สไลด์การบรรยายของ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

Report
Thailand Development Forum
TDForum 1/2558
ภาคเช้ า เวทีการประชุมเครือข่ าย
“ปลุกพลังประชาคมจังหวัดเปลี่ยนไทย”
สรุ ปเวที TD Forum ในเฟสที่ 1 จานวน 19 เวที ดังนี ้
ครั ง้ ที่1. วันศุกร์ ท่ ี 25 ตุลาคม 2556 เรื่ อง “ประชาชนจัดการตนเอง ปฏิรูป
ประเทศไทย” ณ ห้ องประชุมแกรนด์ ฮอลล์ ๒ โรงแรมรามาการ์ เด้ น ถนนวิภาวดี
รั งสิต กรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่2. วันศุกร์ ท่ ี 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่ อง”ร่ วมปฏิรูปประเทศไทย” ณ ห้ อง
ประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์ เด้ น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่3. วันจันทร์ ท่ ี 23 ธันวาคม 2556 เรื่ อง “สภาประชาชนปฏิรูปประเทศ
ไทย” ณ ห้ องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 ชัน้ 2 อาคารศูนย์ การเรี ยนรู้ ไทยพีบเี อส
กรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่4. วันศุกร์ ท่ ี 31 มกราคม 2557 เวลา 9.00-15.00น. เรื่ อง ปฏิรูปการ
ปกครองและกระจายอานาจ ณ ห้ องประชุมกษัตริย์ศกึ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
กรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่5. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.30-13.00 น. TD Forum นัด
พิเศษสาหรั บกลุ่มวิชาชีพแพทย์ และบุคลากรสายสุขภาพ เรื่ อง“สานพลังสู่การ
ปฏิรูป” ณ ห้ องประชุม๕๐๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่6. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.30-13.00 น. TD Forumนัด
พิเศษสาหรั บกลุ่มวิชาชีพวิศวกร เรื่ อง “สานพลังสู่การปฏิรูป” ณ ห้ องประชุม
๕๐๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่7. วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่ อง “พลังข้ าราชการกับการปฏิรูป
ประเทศไทย” ณ ห้ องประชุมกิ่งทอง ชัน้ 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม.
ครั ง้ ที่8. วันศุกร์ ท่ ี 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวที Restart ประเทศไทยร่ วมกับ
เครื อข่ ายผู้รับใช้ การปฏิรูปประเทศโดยสันติของประชาชนไทย เรื่ อง “จาก
ทุกข์ ของชาวนาไทย.....สู่การปฏิรูปประเทศ” ณ ห้ องประชุมกิ่งเพชร ชัน้ 3
โรงแรมเอเวีย กทม.
ครั ง้ ที่9. วันจันทร์ ท่ ี 10 มีนาคม 2557 เวทีมวลมหาประชา เดินหน้ าเปลี่ยน
ประเทศ(Restart Thailand) เรื่ อง “แก้ ความยากจน ลดความเหลื่อมลา้ สร้ าง
สังคมเข้ มแข็ง” ณ อาคารศูนย์ เยาวชนสวนลุมพินี กรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่10. วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 เวทีมวลมหาประชา เดินหน้ าเปลี่ยนประเทศ
(Restart Thailand) เรื่ อง “ปฏิรูประบบตรวจสอบ ปลุกสานึกคนไทย ขจัดภัย
คอร์ รัปชัน” ณ อาคารศูนย์ เยาวชนสวนลุมพินี กรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่11. วันศุกร์ ท่ ี 25 เมษายน 2557 เรื่ อง “ฟื ้ นฟูคุณธรรม ปฏิรูปสังคม : ภารกิจ
ภาคพลเมืองภายหลังความขัดแย้ ง” ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่12. วันพฤหัสบดีท่ ี 19 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 - 15.00น. เรื่ อง “ข้ อเสนอ
แผนการปฏิรูปสาหรั บคสช.และรั ฐบาลเฉพาะกาล” ณ ห้ องประชุมนา้ เอก ชัน้ 4
