Artikel 5 EE-richtlijn: Toepassing op de gebouwen

Report
Artikel 5 EE-richtlijn:
Toepassing op de gebouwen van de Vlaamse overheid
Ann Collys
Vlaams Energieagentschap
28/04/2014
Inhoud
•
•
Algemene inleiding
Artikel 5: Voorbeeldfunctie van de gebouwen
van overheidsinstanties
•
•
•
•
•
•
•
Standaardaanpak
Alternatieve aanpak
Toepassingsgebied
Energiebesparing
Rapportering
Volgende stappen
Meer informatie
Algemene inleiding
• EU tegen 2020 20% besparen op het primair
energiegebruik t.o.v. ongewijzigd beleid
• Conclusie uit tweede NEEAP: onvoldoende
op het goede spoor
nieuwe energie-efficiëntierichtlijn
(EER) 25 oktober 2012 (2012/27/EU)
Algemene inleiding
Inhoud richtlijn:
•
•
•
Wettelijk bindende maatregelen
Alle fasen energieketen (transformatie en
distributie tot eindgebruik in alle sectoren)
Voorbeelden: regelingen inzake EEverplichtingen, renovatie van 3% van gebouwen
van de centrale overheid, bevordering van
energieaudits, bevordering van efficiënte
verwarmings- en koelingsmethoden,
vraagrespons
Algemene inleiding
• Uiterste termijn voor omzetting:
5 juni 2014
• Vervangt ESD-richtlijn (2006/32/EG) en
warmtekrachtkoppelingsrichtlijn (2004/8/EG)
• Rapporteringsverplichtingen:
•
•
Jaarlijks over de bereikte voortgang
Driejaarlijks een “nationaal” actieplan voor
energie-efficiëntie (eerste keer 30/04/2014)
Artikel 5
Voorbeeldfunctie van de gebouwen van
overheidsinstanties:
“Elke lidstaat zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2014
jaarlijks 3% van de totale vloeroppervlakte van
verwarmde en/of gekoelde gebouwen die eigendom
zijn van en gebruikt worden door hun centrale overheid,
wordt gerenoveerd om aan de minimumeisen inzake
energieprestaties te voldoen die de betrokken lidstaat
op grond van artikel 4 van Richtlijn 2010/31/EU
(energieprestaties van gebouwen) heeft vastgelegd.”
Artikel 5: standaardaanpak
•
•
•
3% van de totale vloeroppervlakte van alle
gebouwen met een totale vloeroppervlakte
groter dan 500 m2 (250 m2 vanaf 9 juli 2015) die
niet voldoen aan de nationale minimumeisen
inzake energieprestaties
Gebouwen met slechtste energieprestatie eerst!
Publicatie inventaris tegen 1 januari 2014
Artikel 5: alternatieve aanpak
•
•
•
•
Gelijkwaardige besparing in 2020 als standaardaanpak
Ramen van energiebesparing met standaardwaarden
voor en na renovatie
Meer flexibiliteit van maatregelen
Aanmelding nodig bij de EC
Beslissing VR van 13 december 2013:
Vlaanderen opteert voor alternatieve aanpak
Artikel 5: toepassingsgebied (1)
•
Centrale overheid = bestuursinstelling waarvan de
bevoegdheid zich over het ganse grondgebied
uitstrekt
= patrimoniale aanpak op Belgisch niveau
= “deelstaat Vlaamse Gemeenschap”
•
Entiteiten: gegevens over publieke rekeningen zoals
vermeld in het kader van de verordening
479/209/EC (ESR)
= toepassingsgebied vastgoedbeleid
•
Gebouwen in EIGENDOM EN GEBRUIK
Artikel 5: toepassingsgebied (2)
• Concreet: 37 entiteiten, 12 met vastgoed
• Welke gebouwen niet:
•
•
•
•
•
Gebouwen kleiner dan 500 m2
Beschermde gebouwen en gebouwen op de inventaris
van bouwkundig erfgoed
Religieuze gebouwen
Gebouwen hoofdzakelijk niet verwarmd of gekoeld
(agrarisch en openbare infrastructuur)
Eerste inschatting : 150 gebouwen en bijna 900.000
m2 totale vloeroppervlakte
Artikel 5: toepassingsgebied (3)
•
•
Niet alle benodigde gegevens beschikbaar
ondanks vastgoeddatabank en databank met
