Download()

Report
ΕΠΛ 435:
Αλληλεπίδραση
Ανθρώπου Υπολογιστή
Υλικό βασισμένο στις διαφάνειες του Παναγιώτη Ζαχαριά
Υπολογιστής
Συσκευές
ΑΑΥ
Γιατί να μελετήσουμε τις συσκευές
αλληλεπίδρασης;
to understand human–computer interaction
… need to understand computers!
what goes in and out
devices, paper,
sensors, etc.
what can it do?
memory, processing,
networks
19/09/2014
?
Το υλικό σε ένα “τυπικό” Διαδραστικό
Σύστημα
 Υπολογιστής
(Κεντρική Μονάδα
Επεξεργασίας)
 Πληκτρολόγιο
 Ποντίκι
 Οθόνη
19/09/2014
w i nd ow 1
w i nd ow 2
1 2 -37 p m
Πόσοι υπολογιστές …
Στο σπίτι?
 PC
 TV, VCR, DVD, HiFi,
cable/satellite TV
 microwave, cooker,
washing machine
 central heating
 security system
…
19/09/2014
Στην τσέπη σου?
 PDA
 phone, camera
 smart card, card with
magnetic strip?
 electronic car key
 USB memory
…
Εμπλουτισμένη Διαδραστικότητα
(εποχή Ubiquitous Computing)
sensors
and devices
everywhere
19/09/2014
Συσκευές εισόδου
• Εισαγωγής κειμένου
▫ Πληκτρολόγια
▫ Τηλεφωνικά πληκτρολόγια
▫ Ειδικά πληκτρολόγια
 Παράδειγμα: πληκτρολόγιο για παιδιά σχολικής ηλικίας
• Δεικτικές / Επιλογής
▫ Ποντίκια
▫ Joystick
▫ Οθόνες αφής (touchscreens)
• Αναγνώριση κειμένου, χειρογράφου, φωνής
▫ Σαρωτές + λογισμικό OCR
▫ Μικρόφωνο + Κάρτα Ήχου + λογισμικό αναγνώρισης φωνής
19/09/2014
Συσκευές Εισαγωγής
Κειμένου
keyboards (QWERT Y et al.)
chord keyboards, phone pads
Πληκτρολόγιο
• Ο πιο κοινός τρόπος εισαγωγής κειμένου
• Επιτρέπει την γρήγορη εισαγωγή κειμένου από
έμπειρους χρήστες
• Βασικές μορφές
▫
▫
▫
▫
QWERTY
Dvorak
Αλφαβητικό (ABCD)
Με ειδικά πλήκτρα
 Χορδής
▫ Και αριθμητικό πληκτρολόγιο
19/09/2014
Διάταξη QWERT Y
 1870 - Christopher Latham Sholes
 Σχεδιάστηκε για γραφομηχανές και η τοποθέτηση των πλήκτρων
έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται μπλοκάρισμα των
μηχανικών μερών λόγω της ταχύτητας πληκτρολόγησης
 Συχνά χρησιμοποιούμενα πλήκτρα βρίσκονται σε απόσταση
αυξάνοντας έτσι τη διαδρομή των δακτύλων
 Μόνο τα αλφαριθμητικά πλήκτρα βρίσκονται σε προκαθορισμένες
θέσεις.
2
1
Q
W
E
S
A
19/09/2014
4
3
Z
R
D
X
5
T
F
C
6
Y
G
V
8
7
U
H
B
S PA C E
I
J
N
9
O
K
M
0
P
L
,
.