โรงแรมเอบีน่าเฮ้ าส์ ถ.วิภาวดีรังสิต 64 กรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่13. วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-15.30น. เรื่ อง “ข้ อเสนอ
นโยบายปฏิรูปพลังงาน :โครงสร้ าง กลไก และราคา” ณ ห้ องกษัตริย์ศกึ 1 ชัน้ 4
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่14 วันจันทร์ ท่ ี 18 สิงหาคม2557 เวลา9.00-16.00น.เรื่ อง“ปฏิรูปการศึกษา
รอบที่สอง อะไรคือความหวังและจุดต่ าง” ณ ห้ องมิ่งเมือง ชัน้ 4 โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร์ กรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่15. วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น. เรื่ อง“แผนปฏิบัตกิ าร
ขับเคลื่อนพลังประชาสังคม ปฏิรูปประเทศไทยในยุคคสช.” ณ โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร์ กรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่ 16 ภาคกลาง วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. เรื่ อง
“การเตรี ยมความพร้ อมการจัดตัง้ ศูนย์ ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด ภาค
กลาง” ณ ห้ องประชุมมิ่งเมือง ชัน้ 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุ งเทพมหานคร
ครั ง้ ที่17. วันพฤหัสบดีท่ ี 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น. เรื่ อง
“การเตรี ยมความพร้ อมการจัดตัง้ ศูนย์ ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด
ภาคใต้ ” ณ ห้ องประกายเพชร 2 ชัน้ 3 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่ า หาดใหญ่
ครั ง้ ที่18. วันศุกร์ ท่ ี 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น. เรื่ อง “การ
เตรี ยมความพร้ อมการจัดตัง้ ศูนย์ ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ห้ องประชุมกลางเมือง ชัน้ 1 โรงแรมเจริญธานีปริน้
เซส จ.ขอนแก่ น
ครั ง้ ที่19 วันพฤหัสบดีท่ ี 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น.เรื่ อง
“การเตรี ยมความพร้ อมการจัดตัง้ ศูนย์ ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด
ภาคเหนือ” ณ ห้ องเดอะคริสตัล 1 โรงแรมเดอะปาร์ ค จ.พิษณุโลก
เรา...คือใคร...มาจากไหน
• คือ...พลังขับเคลื่อนสาคัญในขบวนการ”ปลุกพลัง..เปลี่ยนไทย”(Inspiring
Thailand) ในวันนี ้
• คือ...ภาคีพฒ
ั นาประเทศไทย(Thailand Development Forum)
ในช่ วงวิกฤติการณ์ บ้านเมือง2556/2557
• คือ...เครื อข่ ายสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ในช่ วง2554-2556
• คือ...เครื อข่ ายสมัชชาสุขภาพ, สมัชชาคุณธรรม, สมัชชาชุมชมท้ องถิ่น และ
สมัชชาประชาชนในหลากหลายรูปแบบในช่ วง2550-2556
• คือ...ประชาคมแผน๘, ข่ ายงานประชาสังคมไทย,เวทีวสิ ัยทัศน์ แผน๙,
เครื อข่ ายงานวิจัยและพัฒนาชีวติ สาธารณะ-ท้ องถิ่นน่ าอยู่,เครือข่ ายพลัง
ชุมชนพลังแผ่ นดิน,ฯลฯ ในช่ วง2541-2549
• คือ...ประชาคมจังหวัดที่กระจัดกระจาย,เครือข่ ายปฏิรูปการเมืองฉบับธงเขียว
,ประชาคมกอบบ้ านกู้เมือง ในช่ วง2539-2541
TDF1/2558 ประเด็นหารือเครือข่ าย
1.
2.
3.
4.
5.
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ การประชุม
รายงานสถานการณ์ การปฏิรูปจากพืน้ ที่4ภูมิภาค
รายงานความคืบหน้ าจากสภาปฏิรูปแห่ งชาติ
เรื่องขอความร่ วมมือจากกรรมาธิการการมีส่วนร่ วม
การเตรียมงานเวทีวิสัยทัศน์ “ปลุกพลังประชาคมจังหวัด..
เปลี่ยนไทย”
ประเด็นการปฏิรูปทีอ่ ยู่ในกระแสการขับเคลือ่ น
คปร./อานันท์ 5+4ประเด็น
คสป./ประเวศ 21 มติ
สปช.