EPC’s voor publieke gebouwen
Redenen:
•
•
•
•
•
Niet alle entiteiten bezorgen alle gegevens aan de
vastgoeddatabank
Databeheerders beschikken niet over voldoende correcte en
gedetailleerde gegevens (bijv. oppervlaktegegevens)
Velden in vastgoeddatabank momenteel niet volledig afgestemd
op noden van de richtlijn (aanpassing gebeurd)
Onvoldoende energiegegevens beschikbaar (afspraken met
netbeheerders voor elektriciteit en gas)
EPC voor publieke gebouwen niet beschikbaar
Artikel 5: toepassingsgebied (4)
• Beslissing VR 13 december 2013
“alle entiteiten worden verplicht om jaarlijks voor 30 september
de nodige gegevens voor alle gebouwen, minstens deze in
eigendom en in gebruik van de Vlaamse overheid, aan te leveren
aan de vastgoeddatabank en dit voor de totale bruikbare
vloeroppervlakte, al dan niet gekoeld of verwarmd,
energieprestatie of andere nuttige energiegegevens. Op basis
van de stand van 30 september 2014 zal geëvalueerd worden of
het noodzakelijk is om bijkomende verplichtingen op te leggen.”
Artikel 5: energiebesparing
•
Verplicht te realiseren besparing (standaardaanpak) :
2,4 GWh tegen 2020
Uitgangspunten :
•
•
•
Studie kostenoptimum (2010): referentiekantoor voor 25%
renoveren levert 14 kWh/m2 op
Jaarlijks 3% vloeroppervlakte renoveren (27.000 m2) gedurende 7
jaar
Mogelijk te realiseren volgens alternatief :
28 GWh tegen 2020 (dus meer!)
Uitgangspunten:
•
•
alle gebouwen in het midden van de gele zone van de kleurenbalk
van het EPC (5% besparing tov referentie)
extrapolatie voor gebouwen zonder EPC op basis van categorieën
van het EPC
Artikel 5: mogelijke maatregelen
•
•
•
•
•
•
•
Beheer
Gedragsmaatregelen
Verbeteren isolerende eigenschappen
gebouwschil
Aanpassen of vervangen installaties
Ingrijpende renovaties
Buiten gebruikstelling gebouw
Vervangende energiezuinige nieuwbouw
Artikel 5: mogelijke maatregelen (2)
•
Alternatieve aanpak:
•
•
Alle mogelijke maatregelen toegelaten (zie ook
aanbevelingen EPC)
Niet noodzakelijk om te renoveren tot kostenoptimum
•
Opgelet: steeds minstens voldoen aan energieprestatieeisen van het betreffende gewest (indien
van toepassing)
•
Geen verplichtingen per beleidsdomein, entiteit,
type gebouw
Artikel 5: mogelijke maatregelen (3)
• Beslissing VR van 13 december 2013
“Alle entiteiten van de Vlaamse overheid worden
verplicht om de geldende eisen voor
vergunningsplichtige renovatiewerkzaamheden
ook na te leven voor dezelfde renovatiewerken
die niet vergunningsplichtig zijn (enkel afwijking
mogelijk om technische of financiële redenen)”
Artikel 5: rapportering
• Jaarlijkse rapportering door VEA aan EC
• Op basis gegevens in de Vastgoeddatabank
belang correcte + volledige gegevens
Beslissing VR van 13 december 2013:
“jaarlijks rapportering over de uitgevoerde en de
geplande energiebesparende werkzaamheden en de
conformiteit met de energieprestatie-eisen ”
Artikel 5: volgende stappen
• 30 april 2014: indienen NEEAP bij EC
•
Vlaams NEEAP: 28 maart 2014
• 30 september 2014: entiteiten rapporteren in
de Vastgoeddatabank
• Tegen eind 2014: evalueren stand van zaken
+ voorstel bijkomende maatregelen indien
nodig
• 30 april 2015: rapportering aan EC
Meer informatie
Vlaams Energieagentschap
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
Tel. 02-553 46 00
Fax 02-553 46 01
E-mail: [email protected]
Contactpersoon: Ellen Moons

similar documents