natur

Report
Kan naturen bidra till
förbättrad folkhälsa?
MD, PhD Matilda Annerstedt
Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi
Fakulteten för Landskapsplanering, SLU, Alnarp
Urbanforskningens dag, 8:e juni, 2012, Malmö
Varför blir man doktor i landskapsplanering med
inriktning folkhälsa?
Does it make any sense?
Är det inte bättre att folk
rycker upp sig?
Spelar miljön verkligen någon roll
för hur vi mår?
Var är det enklast att leva hälsosamt?
“Urban trees can reveal income inequality”
“You can identify poor neighbourhoods from
space” (Google Earth)
Mitchell & Popham, The Lancet, 2008
Incidence Rate Ratio
2.2
Socioekonomiska hälsoskillnader utjämnas genom tillgång till grönska.
2
1.8
Highest Income
1.6
Middle Income
Lowest Income
Linear (Highest Income)
1.4
Linear (Middle Income)
Linear (Lowest Income)
1.2
1
No green
Little green Some green More green
Exposure to Green
Very green
Urbanisering
Källa: Rydin et al.2012. Shaping cities for health: complexity and the planning of urban
Environments in the 21st century. The Lancet;379:2079-108
Befolkningsökning
Källa: Rydin et al.2012. Shaping cities for health: complexity and the planning
of urban Environments in the 21st century. The Lancet;379:2079-108
Urbanisering & hälsa
• Hälften av världens befolkning (69% 2050)
• Kroniska sjukdomar, ”techno-stress”, sociala ojämlikheter
• Mental ohälsa (Peen et al. 2010, Acta Psychiatr Scand; Krabbendam & van Os 2005,
Schizophr Bull)
• Kausalitet (longitudinella studier: van Os et al. 2010, Nature)
• Urban miljö – hjärna; social stress, kronisk stress
• Är vår kapacitet för att hantera stress påverkad?
Urban miljö & stress
Lederbogen et al. 2011. City living and urban upbringing affect neural social stress
processing in humans. Nature.
3 oberoende fMRI-studier
Jämfört urban med lantlig miljö
Påverkar limbiska systemet (minne, känslor och stresshantering)
Distinkt mekanism i centrala nervsystemet
Urban miljö påverkar sårbarheten för stress
Rädsla/oro/osäkerhet
Isolering
Dålig miljö
Dålig livsstil
STRESS
Skada på mitokondrier
Fria radikaler
Vicario et al., 2012. Chronic psychosocial stress
induces reversible mitochondrial damage and
Corticiotropin-releasing factor receptor typ-1
Upregulation in the rat intestine and IBS-like
gut dysfunction. Psychoneuroendocrinology
Stress - Mitokondrieskada
• Diabetes
• Cancer
• Hjärt-kärlsjukdomar
• Demens
Stress - Natur
Natur verkar skydda mot stress
Biofilihypotesen
E.O Wilson
Genetisk
predisposition
Skydd och säkerhet
Omedelbar
avslappning
Wilson, 1984 Biophilia: The human bond with other species;
Ulrich, 1991 Stress recovery during exposure to natural and urban environments J of Env Psych
Stress - Natur
Natur verkar skydda mot stress
Uppmärksamhetsteorin
Riktad
Energikrävande, begränsad
Spontan
Kräver inte ansträngning
Fyller på hjärnans mentala kapacitet
Kaplan & Kaplan, 1989 The experience of nature: A psychological perspective
Kaplan et al. 1989 With people in mind: Design and management of everyday nature
Varför skyddar natur
mot stress?
•
•
•
•
•
Fraktaler
Fraktaldimension
EEG-mätningar
1,3
Lugn, harmoni, reflektion
Hägerhäll C et al. 2004. Fractal dimension of landscape
silhouette outlines as a predictor of landscape preference.
J of Env Psychol
Hägerhäll C et al. 2008. Investigations of human EEG response to
viewing fractal patterns. Perception 37(10): 1488.
Fraktaler
Ljudintryck
Hur tolkar vi ljudet?
Hunter et al. 2010. Subjektiv upplevelse – objektiv reaktion.
fMRI-studie. Förbättrade hjärnförbindelser.
