Mark Andries

Report
BESTUURLIJKE VERHOUDINGEN
EN ONTWIKKELINGEN IN
VLAANDEREN
Mark Andries
Kabinetschef Minister Geert Bourgeois
INHOUD






Ontwikkelingen in de bestuurlijke structuur
Resultaat bestuurlijke ontwikkelingen
Knelpunten
Oplossingslijnen – een interne
staatshervorming
Realisaties 2009-2014
Toekomstige uitdagingen
ONTWIKKELINGEN IN DE BESTUURLIJKE
STRUCTUUR

Vóór 1980 – Unitair België:
 Drie grote bestuursniveaus
 De Belgische Staat
 Negen provincies (5)
 596 gemeenten en ocmw’s (waarvan 308 in Vl.)
 Eerste fusiegolf in 1976
 Vóór 1976 telde België 2356 gemeenten
ONTWIKKELINGEN BESTUURLIJKE
STRUCTUUR
ONTWIKKELINGEN BESTUURLIJKE
STRUCTUUR
RESULTAAT ONTWIKKELINGEN
ONTWIKKELINGEN IN DE BESTUURLIJKE
STRUCTUUR

Belangrijke interne ontwikkelingen sinds 1980:
 Opeenvolgende staatshervormingen
 Een nieuw overheidsniveau:
Vlaanderen (Gewest en Gemeenschap)
 Eigen instellingen
 Steeds meer bevoegdheden


Toenemend belang “Europa”
 5de overheidsniveau met impact op lokale besturen
Toenemend aantal overheidsstructuren (ook op
lokaal niveau)
 Brandweer- en politiezones
 Veel structuren tussen gemeenten onderling en in
tussengebied tussen gemeente en provincie
RESULTAAT ONTWIKKELINGEN


druk bestuurlijk landschap met 5
overheidsniveaus
druk Vlaams bestuurlijk landschap in
308 gemeenten, 308 OCMW’s en ongeveer 350
verzelfstandigde agentschappen
 2200 Samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijke samenwerking
 Ad hoc tussenstructuren vb. Resocs, Logo’s

117 Politiezones en 35 brandweerzones
 1792 Kerkfabrieken + 332 Centrale Kerkbesturen
 65 polders en wateringen
 Antwerpen: 9 districten (=binnengemeentelijke
decentralisatie)

RESULTAAT ONTWIKKELINGEN

Gemeentelijke autonomie is het principe,
MAAR:

Beleidsmatige aansturing van de Vlaamse en
federale overheid
Politie
 Brandweer
 OCMW
 Ruimtelijke ordening, milieu, huisvesting, …

Wettigheidstoezicht vanuit de Vlaamse overheid
 Gemeentefonds & sectorale subsidiestromen vanuit
de Vlaamse overheid (22% van de inkomsten)
 Sectorale subsidiestromen vanuit de federale
overheid. Vb. inzet gemeenschapswachten, susbidies
i.k.v. politie- en brandweer

KNELPUNTEN


Beleidsmatig: mismatch tussen de schaal van
maatschappelijke problematieken en de schaal van
lokale besturen. Vb. mobiliteit, arbeidsmarkt
Beheersmatig: zijn onze de gemeenten nog voldoende
bestuurskrachtig?
 Capaciteit van de gemeenten versus meer en
complexere beleidsdomeinen
KNELPUNTEN

Financieel: financiële krapte ook bij lokale
besturen
AFM*
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
964.817.555
964.010.926
622.885.567
927.710.672
821.089.908
543.458.909
(156.377.659)
(-15.549.987)
(385.149.093)
AFM (%
exploitatieinkomsten)
11,8
11,7
7,4
10,3
9,0
6,0
(1,7)
(-0,1)
(4,0)
ESR
517.448.153
559.144.429
256.820.841
814.539.839
617.802.741
-185.655.214
-615.356.902
(-217.808.166)
(-243.747.416)
*AFM: autofinancieringsmarge (verschil exploitatie-inkomsten en uitgaven)
KNELPUNTEN