Dvorak
• 1920
• Σχεδιάστηκε για να ελαχιστοποιήσει την κίνηση των δακτύλων
κατά την δακτυλογράφηση συγκεντρώνοντας τα συχνά
χρησιμοποιούμενα γράμματα στο μέσο του πληκτρολογίου
• Βελτιστοποίηση για δεξιόχειρες
• Συχνά χρησιμοποιούμενοι συνδυασμοί γραμμάτων εμπλέκουν
και τα δύο χέρια για μεγαλύτερη ταχύτητα
• Αύξηση της ταχύτητας δακτυλογράφησης 10% -15% (σε σχέση
με τη διάταξη QWERT Y)
• Παρότι αποδείχθηκε ότι η εξοικείωση με το πληκτρολόγιο
Dvorak δεν απαιτεί περισσότερο από μια εβδομάδα οι
χρήστες λόγω της ευρείας διάδοσης του QWERT Y αρνούνται
να επενδύσουν το χρόνο αυτό για την εκμάθηση του
19/09/2014
19/09/2014
Πληκτρολόγιο Αλφαβητικό (ABCD)
• Διάταξη πλήκτρων με αλφαβητική σειρά
▫
Στόχος:

Η ταχύτερη δακτυλογράφηση από νέους χρήστες
• Αλλά:
▫
▫
Πιο αργή δακτυλογράφηση από έμπειρους χρήστες σε σχέση με το QWERT Y
Ίδια ταχύτητα πληκτρολόγησης για νέους χρήστες
• Πάντως σε σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές
δημοτικού αποδείχθηκε ότι το μνημονικό φορτίο που απαιτείται στην
δακτυλογράφηση με αλφαβητικό πληκτρολόγιο ήταν μικρότερο από το
αντίστοιχο στο κλασσικό QWERT Y πληκτρολόγιο
19/09/2014
Ειδικά πληκτρολόγια (special keyboards)
 Σχεδιάζονται για να μειώσουν την κούραση
 Για να χρησιμοποιούνται με το ένα χέρι
 Π.χ.
 Πληκτρολόγια χορδής
19/09/2014
Πληκτρολόγια Χορδής (Chord Keyboards)
• Μόνο λίγα πλήκτρα (4-6)
• Οι χαρακτήρες παράγονται με
συνδυασμό πλήκτρων (όπως οι νότες
στα έγχορδα όργανα)
• Πλεονεκτήματα
▫ Μικρό μέγεθος κατάλληλο φορητές
εφαρμογές
▫ Μεγάλη ταχύτητα πληκτρολόγησης
(εφαρμογή στη τήρηση δικαστικών
πρακτικών)
▫ Χρήση με το ένα μόνο χέρι (κατάλληλο για
άτομα με αναπηρία στα άνω άκρα)
• Μειονεκτήματα:
▫ Μακροχρόνια εκπαίδευση για εκμάθηση
19/09/2014
Τηλεφωνικά Πληκτρολόγια ( Phone Pad and T9 entr y)
 Αριθμητικά πλήκτρα με επαναληπτική
πίεση των πλήκτρων:




2–abc
6-mno
3-def
4-ghi
5-jkl
7-pqrs
8-tuv
9-wxyz
Αρκετά γρήγορο!
Προβλεπτική πληκτρολόγηση
Πληκτρολόγηση κατά τα συνηθισμένα
Χρήση λεξικού (T9) για «πρόβλεψη» της
λέξης μετά από τους πρώτους χαρακτήρες
19/09/2014
Αριθμητικό πληκτρολόγιο (Numeric
keypad)
 Για γρήγορη εισαγωγή
αριθμών:
 calculator, PC keyboard
 Για τηλέφωνα
1
2
3
7
8
9
4
5
6
4
5
6
7
8
9
1
2
3
*
0
#
0
.
=
telephone
19/09/2014
calculator
Πληκτρολόγια: Εργονομικά θέματα
• Διάταξη του πληκτρολογίου
• Αντισυμβατική (σε σχέση με τις διαδεδομένες μορφές)
τοποθέτηση ορισμένων βασικών (μη αλφαριθμητικών)
πλήκτρων:
• Το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείται από τα PC της IBM επικρίθηκε
σφοδρά
▫
▫
για την τοποθέτηση του πλήκτρου backslash (\) εκεί οι περισσότεροι αναμένουν το πλήκτρο
SHIFT
την τοποθέτηση πολλών ειδικών χαρακτήρων κοντά στο πλήκτρο ENTER
▫
Π.χ. Delete, Backspace
• Τοποθέτηση καρπών και χεριών
19/09/2014
Δεικτικές συσκευές
mouse,
touchpad
trackballs,
joysticks
Δεικτικές συσκευές / συσκευές επιλογής
▫ Επιλογή
 Επιλογή από ένα σύνολο τιμών (menu, αρχεία σε κατάλογο,
τμήματα μιας εφαρμογής, επιλογή σε εργαλεία CAD κλπ.)
