Devizni kurs

Report

Srećemo se sa:
◦
◦
◦
◦
◦
Deviznim kursem
Deviznim tržištem
Paritetnim uslovima
Valutnim rizikom
Metodama za njegov menadžment


Cijena po kojoj se jedna nacionalna valuta
razmjenjuje za drugu valutu.
Devizni kurs je vanjska vrijednost novca.


Kurs je cijena.
Kotacija je nešto više – znači pripremljenost
za kupovinu ili prodaju.
◦ Direktna kotacija.
◦ Indirektna kotacija.


Kod direktne kotacije je jedinica mere
stranog novca izražena kao određena
promjenljiva količina domaćeg novca (npr. 1
EUR = 1,95583 KM, što je direktna kotacija
eura u BiH).
Indirektna kotacija odražava cijenu jedinice
domaćeg novca kroz odrećenu količinu
dtranog novca (npr. 1 KM = 0,51129 EUR,
što je indirektna kotacija eura u BiH).
C
e
n
t
r
a
l
n
a
b
a
n
k
a
Zemlja
Šifra
valute
EMU
978
EUR
1
Australija
036
AUD
Kanada
124
Hrvatska
Oznaka
Kupovni za
Jedinica
valute
devize
Srednji za
devize
Prodajni za
devize
1.955830
1.955830
1.955830
1
1.347707
1.351085
1.354463
CAD
1
1.457231
1.460883
1.464535
191
HRK
100
26.915092
26.982548
27.050004
Češka R
203
CZK
1
0.077483
0.077677
0.077871
Danska
208
DKK
1
0.261805
0.262461
0.263117
Mađarska
348
HUF
100
0.688770
0.690496
0.692222
Japan
392
JPY
100
1.748624
1.753007
1.757390
Litvanija
440
LTL
1
0.565032
0.566448
0.567864
Norveška
578
NOK
1
0.244632
0.245245
0.245858
Švedska
752
SEK
1
0.206460
0.206977
0.207494
Švicarska
756
CHF
1
1.453973
1.457617
1.461261
Turska
949
TRY
1
0.995835
0.998331
1.000827
V.Britanija
826
GBP
1
2.314832
2.320634
2.326436
SAD
840
USD
1
1.518242
1.522047
1.525852
Rusija
643
RUB
1
0.049851
0.049976
0.050101
Srbija
941
RSD
100
1.858956
1.863615
1.868274

Metoda određivanja:
◦ Fiksni i
◦ Fleksibilni.






pruža pouzdanu osnovu za kalkulacije u
uvozno izvoznim poslovima,
olakšava utvrđivanje rentabilnosti investicionih
ulaganja,
pozitivno djeluje na sklapanje dugoročnih
poslovnih aranžmana sa stranim partnerima,
smanjuje rizik u ekonomskim transakcijama sa
inostranstvom,
štiti nacionalnu privredu od kratkoročnih i
stihijski poremećaja na svjetskom tržištu,
sužava prostor za špekulativne transakcije.







nacinalnu ekonomsku politiku podređuje
potrebi održanja datog deviznog kursa,
potrebne su mjere za usklađenost nivoa cijena
u zemlji sa nivoom cijena u inostranstvu,
ne obezbjeđuje uravnoteženje platnog bolansa,
neophodna je spoljnotrgovinska kontrola,
slabi efekte monetarne politike,
nameće potrebu držanja većih monetarnih
rezervi,
dovodi, po pravilu, do precijenjenosti
nacionalne valute.


Oblikuje se pod uticajem ponude i
potraživanja na tržištu.
Uravnavano klizeći kursevi.







obezbjeđuje veću autonomnost u vođenju
ekonomske politike,
olakšava uravnoteženje platnog bilansa,
blagovremeno upućuje domaću privredu na
potrebna prilagođavanja u okruženju,
smanjuje potrebu držanja velikih monetarnih
rezervi,
nije potrebna stroga spoljnotrgovinska i devizna
kontrola,
bolje je dejstvo mjera nacionalne monetarne
politike,
sprečava, u principu, precjenjenost i potcijenjenosti
nacinalne valute.






nema čvrste osnove za kalkulacije o rentabilnosti
izvoznih i uvoznih poslova,
ne obezbjeđuje postojane kriterijume za ocjenu
rentabilnosti investicionih ulaganja,
povećava rizik u ekonomskim transakcijama sa
inostranstvom,
izlaže domaću privredu ne kontrolisanom uticaju svih
kratkoročnih i stihijskih promjena na svjetskom tržištu,
obeshrabruje zaključivanje dugoročnih poslovnih
aranžmana sa inostranim partnerima,
povećava mogućnosti za obavljanje špekulantskih
poslova.