18 กรรมาธิการ
LDFขอของขวัญปี ใหม่ 10
ชิน้
คสช. 11 ประเด็น
สปช.เตรียมกรอบปฏิรูป
36วาระ
กรอบพัฒนาสาคัญ 7 วาระ
TDF 12 ประเด็นปฏิรูป
TDF พรบ.จุดคานงัด 20
ฉบับ
กมธ.ยกร่ างรัฐธรรมนูญ
เตรียมกรอบรธน.ฉบับ
ปฏิรูป (5 ภาคส่ วน)
พรบ.จุดคานงัด 20 ฉบับที่ควรผ่ านสนช.ภายในหนึ่งปี
(ร่ าง)พรบ.ว่ าด้ วยสิทธิชุมชนในการจัดการ
ที่ดนิ และทรัพยากร
2. (ร่ าง)พรบ.ธนาคารที่ดนิ
3. (ร่ าง)พรบ.การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง
4. พรบ.การงบประมาณ เพิ่มงบพืน้ ที่แก้ ความ
เหลื่อมลา้
5. (ร่ าง)พรบ.กองทุนสนับสนุนการป้องกันทุจริต
6. (ร่ าง)พรบ.องค์ กรอิสระด้ านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
7. พรบ.ข้ อมูลข่ าวสารของทางราชการ
8. พรบ.การแข่ งขันทางการค้ า
9. (ร่ าง)พรบ.คุ้มครองเกษตรกรและรายได้
เกษตรกรพันธะสัญญา
10. พรบ.ประกันสังคม
1.
(ร่ าง)พรบ.ปฏิรูปสลากกินแบ่ งรั ฐบาล
(ร่ าง)พรบ.ปฏิรูปตารวจและกระบวนการ
ยุตธิ รรมชัน้ ต้ น
3. พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่ งชาติ
4. พรบ.การปิ โตรเลียม
5. (ร่ าง)พรบ.สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน
6. (ร่ าง)พรบ.กองทุนสื่อสร้ างสรรค์ √
7. (ร่ าง)พรบ.กองทุนยุตธิ รรม
8. (ร่ าง)พรบ.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภาครั ฐ
9. พรบ.การเช่ าที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
10. (ร่ าง)พรบ.การตลาดปั จจัยการผลิตและสินค้ า
เกษตร)
1.
2.
คณะกรรมาธิการเชิงประเด็นของ สปช.
1) ด้ านการเมือง
2) ด้ านการบริหารราชการแผ่ นดิน
3) ด้ านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
4) ด้ านการปกครองท้ องถิ่น
5) ด้ านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์
6) ด้ านเศรษฐกิจ การเงินและคลัง
7) ด้ านการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ ฯ
8) ด้ านพลังงาน
9) ด้ านระบบสาธารณสุข
10) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสวล.
11) ด้ านการสื่อสารมวลชนและไอที
12) ด้ านสังคม ชุมชนฯ
13) ด้ านการแรงงาน
14) ด้ านการป้องกันและปราบปรามทุจริต
15) ด้ านค่ านิยม ศิลปะ วัฒนธรรมฯ
16) ด้ านการกีฬา
17) ด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยฯ
18) ด้ านการคุ้มครองผู้บริโภค
(+) กมธ.ยกร่ างรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการเชิงกระบวนการของ สปช.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
กมธ.การมีส่วนร่ วมและรับฟั งความคิดเห็นฯ
กมธ.ประสานติดตามการยกร่ างรธน.
