طراحی وب - اسلاید 3

Report
‫طراحی صفحات وب‬
‫بخش دوم‬
‫فرمها‬
‫• اگر در صفحه بخواهیم از بازدید کننده اطالعاتی را دریافت‬
‫کنیم باید از فرم برای این کار استفاده کنیم‪ .‬فرم برای انتقال‬
‫اطالعاتی که توسط کاربر وارد شده اند به یک آدرس مشخص‬
‫استفاده می شود‪.‬‬
‫• هر فرم می تواند شامل اجزایی مانند‪:‬‬
‫– ‪Text field‬‬
‫– ‪Radio button‬‬
‫– ‪Checkbox‬‬
‫– و ‪...‬‬
‫باشد‪.‬‬
‫فرمها‬
‫• شکل کلی تگ فرم به شکل زیر است‪:‬‬
‫>"‪<form action="formProcessor.php" method="get" name="formName" target="_blank‬‬
‫اجزای مورد استفاده در فرم در این قسمت قرار می گیرند‪.‬‬
‫>‪</form‬‬
‫• از میان شناسه های مورد استفاده در فرم استفاده از شناسه ‪action‬‬
‫ضروری است‪ .‬این شناسه مشخص کننده صفحه ای است که اطالعات‬
‫فرم باید به آن ارسال شود‪ .‬آدرس صفحه مورد نظر باید به عنوان مقدار‬
‫این شناسه قرار گیرد‪ .‬الزم به یادآوری است که پس از اینکه کاربر‬
‫اطالعات مورد نظر را وارد کرد و دکمه ارسال را کلیک کرد صفحه‬
‫‪ action‬برای پردازش اطالعات باز خواهد شد‪.‬‬
‫فرمها‬
‫• شناسه ‪ method‬در تگ فرم‪:‬‬
‫این شناسه طریقه ارسال اطالعات را به فایل ‪action‬‬
‫مشخص می کند و دارای دو مقدار زیر باشد‪:‬‬
‫– ‪Get‬‬
‫– ‪Post‬‬
‫فرمها‬
‫• متد ‪:Get‬‬
‫– اطالعات از طریق آدرس صفحه (نوار آدرس) ارسال می شوند‪.‬‬
‫– اطالعات وارد شده در فرم پس از یک عالمت سؤال بعد از آدرس‬
‫صفحه ‪ action‬قرار می گیرند و ارسال می شوند‪.‬‬
‫– از این روش نمی توان برای اطالعات طوالنی ‪،‬کاراکترهای‬
‫غیر ‪ ASCII‬و کاراکترهای مهم مانند نام کاربری و کلمه عبور استفاده‬
‫کرد‪.‬‬
‫• متد ‪:Post‬‬
‫– برای ارسال اطالعات از آدرس صفحه استفاده نمی کند‪.‬‬
‫– مزیت این روش نسبت به روش قبل امنیت بیشتر به دلیل عدم‬
‫نمایش اطالعات ارسالی به کاربر و همچنین امکان ارسال‬
‫اطالعات طوالنی تر است‪.‬‬
‫فرمها‬
‫• شناسه ‪:name‬‬
‫از این شناسه برای تعریف کردن یک نام منحصر به فرد برای فرم‬
‫استفاده می شود‪.‬‬
‫• شناسه ‪:target‬‬
‫این شناسه روش باز شدن صفحه پردازشگر اطالعات را مشخص میکند‪.‬‬
‫می توان برای مقدار این شناسه از نام یک فریم برای باز شدن صفحه‬
‫‪action‬در آن فریم استفاده کرد یا از مقادیر از پیش تعریف شده زیر‪:‬‬
‫– ‪ :Blank‬صفحه ‪action‬در یک پنجره جدید باز خواهد شد‪.‬‬
‫– ‪ :Self‬صفحه ‪action‬در فریمی که فرم در آن قرار دارد باز خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫– ‪ :Parent‬صفحه ‪action‬در ‪frameset‬محتوی فرم باز خواهد شد‪.‬‬
‫– ‪ :Top‬صفحه ‪action‬در تمام پنجره باز خواهد شد‪.‬‬
‫اجزای فرم‬
‫• با استفاده از تگ ‪ input‬می توانیم بسیاری از اطالعاتی را که در‬
‫فرمها نیاز داریم از طریق کاربران به دست آوریم‪ .‬در حقیقت این‬
‫تگ برای وارد کردن اطالعات توسط کاربر استفاده می شود‪.‬‬
‫• ‪:Text Field‬‬
‫>‪<form‬‬
‫>‪First name: <input type="text" name="firstname" /><br /‬‬
‫>‪Last name: <input type="text" name="lastname" /‬‬
‫>‪</form‬‬
‫• به صورت پیش فرض اندازه ‪ 20 text‬کاراکتر است‪.‬‬
‫اجزای فرم‬
‫ شده می‬mask ‫ کاراکترهای آن به صورت‬:Password Field •
.‫باشند‬
<form>
Password: <input type="password" name="pwd" />
</form>
‫ کاربر میتواند تنها یکی از موارد را انتخاب‬:Radio Buttons •
<form>
.‫کند‬
<input type="radio" name="sex" value="male" /> Male<br />