▫ Οριοθέτηση
 Ο χρήστης επιλέγει μια θέση στο μονοδιάστατο, δισδιάστατο ή
τρισδιάστατο χώρο (π.χ. δημιουργία ενός γραφικού
αντικειμένου, τοποθέτηση ενός παραθύρου σε ένα σημείο)
▫ Ορισμός κατεύθυνσης
 Επιλογή κατεύθυνσης κίνησης, περιστροφή κλπ.
▫ Καθορισμός μονοπατιού
 Διαδοχή ενεργειών οριοθέτησης και ορισμού κατεύθυνσης με
μεγάλη ταχύτητα (π.χ. δημιουργία γραμμών, καθορισμός
διαδρομής σε χάρτη κλπ.)
▫ Καθορισμός τιμών
 Μονοδιάστατη κίνηση (scrolling), διαδικασίες αύξησης /
μείωσης τιμών με προκαθορισμένο βήμα
▫ Επεξεργασία κειμένου
 Τοποθέτηση σε τμήμα κειμένου για προσθήκη, διαγραφή ή
19/09/2014 τροποποίηση χαρακτήρων
Δεικτικές συσκευές (ΙΙ)
• Άμεσου Χειρισμού
▫ Οθόνες Αφής (touch screens)
▫ Φωτογραφίδες (light pen)
• Έμμεσου Χειρισμού
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Ποντίκι
Ιχνοσφαίρα (trackball)
Χειριστήριο (joystick)
Πίνακας ψηφιοποίησης (digitizing tablet)
touchpad
Πλήκτρα κίνησης δρομέα (cursor keys)
19/09/2014
Σύγκριση δεικτικών συσκευών
 Εργονομία
• Άλλες παράμετροι
 Ταχύτητα κίνησης για μικρές και ▫ Κόστος
μεγάλες αποστάσεις
▫ Διάρκεια ζωής
 Ακρίβεια οριοθέτησης
▫ Όγκος, βάρος
 Συχνότητα σφαλμάτων
▫ Αριστερόχειρη ή δεξιόχειρη χρήση
 Χρόνος εκμάθησης
▫ Πιθανότητα πρόκλησης μυϊκών
 Ικανοποίηση χρήστη
προβλημάτων
▫ Συμβατότητα με άλλα συστήματα
19/09/2014
Σύγκριση δεικτικών συσκευών (ΙΙ)
• Μερικά Αποτελέσματα
▫ Οι συσκευές άμεσου χειρισμού είναι ταχύτερες αλλά
λιγότερο ακριβείς
▫ Οι πίνακες ψηφιοποίησης είναι ελκυστικοί όταν ο
χρήστης χρειάζεται να παραμείνει χωρίς
πληκτρολόγιο για μεγάλα διαστήματα
▫ Το ποντίκι είναι ταχύτερο από το χειριστήριο
▫ Για εργασίες που περιλαμβάνουν συνδυασμό
δακτυλογράφησης και χρήσης δεικτικών συσκευών οι
χρήστες προτιμούν τα πλήκτρα κίνησης δρομέα από
το ποντίκι
▫ Η μυϊκή κούραση είναι χαμηλή για τα πλήκτρα
κίνησης δρομέα
19/09/2014
Ο νόμος του Fitt
 Η απόδοση μιας δεικτικής συσκευής, δηλαδή ο
χρόνος Τ που απαιτείται για να εστιάσει ένας
χρήστης έναν δεδομένο στόχο πλάτους W, που
βρίσκεται σε απόσταση D από την τρέχουσα θέση του
δρομέα.
 Ο εμπειρικός νόμος του Fitt υπολογίζει τον χρόνο
αυτό σε δευτερόλεπτα:
Τ = C 1 + C 2 log 2 (2D/W)
D
W
Ε ικό να 3 .1 3 Ν ό μο ς το υF itt
19/09/2014
Άσκηση
Έστω δεικτική συσκευή με σταθερές του νόμου του
Fitt: C 1 = 0,2 , C 2 = 0,1. Να βρεθεί ο χρόνος που
απαιτείται για εστίαση του δρομέα σε στόχο
διαμέτρου 2 cm, που βρίσκεται σε απόσταση 10 cm
από την τρέχουσα θέση του δρομέα.
