 –
1251.39
Webapplicatie uitgetest
Studie gefinancierd door POD mi (2012):
uittesten van de werking, effectiviteit en
administratieve en financiële draaglast van REMI
in een aantal Vlaamse, Waalse en Brusselse
OCMW’s
Studie POD mi: vier onderzoeksluiken
• 1. Financiële impact van hanteren
referentiebudgetten voor OCMW
• 2. Technische werking en
gebruiksvriendelijkheid van instrument
• 3. Administratieve belasting van gebruik
webapplicatie
• 4. Versterkende werking voor cliënten,
maatschappelijk werkers en raadsleden
Deelnemende OCMW’s
OCMW’s
MW
Cliënten
Raadsleden
Vlaanderen
5*
31 (11)
28 (21)
21 (9)
Wallonië
6**
39 (22)
26 (24)
23 (19)
Brussel
2***
5 (2)
5 (5)
-
TOTAAL
13
75 (35)
59 (50)
44 (28)
* = 3 OCMW’s werkten niet mee aan deel 3 (administratieve belasting)
** = 1 Waals OCMW nam enkel deel aan deel 1 (financiële impact)
*** = 1 Brussels OCMW nam niet deel aan deel 4 (versterkende werking en
effectiviteit)
Cijfers tussen haakjes zijn aantal deelnemers in de nameting
Luik 1. Financiële impact
• Wat is het verschil in financiële middelen die
worden ingezet voor aanvullende steun
binnen een OCMW
– op dit moment?
– op basis van REMI (referentiebudgetten voor een
menswaardig inkomen)?
Luik 1. Financiële impact
Methode:
• Simulatiestudie
• Per OCMW ca 20 lopende dossiers AFS (aanvullende
financiële steun) => in totaal 242 dossiers
• Elk volledig dossier verwerken met webapplicatie REMI
+ gegevens over huidig toegekende AFS
• Voor verschillende types gezinnen (alleenstaanden,
gezinnen met en zonder kinderen, ...)
• Voor diverse inkomstenbronnen (leefloon, pensioen,
werkloosheidsuitkering, ...)
N
Leefloon
Werkloosheidsuitkering
Loon uit
arbeid
Invaliditeits- of
ziekte-uitkering
Pensioen
Alleenstaande
79
33
15
1
25
5
Alleenstaande met 1 kind
32
12
6
5
8
1
Alleenstaande met 2
kinderen
25
14
5
2
3
1
Alleenstaande met 3
kinderen
4
1
3
Alleenstaande met 4
kinderen
1
1
Alleenstaande met 5
kinderen
1
1
Alleenstaande met 6
kinderen
1
1
Koppel
39
12
7
6
6
7
1
Koppel met 1 kind
30
11
8
6
3
1
1
Koppel met 2 kinderen
17
8
2
5
2
Koppel met 3 kinderen
10
4
1
4
1
Koppel met 4 kinderen
2
1
1
Koppel met 6 kinderen
1
1
242
99
48
30
15
2
Totaal
48
Andere
EUR/ maand
N
Alleenstaande
Gemiddel
de
aanvullen
de steun
79 59
Alleenstaande met 1
32 54
kind
Alleenstaande met 2
25 29
kinderen
Alleenstaande met 3
4
61
kinderen
Meerkost
Gemiddelde
REMI tov
Meerkost REMI Financiël
aanvullende
huidige
bij behouden
e impact:
steun
aanvullend huidige steun min
volgens REMI
e steun
Financië
le
impact:
max
169
110
120
-98
711
290
238
248
-265
731
334
305
308
-43
638
441
381
380
16
725
Koppel
39 56
308
253
260
-200
853
Koppel met 1 kind
30 84
450
366
389
-96
1100
17 60
565
505
509
-72
1432
10 70
618
548
557
-81
1627
Koppel met 2
kinderen
Koppel met 3
kinderen
Al
le
en
Al
le
en
Gemiddelde aanvullende steun
Ko
p
pe
pe
lm
et
lm
et
3
2
ki
nd
e
re
re
n
n
ki
nd
ki
nd
e
1
l
n
n
pe
er
e
er
e
ki
nd
nd
e
Ko
p
ki
nd
lm
et
et
3
et
1
st
aa
ki
nd
m
et
2
pe
m
m
nd
e
Ko
p
nd
e
nd
e
st
aa
Ko
p
st
aa
st
aa
Al
le
en
Al
le
en
700
600
500
400
300
200
100
0
Gemiddelde aanvullende steun volgens REMI
0
Alleenstaande
Alleenstaande - Leefloon
Alleenstaande - Werkloosheidsuitkering
Alleenstaande - Loon uit arbeid
Alleenstaande - Ziekte- of invaliditeitsuitkering
Alleenstaande - Pensioen
Alleenstaande met 1 kind