<input type="radio" name="sex" value="female" /> Female
</form>
‫اجزای فرم‬
‫ کاربر میتواند یک یا بیشتر مورد از موارد را‬:Checkboxes •
.‫انتخاب نماید‬
<form>
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike" /> I have a bike<br />
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Car" /> I have a car
</form>
‫ برای ارسال اطالعات درون فرم‬submit ‫ کلید‬:Submit Button •
.‫به سرور استفاده می شود‬
<input name="buttonName" type="submit” value=“Hello”>
‫اجزای فرم‬
‫ به کاربران اجازه می دهد یک یا چند‬:)select( ‫• لیست کشویی‬
.‫گزینه موجود در لیستی را در یک فرم انتخاب کنند‬
<select>
<option value="volvo">Volvo</option>
<option value="saab">Saab</option>
<option value="mercedes">Mercedes</option>
<option value="audi">Audi</option>
</select>
‫اجزای فرم‬
Tag
Description
<form>
Defines an HTML form for user input
<input />
Defines an input control
<textarea>
Defines a multi-line text input control
<label>
Defines a label for an input element
<fieldset>
Defines a border around elements in a
form
<legend>
Defines a caption for a fieldset element
<select>
Defines a select list (drop-down list)
<optgroup>
Defines a group of related options in a
select list
<option>
Defines an option in a select list
<button>
Defines a push button
‫طرح بندی صفحه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫قبال با طرح بندی صفحه به وسیله جدولها (>‪)<table‬آشنا شدیم‪.‬‬
‫درست است که می توانیم قالب صفحاتمان را با استفاده از جدول‬
‫بسازیم اما در اصل جدول برای نمایش جدولی طراحی شده است‪.‬‬
‫مثال‪ :‬طرح بندی صفحه با >‪<table‬‬
‫تگ دیگری به نام >‪ <div‬وجود دارد که برای گروه بندی تعدادی‬
‫تگ ‪ html‬استفاده می شود‪ .‬از این تگ معموال برای طرح بندی‬
‫صفحه استفاده می شود‪.‬‬
‫مثال‪ :‬طرح بندی صفحه با >‪<div‬‬
<body>
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td colspan="2" style="background-color: #FFA500; height: 200px;">
<h1>
Main Title of Web Page</h1>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td style="background-color: #FFD700; width: 20%; text-align: top;">
<b>Menu</b><br />
HTML<br />
CSS<br />
JavaScript
</td>
<td style="background-color: #EEEEEE; height: 400px; width: 80%; text-align: top;">
Content goes here
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="background-color: #FFA500; text-align: center;">
Copyright © 2011 W3Schools.com
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
‫خروجی کد صفحه قبل‪:‬‬
<body>
<div id="container" style="width: 100%">
<div id="header" style="background-color: #FFA500; height:200px;">
<h1 style="margin-bottom: 0;">
Main Title of Web Page</h1>
</div>
<div id="menu" style="background-color: #FFD700; height: 400px; width: 20%; float: left;">
<b>Menu</b><br />
HTML<br />
CSS<br />
JavaScript</div>
<div id="content" style="background-color: #EEEEEE; height: 400px; width: 80%;
float: left;">
Content goes here</div>
<div id="footer" style="background-color: #FFA500; clear: both; text-align: center;">
Copyright © 2011 W3Schools.com</div>
</div>
</body>

similar documents