กมธ.ประชาสัมพันธ์
กมธ.จัดทาวิสัยทัศน์
กมธ.จัดทาจดหมายเหตุ
กมธ.กิจการสภาฯ
คณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการปรองดองและสมานฉันท์
ขอของขวัญปี ใหม่ สาหรับประชาชน
พลเดช ปิ่ นประทีป
ประธานมูลนิธิชุมชนท้ องถิ่นพัฒนา
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประธานมูลนิธิชุมชนท้ องถิ่นพัฒนา/๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
“ขอของขวัญปี ใหม่ ให้ ประชาชน”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
พรบ.กองทุนการออมแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ สร้ างหลักประกันสังคมผู้สูงวัย สร้ างวินัยการออม √
รั ฐบาลประกาศคุ้มครองสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดนิ และทรัพยากรอย่ างเป็ นธรรมและยั่งยืน
รั ฐบาลประกาศปฏิรูประบบสลากกินแบ่ งรั ฐบาล แก้ ปัญหาล็อตเตอรี่ เกินราคา เสือนอนกิน คอร์ รัปชัน
พรบ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์ ผลิตและเผยแพร่ ส่ ือเพื่อการศึกษาเรี ยนรู้ของสังคม √
รั ฐบาลประกาศปิ ดรู ร่ ัวนักการเมืองและข้ าราชการใช้ งบประมาณสาธารณะไปโฆษณาตัวเอง
รั ฐบาลเปิ ดโอกาสประชาชนร่ วมผลิต จัดการและสร้ างความมั่นคงทางพลังงานสาหรับประเทศ
รั ฐบาลปรั บนโยบายและยุทธศาสตร์ การแก้ ปัญหาไฟใต้ ประกาศวาระแห่ งชาติ
ปฏิรูประบบคุณธรรม จริยธรมและธรรมาภิบาล ให้ บังเกิดผลอย่ างจริงจัง
รั ฐบาลประกาศนโยบายป้องกันการผูกขาดทางการค้ า สร้ างความเป็ นธรรมในการประกอบธุรกิจ
รั ฐบาลประกาศหนุนกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค สร้ างธุรกิจคุณธรรม และสังคมเข้ มแข็ง
เรื่องขอความร่ วมมือจากส่ วนกลาง
จากกมธ.การมีส่วนร่ วม ของสปช.
1. แบบสอบถามจากกมธ.ปฏิรูปการเมือง(สมบัติ ธารงค์ ธัญญวงศ์ )
2. ”โครงการเยาวชนร่ วมสร้ างอนาคตประเทศไทย” เชิญชวนส่ งผลงานเพื่อเข้ า
ประกวด เพลง หนังสั้น ภาพวาดการ์ ตูนและความเรี ยง
จากLDIและสปพส.
1. เวทีวสิ ัยทัศน์ ”ปลุกพลังประชาคมจังหวัด...เปลี่ยนไทย”
2. สารวจ/นาเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงนวัตกรรมในพืน้ ที่เพื่อเข้ าร่ วมเป็ น
หนึ่งใน ”ร้ อยโครงการเปลี่ยนประเทศ”
๑.มีเป้าหมายแก้ ปัญหาสังคม-สิ่งแวดล้ อม ๒.สามารถเป็ นต้ นแบบการระดม
ความร่ วมมือ ๓.สามารถสร้ างการมีส่วนร่ วมของคนจานวนมาก ๔.ขยายผล่ ร้ อมลงมือทา
ทาซา้ ได้ และ๕.มีเจ้ าภาพบริหารจัดการทีพ
โครงการจัดทาเป้าหมายร่ วมแห่ งชาติ
โครงการสื่อสาร ปลุกพลัง...เปลี่ยนไทย
สนับสนุนกระบวนการจัดทาวิสัยทัศน์ และเป้าหมายร่ วมแห่ งชาติ อันเป็ น
วัตถุประสงค์ ร่วมของสังคมไทยสาหรั บการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ที่ทุก
ภาคี ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม เป็ นเจ้ าของและให้ การยอมรั บ
“ปลุกพลังประชาคมจังหวัด...เปลี่ยนไทย”
สื่อสารรณรงค์ ทางสังคมอย่ างมีประสิทธิภาพและต่ อเนื่อง เพื่อสร้ าง
ค่ านิยมพื้นฐานของคนไทยในมิตใิ หม่ อันเอื้อต่ อการพัฒนาสู่เป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ ใหม่
“ปลุกพลังสื่อสาร..เปลี่ยนไทย”
โครงการประสานยุทธศาสตร์
“ปลุกพลังภาคีพันธมิตร...เปลี่ยนไทย”
บูรณาการพลังขับเคลื่อนภาคพลเมือง เพื่อสร้ างแรง
บันดาลใจประเทศไทยมิติใหม่
ปฏิบัตกิ ารร้ อยโครงการเปลี่ยนประเทศ
โครงการเครือข่ ายผู้นาแห่ งอนาคต
สนับสนุนปฏิบัติการเปลี่ยนประเทศ ผ่ านกิจกรรมร้ อยโครงการที่สร้ าง
ความฝั น แรงบันดาลใจ และผลสะเทือนการเปลี่ยนแปลงที่ยงิ่ ใหญ่
“ปลุกพลังร้ อยโครงการ...เปลี่ยนไทย”
ส่ งเสริมเครือข่ ายผู้นามิติใหม่ อันเป็ นกาลังขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง
“ปลุกพลังผู้นา...เปลี่ยนไทย
สมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ
คือ องค์ รวมของผู้ประกอบพันธกิจด้ านส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล.