Τ = C 1 + C 2 log 2 (2D/W)
D
W
Ε ικό να 3 .1 3 Ν ό μο ς το υF itt
19/09/2014
Άλλες Συσκευές
Cursor keys
Touchpad
Eyegaze
19/09/2014
Discrete positioning
controls
Αναγνώριση κειμένου,
ομιλίας
Handwriting &
Speech
recognition
Σαρωτής (Scanner)
 Μετατρέπει τα περιεχόμενα από χαρτί σε εικόνα
 Τυπικές αναλύσεις 600–2400 dpi
 Ευρεία Χρήση
 Π.χ. Αποθήκευση εγγράφων σε ηλ. Μορφή
19/09/2014
Αυτόματη Αναγνώριση
 Αναγνώριση κειμένου
 OCR
 Αναγνώριση χειρογράφου
 Paper –based interaction
 Χαρακτήρων, κίνησης, πίεσης γραφής, κλπ
19/09/2014
Πολυμέσα : ήχος
Τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας
Μηχανή που κατανοεί ανθρώπινη ομιλία : φυσική
αλληλεπίδραση, διευκολύνει την επικοινωνία ατόμων με ειδικές
ανάγκες (μυϊκές αναπηρίες, μειωμένη όραση) με τον
υπολογιστή.
Δυσκολίες λόγω της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης ομιλίας
(μεταφορικός λόγος, επαναλαμβανόμενα νοήματα, μη δομημένος λόγος, δυσκολία αποτύπωσης παρα -λεκτικής
πληροφορίας, ιδιαιτερότητας στη χροιά της φωνής
διαφορετικών ομιλούντων υποκειμένων κλπ)
•συστήματα αναγνώρισης διακριτών λέξεων και συστήματα
αναγνώρισης συνεχούς λόγου.
• συστήματα που εξαρτώνται από τον ομιλητή ή ανεξάρτητα
ομιλητή.
19/09/2014
Have speech interfaces come of age?
19/09/2014
Συσκευές Εξόδου
bitmap screens
(CRT & LCD)
large & situated
displays
digital paper,
printers
Συσκευές Εξόδου
 Μονάδες Απεικόνισης Εικόνων και Βίντεο
 Οθόνες καθοδικού σωλήνα (CRT)
 Οθόνες Υγρών Κρυστάλλων (LCD)
 Οθόνες Πλάσματος (Plasma)
 Μονάδες Απεικόνισης Χαρακτήρων
 Δίοδοι εκπομπής φωτός (Light Emitting Diodes –LED)
 Εκτυπωτές
 Ακίδων (dot-matrix)
 Ψεκασμού (inkjet)
 Θερμικοί (thermal) ή συσκευές fax
 Laser printers
 Φωτογραφικοί (photographic)
19/09/2014
Κρίσιμα χαρακτηριστικά στις οθόνες












Μέγεθος
Συχνότητα ανανέωσης (Refresh rate)
Δυνατότητα απεικόνισης κίνησης
Ανάλυση (Resolution)
Επιπεδότητα (flatness)
Ανάκλαση προσπίπτοντος φωτός
Αντίθεση χαρακτήρων και φόντου ( Contrast between
characters and background)
Φωτεινότητα (Brightness)
Τρεμόπαιγμα (Flicker)
Οξύτητα ακμών και γραμμών (sharpness)
Σχηματισμός χαρακτήρων (character formation)
Ανοχή στις δονήσεις ( Tolerance for vibration)
19/09/2014
Αναγνωσιμότητα κειμένου σε οθόνες
 Η συνήθης ταχύτητα ανάγνωσης από έντυπο υλικό είναι
200-300 λέξεις ανά λεπτό.
 Σύμφωνα με διάφορες έρευνες η ανάγνωση δεν
προκύπτει από ομαλή κίνηση των οφθαλμών κατά μήκους
του κειμένου, αλλά αντιθέτως παρατηρούνται φαινόμενα
παλινδρόμησης, διαδοχικές εστιάσεις και επιταχύνσεις
επί του κειμένου από τον αναγνώστη.
 Από μελέτες του φαινομένου έχει προκύψει ότι η
αναγνωσιμότητα κειμένου (ταχύτητα ανάγνωσης και
αριθμός σφαλμάτων ανάγνωσης) από την οθόνη είναι
κατά 30% μειωμένη έναντι ανάγνωσης του ιδίου κειμένου
από έντυπο.