Nominalni devizni kurs
Realni devizni kurs


Devizno tržište je međunarodno tržište na
kome mijenjamo valutu jedne države za
valutu druge države po cijeni koju zovemo
devizni kurs.
Obuhvata svijet kao cjelinu.





Određivanje vrijednosti jedne valute u odnosu
na drugu,
Prenosimo kupovnu moć iz jedne države u
drugu,
Vršim platni promet,
Informativna funkcija,
Prenos rizika između učesnika.

Prema učesnicima:
◦ Međubankarsko tržište
◦ Klijentsko tržište

Prema realizaciji posla:
◦ Spot
◦ Terminsko





Paritet kupovne moći,
Fisherov efekat,
Međunarodni Fisherov efekat,
Kamatni paritet
Terminski kurs kao objektivan prognozer
budućeg spot kursa.
Fisherov efekat
RAZLIKA U
KAMATNIM
STOPAMA
Paritet
kamatnih
stopa
RAZLIKA
MEĐU SPOT I
TERMINSKIM
KURSOM
RAZLIKA U
OČEKIVANJIMA
Međunarodni
Fisherov
efekat
Paritet
kupovnih
moći
OČEKIVANA
PROMJENA SPOT
KURSA
Teorija očekivanja
21
Zakon jednakih cijena
“Ako isti proizvod ili istu uslugu pokušamo
prodati na dva različita tržišta, uz
pretpostavku da među njima ne postoje
nikakve prepreke u trgovini, cijena tog
proizvoda ili usluge bi morala biti jednaka na
oba tržišta.”



23
Nominalna kamatna stopa se sastoji iz realne
kamatne stope i očekivane stope inflacije.
Razlika u nominalnim kamatnim stopama
država je razlika u očekivanim stopama
inflacije.

Spot devizni kurs dviju nacionalnih valuta
se mijenja približno jednako kao što se
mijenja razlika u kamatnim stopama tih
dviju država – samo sa suprotnim
predznakom.
ILI drugačije rečeno:

Kada se inflacija u nekoj državi poveća i
premašuje inflaciju u inostranstvu,
vrijednost novca te države se smanji a
nominalna kamatna stopa se poveća.
Razlika između nominalnih kamatnih stopa
koje važe u dvije države za vrijednosne papire
slične stope rizika i dospeća je jednaka - ali sa
suprotnim predznakom - diskontu odnosno
premiji kod terminske kotacije narodnih valuta.
.Ako je kamatna stopa u Evropskoj uniji za 1%
viša od kamatne stope u USD, dolar će kotirati
sa 1procentnom premijom u odnosu na evro na
terminskom tržištu (odnosno evro će kotirati sa
1procentnim diskontom u odnosu na dolar)


25
Poslovanje sa inostranstvom dovodi preduzeće do
suočavanja sa VALUTNIM rizikom.
Zaduživanje (finansiranje) i ulaganje (investiranje)
nose sa sobom i KAMATNI rizik.
Kupovina robe, prodaja usluga itd. nas dovodi u
kontakt sa strankama i rizikom NEISPUNJENJA.
Proizvodnja određenih proizvoda zavisi od sirovina
– profitabilnost zavisi i od rizika promjene cijena
SIROVINA.




Kad povučemo crtu pod svim tim rizicima – srećemo
se sa likvidnosnim rizikom!
27
0,5
USD/EUR
GBP/EUR
CHF/EUR
3-Jul-10
3-Jan-10
3-Jul-09
3-Jan-09
3-Jul-08
3-Jan-08
3-Jul-07
3-Jan-07
3-Jul-06
3-Jan-06
3-Jul-05
3-Jan-05
3-Jul-04
3-Jan-04
3-Jul-03
3-Jan-03
3-Jul-02
3-Jan-02
3-Jul-01
3-Jan-01
3-Jul-00
3-Jan-00
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
Godina
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
godišnja nestabilnost
USD/EUR
GBP/EUR
13,70%
11,06%
11,08%
7,51%
9,56%
5,88%
10,25%
7,05%
9,48%
6,02%
8,58%
5,15%
7,81%
4,26%
6,28%
4,95%
14,13%
11,90%
12,81%
12,31%
11,23%
9,48%
CHF/EUR
4,39%
4,54%
2,95%
3,84%
3,26%
2,68%
2,87%
3,93%
8,67%
6,29%
8,73%

Nova paradigma menadžmenta rizika fokusira
se na dodavanje vrijednosti kompaniji tako
što joj pomaže u istraživanju poslovnih
mogućnosti, umjesto da je usmjeren samo u
reduciranje rizika i kupovinu osiguranja od
njega



Interne metode
Spot tržište
Izvedene finansijske instrumente


Prirodno osiguranje odnosno povezivanje
plaćanja (netting),
Usklađivanje plaćanja (leading and lagging):
◦ Pospješivanje plaćanja – leading,
◦ Odgađanje plaćanja – lagging.

