Risikovurderinger, SJA, Grønne Korset

Report
HMS sett fra arbeidsgiversiden
Lisbet Fagerbakk
Kvalitetssjef
• VEAS – Vestfjorden avløpsselskap er Norges største
renseanlegg
• VEAS er lokalisert på Bjerkåsholmen i Asker kommune
• Interkommunalt samarbeid
– Oslo (70,5%)
– Asker (8%)
– Bærum (21,5%)
• Anlegget driftes døgnkontinuerlig og bemannes med
vaktteam
VEAS - tunnelsystemet
VEAS tar i mot vann fra
eierkommunene samt fra
Røyken og Nesodden.
VEAS renser avløpsvann fra
ca 565.000 mennesker.
Tunnelen starter under
Frognerparken og er 40 km
lang med diameter på 3 m
Vannet bruker 7 timer fra Oslo
til VEAS
Kart over anlegg
Renseprosessen
• Renseprosessen er veldig kompakt
• Det tar ca. 3-4 timer å rense vannet og i
snitt renser man 3 - 3,5 m3 vann/sek
• Ved stor tilrenning kan man rense 10-11
m3 vann/sek
• Årlig behandles omtrent 95-120 million m3
avløpsvann
Produkter
• Renset avløpsvann
– Krav: 70% N og 90% P rensing
• VEAS jord – jordforbedringsmiddel
• Ammoniumnitrat – fullgjødsel og sponplateproduksjon
• Biogass – dekker ca. 50% av VEAS
strømforbruk
3 lærlinger
50 ansatte
VEAS
Driftsorganisasjon
Innleide
4 avdelinger
og stab
Adm. direktør
Senioringeniør
Økonomisjef (P&Ø)
Senioringeniør
(Verneleder,
brannvernleder og
beredskapsleder)
Ansatte i P&Ø
Produksjonsavdeling
Vedlikeholdsavdeling
Assisterende
produksjonssjefer
Team HSYS
Prosessingeniør
Prosjektledere
Team
Vannbehandling
Lærlinger Elektro
Team Slam
Team Avvanning
Kvalitetsavdeling
Prosessingeniør
Kvalitetsleder
Akkreditert virksomhet
Laboratoriet
(5 ansatte)
Prosjektavdeling
Prosjektledere
4-6
personer
Driftsoperatør,
fagarbeidere,
elektriker
TEAM
Tavle møter
Team leder
Mål: Teamet skal kunne iverksette, drifte, prioritere og ivareta de aller
fleste oppgaver innen ett bestemt område på egenhånd.
Tavler til Team slam
Ukens tavle
Målstyring
Målstyring
• Hvert team styrer etter forhåndsdefinerte
mål som de selv har kommet frem til
• Eksempler: TS i slam, pH i slam,
strømproduksjon, oppetid, osv.
• Tallene skrives på tavlen. Hvis målet er
oppnådd skrives det i grønt – hvis ikke i
rødt
HMS i teamene
• Første punkt hver dag er å fylle ut det Grønne
korset
VEAS HMS politikk
• Helse, miljø og sikkerhet er en grunnleggende del av
våre verdier.
• Vi jobber hele tiden for at VEAS skal være en trygg og
sikker arbeidsplass. HMS skal ha høy prioritet og skal
være ett element i all planlegging og gjennomføring av
arbeidsoppgaver som utføres hos oss.
• Det er ett krav at entreprenører som utfører arbeid hos
VEAS, slutter seg til vår HMS policy. Hver enkelt må
være sin egen HMS sjef og ta ansvar for egen og andres
sikkerhet.
VEAS HMS mål
• VEAS er og oppleves av alle som jobber her,
som en SIKKER OG TRYGG arbeidsplass.
• Vi SIER STOPP og SØKER HJELP dersom noe
føles usikkert.
• Vi SAMARBEIDER og hjelper hverandre.
• Vi PLANLEGGER jobber og forbereder oss godt
• Vi RYDDER og RENGJØR alltid etter oss.