มีอานาจหน้ าที่ :
๑) กาหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง ผู้บริหารซึ่งเป็ นข้ าราชการ
หรื อเจ้ าหน้ าทีข่ องรั ฐและกรรมการและหรื อผู้บริหารขององค์ กรเอกชนที่ทาธุรกรรมกับภาครั ฐ กาหนด
มาตรฐานธรรมาภิบาลของหน่ วยงานภาครั ฐทุกประเภท องค์ กรตามรั ฐธรรมนูญ และหน่ วยงานเอกชนที่
เป็ นคู่สัญญากับภาครั ฐ
๒) สอบทานและ/หรือไต่ สวน การฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบัตติ ามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ของบุคคลและหน่ วยงานตามข้ อ1) และเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อสาธารณะ
๓) จัดการศึกษาวิจัย จัดการความรู้ และนวัตกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และจัดให้ มีศูนย์
ข้ อมูลและรณรงค์ เผยแพร่
๔) สร้ างกลไกและวิธีปฏิบัตทิ เี่ ป็ นรู ปธรรมในการส่ งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้ เกิดผลในการบริหารราชการแผ่ นดินและให้ บริการประชาชน
๕) ประสานการทางานขององค์ กรและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลให้ เชื่อมโยงบูรณาการกันจนเกิดประสิทธิผล
๖) ส่ งเสริมสนับสนุนความเข้ มแข็งของเครื อข่ ายทางสังคมมีบทบาทหน้ าที่อย่ างเข้ มแข้ งในการเสริมสร้ าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ที่สอดคล้ องกับสังคมไทย
๗) เป็ นผู้แทนหน่ วยงานในการประสานงานกับต่ างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ตาม
พระราชบัญญัติ
โครงสร้ างและองค์ ประกอบของสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ
คณะมนตรี สมัชชาคุณธรรม
แห่ งชาติ
(COMMISSIONERS)
สมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ
คณะกรรมการบริหารสานักงาน
(ASSEMBLY)
(BOARD)
ทีที่ ป่ ประชุ
ระชุมมสมั
สมัชชชาคุ
ชาคุณณธรรม
ธรรม
ประเทศไทย/พื
น
้
ที
่
/
ประเด็
นน
ที่ประชุมสมัน้ ชทีชาคุ
ณธรรม
ประเทศไทย/พื
่ /ประเด็
ประเทศไทย(พื
้ ที่/ประเด็น)
(FORUM)น
(FORUM)
(FORUM)
สานักงานคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลแห่ งชาติ
(OFFICE)
สมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ
1.
2.
3.
4.
5.
คณะมนตรี สมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ (Commissioner) คือ ผู้เป็ นแบบอย่ างและได้ รับความเชื่อถือว่ าทรง
ไว้ ซ่ งึ คุณธรรมจริยธรรมและมีความสามารถเป็ นที่ประจักษ์ . ได้ รับโปรดเกล้ า ฯ แต่ งตัง้ โดยผ่ านความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาจานวน 5 คน. มี บทบาทเป็ นต้ นแบบ(Role Model)และองค์ กรนาที่มีความน่ าเชื่อถือ สู ง
(Trust Brand)
สมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ (Assembly) คือ ที่ประชุมเป็ นประจาของสมาชิกสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ อัน
ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์ กรภาครั ฐ ประชาชน ประชาสังคมและภาคธุรกิจ ที่ได้ รับการแต่ งตัง้ จาก
คณะมนตรี สมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ จานวนไม่ น้อยกว่ า 55 คน มีบทบาทหน้ าที่ในการจัดทารายละเอียด
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคคลและหน่ วยงานสาธารณะเพื่อให้ คณะมนตรี พิจารณา
รั บรองและประกาศใช้ และมีอานาจหน้ าที่ในการวินิจฉัยรายงานผลการสอบทานกรณีความผิดทางคุณธรรม
จริ ยธรรมและธรรมาภิบ าลของบุคคลและหน่ วยงานสาธารณะ รวมทัง้ หน่ ว ยงานเอกชนที่ทาธุ รกรรมกั บ
ภาครั ฐ.
