รายละเอียดเพิ่มเติม

Report
VR-STAR 2014
แขงขั
่ นทักษะกลุมภาคกลาง
่
ครั
่ 28
3 – 4 กุมภาพัน
ธง้ ์ ที2557
รูปแบบการประกวด
• ประกวด วันที่ 3-4
กุมภาพันธ ์ 2556
• กติกาการแขงขั
่ น
• ชุดการแตงกาย
่
การประกวด วันที่ 3 กุมภาพันธ ์
2556
•
รอบแรก แต่งกายชุดนักศึกษา
- แนะนาตัวเอง
30
วินาที
-บุคลิกภาพโดยรวม
•
รอบสอง แต่งกายชุดกีฬา
- แสดงความคิดเห็น
1
นาที
ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทความสาคัญของสาขาวิชาของ
ตนที่เรียน เมือ่ ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
การประกวด วันที่ 4 กุมภาพันธ ์
2556
•
รอบสาม แต่งกายชุดผ้าไทย
•
รอบแรก + สอง + สาม คัดผูเ้ ข้ารอบ 30 คน
•
รอบรองชนะเลิศ แต่งกายชุดผ้าไทย
- แสดงความสามารถในการนาเสนอวัฒนธรรมของไทย
ในแนวเชิงสรางสรรค
หรื
้
์ อแนวประยุกตให
์ ้ทันสมัย
คนละ
2
นาที
• รอบชนะเลิศ
แต่งกายชุดผ้าไทย (เข้ารอบ 10
คน)
- ตอบคาถามจากกรรมการ
กติกาการแขงขั
่ น
•
รอบแรก คะแนน
25 %
•
รอบสอง คะแนน
25 %
•
รอบสาม คะแนน
50 %
รวมคะแนนทัง้ สาม รอบ
คะแนน
ผ่านเข้ารอบ 30 คน
100 %
กติกาการแขงขั
่ น
•
รอบรองชนะเลิศ คะแนน
100 %
ผ่านเข้ารอบ 10 คน
•
รอบชิงชะเลิศ
คะแนน
ประกาศรางวัล
100 %
การแตงกาย
่
รอบ แรก
การแตงกาย
่
รอบ สอง
การแตงกาย
่
รอบ สาม
การแตงกาย
่
รอบ สาม

similar documents