S
Samma ljud
Olika synintryck
Olika tolkning – reaktion
Prefrontala cortex
Hunter et al. 2010. The state of tranquility: Subjective perception is shaped by
contextual modulation of auditory connectivity. NeuroImage, 53(2), 611-618
Virtuell natur
Stress-test
Jönsson P, Wallergård M et al. 2010. Cardiovascular and cortisol reactivity and habituation to a virtual reality
version of the Trier Social Stress Test: A pilot study. Psychoneuroendocrinology
Stressmarkörer
• Saliv-Kortisol
• Puls (HR)
• EKG: T-wave amplitude (TWA)
•
Heart Rate Variability (HRV)
Linjär relation mellan HRV & parasympaticus
Ökad aktivitet i parasympaticus/
lugn & ro-systemet
1,0
VR-natur
+ ljud
0,8
Δ HF-HRV (ms2)
0,6
0,4
Kontroll
0,2
0,0
-0,2
VR-natur,
inget ljud
-0,4
-0,6
R +10
R +20
R +30
CONDITION
Flinear=7.55; p=.003
R +40
Natur - livsstil
Global Burden of Disease
Tiderna har förändrats
• Sjukdomar & hälsa
• Patienter & befolkningar
• Vetenskap & teknologi
• Samhälle & kultur
Natur - livsstil
Non-Communicable Diseases (NCDs)
Diabetes
Cancer
Hjärt- och kärlsjukdomar
Fetma
Kronisk lungsjukdom
Mentala åkommor
35 miljoner dödsfall
(2005)
Natur - livsstil
Prevention och promotion
80% av hjärt-kärl-sjukdomar, inkl stroke
40% av vissa cancerformer
majoriteten av diabetes typ II
kan förhindras eller försenas!!
80% av dödsfallen i NCDs sker i utvecklingsländer
WHO: The global report on chronic disease prevention and management, 2005
Prioritet i hälsovinster (i “willingness
to pay”)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Individuellt finansierad trafiksäkerhet
Samhälleligt finansierad trafiksäkerhet
Sjukvård (intervention)
Läkemedelsterapi av hälsorelaterade besvär
.
.
.
Förebyggande insatser för hälsosam livsstil…
©Matilda Annerstedt
Natur som promotion och
prevention
Gör det enklare att leva hälsosamt…
• Koppla ihop grön stadsplanering med folkhälsovård. Kostnadseffektivt.
• Bygg en grön och hållbar stad där det är enkelt att leva hälsosamt – minskad stress,
mer fysisk aktivitet, bättre livsstil
• En ökad medvetenhet om naturens effekter på hälsan stimulerar också
till ett ekologiskt beteende.
• Är det bevisat att naturen är bra för oss?
Tidigare forskning - Natur &
hälsa
•
•
•
•
•
•
Snabbare återhämtning från sjukdom
Lägre stress hos trafikanter
Fysisk aktivitet
”Coping” vid livskriser
Lägre kriminalitet
Minskade hälsoskillnader orsakade av socialgruppstillhörighet
Fysisk aktivitet
Grönområden och fysisk
aktivitet
OR
Ellaway & Macintyre
BMJ 2005;331;611-2
GREENERY
Bell et al 2008 Am J Prev Med;35(6):547–553
• Två barngrupper – mer eller mindre grönt
• På två år hade de 4-åriga flickorna med avsaknad av grönt ökat
1,6 kg mer i vikt (pojkar 2 kg) och de 16-åriga flickorna 5,1 kg
mer (pojkar 5,9 kg).
Fridfull, rymdskapande natur och fysisk
aktivitet skyddar mot mental ohälsa
Annerstedt et al. 2012. Green qualities in the neighbourhood and mental health - results from a
longitudinal cohort study in southern Sweden BMC Public Health 2012, 12:337
Natur och socialt beteende
Uvnäs-Moberg K & Petersson M, 2006.
Antistress, well-being, empathy and
social support. In Arnetz & Ekman: Stress
in health and disease
natur
stress
Generositet mot främlingar
oxytocin
Empati
prefrontala kortex
fraktaler
amygdala
patologi
belöningssystem
genom
Sinnesintryck
Uppmärksamhet
stress
koncentration
hormoner
Neuronala nätverk
kroppsfunktioner
Hjärnans funktion
& plasticitet
”coping”
ekonomi
urbanisering
Miljö
historia
Beteende
miljövänligt
personlighet
klimatförändring
natur
social miljö
relationer
känslor
kultur
upplevelser
biodiversitet
tankar
aggressiv
lojal
motivation
självreflektion
vilja
information
kunskap
psykologi
empatisk
lugn
fysiskt aktiv
Politik
Ecosystem Services (Ekosystemtjänster)
FOLKHÄLSA!
Fysisk aktivitet
Stressåterhämtning
Source: www.maweb.org
Minskade ekosystemtjänster orsakar signifikanta
försämringar för människors hälsa och välbefinnande
•
•
Förlust av ickemarknadsmässiga tjänster
Ofta är det ekonomiska
värdet av dessa högre än de
marknadssatta
nyttigheterna
Timmer och bränsle stod för mindre än en
tredjedel av det totala ekonomiska värdet
av skogen i åtta medelhavsländer.
Source: www.maweb.org
SAMARBETE
Samarbete
-
Fundamentalt socialt beteende
Neurohormonellt
Dopamin
Belöning
Interdisciplinaritet, transdisciplinaritet
Grön sektor
+
vit sektor
Miljöorganisationer
+
hälsoorganisationer
Evidensbaserade beslut
+
erfarenhet och kvalitativa metoder
”What a wonderful world….”
Tack för visat intresse!
[email protected]

similar documents