TiORB_W14_MK

Report
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA
ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MONOLITYCZNE - WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ
NA PODSTAWIE WYKŁADÓW P. WOYCIECHOWSKI I A. CHUDAN
WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ
proces wykonywany na placu budowy lub
wyspecjalizowanym zakładzie produkcyjnym
betonowni - obejmujący następujące działania:
 dozowanie składników mieszanki betonowej
 mieszanie
 wyładunek na środki transportu
działania pomocnicze:
 magazynowanie i transport składników
 działania kontrolne
w
-
PRYMITYWNE WARUNKI WYTWARZANIA
MIESZANKI NA PLACU BUDOWY
Dotyczy niewielkich ilości mieszanki, niższych klas betonu do C12/15, wykonywanych głównie w mieszarkach
wolnospadowych.
 Dozowanie cementu - wagowe - pełnymi workami, tzn.
ustalanie receptury na 1 worek cementu
 Dozowanie kruszywa - objętościowe - np. liczba łopat
 Dozowanie wody - objętościowe, praktycznie - do
konsystencji
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MIESZANKI
BETONOWEJ


W betonowni produkującej mieszankę towarową
Na placu budowy w betonowni tymczasowej lub
przejezdnej
RODZAJE BETONOWNI
I Podział pod względem układu

jednostopniowe ( inaczej - pionowe, wieżowe) - jeden
stopień transportu wewnątrzprodukcyjnego, tzn: składniki
mieszanki są dostarczane w wyniku jednej operacji na
najwyższą kondygnację betonowni, skąd grawitacyjnie
przemieszczają się przez poprzez dozatory do mieszarki i
(po wymieszaniu) na środek transportu