Alleenstaande met 1 kind - Leefloon
Alleenstaande met 1 kind - Werkloosheidsuitkering
Alleenstaande met 1 kind - Loon uit arbeid
Alleenstaande met 1 kind - Ziekte- of invaliditeitsuitkering
Alleenstaande met 1 kind - Pensioen
Alleenstaande met 2 kinderen
Alleenstaande met 2 kinderen - Leefloon
Alleenstaande met 2 kinderen - Werkloosheidsuitkering
Alleenstaande met 2 kinderen - Loon uit arbeid
Alleenstaande met 2 kinderen - Ziekte- of invaliditeitsuitkering
Alleenstaande met 2 kinderen - Pensioen
Alleenstaande met 3 kinderen
Alleenstaande met 3 kinderen - Leefloon
Alleenstaande met 3 kinderen - Werkloosheidsuitkering
Alleenstaande met 4 kinderen - Leefloon
Alleenstaande met 5 kinderen - Leefloon
Alleenstaande met 6 kinderen - Leefloon
Koppel
Koppel - Leefloon
Koppel - Werkloosheidsuitkering
Koppel - Loon uit arbeid
Koppel - Ziekte- of invaliditeitsuitkering
Koppel - Pensioen
Koppel - Andere
Koppel met 1 kind
Koppel met 1 kind - Leefloon
Koppel met 1 kind - Werkloosheidsuitkering
Koppel met 1 kind - Loon uit arbeid
Koppel met 1 kind - Ziekte- of invaliditeitsuitkering
Koppel met 1 kind - Pensioen
Koppel met 1 kind - Andere
Koppel met 2 kinderen
Koppel met 2 kinderen - Leefloon
Koppel met 2 kinderen - Werkloosheidsuitkering
Koppel met 2 kinderen - Loon uit arbeid
Koppel met 2 kinderen - Ziekte- of invaliditeitsuitkering
Koppel met 3 kinderen
Koppel met 3 kinderen - Leefloon
Koppel met 3 kinderen - Werkloosheidsuitkering
Koppel met 3 kinderen - Loon uit arbeid
Koppel met 3 kinderen - Ziekte- of invaliditeitsuitkering
Koppel met 4 kinderen
Koppel met 4 kinderen - Werkloosheidsuitkering
Koppel met 4 kinderen - Loon uit arbeid
Koppel met 6 kinderen - Leefloon
1200
1000
800
600
Gemiddelde
aanvullende
steun
400
200
Gemiddelde
aanvullende
steun volgens
REMI
Meerkost Meerkost
Gemiddelde
Gemiddelde
REMI tov
REMI bij Financiële Financiële
aanvullende
aanvullende
huidige
behouden impact:
impact:
steun
steun
aanvullende huidige
min
max
volgens REMI
steun
steun
EUR / maand
N
Alleenstaande met 1 kind
32
53,65
290,41
237,76
248,32 -265,32
730,78
Leefloon 12
24,02
299,90
275,88
275,88
0
553,49
Werkloosheidsuitkering
6
37,81
287,11
249,31
249,31
0
730,78
Loon uit arbeid
5
8,3
212,35
204,05
204,05
0
624,97
Ziekte- of
invaliditeitsuitkering
8
111,05
260,50
149,45
191,67 -265,32
Pensioen
1
240
826,04
586,04
586,04
/
551,85
/
Luik 1. Financiële impact
Resultaten en conclusies
• Huidige aanvullende steun ligt in de drie regio’s
meestal lager dan de referentiebudgetten
• Grotere tekorten te vinden bij gezinnen met meerdere
kinderen
• Onvoldoende rekening gehouden met impact op
gezinsbudget bij berekening steun
• Minimale en maximale financiële impact loopt sterk
uiteen voor gelijkaardige gezins- en inkomenssituaties
• Grote variaties op vlak van AFS tussen en binnen OCMW’s
• Grote variatie in individuele kenmerken van gezinnen
Luik 1. Financiële impact
Resultaten en conclusies
• Meerkost afhankelijk van meerdere factoren
• Bijvoorbeeld huisvesting, huidige aanvullende steun,
sociaaleconomische positie gezin, kindergeld, alimentatie,
andere inkomsten …
• Extrapolatie naar alle OCMW-dossiers quasi onmogelijk
• Te weinig gegevens beschikbaar over cliëntenbestand
OCMW
• Te grote diversiteit
Luik 2. Werking
• Technische werking en correct gebruik /
gebruiksvriendelijkheid van het instrument
REMI?