HMS organisasjonen
Kvalitetssjef
(HMS ansvarlig)
Verneleder
(Brann- og
beredskapsleder)
Verneombud
Område 1
(Team
vannbehandling)
Verneombud
Område 2
(Team Slam)
Verneombud
Område 3
(Team AVV)
Hovedverneombud
Verneombud
Område 4
(Team HSYS)
Verneombud
Område 5
(Adm. bygg)
Kart over verneområder
Vernerunder
Gjennomføring
• Deltakere på VR er:
– Avdelingsleder eller stedfortreder
– Verneombud
– Team leder
– Verneleder
– Kvalitetssjef
• Vernerunder dokumenteres med referat fra rundene
• Referatene henges opp på team tavlene
• Avvik følges opp på neste VR
• «Større» avvik legges også inn i avvikssystemet
Oppgaver til VO
• Delta i VR
• De skal kjenne til de regler og rutiner som
gjelder på VEAS
• De skal påpeke eller skrive avvik når
regler/rutiner ikke følges
• De skal sørge for at verneskap, førstehjelpskap,
øyeskylleflasker, osv i sitt område er i orden.
• De skal gå foran som ett godt eksempel!
AMU
• Nytt i 2012 og erstatter tidligere HMS-U
• Deltakere:
– Adm. dir
– Verneleder
– Kvalitetssjef
– Hovedverneombud
– 2 valgte representanter fra de ansatte
– Bedriftshelsetjenesten
• Hovedverneombud valgt som leder av AMU i 2012
• 4 møter per år og 2 vernerunder
Temaer på AMU møter
•
•
•
•
Sykefravær
Avviksstatistikk
Hendelser med fravær
Oppfølging av HMS planer inkl. beredskap,
øvelser, risikovurderinger, opplæring,
undersøkelser
• Saker som kommer inn fra de ansatte
• AMU skal også delta aktivt i prosesser i store
prosjekter
Planer for
opplæring
Planer for
HMS/vernearbeid
Vernerunder
HMS planer
Risikovurderinger
Revisjoner
HMS mål
Nytt fra 2013
• Planer skal følges opp via egen HMS tavle
• Månedlige møter (stående) – status
• Tavle er plassert lett synlig for alle
Brann- og
eksplosjonsvern
Arbeidsmiljø
Lover og
regler
El-sikkerhet
Miljø og
helse
Forurensning
Arbeidsgiver har det overordnede ansvar for at lov og forskrifter blir oppfylt (AML §2-1)
Internkontrollforskriften
• Forskrift om systematisk helse-, miljø og
sikkerhetsarbeid i virksomheter.
• «Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt
samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og tjenester
vil medføre bedre kvalitet i arbeidet og bedre resultater.»
• «De beste resultater kommer med systematisk
forbedring – ikke med skippertak.»
• Det er viktig at ALLE deltar aktivt i arbeidet med
kontinuerlig forbedring.
• Team’ene jobber med kontinuerlig forbedring innen sine
områder.
Kontinuerlig forbedring med PDCA hjulet
• Act
• Check
• Plan
Korrigere
Planlegge
Kontrollere
Utføre
• Do
Utfordringer i fjellanlegget
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Biologiske helsefarer
Arbeid i høyden
Løfteutstyr
Støy
Kjemikalier
Gasser: H2S, NH3, NOx
Mulighet for lavt oksygen nivå
Biogass – metan –EX soner
Korttids innleide arbeidstakere
Kjemikalieleveranser og slam henting utenom ordinær arbeidstid
Språk
Hvordan være sikker på at alle har mottatt den
samme sikkerhetsinformasjonen?
• Utarbeidet en VEAS Sikkerhets-informasjonsfilm
– Alle må se filmen, besvare spørsmål og signere
– Ingen får lov til å være alene i fjellanlegget hvis ikke filmen er
sett og spørsmål besvart
– Alle eksterne må se filmen en gang hvert år
– VEAS ansatte hvert 2. år
– Årlig er det omtrent 150-170 eksterne som ser filmen
– Filmen ser man enten hos VEAS eller via Intranett
• HMS håndbok – som omhandler mye av det som er nevnt i filmen
• 2013: revidere film og håndbok og lage ny film til leverandører som
kun er ute
Krav til innleide firmaer
•
•
•
•
•
•
Personlig verneutstyr
Arbeidstøy med logo
Telefonabonnement som benytter NetCom sitt nett
Vaksinering
Sikkerhetsdatablader med risikovurderinger
Alle som skal inn i fjellanlegget må ha sett VEAS
sikkerhets-informasjonsfilm og signert på
spørsmålskjema
• Alle må være registrert inn i VEAS adgangskontroll eller
besøkskontrollsystem.