wielostopniowe ( dwu- lub trzy- stopniowe) - dwa lub
trzy stopnie transportu wewnątrzprodukcyjnego
RODZAJE BETONOWNI
II Podział pod względem konstrukcji
 betonownie stałe - posadowione na ciężkiej
wsporczej (fundamenty), przewidziane jako
pracujące w tym samym miejscu przez
nastawione na masową produkcję mieszanki
<jeśli układ jednostopniowy - zawsze stała>
konstrukcji
wytwórnie
wiele lat,
towarowej
RODZAJE BETONOWNI
II Podział pod względem konstrukcji CD.
 betonownie przestawne (tymczasowe)
- konstrukcja
lekka, przystosowana do szybkiego montażu w różnych
warunkach, układ najczęściej dwustopniowy, mogą być
lokalizowane na placu budowy (duże zapotrzebowanie na
mieszankę) lub jako tymczasowe wytwórnie mieszanki
towarowej
 betonownie przejezdne (typu "mobile") - możliwe do
zlokalizowania na każdym placu budowy, zespół dozująco
- mieszający na podwoziu kołowym + silosy na składniki
URZĄDZENIA W BETONOWNI
URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE PRZY
SKŁADOWANIU MATERIAŁÓW
CEMENT
Silosy walcowe o średnicach 5-10 m i pojemności 100 - 1500t
Konstrukcja silosów - stalowa, (rzadko - żelbetowa - w stałych)
Rozładunek silosów:
 grawitacyjny - nachylenie ścian leja 10 – 15(st.)
 pneumatyczny - nachylenie ścian leja 60 – 65(st.)
Dodatkowe wyposażenie silosów
 urządzenia kontrolne do pomiaru wypełnienia
 wibratory na ściankach leja do wspomagania rozładunku
URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE
PRZY SKŁADOWANIU MATERIAŁÓW
KRUSZYWO
 Plac składowy o utwardzonym podłożu
 Zasobniki, silosy
Plac składowy: różne rozwiązania
 Pryzmy (hałdy) różnego kształtu
 zasieki: wachlarzowe, boksy
Zasobniki: o przekroju prostokątnym, otwarte, dobrze gdy
zadaszone, mogą być podzielone na komory, zamknięte kratą
Silosy: zamknięte, o przekroju kołowym lub prostokątnym,
podzielone na komory, wyposażone w miernik wypełnienia
URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE PRZY
SKŁADOWANIU MATERIAŁÓW
DOMIESZKI
Kontenery, hoboki - usytuowane w ocieplonym
pomieszczeniu - domieszki nie mogą przemarzać!
URZĄDZENIA TRANSPORTU
WEWNĘTRZNEGO SKŁADNIKÓW MIESZANKI
CEMENT:
 do silosa - transport pneumatyczny układem rurociągów
 z silosa do dozatora - transport mechaniczny przenośnik ślimakowy
 z dozatora do mieszarki - mechaniczny - przenośnikiem
ślimakowym lub grawitacyjny - bezpośrednio do mieszarki
URZĄDZENIA TRANSPORTU
WEWNĘTRZNEGO SKŁADNIKÓW MIESZANKI
KRUSZYWO
 W obrębie placu składowego - ładowarki, łopaty
mechaniczne, przenośniki taśmowe
 W obrębie węzła betoniarskiego - przenośniki taśmowe i
kubełkowe, kosze zasypowe przejezdne (z wciągarką),
najazdowe dozowniki wagowe
URZĄDZENIA TRANSPORTU
WEWNĘTRZNEGO SKŁADNIKÓW MIESZANKI
DODATKI i DOMIESZKI
 Składowanie
w opakowaniach transportowych w
pomieszczeniach zamkniętych
 Domieszki - transport do dozatora - pompowy z użyciem
pompy cyrkulacyjnej
 Dodatki sypkie zazwyczaj transport ręczny do
mieszarki
URZĄDZENIA DOZUJĄCE
W warunkach przemysłowych wytwarzania mieszanki:
 dozowanie składników suchych musi być wykonywane
wagowo
 Dozowanie składników ciekłych (woda, domieszki) może
być wykonywane zarówno wagowo jak i objętościowo –
częściej objętościowo
URZĄDZENIA DOZUJĄCE
CEMENT
 Dozowniki wagowe oparte na układach
dźwigniowych, sprężynowych
lub
na
czujnikach tensometrycznych
 Dozownik składa się z: zasuwy wlotowej,
pojemnika, układu wagowego, zasuwy
wylotowej
 Najczęściej - dozowniki o pracy cyklicznej;
dozowniki o pracy ciągłej możliwe tylko przy
ciągłej produkcji mieszanki
 Sterowanie
- ręczne, półautomatyczne,
automatyczne
URZĄDZENIA DOZUJĄCE
KRUSZYWO
 Dozowniki wagowe - rozwiązania podobne jak w
przypadku cementu
 Ważące przenośniki taśmowe - umieszczone pod
zasobnikami
kruszywa,
oparte
na
systemie
tensometrycznym, ważące narastająco (sumująco) kolejne
kruszywa składowe i zasypujące je do mieszarki
 Ważące dozowniki najazdowe - ważą kolejno kruszywa
składowe i poruszają się dzięki wyciągarce, zasypując
kruszywo do mieszarki
URZĄDZENIA DOZUJĄCE
WODA i DOMIESZKI
 Dozowniki przepływowe - "wodomierze" z systemem
zaworów odcinających
 Dozowniki wagowe - zbiornik z układem ważącym i
system zaworów
 Dozowniki objętościowe, zbiornikowe- mało dokładne zbiornik z zaworem najczęściej pływakowym
URZĄDZENIA DO MIESZANIA MIESZANKI
BETONOWEJ
Betoniarka - składa się z zespołu podstawowego
(mieszającego) - mieszarki oraz zespołów uzupełniających,
w tym - zespołu sterującego, kosza zasypowego, układu
wyładowczego, konstrukcji wsporczej
Rozwiązania techniczne:
 betoniarki wolnospadowe
 mieszarki o działaniu wymuszonym
URZĄDZENIA DO MIESZANIA MIESZANKI
BETONOWEJ
BETONIARKI WOLNOSPADOWE - mieszanie w bębnach
obracających się wokół osi poziomej lub ukośnej. Ścianki
wewnętrzne mogą mieć wbudowane ciągłe łopatki o linii
śrubowej - podnoszenie i spadanie materiału przesuwającego się
wzdłuż osi betoniarki
Stosowane tylko przy wykonywaniu mieszanek o konsystencji
plastycznej i półciekłej, w warunkach prymitywnych – do
uzyskiwania betonów niskich klas
 uchylne
 nieuchylne dwukierunkowe (nawrotne)
 nieuchylne z rynną wysypową (o pracy okresowej lub ciągłej)
Stosowane pojemności - 50 - 250 dm3
URZĄDZENIA DO MIESZANIA MIESZANKI
BETONOWEJ
MIESZARKI O DZIAŁANIU WYMUSZONYM
 mieszanie poprzez mieszadła poruszające się w
mieszalniku mieszarki ( misa lub koryto). Misa może się
także obracać. Spotykane pojemności - od 0,5 do 3 m3;
prędkość obrotów ok. 20 - 50 obr/min.
URZĄDZENIA DO MIESZANIA MIESZANKI
BETONOWEJ
Mieszarki o osi pionowej
 z nieruchomym mieszalnikiem
 z ruchomym mieszalnikiem
 przeciwbieżne: przeciwny kierunek obrotów mieszadeł i
mieszalnika
 współbieżne: ten sam kierunek obrotu mieszadeł i mieszalnika
Podział pod względem konstrukcji mieszadeł:
 turbinowe: mieszadła obracają się tylko względem osi
mieszalnika
 planetarne: mieszadła obracają się względem osi mieszalnika i
dodatkowo każda łopatka względem własnej osi
 turbinowo - planetarne: tylko jedna łopatka obraca się
względem osi własnej, pozostałe - względem osi mieszalnika
URZĄDZENIA DO MIESZANIA MIESZANKI
BETONOWEJ
Mieszarki o osi poziomej ( korytowe):
 jednowałowe
 dwuwałowe
Mają nieruchomy mieszalnik i łopatki zamocowane sztywno
na obracającym się wale ( jednym lub dwóch); zazwyczaj
duże pojemości -2-3m3
URZĄDZENIA DO MIESZANIA MIESZANKI
BETONOWEJ
CHARAKTERYSTYKA MIESZAREK

cykl pracy = czas produkcji jednego zarobu =
napełnianie+mieszanie+wyładunek

pojemność mieszarki



geometryczna Vg - objętość mieszalnika
robocza Vr ~= 0,55Vg - objętość suchych składników
maksymalnego zarobu
użyteczna Vu ~= 0,7Vr - objętość gotowej mieszanki z jednego
zarobu (niezagęszczonej)
URZĄDZENIA DO MIESZANIA MIESZANKI
BETONOWEJ
CHARAKTERYSTYKA MIESZAREK

wydajność mieszarki
Q = 0,001* Vr*n*α*Sw



n - liczba cykli pracy na godzinę
α - wspólczynnik zmiany objętości Vu/Vr = ok.0,7
Sw - współczynnik wykorzystania czasu pracy (czas efektywnej
pracy do czasu zmiany roboczej)

similar documents