• Methode:
– Oplijsting en correctie bugs en problemen door de
maatschappelijk werkers die instrument gebruiken
– Correct gebruik nakijken door invoer in
simulatiestudie (luik 1) te controleren
Luik 2. Werking
Resultaten en conclusies
• Aantal aanpassingen nodig
• REMI is nuttig als leidraad om basisdossier aan
te maken
• Systematische manier om zicht te krijgen op inkomsten
en uitgaven cliënten
Luik 3. Administratieve belasting
Vergelijken van de administratieve belasting van
de huidige procedure die gangbaar is binnen het
OCMW met een fictieve procedure waarbij REMI
gebruikt wordt.
• Tijdsregistratie voor beide procedures
• Identificeren welke informatie door REMI
wordt gevraagd, maar niet beschikbaar is
wanneer de huidige procedure wordt gevolgd
Luik 3. Administratieve belasting
Methode:
• Simulatiestudie
• Per OCMW ong. 6 nieuwe dossiers => in totaal 26
dossiers
• Elk dossier verwerken met huidige procedure +
gedetailleerde timing door MW
• Elk dossier invoeren in de webapplicatie REMI +
gedetailleerde timing door MW
• Aangeven welke informatie op dit moment nog
ontbreekt maar in REMI ingevuld zou kunnen worden
Luik 3. Administratieve belasting
Resultaten en conclusies
• Tijdsregistratie:
• Kleine tijdswinst (4 minuten) door gebruik REMI ipv
huidige software
• Extra administratieve belasting door het opvragen van
ontbrekende gegevens?
• Aantal gegevens die nu vaak ontbreken in dossier (kosten
verzekeringen, provinciebelasting, ...)
• Kunnen makkelijk worden opgevraagd tijdens opstellen
van dossier: geen extra administratieve belasting door
bijkomend onderzoek
• Indien ontbrekend: referentiebedragen overnemen
Luik 4. Effectiviteit
Werkt REMI (en het gebruik van referentiebudgetten) als
educatief instrument voor:
• Cliënten?
• Versterkend: attitudes over persoonlijke financiën, gedrag,
ervaren empowerment, en subjectieve evaluatie
• Maatschappelijk werkers?
• Versterkend: eigen ervaren effectiviteit begeleiding,
empowerment in werk, subjectieve ervaring individuele
begeleiding
• Beoordelen leefsituaties
• Raadsleden?