ที่ประชุมสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย (Forum) เป็ นเวทีการประชุมใหญ่ ของเครื อข่ ายบุคคลและองค์ กร
ภาคีด้านส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์ ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เชื่อมโยง
และผนึกกาลังกันของบุคคลและองค์ กรต้ นแบบด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในการขับเคลื่ อน
สังคมคุณธรรม รวมทัง้ การประกาศเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการร่ วมกันตามสถานการณ์ และความ
ตื่นตัวของพลเมือง โดยอาจจัดให้ มีท่ ีประชุมสมัชชาคุณธรรมในระดับพืน้ ที่และสมัชชาคุณธรรมเชิงประเด็น
ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ หารสานักงาน (Board) เป็ นองค์ คณะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
จานวนไม่ เกิน 11 คน ทาหน้ าที่อานวยการและกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของสานักงานคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลแห่ งชาติ
สานั กงานคุ ณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลแห่ งชาติ (Office) ทาหน้ าที่รับผิดชอบ สนั บสนุ นการ
ดาเนินงานของคณะมนตรี สมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ โดยมีผ้ ูอานวยการเป็ นผู้รับผิดชอบ และให้ ศูนย์ คุณธรรม
(องค์ การมหาชน) ทาหน้ าที่เป็ นสานักงานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลแห่ งชาติ ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
กระบวนการสรรหาและแต่ งตัง้ คณะมนตรีสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ
กรรมการสรรหา
1. ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากที่ประชุมใหญ่ ศาลฎีกาคัดเลือก
2. ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากที่ประชุมใหญ่ ศาลปกครองคัดเลือก
3. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
4. นายกรัฐมนตรี
5. ผู้นาฝ่ ายค้ าน
6. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย
7. นายกสมาคมข้ าราชการพลเรือน
8. ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์ กรพัฒนาเอกชน
9. ประธานสภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย
10. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
11. ประธานสมาคมธนาคารแห่ งประเทศไทย
โปรดเกล้ าฯแต่ งตัง้
ทูลเกล้ าฯเสนอ
รั บรอง
คุณสมบัตพ
ิ นื ้ ฐาน คุณลักษณะ
• ผู้ทรงคุณธรรม / ทรงภูมิปัญญา
• มีผลงาน/จริยวัตรเป็ นที่ประจักษ์
• มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม
• วัยวุฒแิ ละคุณวุฒเิ หมาะสม
ไม่ รับรอง
ประชุมสรรหา
ด้ วยวิธีการ
แมวมอง/
ทาบทาม
บัญชีรายชื่อ
ผู้มีความเหมาะสม
จานวน 5 คน
วุฒสิ ภา
พิจารณา
กระบวนการสรรหาและแต่ งตัง้ สมาชิกสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ
องค์ กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
1.องค์ กรหรือสภาวิชาชีพเฉพาะทุกประเภท
2.องค์ กรส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของรัฐ ทุกประเภท
3.องค์ กรอิสระและองค์ กรตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐทุกประเภท
4.องค์ กรสาธารณะประโยชน์ นิตบิ ุคคลที่ไม่ แสวงกาไรทุกประเภท
5.องค์ กรส่ งเสริมและตรวจสอบธรรมาภิบาลภาคธุรกิจทุก
ประเภท
6.ที่ประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์ กรชุมชนตาบล
7.สมัชชาพลเมืองจังหวัด
คณะมนตรี สมัชชาฯพิจารณาเลือกและแต่ งตัง้ จาก
บัญชีรายชื่อจานวนไม่ ต่ากว่ า 55 คน
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก จัดทาบัญชี
รายชื่อจานวนไม่ เกิน 2 เท่ า
กรรมการสรรหา
คุณสมบัตพ
ิ นื ้ ฐานคุณลักษณะ
•
•
•
ผู้ทรงคุณธรรม/ทรงภูมิปัญญาจากหลากหลายวงการ/
วิชาชีพ
เคยได้ รับการยกย่ องนับถือหรือรางวัลด้ านคุณธรรม
จริยธรรมในระดับชาติหรือระดับสากล
ไม่ มีประวัตดิ ่ างพร้ อยในด้ านผลประโยชน์ ทับซ้ อน
เสนอรายชื่อผู้มี
คุณสมบัต/ิ
คุณลักษณะตามที่
กาหนด
จานวนองค์ กรละ
ไม่ เกิน 2 รายชื่อ
•
ประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ ี คณะ
มนตรีสมัชชาฯแต่ งตัง้
จานวนไม่ เกิน 11 คน
ภาพรวมแนวโน้ มกลไกและระบบ “ส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
และ “ป้องกันและปราบปรามการทุจริต”(ตามรธน.ใหม่ )
(กติกาใหญ่ ) ①
“รั ฐธรรมนูญใหม่
ที่ม่ ุงลดอานาจรั ฐ เพิ่ม
อานาจประชาชน”
③
องค์ กรอานาจแข็งอื่นๆ
องค์ กรตามรั ฐธรรมนูญ
ปปช.