19/09/2014
Αιτίες χαμηλής αναγνωσιμότητας
 Η μειωμένη ποσότητα κειμένου στην οθόνη έναντι του
εντύπου
 η γωνία ανάγνωσης περιορίζεται από τη σχετική θέση
οθόνης-αναγνώστη
 η μειωμένη συγκέντρωση των χρηστών λόγω του νέου
μέσου
 ο αριθμός χαρακτήρων και λέξεων ανά γραμμή
 το χρώμα και η χρωματική αντίθεση
 τα διαστήματα μεταξύ χαρακτήρων και γραμμών
 το μήκος γραμμών
 η γραμματοσειρά.
19/09/2014
Οδηγίες αναγνωσιμότητας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Λέξεις με κεφαλαία γράμματα είναι κατά 20% πιο δυσανάγνωστες
από τις ίδιες λέξεις με μικρά
Κανονικές γραμματοσειρές (χωρίς έντονους ή πλάγιους
χαρακτήρες) με έμφαση στις προεξοχές των χαρακτήρων. (serif
καλύτερο από sans serif)
Η χρήση κενού χώρου σε μια σελίδα κειμένου είναι θετικός
παράγων.
Η απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων πρέπει να είναι περίπου 10%
της απόστασης μεταξύ των λέξεων.
Η απόσταση μεταξύ γραμμών τουλάχιστον 50% του ύψους των
γραμμάτων που χρησιμοποιούνται.
8-15 λέξεις ανά γραμμή είναι ο βέλτιστος αριθμός για καλή
αναγνωσιμότητα.
Το κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται σε παραγράφους μεγέθους 3-5
γραμμών.
19/09/2014
Ενσωματωμένες οθόνες (situated
displays)
 Σε δημόσιους χώρους
 Μικρές η μεγάλες large or small
 Για μικρή ομάδα η πολλούς ανθρώπους
 Για παρουσίαση μόνο
 Για πληροφόρηση σχετικά με την τοποθεσία
 Ή για αλληλεπίδραση
 Χρησιμοποίηση οθόνης επαφής
 Σε όλες τις περιπτώσεις, η τοποθεσία είναι σημαντική
 Η σημασία της πληροφορίας και της αλληλεπίδρασης σχετίζεται
με την τοποθεσία
19/09/2014
Hermes a situated display
 small displays beside office doors
 handwritten notes left using stylus
 office
owner reads notes using web interface
small
displays
beside
office doors
handwritten
notes left
using stylus
19/09/2014
office owner
reads notes
using web interface
Ηλεκτρ. Χαρτί (Digital paper)
 Τι είναι;
 Λεπτό εύκαμπτο φύλλο
 Ανανεώνεται ηλεκτρονικά
19/09/2014
Τεχνολογία ηχητικής εξόδου
Παραγωγή ηχητικής εξόδου
 Σύνθεση ομιλίας
 Φυσικοί ήχοι
 Μουσικοί ήχοι
 Συνθετικοί ήχοι με κατάλληλη σημασιολογία
19/09/2014
Σύνθεση ομιλίας
 Διασύνδεση προ-ηχογραφημένων αποσπασμάτων
ανθρώπινης ομιλίας (concatenated speech). Τα
αποσπάσματα αυτά μπορεί να αφορούν είτε ολόκληρες
προτάσεις, λέξεις ή στοιχειώδεις συλλαβές.
 Π.χ. Πληροφορίες Καταλόγου
 Σύνθεση ομιλίας από στοιχειώδη φωνήματα με βάση
φωνητικούς κανόνες
 Τα φωνήματα είναι οι διακριτοί ήχοι που χρησιμοποιούνται σε μια
γλώσσα, δεν αντιστοιχούν δε απαραίτητα στα γράμματα της
γλώσσας. Για παράδειγμα το φώνημα i μπορεί να παραχθεί από
διαφορετικούς συνδυασμούς γραμμάτων και διφθόγγων, ενώ το
γράμμα ψ αντιστοιχεί σε δύο φωνήματα <p,s>. Υπάρχουν 33
φωνήματα στην ελληνική γλώσσα και 40 στην αγγλική.
19/09/2014
Εφαρμογές ηχητικής εξόδου
 ηχοποίηση συμβάντων σε γραφικό περιβάλλον
αλληλεπίδρασης
 ο χρήστης αδυνατεί να παρακολουθήσει την οθόνη
αφού είναι απασχολημένος σε άλλη δραστηριότητα
(οδηγοί, πιλότοι, χειρουργοί κλπ.)