Bestuurlijk: een (te) druk bestuurlijk landschap
verrommeling kan leiden tot:
 Onoverzichtelijkheid
 Gebrek aan democratische legitimiteit
Interbestuurlijk = de relatie tussen lokaal
niveau en hogere overheden:
 Te veel detailsturing, controle en toezicht
(“keizer-koster”)
OPLOSSINGEN – EEN INTERNE
STAATSHERVORMING



Vlaams regeerakkoord 2009-2014: “interne
staatshervorming”
Nadruk op Vlaanderen versus lokale besturen
Vijf uitvoeringslijnen:
 versterking bestuurskracht van de gemeenten
 meer autonomie en bevoegdheden voor de gemeenten
 performante processen - minder interveniërende
niveaus
 afbakening provinciale taakstelling
 vereenvoudiging van de intermediaire ruimte.
OPLOSSINGEN – EEN INTERNE
STAATSHERVORMING

Methodiek
 Van groenboek naar Witboek
 69 concrete doorbraken binnen de geschetste
uitvoeringslijnen
REALISATIES 2009-2014


Afgebakende provinciale taakstelling
 Een gesloten taakstelling
 Grondgebonden bevoegdheden
 Persoonsgebonden bevoegdheden enkel in zoverre
bepaald door decreten
 Wegwerken van overlappingen tussen Vlaams en
provinciaal niveau
Kader voor vrijwillige fusies van gemeenten
 Vrijwilligheid werkte niet
 Het debat werd opengetrokken – veranderende
mindsetting
REALISATIES 2009-2014

Samenwerking en integratie gemeente en
OCMW
Maximale integratie
 Volledige fusie nog niet mogelijk



Planlastendecreet
Ontvoogding van gemeenten in het
vergunningenbeleid


Omgevingsvergunning
Regioscreening
REALISATIES 2009-2014
DE REGIOSCREENING

De Regioscreening
vereenvoudiging van de intermediaire ruimte
 Toegenomen aantal structuren op het intermediaire
niveau leidt tot problemen op het vlak van:

Efficiëntie
 Doelmatigheid
 Democratisch draagvlak
 Transparantie


Drie Stappen
Inventarisatie
 Evaluatie
 Actieplannen

REALISATIES 2009-2014
DE REGIOSCREENING

Stap 1: De inventarisatiefase
Complex intermediair niveau
 Grote variëteit in zowel vraag als aanbod van
samenwerkingsverbanden
 Sterke stijging samenwerkingsverbanden sinds 2000

REALISATIES 2009-2014
DE REGIOSCREENING

Stap 2: De evaluatiefase

Verloop:
Bottom-up proces
 Begeleiding door de gouverneurs als commissarissen van de
Vlaamse Regering
 Kwalitatieve bevraging


Resultaten:
Bottom up proces (via de regiotafels) heeft tot weinig
eenduidige en concrete resultaten geleid
 Breed gedragen vraag naar rationalisatie, maar een gebrek
aan consensus rond de manier waarop.
 Meestal ontbreekt een structurele koppeling met het lokale
bestuur en een structurele evaluatie van de verbanden

REALISATIES 2009-2014
DE REGIOSCREENING
Stap 3: Actieplannen?
 2 hefbomen

Bestuurlijke verrommeling op het intermediaire vlak
wegwerken
 Streven naar schaalvergroting van de besturen



Slagkracht lokale besturen verhogen
Parallel inzetten op 3 werkdomeinen (volgende
regering)
Snoeien in wildgroei van samenwerkingsverbanden
 Grondig optimaliseren van het
samenwerkingslandschap
 Fusies doorvoeren van lokale besturen

TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN
TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN


Geschetste problemen blijven bestaan
Interne staatshervorming betekent geen
eindpunt:






Fusies van gemeenten?
Afschaffing provincies?
Volledige integratie OCMW en gemeente?
Meer autonomie en verantwoordelijkheid voor
bestuurskrachtige gemeenten?
Minder en transparante samenwerkingsverbanden?
Nieuwe Vlaamse Regering?

similar documents