Biologiske helsefarer
• Utfordringer:
– De ansatte er ikke flinke nok til å benytte verneutstyr –
aerosolmasker
• Tiltak:
– Hengt opp grønne verneskap i nær tilknytning til områder hvor
sannsynligheten er stor for at man får behov for maske.
– Påbudt alle ansatte å ha en «pakke» med verneutstyr på
kroppen til enhver tid (aerosolmaske, vernebriller, telefon og
lommelykt) samt arbeidstøy og vernesko.
– Opplæring!!!
– Arbeidstakers medvirkningsplikt: Man er selv ansvarlig for å
følge de regler og rutiner som er etablert i bedriften (AML §2-3)
Besøkende/gjestearbei
dere på VEAS
• For å gå ut i fjellanlegget
må man ha på vernesko,
arbeidstøy, ha
vernebriller og maske på
«kroppen».
• Hvis man ikke har
arbeidstøy og sko – kan
man låne av VEAS.
• Ved omvisninger gjelder
andre regler.
Risikovurdering
RISIKO = sannsynlighet
x konsekvens
Risikodiagram for:
Sannsynlighet
Svært sannsynlig
Sannsynlighet = sjansen
for at uønsket hendelse
skjer
Konsekvens = resultat
av hendelse hvis den
inntreffer
Grønt = OK
Gult = Vurderes (kost/nytte)
Rødt = Tiltak
Personer
Miljø
Materielle verdier
(sett kryss)
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite sannsynlig
Konsekvens
Ufarlig
Farlig
Kritisk
Meget kritisk
Katastrofalt
Stoffkartotek
Arbeid på
elektriske
anlegg
SJA
Risikovurdering
Hendelsesbehandling
ROS
SJA – Sikker Jobb Analyse
• Gjennomgang av en eller flere konkrete arbeidsoppgaver som skal
gjennomføres
• Hensikten er å planlegge gjennomføringen godt, avdekke eventuelle
reelle og potensielle farer, vurdere HMS i forbindelse med
oppgaven(e) og sørge for at man har riktig verneutstyr og annet som
man trenger for gjennomføringen.
• Det er utarbeidet standardiserte skjemaer for gjennomføring.
• Deltakere: De som skal utføre oppgaven, en eller flere ledere fra
produksjonsavdelingen, evnt. prosjektleder, kontrollromsansvarlig
og ett verneombud.
Risikovurdering i Stoffkartoteksystemet EcoOnline
• Forenklet risikovurdering av kjemikaliene ved hjelp av
innhold i HMS sikkerhetsdatabladene.
• Risikovurderingen tar utgangspunkt i R-setningene, kapittel 11
Toksikologiske opplysninger (opplysninger om helsefare),
mengde forbruk og mengde på lager.
• Det utføres en vekting av informasjonen for å komme frem til
risiko for hvert kjemikalie.
• Kjemikalier som er merket med det nevnt under er merket med
varseltrekant i risikovurderingen
• Kreftfremkallende, arvestoffskadelige, inneholder bly eller blyforbindelse, er
plassert i gruppe 3 eller 4 for biologiske faktorer, inneholder asbest,
ioniserende stråling eller bergarbeid
• Kjemikalier som er
merket med
varseltrekant må man
vurdere substitusjon.
• Kjemikalier som kommer
ut med risiko farget rød
må man se på
risikoreduserende tiltak.
• Kjemikalier som har
risiko farget gul må man
vurdere om tiltak er
nødvendig eller ikke.
Kost/nytte prinsipp.
ROS analyser
Ide
dugnad
Fast
arbeidsgruppe
Bestemmer
tema
Handlingsplaner
Henter inn
kompetanse til
arbeidsgruppen
Opplæring
• VEAS Sikkerhets-informasjonsfilm
• Kurs: eksterne og interne
• Interne Fellesmøter med HMS tema ved
behov
• Opplæring i mindre grupper
• Dokumenterer opplæring i eget skjema
• Interne kurs/opplæring: egne ansatte,
BHT, leier inn kursholdere
• Arbeid med HMS er utfordrende
• Alle må trekke i samme retning
• Viktig å jobbe systematisk med
kontinuerlig forbedring
• Arbeidsgiver har det overordnede ansvar
for at lov og forskrifter blir oppfylt, men….
• arbeidstaker har medvirkningsplikt

similar documents