 περιπτώσεις συνεχούς παρακολούθησης διεργασιών,
όπου ήχοι χρησιμοποιούνται για επισήμανση
εξαιρετικών συμβάντων
 εφαρμογές για χρήστες με δυσκολίες στην όραση
 ηχοποίηση δεδομένων ή αλγορίθμων.
19/09/2014
Εικονική πραγματικότητα
virtual reality and 3D interaction
Εικονική πραγματικότητα
 Αναγκαίο όταν η πραγματικότητα είναι απροσπέλαστη (π.χ.
εχθρική χώρα, μακρινός πλανήτης, περιβάλλον υψηλής
ραδιενέργειας), ή επικίνδυνη για πειραματισμό και εκπαίδευση
(προσομοιωτές πτήσης), ή είναι διαφορετικών διαστάσεων για
τις ανθρώπινες εμπειρίες (ατομικός και μοριακός κόσμος, ή
πλανητικό σύμπαν).
 Τεχνολογίες:
 συστήματα ολικής εμβάπτισης του χρήστη (immersion systems)
 Με Head-mounted display
 Με ειδικά γάντια (dataglove)
 Με φόρμα (datasuite) που καταγράφουν τις κινήσεις του
 επιτραπέζια συστήματα (desktop VR systems)
19/09/2014
VR headsets
 small T V screen for each eye
 slightly different angles
 3D effect
19/09/2014
Νόσος Κίνησης Εικονικής
Πραγματικότητας (VR motion sickness)
 Καθυστέρηση χρόνου (time delay)
 Καθυστέρηση συγχρονισμού προβολής εικόνας με την κίνηση
των ματιών
 Αντίληψη Βάθους (depth perception)
 Σύγκρουση γωνίας ματιών με εστίαση
19/09/2014
Προσομοιωτές και Εικονικές Σπηλιές
(simulators and VR caves)
 Σκηνές προβαλλόμενες σε τοίχο
 Ρεαλιστικό περιβάλλον
 Αληθινοί έλεγχοι
 Συμμετέχουν και
άλλοι άνθρωποι
 Υδραυλική κίνηση
19/09/2014
Άσκηση στην Τάξη
Ποιες από τις παρακάτω είναι κατά τη γνώμη σας
περιοχές εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας και
δώστε από ένα παράδειγμα.
• εκπαίδευση,
• τηλε-εργασία,
• σχεδίαση,
• εφαρμογές για άτομα με ειδικές ανάγκες,
• ιατρική,
• στρατιωτικές εφαρμογές.
19/09/2014
physical controls,
sensors etc.
special displays
sound, touch,
feel, smell
physical control s
environmental
and bio-sensing
Touch, feel, smell
 touch and feeling important
 in games … vibration, force feedback
 in simulation … feel of surgical instruments
 called haptic devices
 texture, smell, taste
 current technology
very limited
19/09/2014
BMW iDrive
 for controlling menus
 feel small ‘bumps’ for each
item
 makes it easier to select
options by feel
 uses haptic technology
from Immersion Corp.
19/09/2014
physical controls
 specialist controls needed …
 industrial controls, consumer products, etc.
easy-clean
smooth buttons
large buttons
19/09/2014
multi-function
control
clear dials
tiny buttons
Environment and bio-sensing
 sensors all around us
 car courtesy light – small switch on door
 ultrasound detectors – security,
washbasins
 RFID security tags in shops
 temperature, weight, location
 … and even our own bodies …
 iris scanners,
body temperature, heart rate, galvanic
skin response,
blink rate
19/09/2014
Parking Sensor
Μην ξεχάσετε
 Το υλικό βασίζετε στο Κεφάλαιο 2 του βιβλίου
 Άσκηση: Να επιλέξετε μια συσκευή που έχετε στο σπίτι (μικρή
ή μεγάλη) και να σχολιάσετε πως η σχεδίαση της βοηθά ή
δυσκολεύει την αλληλεπίδραση και την επίτευξη του στόχου
του χρήστη με αυτή. Η απάντηση σας θα περιλαμβάνει:
 Συσκευή
 Κατηγορία χρήστη
 Στόχος χρήστη
 Στοιχεία σχεδίασης ως προς αλληλεπίδραση (θετικά/ αρνητικά)
Μέχρι 500 λέξεις!!!!
Καταληκτική Ημ.: 26/09/2014
19/09/2014

similar documents