• Andere houding tegenover minimale inkomens na vorming
• Beoordelen leefsituaties
Luik 4. Effectiviteit
Methode
• Cliënten:
• 6 cliënten per OCMW => 50 cliënten volledige data
• Interventie : 4x individuele begeleidingssessie met draaiboek
REMI/referentiebudgetten/zelfcontrole
• Vragenlijst voor en na interventie
• Maatschappelijk werkers
• Vorming + Interventie
• Vragenlijst voor en na interventie
• Raadsleden
• Vorming
• Vragenlijst voor en +- 5 maanden na vorming
• Belangrijk
• Kleine steekproeven
• Beperkte interventie
• Geen controlegroep
Luik 4. Effectiviteit cliënten
Gedrag: sparen
Nameting
Niet sparen Sparen
Voormeting Niet sparen
17
Sparen
0
Totaal
17
McNemar p<.01
Totaal
13
20
33
30
20
Luik 4. Effectiviteit cliënten
Nameting
Helemaal eens of
eens
N
%
De individuele begeleiding vond ik nuttig
43
91,5%
Door de individuele begeleiding slaag ik er beter in om een goed zicht te krijgen op
mijn inkomsten en uitgaven
41
87,2%
Het opschrijven van mijn uitgaven helpt me om een goed zicht te krijgen op wat ik
maandelijks kan uitgeven
37
80,4%
Door voor mezelf doelstellingen te formuleren slaag ik er beter in om met mijn
geld om te gaan
33
73,3%
Ik zou in de toekomst nog willen gebruik maken van deze individuele begeleiding
indien mogelijk
38
82,6%
Ik zou deze begeleiding aanraden aan anderen
40
88,9%
Luik 4. Effectiviteit
Resultaten en conclusies: cliënten
• Beperkte evolutie merkbaar na de interventie
• Zaken waaraan in begeleiding werd gewerkt:
• Spaargedrag /geld opzij zetten: zie voorbeeld
• Langetermijndoelen stellen
• Zelfvertrouwen mbt budget beheer
• Begeleiding zeer positief geëvalueerd: zie
voorbeeld
Luik 4. Effectiviteit
Resultaten en conclusies: maatschappelijk werkers:
• Beperkte evolutie na vorming en interventie
• Eigen functioneren: effectiviteit om:
• toekomstige problemen te voorkomen
• het gedrag van cliënten te veranderen
• Matig positief over individuele begeleiding
• Beoordeling leefsituaties
• Veel variatie
• Veel verschillende interpretaties, afhankelijk van
individuele kenmerken
• => voordeel REMI: houdt hier in grote mate rekening mee
Beoordeling leefsituaties
• Case 2: Gezin met 2 kinderen
•
•
•
•
•
•
Een echtpaar waarvan de man 34 jaar is en de vrouw 35 jaar.
Zij hebben 2 kinderen; een jongen van 5 jaar en een meisje van 3 jaar. Zij
ontvangen een gewaarborgde kinderbijslag van 319 Euro per maand
Zij ontvangen een leefloon van 1.026 Euro. De man heeft een zeer onregelmatig
arbeidsverleden. De vrouw heeft vroeger korte periodes gewerkt als poetsvrouw.
Noch de man, noch de vrouw hebben recht op werkloosheidsvergoeding
aangezien zij geen van beide voldoende arbeidsdagen kunnen bewijzen. Zowel de
man als de vrouw willen werken. De trajectbegeleider ziet een tewerkstelling
binnen de 6 maanden echter niet mogelijk.
Het gezin heeft geen spaargelden, wel ongeveer 5000 Euro schulden (er werd geld
geleend o.a. om waarborg van het appartement te kunnen betalen).
Betrokkenen huren een appartement met 3 slaapkamers aan een huurprijs van
550 euro. De rekening voor elektriciteit en gas zal maandelijks 170 euro bedragen.
Gemiddeld hebben zij een apothekerskost van 140 euro per maand.
Beoordeling leefsituaties
• Case 2: Gezin met 2 kinderen- volgens REMI 514€ nodig
Voormeting
Case 2: nu toegekend
OCMW
8-Vl
10- Vl
11- Vl
9 –Vl
12-Vl
5
13-B
7-W
4-W
2-W
6-B
1-W
3-W
TOTAAL
Avg
107
367
26
200
263
SD
62
53
19
0
Min
0
288
0
200
263
Max
151
397
50
200
263
160
0
210
204
57
0
119
127
120
0
0
100
200
0
310
500
160
259
182
125
100
128
0
150
0
350
400
500
N
5
4
5
1
2
0
2
2
6
9
0
5
5
46
Nameting
Case 2: nu toegekend
Avg
167
346
0
122
244
50
140
125
140
124
361
184
SD
46
0
149
31
71
128
150
76
63
132
Min
115
346
0
17
222
Max
205
346
0
227
266
0
0
0
140
70
300
0
100
250
300
140
250
445