สตง.
กกต.
ผู้ตรวจการแผ่ นดิน
กลไก “สมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ”
②
- องค์ กรตามรั ฐธรรมนูญ
- กาหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมฯ
และสอบทานการทาผิดมาตรฐาน
- สนับสนุนเครื อข่ ายภาคประชาชน
ประชาสังคม
คณะกรรมการของ คสช.
แก้ ทจุ ริตคอร์ รัปชัน
⑤
④
•สมัชชาคุณธรรมระดับพืน้ ที่
•สมัชชาพลเมือง(จว)
•องค์ กร(สภา)ประชาชนตรวจสอบ(จว.)
กองทุนสนับสนุน
การป้องกัน
ทุจริต(กองทุน
พัฒนาการเมือง
พลเมืองเดิม?)
ปปท.
ปปง.
ปปส.
กพ.
กพร.
รู ปธรรมของอานาจประชาชน(พืน้ ที่) ในรัฐธรรมนูญใหม่
สมัชชาคุณธรรม(จว.)
- เฝ้าระวังมาตรฐาน ช่ วยสอบทาน/ไต่ สวน/
วินิจฉัย /เปิ ดเผยข้ อมูลสาธารณะ
- งานถักทอขยายพลังเครื อข่ ายคุณธรรม
สมัชชาพลเมือง(จว.)
- งานพัฒนา งานปฏิรูป งานนโยบาย
สาธารณะ การมีส่วนร่ วมและเชื่อมโยง
กับ สภาองค์ กรชุมชน/สภาเกษตรกร/
สมัชชาสุขภาพ/สมัชชา
ศิลปะวัฒนธรรมฯลฯ
องค์ กร(สภา)ประชาชน
ตรวจสอบ(จว.)
- ตรวจสอบทุจริตเลือกตั้ง/ งบประมาณ
โครงการของจว.อภ.อปท. /
กระบวนการกากับดูแลด้ านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
กลไกใหม่
กลไกเดิม
คณะมนตรี สมัชชาคุณธรรม
แห่ งชาติ
องค์ กร/สภาวิชาชีพเฉพาะ
กาหนด/ประกาศมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
สมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ
สอบทาน ไต่ สวน วินิจฉัย ลงมติ
กรณีมีเรื่องร้ องเรียนการกระทาผิด
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล
เปิ ดเผยข้ อมูลรายงานผลการ
สอบทาน/ไต่ สวน
ต่ อสาธารณะ
ส่ งเรื่องแจ้ งองค์ กรต้ นสังกัด/
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
Social Sanction
(ติดตาม/ จับตา บทบาทและ
ความก้ าวหน้ าทางสังคม ทาง
การเมืองการปกครอง)
พิจารณาดาเนินการทาง
กฎหมาย
(วินัย/บริหาร/แพ่ ง/อาญา)
ภาคประชาชน/ประชาสังคม
มาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพเฉพาะ
กรณีมีเรื่ องร้ องเรี ยนการ
กระทาผิดจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจริยธรรม
ประจาหน่ วยงานพืน้ ที่
ตรวจสอบ กากับดูแล
และควบคุมกันเอง

similar documents