Presentatie 6V september 2014

Report
Coornhert Lyceum
Examenjaar
6 VWO
2014-2015
Profielen
 Cultuur en Maatschappij
 Economie en Maatschappij
 Natuur en Gezondheid
 Natuur en Techniek
Opbouw van een profiel
gemeenschappelijk deel
profiel deel
+
profielwerkstuk
vrij deel
Vakken met centraal examen
Vakken zonder centraal examen
WI-D, INF > met zelfstandig SE-cijfer
MA, ANW, PWS > in combinatiecijfer
CKV, LO > handelingsdeel
Profielwerkstuk (PWS)
 Meesterproef: het schoolexamen vwo omvat mede een
profielwerkstuk. Het is een werkstuk, een presentatie
daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis,
inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis
zijn in het desbetreffende profiel.
 Schriftelijk werkstuk en presentatie
 Betreft tenminste één groot examenvak, eventueel
gecombineerd met een ander vak.
Combinatiecijfer
 Het combinatiecijfer telt mee als een volwaardig cijfer.
 De afgeronde cijfers van volgende vakken maken deel uit van
het combinatiecijfer:
 ANW
 Maatschappijleer
 Profielwerkstuk
 De afzonderlijke onderdelen mogen niet lager zijn dan een 4.
Geslaagd ?
 Gemiddelde van alle gemaakte centrale examens minstens 5,5
 Voor Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 tekortpunt (1x5)
 Alle examenvakken tellen mee voor de slaag- zakregeling
 CKV en LO moeten naar behoren (voldoende) zijn afgerond.
 Alle vakken > 6
geslaagd
 1x5>
geslaagd
 2x5>
2 compensatiepunten nodig
 1x4>
2 compensatiepunten nodig
 1 x 5 en 1 x 4 >
3 compensatiepunten nodig
Schoolexamen (SE)
 Dit jaar nog 3 SE-weken, die starten op:
22 oktober, 12 januari en 23 maart
 Luistertoetsen DU, EN, FA:
19, 20 en 21 januari
 Na elke SE-periode kan 1 toets herkanst worden.
 Twee keer ongeoorloofde absentie >
herkansing ontzegd
 Handelingsdelen niet tijdig afgerond >
herkansing ontzegd
Afwezigheid bij schoolexamens
 Bij verhindering van tevoren aan de afdelingsleider meedelen
- zo mogelijk schriftelijk
- telefonisch rechtstreeks aan afdelingsleider via ‘examentelefoon’
 Inhalen is alleen mogelijk als een volledig ingevuld
ziekteformulier wordt ingeleverd met daarbij een verklaring van
ouders of arts.
 Ongeoorloofde absentie gaat ten koste van een
herkansingsmogelijkheid
Centraal Examen (CE)









do. 16 april: uitreiking cijferlijst SE
vr. 17 april: cijferlijst SE ondertekend retour
ma. 20 april – vr. 24 april: examentraining
vr. 24 april – laatste lesdag
za. 25 april – zo. 10 mei: meivakantie
ma. 11 mei: begin CE (Nederlands)
wo. 27 mei: laatste examen (scheikunde)
do. 11 juni: examenuitslag 1e tijdvak
vr. 19 juni: diplomauitreiking 1e tijdvak
Gang van zaken tijdens examens
 Tot half uur na aanvang mag men de zaal
betreden.
 Neem alle toegestane hulpmiddelen mee.
 Geen mobiele telefoons mee in de zaal.
 Na een klokuur mag men de zaal verlaten.
 Tot een kwartier voor het einde mag men de
zaal verlaten.
Na het examen
 Alle centrale examens worden nagekeken door
examinatoren (vakdocenten) van de school en
door een tweede corrector van een andere
school.
 Donderdag 11 juni worden de normen per
examenvak bekendgemaakt en de uitslag van
het examen bepaald.
Herexamen in tweede tijdvak
Kandidaten mogen in één vak opnieuw een
centraal examen afleggen, ook om een reeds
voldoende cijfer te verbeteren.
 Vrijdag 12 juni:
aanmelden tweede tijdvak
 Dinsdag 16 juni: start tweede tijdvak
 Dinsdag 30 juni: uitslag tweede tijdvak
 Woensdag 1 juli: diploma-uitreiking
2e tijdvak
Studiekeuze en aanmelding
HBO en WO
• Bezoek open dagen vervolgopleidingen, vooral
in november en februari
• Zorg dat je in gesprek komt met docenten,
studenten, beroepsbeoefenaren
• Zorg dat je LOB-dossier in orde is
• Houd contact met de decaan over
aanmeldingsdata, lotingen, aanvragen
studiebeurs, etcetera
Informatie over (eind)examen
 Magister
Alle cijferinformatie
 www.coornhert.nl
Examenreglement
PTA
Data en tijdstippen
 www.eindexamen.nl
Algemene informatie
 www.examenblad.nl
Vakinformatie
Voor vragen kunt u terecht bij:
Decaan vwo
mevrouw E. van Leersum
[email protected]
Afdelingsleider
de heer G. Creyghton
[email protected]
Examensecretaris
de heer G. van Erp
[email protected]
Klachten en/of bezwaren kunnen worden ingediend bij de
examensecretaris, liefst per e-mail.
De examencommissie bestaat uit de examensecretaris, de rector, enkele
docenten en enkele leerlingen.
Kennismaking met mentoren
6Va de heer H. van Benthem
001
6Vb mevrouw I. Haeck
003
6Vc de heer J. Verhoeven
005

similar documents