Politika prodajnih cijena:
◦ Prilagođavanje cijena,
◦ Određivanje valute poslovanja s kupcem.
Zadužimo se u valuti
svojih potraživanja i
ulažemo u valuti svojih
dogovanja.
Primjer:
1.juna izdamo stranom
kupcu račun u iznosu
700.000 USD. Rok
plaćanja je 90 dana.
Istovremeno (1.juna)
uzmemo kredit od banke
sa dospećem 90 dana u
iznosu koji će
1.septembra dostići
700.000 USD.

 0,06 
X USD  1 
  700.000 USD
4 

700.000
X
 689.655 USD
1,015
33




Rizik promjene deviznog kursa prenesemo
na suprotnu stranku.
Izbor među simetričnim i asimetričnim
instrumentima zavisi od razloga za
stvaranje ugovornog osnosa.
Nepisano pravilo – štitimo neto izloženost.
VRSTE:
◦
◦
◦
◦
Valutni forward,
Valuti futures,
Valutni swap i
Valutna opcija
Sklopljen kupoprodajni
ugovor s stranim kupcem u
odnosno izvršena dobava
naručene robe.
Dogovoren rok plaćanja,
koji predstavlja period
izloženosti valutnom
riziku.
Kupac plati – na devizni
račun primimo
dogovorenu količinu
strane valute.
vrijeme
Sklopimo terminski posao
za terminsku prodaju
strane valute.
Trajanje terminskog
posla
Banci naznačimo primljeni
iznos strane valute od kupca (iz
kupoprodajnog ugovora) i
primimo dogovoreni iznos
domaće valute.


Sa suprotnom strankom koja je najčešće
banka dogovorimo po kom deviznom kursu
ćemo kupiti ili prodati neku količinu strane
valute na tačno određeni dan u budućnosti.
Dogovorimo se i o načinu realizacije
(non)delivery




Standardna specifikacija
Kupovina/prodaja specificirane strane valute
po dogovorenom kursu.
Standardizovan zaključak na 3.srijedu u
zadnjim mjesecima kvartala (mart, jun,
septembar, decembar).
Prijevremeno zatvaranje – likvidnost.
Veličina minimalne promjene.
Vrijednost minimalne promjene.
[3] To znači +/- 2 EUR (kurs) odnosno +/- 400 EUR na ugovor.
[1]
[2]
Berza: Euronext.Liffe
Vrijednost ugovora:
Dospijeće:
Kotacija:
Minimalna promjena cijene:
Zadnji dan trgovanja:
Izmirenje:
Radno vrijeme trgovanja:
Kliring:
Dnevni cjenovni limit:
Početno pokriće:
Instrument: US Dollar/Evro Future (FDE)
20.000 USD
1) za ugovore sa dospijećem 1, 2 ili 3 mjeseca:
svaki mjesec
2) za ugovore sa dospijećem 6, 9 ili 12 mjeseci:
mart, jun, septembar i decembar.
U evrima za 100 USD (EUR 0,01 je 200 EUR
za ugovor)
0,01 EUR1 (2 EUR)2
U 13.00 po amsterdamskom vremenu, treća
srijeda u mjesecu dospijeća ako je radni dan.
Ako ne prethodni radni dan.
Novčano izmirenje (non-delivery) na osnovu
vrijednosti kursa euro/američki dolar koji
EvroFX objavi u 13.00 časova po
amsterdamskom vremenu.
9.00 – 17.30 po amsterdamskom vremenu.
LCH. Clearing S.A.
+/- 2 osnovna boda3
250 EUR


Ugovorne stranke zamijene obaveze iz
zajmova koji su nominovani u različitim
valutama.
Razlog za upotrebu: preoblikovanje zajma iz
jedne valute u drugu.

Asimetrični IFI koji nam uz plaćanje premije
daje pravo kupiti ili prodati stranu valutu po
danas dogovorenom kursu.
CALL USD PUT EUR
OPTIONS
(prices in % USD)
AMERICAN STYLE
EUROPEAN STYLE
EXPIRY
DATE
MATURITY
DATE
SPOT
PRICE
FWD
PRICE
STRIKE ATM
ATM FWD
STRIKE ATM
ATM FWD
17.9.2001
19.9.2001
0,855
0,8655
4,77
5,32
4,6
5,11
15.10.2001
17.10.2001
0,855
0,8664
4,92
5,51
4,73
5,28
19.11.2001
21.11.2001
0,855
0,8675
5,1
5,75
4,9
5,48
17.12.2001
19.12.2001
0,855
0,8684
5,25
5,93
5,02
5,65

similar documents