445
N
3
2
1
2
2
0
0
2
3
4
1
5
5
30
Beoordeling leefsituaties
• Case 2- volgens REMI 514€ nodig
Voormeting
Case 2: nodige AFS
OCMW
8
10
11
9
12
5
13
7
4
2
6
1
3
TOTAAL
Avg
531
442
159
278
567
683
375
183
403
450
SD
247
44
139
173
375
76
177
112
148
220
Min
200
397
20
155
350
600
250
100
250
250
Max
1000
500
300
400
1000
750
500
310
600
1000
278
520
423
183
241
232
170
150
20
600
800
1000
N
11
4
5
2
3
3
2
3
6
11
0
5
5
60
Nameting
Case 2: nodige AFS
Avg
693
425
250
364
380
200
SD
227
35
310
438
350
400
192
470
379
269
120
173
193
170
0
119
233
201
Min
450
400
250
227
260
200
Max
900
450
250
500
500
200
120
300
200
400
100
200
100
500
515
500
400
400
800
900
N
3
2
1
2
2
2
0
2
3
4
1
5
5
32
Luik 4. Effectiviteit
Resultaten en conclusies: raadsleden
• Weinig evolutie in visie op minimale inkomens en
beoordelen leefsituaties
• Slechts 1 enkel vormingsmoment
• Opnieuw onderschatting kosten kinderen
• Positief over introductie referentiebudgetten
• Wijzen zelf op verandering in inzicht/visie
• Toekomst: bijna de helft: beleid AFS herbekijken
Conclusies
Financiële impact
• Grote kloof tussen huidige toestand en referentiebudgetten voor
menswaardig inkomen
• Vooral impact kinderen wordt onderschat
• REMI kan hier voor bewustmaking zorgen
• Berekende meerkost enkel gebaseerd op ontvangen dossiers van
OCMW’s
• Meerkost kan nog toenemen wanneer alle personen die een inkomen
hebben dat lager uitvalt dan het referentiebudget, komen aankloppen
voor AFS
• AFS sterk afhankelijk van zeer specifieke kenmerken dossiers =>
verklaart ook grote variabiliteit
• REMI: uniforme criteria op maat van elke individuele cliëntsituatie
• REMI veronderstelt aanwezigheid competenties om met geld en
budget om te gaan bij cliënten
• REMI als educatief middel: budgetteringsvaardigheden van cliënten
versterken
Conclusies
Werking en administratieve belasting
• Geen bijkomende administratieve belasting door REMI
• Gelijkaardige administratieve stappen en kleine tijdswinst
• Een systematisering van de benodige informatie kan
een bijkomende tijdswinst opleveren
• Dossiers niet steeds volledig aan inkomsten – of
uitgavenkant
• REMI: systematiseert inkomensonderzoek en
informatieverzameling rond uitgaven
• REMI: dwingt tot nadenken en expliciteren beleid rond
AFS
Conclusies
Effectiviteit
• Bruikbaarheid als educatief instrument voor de
cliënten:
• Zeer voorzichtig positief
• Tijdsintensief: groepswerking levert niet alleen tijdswinst,
werkt ook versterkend
• Educatief en bewustmakend instrument voor
maatschappelijk werkers en raadsleden:
• Doet nadenken
• Zeer beperkte introductie referentiebudgetten =>
harmonisatie kan niet verwacht worden
Take Home
Meerwaarde REMI
• Uniforme criteria voor berekening menswaardig
inkomen op maat van individuele cliëntsituaties
• Leidraad voor gestructureerde
informatieverzameling en aanleggen cliëntdossier
• Educatief instrument dat ingezet kan worden in
begeleiding cliënten en sensibilisering
maatschappelijk werkers en raadsleden omtrent
referentiebudgetten voor een menswaardig
inkomen
Discussie
• Bedankt voor uw aandacht!
• Vragen?
• Meer lezen:
–
–
Ilse Cornelis, Nele Peeters, Jean-François Reynaert en Peter Thijs, Marie-Thérèse Casman, Laurent Nisen en Bérénice
Storms (2012). Referentiebudgetten als maatstaf voor de effectiviteit van de sociale bescherming (2012). REMI:
referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, een webapplicatie
Storms, B., Peeters, N., Cornelis, C., Reynaert, J-F, Thijs, P., Nisen, L., (2013). Referentiebudgetten als maatstaf voor de
effectiviteit van de sociale bescherming. Ook getest op mensen. In: in: Vranken, J., Lahaye, W., Saffre, S., Pannecoucke,
I., (red.) Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2013 (te verschijnen)

similar documents